نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

3 عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

4 عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدلی جامع در تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی است که تا حد امکان حالات مختلف تجاری‌سازی را پوشش داده و ذی‌نفعان درگیر در این حوزه را در جهت پاسخ‌گویی به پرسش‌های فرارو توانمند سازد. مولفه‌های مدل پیشنهادی پژوهش با مطالعه تطبیقی مدل‌های تجاری‌سازی دانشگاه‌های دنیا و نیز با نظرسنجی از خبرگان این حوزه شناسایی شدند. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش تطبیقی است و جامعه آماری مورد بررسی این تحقیق شامل 73 دانشگاه از پنج قاره است که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. به منظور اعتباریابی، مدل نهایی به 37 صاحب‌نظر ارائه شد. این مطالعه روی بررسی تطبیقی مدل‌های تجاری‌سازی 73 دانشگاه‌ دنیا متمرکز است و  مدل بهبود یافته‌ای ارائه می‌دهد که می‌تواند در افزایش بهره‌وری سازوکار تجاری‌سازی دانشگاه‌های کشور مفید واقع شود. این مدل جدید با بهره‌مندی از مزایای تمام مدل‌ها، فاقد برخی از معایب مدل‌های قبلی است. طراحی مدل مذکور به گونه‌ای صورت پذیرفته تا بتواند راهگشای افرادی باشد که در عمل به دنبال کنش تجاری‌سازی دانشگاهی هستند. دلایل برتری این مدل نسبت به 73 مدل مطالعه شده در طی فرایند تحقیق، از یک سو جامعیت آن با توجه به مدل‌های جدید تحقیقات خارجی(کارکردی و نه فرایندی) و از سوی دیگر، توجه به معیارها و عواملی است که در تحقیقات داخلی و مصاحبه با صاحب‌نظران به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Commercialization model of university research findings based on comparative study

نویسندگان [English]

  • amin pazhouhesh 1
  • javad pourkarimi 2
  • yaghoob entezari 3
  • amirnaser akhavan 4

1

2 faculty of Tehran university

3 faculty of Institute for Research and Planning in Higher Education

4 faculty of amirkabir university

چکیده [English]

The purpose of this research is to present a comprehensive model for commercialization the university research findings to cover the different commercialization cases as far as possible, and to empower the stakeholders involved in this area in order to response the questions ahead.
The components of the research proposed model are recognized by comparative study of commercialization models of the world universities, and also by the survey of experts’ views in this area. This research is an applied one with a comparative method, and its statistical population including 73 universities from five continents which were selected by purposive sampling method. The final model was presented to 37 experts in order to be validated. This study is focused on the comparative survey of commercialization models of 73 world universities; and it offers an improved one which can be useful in increasing the productivity of commercialization mechanism of the country universities. While utilizing the advantages of all the models, this new one lacks of disadvantages of the other previous models. Its design has been done in such away that can help those who are seeking practically the university commercialization action. Its comprehensiveness considering the new models of foreign researches (functional not process one) from one hand, and paying attention to criteria and factors obtained through domestic researches and interviews with the experts from the other hand, are the reasons of superiority of this model with respect to 73 models studied during the research process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercialization
  • university research findings
  • model
  • comparative study