نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

3 عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت

چکیده

تکنولوژی چیست؟ رابطه آن با انسان چگونه است و چه تاثیراتی بر یکدیگر می گذارند؟ تعاریف و تبیین های انجام گرفته پیرامون سوالات فوق، بسیار متعدد و مختلف است. بنابر تصور متعارف، تکنولوژی تنها ابزارهای دست ساخت بشر می باشد و پیشرفت و توسعه آن، ما را به سوی آرمان شهر هدایت می کند؛ اما ظاهرا سر از ویران شهر درآوردیم. برخلاف تصور اولیه و رایج از تکنولوژی به مثابه ابزار، تکنولوژی می تواند ابزار صرف نباشد، همانگونه که برخی، تکنولوژی را در عرصه-هایی مختلف همچون تفکر، فرآیند انجام، سرانجام اثر و نتیجه، گسترش داده اند. برخی دیگر نیز برای آن ماهیتی متصور شده اند که با خود تکنولوژی متفاوت است. رابطه انسان با تکنولوژی در گذشته و حال از مباحث عمده ای است که در این عرصه مطرح می باشد. در نظر برخی فلاسفه، تکنولوژی دارای ارزشی خنثی بوده و بسته به چگونگی استفاده از آن، دارای ارزش های متفاوتی می گردد. به این معنی که این افراد برای تکنولوژی ارزش ماهوی قائل نبوده و صرفا عوامل فاعلی را در ارزش گذاری بر آثار تکنولوژی دخیل می-دانند. در مقابل اینان، گروه دیگری قرار دارد که برای تکنولوژی ارزش ماهوی قائل بوده و برخی از عیوب و نارسایی ها را به ذات تکنولوژی نسبت می دهند؛ لذا در این مقاله سعی بر آن است که ضمن ارائه تعریف تکنواوژی از دیدگاه های مختلف، خصوصیات و ویژگی های آن نیز با محوریت دیدگاه های ژاک الول و عبدالکریم سروش ارائه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Man and the Technology Architecture

نویسنده [English]

  • Homayoon Arbabian 3

1

2

3

چکیده [English]

What is Technology? How is the relation between man and technology and what are their mutual interactions? There are numerous definitions and explanations for the above questions. According to the common conceptions, technology is equivalent to the instruments made by human and that the technology advancements could lead us to the "utopia", but it appears that we now are in a ruin world or "dystopia". In contrary to the old and popular conception, technology may not be merely a tool. As some expand the concept of technology in different areas such as thinking, the process of accomplishment, the conclusion of impacts and the results, some also assume an essence for it that is different from the technology itself. According to some of the philosophers, technology has a neutral value and depending on how we use it, it acquires different values. This means that these philosophers don't believe an essential value for the technology and they involve only the subjective factors in valuing the impacts of technology. On the other hand, some consider an essential value for the technology and associate some disadvantages and defects to its essence. In this paper we will try to give the definitions of technology from different viewpoints and identify its characteristics and specifications based on the viewpoints of Abdolkarim Soroush and Jacques Ellul.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human
  • technology
  • Architecture
  • modern technology
  • traditional technology
  • Relation