نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع/ دانشگاه یزد

2 استادیار گروه مهندسی صنایع و رئیس دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی/ دانشگاه یزد

3 استادیار گروه مهندسی صنایع/ دانشگاه یزد

چکیده

امروزه توفیق سازمان‌ها در گرو مدیریت صحیح دانش سازمانی است که با بکارگیری استراتژی مناسب امکان‌پذیر است، از طرفی منابع سازمانی جهت مدیریت دانش نیز محدود هستند؛ بنابراین استراتژی مدیریت دانش متناسب با شرایط سازمانی باید طوری انتخاب شود که بتواند با اختصاص صحیح منابع، به بیشترین اثربخشی در سازمان منجر شود. برای این منظور، پژوهش حاضر با ‌هدف انتخاب استراتژی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP ) و DEMATEL فازی در بانک انصار استان کرمانشاه انجام شده است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازلحاظ گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان درزمینه‌ی مدیریت دانش، مدیران ارشد و کارکنان شعب بانک انصار استان کرمانشاه است و جمع‌آوری داده‌ها به‌صورت سرشماری و با استفاده از ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. داده‌های گردآوری‌شده با استفاده از نرم‌افزارهای Decision Super و SPSS تحلیل شد. طبق یافته‌ها، وزن هر یک از زیرشاخص‌ها (Wi) و امتیاز استاندارد آن‌ها (Zi) در سازمان به دست آمد و با استفاده از آن‌ها مقدار 709/6 برای شاخص KMSI به دست آمد که طبق آن، استراتژی ترکیبی مایل به استراتژی کدگذاری به‌عنوان استراتژی غالب در سازمان انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Choosing knowledge management strategy by using fuzzy Multiple-criteria decision-making (MCDM) (Case study: Ansar bank branches in Kermanshah)

چکیده [English]

Nowadays success of organizations depends on proper management of organizational knowledge that is possible using the right strategy. On the other hand, the organizational sources are also limited in Knowledge Management. So knowledge management strategy that is in line with organizational requirements, must be chosen in a way to have the greatest effect for the organization by proper allocation of sources. For this purpose, the present study conducted which aimed at choosing knowledge management strategy using a hybrid approach to network analysis process (ANP) and DEMATEL phase in Ansar bank branches in Kermanshah. The research method in terms of purpose is practical and data collection is descriptive-analytic. The statistical population consists of experts in the field of knowledge management, senior managers and staff of Ansar bank branches in Kermanshah. Data were collected by census and questionnaire. Also the data were analyzed using SPSS software and Super Decision. According to the findings, the weight of each sub criteria (Wi) and standard points (Si) was obtained in the organization; Using them the 6.709 value was obtained for the criteria KMSI in which the hybrid strategy toward the coding strategy was chosen as the dominant strategy in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management strategy
  • Analytic Network Process (ANP)
  • Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL)
  • Ansar Bank
[1]    امیری، زهرا؛ امیری، مقصود؛ "ارزیابی فنی و اقتصادی طرح‌های متقاضی وام با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه‌ای فازی (FANP)". فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، شماره20، صص 25-11، 1394.
[2]    خدیور، آمنه؛ نصری نصرآبادی، شهره؛ فلاح، الهام؛ "طراحی سیستم خبره فازی جهت انتخاب استراتژی مدیریت دانش"، فصلنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، دوره 30، شماره 1، صص 119-91، 1393.
[3]          دیوید، فرد آر(ترجمه: پارسائیان، علی؛ اعرابی، سید محمد)؛ مدیریت استراتژیک، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران، 1383.
[4]          رابینز، استیفن(ترجمه: الوانی، مهدی؛ دانایی­فرد، حسن)؛ تئوری سازمان (ساختار، طراحی و کاربردها)، انتشارات صفار، تهران، 1384.
[5]          رضاییان، علی؛ احمدوند، علی‌محمد؛ تولایی، روح‌الله؛ "بررسی الگوهای استراتژی مدیریت دانش و استراتژی دانش در سازمان"، دوماهنامه علمی ترویجی توسعه انسانی پلیس، شماره 27، 1388.
[6]          شامی زنجانی، مهدی؛  طراحی مدلی برای تسهیم دانش در طرح‌ها بر مبنای ویژگی‌های آن‌ها (رساله دکتری)، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، 1389.
[7]          هچ، مری جو(ترجمه: دانایی­فرد، حسن)؛ تئوری سازمان: مدرن، نمادین و تفسیری پست‌مدرن،انتشارات افکار، تهران، جلد 1، 1385..
[8]          الهی، شعبان؛ خدیور، آمنه؛ حسن‌زاده، علیرضا؛ "ارائه یک متدولوژی برای ایجاد استراتژی مدیریت دانش مطالعه و بررسی سه سازمان نمونه"، پژوهش‌های مدیریت در ایران, شماره 14، صص 24-59، 1388.
[9]             Akhavan, P.; Jafari, M.; Fathian, M.; “Critical success factors of knowledgemanagement systems: a multi-case analysis”, European Business Review, Vol. 18, No. 2, pp. 97-113, 2006.
[10]         Aragones-Beltran, P.; Chaparro-Gonzalez, F.; Pastor-Ferrando, J. P.; Pla-Rubio, A.; “An AHP (Analytic Hierarchy Process)/ANP (Analytic Network Process)-based multi-criteria decision approach for the selection of solar-thermal power plant investment projects”, Energy, Vol. 66, pp. 222-238, 2014.
[11]                      Boh, W.F.; “Mechanisms for sharing knowledge in project-based organizations”, Information and Organization, Vol. 17, pp. 27–58, 2007.
[12]                      Choi, B.; Lee, H.; “Knowledge management strategy and its link to knowledge creation process”, Expert Systems with applications, Vol. 23, No. 3, pp. 173-187, 2002.
[13]         Chourides, P.; Longbottom, D.; Murphy, W.; “Excellence inknowledge Management: an mpirical Study to Identify Critical Factorsand Performance Measures”, Measuring Business Excellence, Vol. 7, No. 2, pp. 29-45, 2003.
[14]         Cruz, S.; Camps, J.; “Organic vs mechanistic structures. Construction and validation of a scale of measurement”, Management Research, Vol. 1, No. 1, pp. 111-123, 2003.
[15]         Darroch, J.; “Developing a measure of knowledge management behaviors and practices”, Journal of knowledge management, Vol. 7, No. 5, pp. 41-54, 2003.
[16]                      Fan, J. P.; Wong, T. J.; Zhang, T.; “Institutions and organizational structure: The case of state-owned corporate pyramids”. Journal of Law, Economics, and Organization, Vol. 29, No. 6, pp. 1217-1252, 2013.
[17]         Golcuk, I.; Baykasoglu, A.; “An analysis of DEMATEL approaches for criteria interaction handling within ANP”, Expert Systems with Applications, Vol.46, pp. 346-366, 2016.
[18]                      Hitt, M. A.; Ireland, R. D.; Strategic Management Competitiveness and Globalization Concept, Thomson south western, 2005.
[19]         Holsapple C.W.; “An investigation of factors that inuence themanagement of knowledge in organizations”, Journal of Strategic Information Systems, Vol. 9, pp. 235-261, 2005.
[20]         Hsieh, T. Y.; Lu, S. T.; Tzeng, G. H.; “Fuzzy MCDM approach for planning and design tenders selection in public office buildings”, International journal of project management, Vol. 22, No. 7, pp. 573-584, 2004.
[21]         Hung, H.L.; Chen, Y.Y.; Tsai, M.C.; Lee, C.J.; “The relationshipbetween knowledge management and information technology strategy”, World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol. 5, No. 5, pp. 5-29, 2011.
[22]         Jarrar, Y.F.; “Knowledge management: learning for organizational experience”, Managerial Auditing Journal, Vol. 17, No. 6, pp. 322-8, 2002.
[23]         Kalseth, K.; “Knowledge management from a business strategy perspective”, FID review, Vol. 1, No.1, pp. 37-41, 1999.
[24]         Kamara, J. M.; Anumba, C. J.; Carrillo, P. M.; “A CLEVER approach to selecting a knowledge management strategy”, International journal of project management, Vol. 20, No. 3, pp. 205-211, 2002.
[25]         Lee, S. M.; Hong, S.; “An enterprise-wide knowledge management system infrastructure”, Industrial Management, Data Systems, Vol. 102, No. 1, pp. 17-25, 2002.
[26]                      Lemon, M.; Organizational culture as a knowledge repository for increasedinnovative capacity; Technovation, 2004.
[27]         Lin, H. F.; “An application of fuzzy AHP for evaluating course website quality”, Computers, Education, Vol. 54, No. 4, pp. 877-888, 2010.
[28]         Martensson, M.; “A critical review of knowledge management as a management tool”, Journal of Knowledge Management, Vol. 4, No. 3, pp. 204–216, 2000.
[29]         Mehregan, M. R.; Zanjani, Z. M. S; “Knowledge Management Strategy Determination in Programs: A Case of Iran Tax Administration Reform and Automation”, Information Technology Journal, Vol. 8, No. 4, pp. 571-576, 2009.
[30]         Monavvarian, A.; Fathi, M. R.; Zarchi, M. K.; Faghih, A.; “Combining ANP with TOPSIS in selecting knowledge management strategies (case study: pars tire company)”, European journal of scientific research, Vol. 54, No. 4, pp. 538-546, 2011.
[31]         Nonaka, I.; Takeuchi, H.; The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation, Oxford university press, 1995.
[32]         Nonaka, I.; Takeuchi, H.; Hitotsubashi on knowledge management, Wiley, 2004.
[33]         Palmer, I.; Dunford, R.; “Out with the old and in with the new? The relationship between traditional and new organizational practices”, International Journal of Organizational Analysis, vol. 3, No. 10, pp. 209-225, 2002.
[34]                      Perçin, S.; “Use of analytic network process in selecting knowledge management strategies”, Management Research Review, Vol. 33, No. 5, pp. 452-471, 2010.
[35]                      Saaty, Thomas L.; Luis G. Vargas.; “Decision making with the analytic network process: economic, political, social and technological applications with benefits, opportunities, costs and risks”, Springer Science & Business Media, Vol. 195, 2013.
[36]                      Scheepers, R.; Venkitachalam, K.; Gibbs, M.; “Knowledge strategy in organizations: refining the model of Hansen, Nohira, and Tierney”, Journal of strategic information systems, Vol. 13, pp. 201-222, 2004.
[37]         Sharp, D.; “Knowledge management today: challenges and opportunities”, Information Systems Management, Vol. 20, No. 2, pp. 32-7, 2003.
[38]                      Shin, M.; “A framework for evaluating economics of knowledge management systems”, Information & Management, Vol. 42, No. 1, pp. 179-196, 2004.
[39]         Uygun, O.; Kaçamak, H.; Kahraman, U. A.; “An integrated DEMATEL and Fuzzy ANP techniques for evaluation and selection of outsourcing provider for a telecommunication company”, Computers & Industrial Engineering, Vol. 86, pp. 137-146, 2015.
[40]         Wu, W. W.; “Choosing knowledge management strategies by using a combined ANP and DEMATEL approach”, Expert Systems with Applications, Vol. 35, No. 3, pp. 828-835, 2008.
[41]         Wu, W. W.; “Segmenting critical factors for successful knowledge management implementation using the fuzzy DEMATEL method”, Applied Soft Computing, Vol. 12, No. 1, pp. 527-535, 2012.
[42]         Wu, W. W.; Lee, Y. T.; “Selecting knowledge management strategies by using the analytic network process”, Expert systems with Applications, Vol. 32, No. 3, pp. 841-847, 2007.
[43]         Yahya, S.; Goh, W.; “Managing human resources towardachieving knowledge management”, Journal of Knowledge Management, Vol. 6, No.5, pp. 457-468, 2002