نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده

امروزه مشکل طراحی ساختار سازمان ها به یک معضل ریشه ای تبدیل شده است که بدون توجه به متغیرهای اقتضایی و ابعاد ساختاری نتیجه ای نامطلوب به دنبال دارد. در ایران، آنچه که بیش از هر چیز دیگری در طراحی ساختار موثر است، افکار مکانیکی مهندسی نسبت به مسئله هماهنگی و کنترل اتوماسیونی می باشد؛ اما آنچه از بررسی ادبیات مربوط به ساختار نیز استنباط می شود این است که حتی علوم کاربردی برای اندازه گیری و ارزشیابی متناسب با ساختار نیز، به معیارهای بیشتری نیاز دارند. از این رو توجه به منافع حاصل از لحاظ نمودن متغیر تکنولوژی در طراحی ساختار سازمانی در شرکت های مختلف می تواند زمینه ساز برداشتن گام های مستحکم تری در زمینه بهره وری و اثربخشی این شرکت ها بوده و نقش بسزایی را در اقتصاد کشور ایفا نماید. هدف از نگارش مقاله فوق، تحقیق بررسی تاثیر متغیر تکنولوژی بر ساختار سازمانی و ارائه پیشنهادات کاربردی مبتنی بر نتایج تحقیق می باشد. نتیجه کلی حاصل از این تحقیق با توجه به هدف تحقیق و مدل کلی که بیان کننده تاثیر متغیرهای اقتضایی، محتوایی و تعدیل کننده ها (استراتژی) بر ابعاد ساختاری است؛ براساس تحلیل رگرسیون موقعیت سازمان در طیف پویا و غیرپویا تعیین شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Impact of Technology on the Organizational Structure of Corporations

چکیده [English]

The design of structures of organizations has become a critical problem in today's business. Without consideration of necessary variables and structural dimensions, this may lead to undesirable conclusions. In Iran what has the most influence in the design of structure, is the mechanical thinking in engineering, regarding coordination and control by automation. However, from a literature review we can deduce that even the applied sciences need more criteria for measurement and evaluation in proportion to organizational structure. Therefore, the benefits from involving the parameter of technology in the design of organizational structure of corporations would increase the productivity and efficiency of them and could play a significant role in the economy of the country. The main goal of this report is an investigation of the impacts of technology on the organizational structure of corporations and offering some applied suggestions based on the obtained results. Considering the mail goal of the research and the general model describing the effects of necessary, conceptual and adjusting parameters on organizational dimensions, the overall result of this research is determined based on a regression analysis of the situation of organization in dynamic and non-dynamic spectrum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management density
  • super industrial
  • Entrepreneur
  • electronic shop
  • Correlation Coefficient