نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 عضو هیات علمی

چکیده

هدف از این پژوهش، مطالعه تحلیل نیروهای نهادی عامل بر تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی و ارائه مدل سه سطحی تاثیر؛ سطح جامعه، دانشگاه (کوچک‌ترین واحد تحلیل در سطح سازمان دانشگاه، گروه علمی در دانشگاه است)، و سطح فردی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع پژوهش‌های کاربردی محسوب می‌شود. هم‌چنین از نظر نحوه گردآوری‌ داده‌ها، از نوع پژوهش‌های کیفی و روش تحقیق، کتابخانه‌ای (مطالعات ثانویه از نوع فراترکیب) و مبتنی بر مطالعه منابع اطلاعاتی حوزه عوامل موثر بر تجاری‌سازی دانشگاهی با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی تهیه شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات در این تحقیق در 3 مرحله رخ داد: بررسی کامل ادبیات تحقیق؛ خلاصه کلام این مقالات؛ و ترکیب و جمع‌بندی نهایی. مقاله نتیجه می‌گیرد تغییر نهادی اجتماعی (به صورت مستقیم) و از طریق تغییر هنجارهای دانشگاه (به طور غیرمستقیم) بر انتخاب نحوه انتشار دستاورد (دسترسی عمومی یا ایجاد مالکیت فکری به منظور صدور مجوز و تجاری‌سازی) تاثیر می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of institutional forces acting on the commercialization of academic research achievements

نویسنده [English]

  • amin pazhouhesh 1

1

2

چکیده [English]

This study analyzes the institutional forces affecting the commercialization of academic research achievements and offers nested three-level model, the community level, the University level (the smallest unit of analysis at the level of universities is academic groups) and individual level. The purpose is an applied research and in the way of data collection, is Qualitative research and research method is library method (secondary studies of Meta-Synthesis), based on the study of an area of effective factors with the use of databases is provided. The analysis in this study occurred in three stages: Full review of the research literature, short articles and combined and the final conclusions. This article is the result of institutional change, social (directly) and by changing norms University (indirectly) on the achievement of selected distribution (public access to licensing and commercialization of intellectual property created) affects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercialization
  • academic research achievements
  • institutional forces