نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این مقاله توسعه به مفهوم عام آن از توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تکنولوژی به کار می رود. عمدتا از نظر اندیشمندان ایرانی دو مفروض در توسعه به مفهوم عام قابل مشاهده است: • توسعه خاص (مثلا توسعه تکنولوژی) تنها در پی توسعه عام تحقیق می پذیرد. • میان ابعاد مختلف توسعه، نه تنها ارتباط بلکه، هارمونی وجود دارد. در یک نگاه کلی می توان دیدگاه های مختلف درباره توسعه در ایران را به سه دسته تقسیم کرد. 1- دیدگاه مبانی گرایانه: در این دیدگاه مبانی فکری و فرهنگی توسعه در برابر مظاهر آن اصالت دارد و میان مبانی و مظاهر توسعه رابطه زایشی و توالدی وجود دارد. 2- دیدگاه فرآورده گرایانه: در آن محصول و توسعه اولا مثبت تلقی شده و ثانیا آن فرآورده را با ملاحظاتی عمدتا اراده گرایانه می توان و باید اخذ، اقتباس، گسترش و تعمیق داد. 3- دیدگاه تفکیک گرایانه: تنها به فراورده توسعه نمی اندیشد و از آن سو، میان مبانی و مظاهر آن نیز قائل به رابطه توالدی نیست. بلکه یا مبنا و مقصد توسعه را از یکدیگر و توسعه اقتصادی را از توسعه سیاسی تفکیک می کنند و یا توسعه را از جنس علم و علم را نیز مولفه ممتازی در مدرنیسم تلقی می کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The study of different views of development after the Islamic revolution of Iran

چکیده [English]

In this article, the general concept of development, in a broad sense economic, political, cultural, and technology development, is used. From Iranian thinkers' points of views, two assumptions can be generally observed in this respect: - Specific development is merely realized after its general concept (technology development, for example) - There are not only connections but harmony among different aspects of development. Different stand points about development in Iran can be divided into three groups, at a general glance: 1. Foundation- Oriented view: In this, thinking and cultural bases of development are valid compared with their manifestation, and there is a generative connection between the bases and manifestations of the development. 2. Production- Oriented this view: Firstly, the product can and development is interpreted positively in view and secondly that product and should be obtained, adapted, extended and deepened mainly by decision- oriented considerations. 3. Separation- Oriented view: This view neither thinks merely of development product nor considers generative connection between bases and their manifestations. But it separates the base and the aim of development from each other, and economic from political development; or it considers the development from science nature, and science in modernism as a privileged component too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • development
  • Modernism
  • bases
  • product