نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو/دانشگاه یزد

2 استاد/دانشگاه یزد

چکیده

امروزه تغییرات فناوری محیطی و بین‌المللی، گسترش دامنه رقابت بین بانک‌ها و افزایش سطح دانش و آگاهی مشتریان، چالش‌هایی را پیش روی نظام بانکی قرار داده است. به‌منظور مقابله با این تحولات، حفظ مزیت رقابتی و در نتیجه ایجاد ارزش برای مشتریان و حفظ آنها، باید راهبردهایی متناسب با شرایط سازمان اتخاذ گردد. در این راستا یکی از مهم‌ترین راهبردهای مؤثر، مدیریت و توسعه بنگاه سرمایه فکری است؛ بنابراین در پژوهش حاضر به شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری سرمایه ساختاری به‌عنوان یکی از اجزاء سرمایه فکری پرداخته می‌شود.
روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازلحاظ گردآوری دادها از نوع توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارکنان شعب بانک مهر اقتصاد استان یزد است و جمع‌آوری داده‌ها نیز به‌صورت سرشماری و با استفاده از ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. داده‌های با استفاده از نرم‌افزار SPSS و تکنیک آماری آزمون دوجمله‌ای و نیز ماتریس اهمیت عملکرد تجزیه‌وتحلیل شد. طبق نتایج آزمون فرضیات، عوامل فرهنگ‌سازمانی، ساختار سازمانی، فرایندها، سیستم‌های اطلاعاتی، روش‌های مدیریتی، نوآوری و مدیریت دانش وضعیت مناسبی دارند. در پایان نیز با توجه به میزان اهمیت و نیز عملکرد این عوامل در بانک پیشنهادهایی جهت تحقق اهداف عملیاتی بانک ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Detecting and evaluating the efficient elements on forming structural capital (case study: Economic Mehr Bank of Yazd )

نویسندگان [English]

  • elham behnam 1
  • elham behnam 2

1

2

چکیده [English]

Todays, environmental and international changes, competition domain expansion among banks and increasing the knowledge level of customers have made several challenges for banking systems. To cope with these evolutions, maintaining a competitive advantages and as a result creating values for customers, appropriate guidelines must be chosen. Among existing solutions, managing and expanding intellectual capital services is one of the most important and effective ones. Hence, in this research work, the focus is on detecting and evaluating the efficient elements on forming structural assets, as one of the component of intellectual capital.
The type and the procedure of research are practical, and descriptive-respectively. The study population is managers and employee of Economic Mehr Bank of Yazd province. The data are gathered by census via questionnaire. Afterwards, they are analyzed by SPSS software, binomial test as a statistical technique and the matrix importance of performance. According to the results of assumptions test, organization culture, organization structure, information systems, managing approaches, innovation and knowledge managing are in suitable conditions. At the end, according to the importance and performance of these factors in banking systems, some suggestions have been proposed in order to bank operational goals are coming true.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intellectual capital
  • structural capital
  • Delphi technique
  • Importance-Performance Matrix
  • Economic Mehr Bank of Yazd
[1]     ارتقایی، میثم؛ بررسی تأثیر اجزای سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی شعب بانک سپه در سطح استان تهران، پایان­نامه دانشگاه پیام­نور تهران، 1388.
[2]     عباسی­اسفنجانی، حسین؛ فروزنده­دهکردی، لطف­الله؛"شناسایی و تبیین عوامل تعیین­کننده در تجاری­سازی تحقیقات دانشگاهی با استفاده از الگوی سه‏شاخگی"، سیاست علم و فناوری، دوره 6، شماره 4، صفحه 46-33، پاییز و زمستان 1393.
[3]     خیرخواه، هوشیار؛ بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه آزاداسلامی، واحد سنندج، 1390.
[4]     شفیعا، محمدعلی؛ سهرابی، بابک؛ رئیسی وانائی، ایمان؛ فقیه میرزائی، سمیه؛"مدلی برای سنجش تحلیلی مؤلفه‏های سرمایه­های فکری"، کنفرانس بین­المللی مدیریت سرمایه فکری زنجان، اکتبر 2009.
[5]     صالحی صدیقانی، جمشید؛ ابراهیمی، ایرج؛ تحلیل آماری پیشرفته؛ انتشارات هستان، تهران، چاپ اول،1392.
[6]     قزل، علیرضا؛ رمضان، مجید؛ زاهدی، محمدرضا؛"ارائهچارچوبمفهومیبرایاندازه­گیریسرمایهساختاریدردانشگاه "، مجله رشد و فناوری فصلنامه تخصصی پارک­ها و مراکز رشد، سال دهم، شماره 37، صفحه 63-56، زمستان 1392.
[7]     قلیچ­لی، بهروز؛غلام­زاده، داریوش؛ ایمانی­پور، محسن؛ "مدل اندازه­گیری و گزارش­دهی سرمایه فکری سازمان­ها "، مجموعه مقالات کنفرانس سوم بین­المللی مدیریت، تهران، 1384.
[8]     Aramburu, N.; Saenz, J.; "Structural capital, innovation capability, and size effect: An empirical study", Journal of Management & Organization, Vol. 7, Issue 3, pp. 307–325, 2011.
[9]     Bontis, N.; "Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models", Journal of Management Decision, Vol. 36, Issue. 2, pp. 63-76, 1998.
[10] Bontis, N.;“Assessing Knowledge Assets: A Review of the Models Used to Measure Intellectual Capital", European Management Journal, Vol. 6, Issue. 3, pp. 226-251, 2000.
[11] Brooking, A.; Intellectual Capital–Core Asset for Third Millennium Enterprise, CENGAGE Learning EMEA, Hampshire, 2010.
[12] Cabrita, R.; Bontis, N.; "Intellectual capital and business performance in the Portuguese banking industry",    International Journal of Technology Management, Vol. 43, Issue. 1-3, pp. 212–237, 2008.
[13] Chen, J.; Zhu, Z.; Hong, Y.X.; "Measuring intellectual capital:A new model and empirical study", Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, Issue. 1, pp. 195-212, 2004.
[14] Edvinsson, L.; Sullivan, p.; "Developing a model for managing intellectual capital", European Management Journal, Vol. 14, Issue. 4, pp. 356-65., 1996.
[15] Hsu, C.; Sabherwal, R.; "Relationship between Intellectual Capital and Knowledge Management: An Empirical Investigation", Decision Sciences Journal, Vol. 43, Issue. 3, pp. 489–524, 2012.
[16] Huang, Y.; Wu, J.; "Intellectual capital and knowledge productivity: the Taiwan biotech industry", Management Decision Journal, Vol. 48, Issue. 4, pp. 580 - 599, 2010.
[17] Huang, C.; Hsueh, H.; "A study on the relationship between intellectual capital and business performance in the engineering consulting industry: A path analysis", Journal of Civil Engineering and Management, Vol. 13, Issue 4, pp. 265 – 271, 2007.
[18] Kim, T.; Kim, W.; Park, S.; Lee, G.; "Intellectual Capital and Business Performance: What Structural Relationships Do They Have in Upper-Upscale Hotels? ", International Journal of Tourism Research, Vol. 14, Issue 4, pp. 391-408, 2010.
[19] Loverde, L.; "Intellectual Capital Evaluation: An M&A Approach", Journal Of The KMCI, Vol. 1, Issue.3, pp. 58-88, 2001.
[20] Maditinos, D.; Sevic, Z.; Tsairidis, C.; "Intellectual Capital and Business Performance: An Empirical study for the Greek Listed Companies", European Research Studies, Vol. 13, Issue 3, pp. 145 - 167, 2010.
 
[21] Manzari, M.; Kazemi, M.; Nazemi, sh.; "Intellectual capital: Concepts, components and indicators: A literature review", Management Science Letters, Vol. 2, Issue 7, pp. 2255–2270, 2012.
[22] Marr, B.; Moustaghfir, K., "Defining intellectual capital: a three-dimensional approach", Management Decision, Vol. 43, Issue. 9, pp. 1114 – 1128, 2005.
[23] Martos, C.; Jardon, F.; "Intellectual capital and performance in wood industries of Argentina", Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, Issue 10, p.p. 600 - 616, 2009.
[24] Mehdivand, M.; Zali, M.; madhoushi, M.; Kodanei, A.;"Intellectual Capital and Nano-Businesses Performance: The Moderating Role of Entrepreneurial Orientation", European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, Issue. 52, pp. 147 – 162, 2012.
[25] Menor, L.; Kristal, M.; Rosenzweig, E.; "Examining the Influence of Operational Intellectual Capital on Capabilities and Performance", Manufacturing & Service Operations Managment, Vol. 4, Issue. 9, pp. 559–578, 2007.
[26] Mention, A.; Bontis, N.; "Intellectual capital and performance within the banking sector of Luxembourg and Belgium", Journal of Intellectual Capital, Vol. 14, Issue. 2, pp. 286 - 309, 2013.
[27] Namvar, M.; Fathian, M.; Akhavan, P.; Gholamian, M.; "Exploring the impacts of intellectual property on intellectual capital and company performance", Management Decision, Vol. 48, Issue 5, pp. 676-697, 2010.
[28] Pike, S.; Roos, G.; "Measuring the use of knowledge and the intellectual capital of companies", special issue of Journal of Operations Research Society (JORS), online, 2001. 
[29] Ramirez,Y.; "Intellectual Capital Models in Spanish Public Sector", journal of Intellectual Capital, Vol. 11, Issue 2, pp. 248-260, 2010.
[30] Reed, K.; Lubatkin, M.; Srinivasan, N.; “Proposing and testing an intellectual capital-based view of the firm," Journal of Management Studies, Vol. 43, Issue. 4, pp. 867-893, 2006.
[31] Sanchez, P.; Chaminade, C.; Olea, M, "Management of Intangibles: an Attempt to Build a theory," Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, Issue 4, pp. 312-327, 2000.
[32] Seetharaman, A.; Sooria, H.; Saravanan, A.; "Intellectual capital accounting and Reporting in the knowledge economy", Journal of Intellectual capital, Vol. 3, Issue 2, pp. 128-148., 2002.
[33] Smith, S.; Costello, C.; “Culinary tourism: Satisfaction with a culinary event utilizing importance-performance grid analysis”, Journal of Vacation Marketing, Vol. 15, Issue 2, pp. 99-110, 2009.
[34] Sullivan, J.; Sullivan, S.;“Valuing intangible companies: an intellectual capital approach”, Journal of Intellectual capital, Vol. 1, Issue 4, pp. 328-340, 2000.
[35] Suraj, O.; Bontis, N.; "Managing intellectual capital in Nigerian telecommunications companies", Journal of Intellectual Capital, Vol. 13, Issue 2, pp. 262-282, 2012.
[36] Sveiby, k.; "The intangible assets monitor", Journal of Human Resource Costing and Accounting, Vol. 2, Issue 1, pp. 109-131, 1997.
[37] Tsai, H.; Wu, W.; "Impact of social capital and business operation mode on intellectual capital and knowledge management", International Journal of Technology Management, Vol. 30, Issue 1-2, pp.147-170, 2005.
[38] Tseng, C.; Goo, J.; "Intellectual capital and corporate value in an emerging economy:empirical study of Taiwanese", Journal of  R&D managment, Vol. 35, Issue 2, pp. 187-201, 2005.
[39] Wu, S.; Lin, L.; Hsu, M.; "Intellectual capital, dynamic capabilities and innovative performance of organisations", International Journal of Technology Management, Vol. 39, Issue 3/4, pp. 279-296, 2007.
[40] Youndth, MA.; "Human resource consideration and value creation: the mediating role of intellectual capital," National Conference of US Academy of Management, 4-9 August, Toronto, 2000.