نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 نامشخص

2 گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت و اقتصاد

3 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

چکیده

ارزیابی توان نوآوری در سطح ملی مقدمه سیاستگذاری در این حوزه است. به همین دلیل تاکنون مطالعات گسترده ای در این حوزه انجام گرفته و مدل های مختلفی نیز برای آن ارائه شده است. مقاله حاضر تلاش دارد تا با مروری بر مدل های ارائه شده در دنیا و همچنین اقدامات صورت گرفته در داخل کشور، اقدام به ارائه مدلی بومی برای ارزیابی توان نوآوری ج.ا. ایران نماید. بر این اساس، ابتدا تعدادی از مدل های ارائه شده - با تأکید بر مدل های ارائه شده برای کشورهای در حال توسعه- مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه بین مدل ها نشان می دهدکه برخی از آنها تمام مولفه های تاثیرگذار در نوآوری را برای ارزیابی مورد بررسی قرار نداده اند؛ بنابراین مدل آنها نمی تواند به صورت نظام مند مولفه‌های تاثیرگذار نوآوری در سطح ملی را مورد ارزیابی قرار دهد. از این رو، مقاله حاضر با مروری بر رویکردهای مختلف، جمع بندی نقاط ضعف و قوت آنها و همچنین در نظر گرفتن ملاحظات بومی کشور-که نشات گرفته از ویژگی های اقتصادی، سیاسی واجتماعی ج.ا.ایران است- چارچوب مفهومی نظام‌مندی برای ارزیابی توان نوآوری ارائه داده است. از آنجا که سعی بر ارائه مدلی نظام‌مند بوده است، مولفه‌های نوآوری به صورت کلی در چهار دسته مولفه‌های ورودی، مولفه‌های خروجی،‌ مولفه‌های فرایندی و مولفه‌های محیطی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. در ارائه چارچوب پیشنهادی سعی شده است تصویر روشنی از نقاط ضعف و قوت نظام نوآوری برای سیاستگذار ایجاد شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Systematic explanation of innovation capability in national level

چکیده [English]

Innovation power evaluation in national level is an introduction to policy making in this domain. For this reason, far-reaching studies have been done, and different models are presented up to now. By reviewing the presented models in the world and also the steps taken in the country, this article tries to present an indigenous model for evaluating innovation power of I.R. of Iran. On this base, a few of these models –with emphasizing on the presented ones for under developed countries- are studied first. The comparison among the models shows that all of the effective components in innovation for evaluating are not studied in some of the models; therefore, they can’t evaluate systematically the effective components of innovation in national level. Hence, this article has presented a systematic conceptual framework for evaluating the innovation power by reviewing different approaches, summing up their weak and strong points and also taking into account the considerations on the indigenization of the country arising from economic, political and social characteristics of I.R. of Iran. Since it has been tried to present a systematic model, the innovation components have been evaluated in four groups of input, output, process, and environment components. In our suggested framework, it is tried to establish a clear picture of the weak and strong points of innovation system for policy makers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • innovation evaluation in national level
  • science and technology evaluation
  • innovation national system
  • indigenous indices of science and technology