نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 هیات علمی دانشگاه آاد اسلامی واحد کرج

چکیده

تغییر نیازها و خواسته‌های مشتریان، تحول سریع تکنولوژی، افزایش رقابت در بازار و افزایش رونق اقتصادی موجب شده است که شرکت‌ها در صنایع مختلف با سرعت، بازدهی وکیفیت رو به رشدی به نوآوری و ارائه محصولات جدید بپردازند. در واقع، مشتریان در جستجوی محصولات جدید‌تر، پیشرفته‌تر و منطبق بر نیازهای خود هستند و شرکت‌ها نیز بدلیل بازار رقابتی ناچارند محصولاتی را ارائه دهند که پاسخگوی نیاز و انتظارات مشتریان باشد.
ضرورت داشتن راهبرد و تدوین استراتژی در این حوزه برای صنعت دفاعی کشور که دارای خصلت پیچیدگی، هزینه بر بودن و زمان بر بودن می‌باشند، از اهمیت حیاتی برخوردار است. که در این راستا شناخت محیطی و بررسی عوامل کلیدی موفقیت یک گام اساسی می‌باشد. در این مقاله سعی داریم نسبت به ارزشیابی میزان موفقیت مولفه‌های تاثیر گذار بر توسعه محصول جدید در صنایع دفاعی و اولویت‌بندی آنها اقدام نموده و وضعیت صنعت و شکاف موجود در هر یک از عوامل را بررسی و بیان نماییم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

ارزشیابی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت توسعه محصول جدید

چکیده [English]

تغییر نیازها و خواسته‌های مشتریان، تحول سریع تکنولوژی، افزایش رقابت در بازار و افزایش رونق اقتصادی موجب شده است که شرکت‌ها در صنایع مختلف با سرعت، بازدهی وکیفیت رو به رشدی به نوآوری و ارائه محصولات جدید بپردازند. در واقع، مشتریان در جستجوی محصولات جدید‌تر، پیشرفته‌تر و منطبق بر نیازهای خود هستند و شرکت‌ها نیز بدلیل بازار رقابتی ناچارند محصولاتی را ارائه دهند که پاسخگوی نیاز و انتظارات مشتریان باشد.
ضرورت داشتن راهبرد و تدوین استراتژی در این حوزه برای صنعت دفاعی کشور که دارای خصلت پیچیدگی، هزینه بر بودن و زمان بر بودن می‌باشند، از اهمیت حیاتی برخوردار است. که در این راستا شناخت محیطی و بررسی عوامل کلیدی موفقیت یک گام اساسی می‌باشد. در این مقاله سعی داریم نسبت به ارزشیابی میزان موفقیت مولفه‌های تاثیر گذار بر توسعه محصول جدید در صنایع دفاعی و اولویت‌بندی آنها اقدام نموده و وضعیت صنعت و شکاف موجود در هر یک از عوامل را بررسی و بیان نماییم.

کلیدواژه‌ها [English]

  • توسعه محصول جدید
  • نوآوری
  • محصولات دفاعی
[1]      رادفر، رضا؛ همکاران؛ "ضرورت پرداختن به توسعه محصولات جدید و نقش نوآوری، R&Dو فناوری در آن"، فصلنامه رشد فناوری، شماره 18، 1388.
[2]      دانش‌کهن، حسین؛ بررسیعواملکلیدیموفقیتدرتوسعهنوآوریفناورانهدرصنعتوسایلبدون سرنشین هوایی(موردمطالعه: صنعتبالگردبدونسرنشین)، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات، 1392.
[3]      سازمان صنایع دفاع، نظامنامه مدیریت پروژه، 1392.
[4]      سرمد، زهره؛ همکاران؛ روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، آگاه، 1387.
[5]      سعیدا اردکانی، سعید؛ طالبی‌فر، سعید؛ طالعی نسب، سیدحسن؛ جستاری بر مبانی توسعه محصول جدید، انتشارات شاهنده، 1391.
[6]       عصاری، محمد حسین؛ همکاران؛ "تدوین الگوی عوامل کلیدی موفقیت در توسعه محصول جدید در صنایع دفاعی"، کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، خرداد 1393.
[7]      صفدری رنجبر، مصطفی؛ همکاران؛ "اولویت‌بندی و تحلیل تعامل میان عوامل موثر پروژه‌های توسعه محصولات جدید از طریق ISM  و DEMATEL"، مدیریت تولید و عملیات، دوره ششم، شماره 1، پیایی10، بهار و تابستان 1394.
[8]      مانیان، امیر؛ همکاران؛ "پژوهشی پیرامون شرکت‌های SMEصنعت نرم‌افزار استان یزد"، مدیریت فناوری اطلاعات، شماره 3، 1390.
[9]      نظری زاده، فرهاد؛ مدل‌ها و عوامل موفقیت نوآوری، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، 1391.
[10]  نورعلیزاده، حمیدرضا؛ "ارائهمدلفرآیندیتوسعهمحصولجدیددرصنعتبیمه عمرکشور(مطالعهموردی:شرکت بیمهملت)"، نوزدهمین همایش ملی و پنجمین همایش بین‌المللی بیمه و توسعه، 1391.
[11]  وحدت، محمدحسین؛ بررسی، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل تاثیرگذار بر چابکی توسعه محصول جدید، دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، 1391.
[12]      Keshtegar, Abdolali; "Identification of Crucial Success Factors of New Product Development in small and  Medium Businesses Located in Southern Khorasan Technology and Science Park", IJER  Serials Publications Vol. 12, Issue 4, pp. 861-869, ISSN: 0972-9380, 2015.
[13]      Afuah, Alan; Innovation Management, Oxford University Perss, 1998.
[14]      Barzegar Marnani, A.; Fekri, Roxana; Sadeghian, Ramin; "Key Factors in New Product Development in Automotive Industry's Trademark", Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, Vol. 5, Issue 9S, pp. 467-471, 2015.
[15]      Carbone, Thomas A.; Critical Success Factors in The Front-End of High Technology Industry New Product Development, THE UNIVERSITY OF ALABAMA IN HUNTSVILLE, 2011.  
[16]      De Coster, Rebecca; Butler, Clive; "Factors Affecting Innovation in Technology Based Small Frims", DRUID Academy`s Phd Conference, 2004.
[17]      DOD; Department of  Defense Handbook, 2011.
[18]      Fang Wu, Mei; Long Chang, Pao; Wang, Chiu; "An Innovation New Product Development Strategy: The Key Success Paths Approach", International Journal of the Physical Science, Vol. 6, 2011.
[19]      Gmelin, Harald; "Achieving sustainable new product development by integrating product life-cycle management capabilities", Int. J.ProductionEconomics, Vol. 154, pp. 166–177, 2014.
[20]      IEEE  std; 1220, 1999.
[21]      Ismail, K.; Leow, Y. R.; Yong, C. Y.; Abdul-Majid, I.; Thwala, W. D.; Ajagbe, M. A.; "Critical success factors of new product development in technology based firms: A case study", African Journal of Business Management Vol. 6, Issue 33, pp. 9442-9451¸ ISSN 1993-8233, 2012.
[22]      Kuen, Chan Wai; "Critical Factors in Successful New Product Develompent, An Imprical Study of Malaysian Manufacturing Company", Internatoinal Journal of Management, International Journal of Management, Vol. 29, 2012.
[23]      Merriam-Webster Incorporate; Merrian-Webster Collegiate dictionary, Eleventh Edition, Massachusetts USA, Merrian-Webster Inc., 2004.
[24]      Bhuiyan, Nadia; "A framework for successful new product development", Journal of Industrial Engineering and Management, JIEM, Vol. 4, Issue 4, pp. 746-770, 2013.
[25]      Pitt, Martyn; MacVaugh, Jason; "Knowledge Mnangement for New Product Development", Journal of Knowledge Management, Vol. 12, 2008.
[26]      Shani, Abraham B.; Sena, James A.; Olin, Tommy; "Knowledge Management and new product development: a study of two companies", Europen Journal of innovation Managemnet, Vol. 6, 2003.
[27]      Wen-Chin, Chen; Hui-Pin, Chang; Kuan-Ming, Lin; Neng-Hao, Kan; "An Efficient Model for NPD Performance Evaluation Using DEMATEL and Fuzzy ANP", Applied to the TFT-LCD Touch Panel Industry in Taiwan, energies, 08-11973, ISSN 1996-1073, 2015.