نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 عضو هیات علمی

3 دانشجو

چکیده

دغدغه اصلی بسیاری از سازمان‌های تولیدی امروزی این است که نمی‌توانند در آن واحد که به یک فعالیت مشغول هستند و به آن عادت کرده‌اند (به طور مثال بهره برداری از منابع و قابلیت‌های موجود)، قابلیت انجام کار یا فعالیت دیگری (به طور مثال کشف فرصت‌های جدید) را در خود ایجاد کنند. دستیابی به چنین تحولی دشوار است و نیازمند توجه جدی به ایجاد ظرفیت دو جانبه‌گرایی یا دوسوتوانی سازمانی در سازمان می‌باشد. از سوی دیگر ایجاد، رشد و موفقیت شرکت‌های زایشی (به عنوان یکی از روش‌های تجاری‌سازی) تحت تاثیر قابلیت‌های دوسوتوانی سازمان می‌باشد. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش دوسوتوانی در ایجاد، رشد و موفقیت شرکت‌های زایشی است. در این مقاله سعی شده که به شکل تئوریک نقش توانمندی‌های شرکت‌های زایشی در دو حوزه کشف فرصت‌های جدید و بهره برداری از فرصت‌های موجود بر موفقیت این نوع از شرکت‌ها مورد بررسی قرار گیرد. یافته‌های بدست آمده از پژوهش نشان می‌دهد که پنج دسته کارکردِ مبتنی بر دوسوتوانی سازمان‌های کوچک و متوسط بر موفقیت شرکت‌های زایشی نقش دارند که این کارکردها شامل انطباق با سبک رهبری دوسوتوان، برون سپاری یکی از دو کارکرد اکتشاف یا بهره برداری، جذب کارکنان با هر دو مهارت، جذب کارکنان با جذب مدیران با قابلیت‌های متوازن، سوق دادن منابع به کل پروژه‌ها می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of organizational ambidexterity role in spin off's creation, growth and success

چکیده [English]

Today's the main concern for many manufacturing organizations is that, they cannot engaged in an activity that accustomed to it (For example, utilization of existing resources and capabilities), and the ability to perform other work on their own (For example, the discovery of new opportunities) at the same time. It is difficult to achieve such a transformation, and it requires serious attention to building the capacity of ambidexterity in the organization. On the other hand, creation, growth and success of spin offs (as a form of commercialization) affected by ambidexterity capabilities of the organization. The aim of this study was to investigate the role of ambidexterity in creation, growth and success of spin offs. This paper explore the role of capabilities of the spin offs in the field of discovering new opportunities and exploiting existing opportunities, in the success of this type of companies. Findings show that the five function of small and medium businesses, involved on success of spin offs. These functions include Adopt an ambidextrous leadership style, Outsource one of the two functions, Attract and retain employees who can both explore and exploit, Attract executives who can act as leaders, managers, and entrepreneurs and Shift resources across projects regardless of whether their goals are to explore or exploit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ambidexterity
  • spin-offs
  • the parent company
  • Commercialization