نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسنده

مدیرعامل شرکت صنایع ارتباطی ایران

چکیده

در نوشتاری که در پیش رو دارید، تعاریف مختلف فرهنگ و تعریف نسبتا متفاوتی با تعاریف مرسوم از تکنولوژی ارائه خواهند شد. در ادامه، مولفه های اصلی فرهنگ که نقش اساسی در توسعه فرهنگ را دارد، با شرح بیشتری مورد بحث قرار خواهند گرفت. از همین دیدگاه توضیح داده می شود که چگونه تکنولوژی به عنوان بخشی از فرهنگ، در فرآیند توسعه فرهنگ، جذب و یا ایجاد شده و خود توسعه پیدا می کند. با این رویکرد، گفته خواهد شد که چرا انتقال تکنولوژی، در قالب انتقال فرهنگ، که خود مقوله قابل بحثی است، باید مورد بررسی قرار گیرد. در پایان نیز، راهکارهای پیش روی کشورهای در حال توسعه به اجمال مورد بررسی و نقد قرار خواهند گرفت

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Transfer of culture and technology transfer

چکیده [English]

Various definition of culture and a relatively different definition of technology comparing other customary definitions are presented in this paper. The main components of culture that have an essential role in the cultural development of a nation will be discussed in more details. How technology as a part of culture is attracted, created and developed in the overall process of cultural development will be explained from this viewpoint. Using this approach this will be claimed that the technology transfer process must be studied in the context of the transfer of culture. In the last part of this paper some solutions for developing countries are presented and discussed in brief.

کلیدواژه‌ها [English]

  • value
  • norm
  • materialistic culture
  • culture creator
  • sub- culture