نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

2 دانشجو/دانشگاه تهران

3 استادیار/دانشگاه تهران

چکیده

امروزه و در شرایط فعلی کشور، رشد اقتصادی مستمر یکی از نیازهای اساسی به شمار می‌رود. در این میان، افزایش اثربخش و حساب شده‌ی مخارج تحقیق و توسعه و مدیریت کارآمد آن می‌تواند راه‌ حلی برای توسعه اقتصادی کشور ایران باشد. از طرف دیگر ضعف مدیریت هم از موانعی است که سد راه توجه به تحقیق و پژوهش در سازمان‌ها است. در این مقاله با بررسی ادبیات موجود در حوزه تحقیق و توسعه، چالش‌های موجود و همچنین راهکارهای موفقیت در تحقیق و توسعه با استفاده از روش تحلیل مضمون و تکنیک دلفی فازی، شناسایی شده و در نهایت 30 چالش اصلی و 28 راهکار در جهت موفقیت فرایند تحقیق و توسعه در مرکز تحقیقات مخابرات ایران به عنوان سازمان مورد مطالعه، بدست آمد. در پایان نیز به تشریح چالش‌ها و راهکارها پرداخته و با استفاده از روش تحلیل عاملی و خوشه‌بندی آن‌ها در سه گروه، شامل عوامل مرتبط با پژوهشگران، عوامل درون‌سازمانی و عوامل برون‌سازمانی، سعی در آسیب‌شناسی تحقیق و توسعه در مرکز تحقیقات مخابرات ایران شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the challenges and success Solutions of research and development (Case study: Iran Telecommunication Research Center)

چکیده [English]

Nowadays, the continuous economic growth is one of the basic requirements in the country's current conditions. The effective and calculated increase in research and development costs, and efficient management could be a solution to the economic development of the country. On the other hand, poor management is an obstacle that impedes R&D in organizations as well. In this paper, by reviewing the present literature in the field of R&D, and using the context analysis method and Fuzzy Delphi technique, the existing challenges and success strategies are identified; and finally 30 main challenges and 28 strategies for successful R&D at Iran Telecommunication Research Center are obtained. At the end, the challenges and solutions are described and by using the method of factor analysis and clustering them in three groups, including factors related to researchers, antra- and extra organizational factors, it is tried to analyze the status of the research and development at Iran Telecommunication Research Center.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research and Development(R&D)
  • R&D challenges
  • Success Solutions of R&D
  • Iran Telecommunication Research Center