نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آماد و پشتیبانی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران ، ایران

2 دانشکده مکاترونیک، گروه مهندسی مکانیک، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران

3 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فناوری های صنعتی، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

علم و فناوری اولین نیروهای مولد ظهور یک اقتصاد دانش بنیان به‌حساب می‌آیند. سطح علم و فناوری، رابطه مستقیمی با موفقیت در توسعه فناوری و رشد صنعتی یک کشور دارد. یک گام مهم در موفقیت در توسعه و تکامل فناوری، استانداردسازی فناوری است. داشتن درک مناسب از مفاهیم و رویکردها استاندارد‌سازی فناوری، می‌تواند روند توسعه فناوری را تسریع و نفوذ به بازارهای بین‌المللی را تسهیل نماید. در این پژوهش، در یک مطالعه توصیفی-پیمایشی و با استفاده ‌از تحلیل همبستگی متغیرها و مدل رگرسیونی چندگانه، به ‌بررسی رابطه میان استانداردسازی و توسعه فناوری در برخی‌ از صنایع خودروسازی کشور پرداخته شده است تا مشخص شود که استانداردسازی از طریق چه عواملی و چگونه، بر توسعه فناوری اثر می‌گذارد. نتایج نشان می‌دهد که در مجموع استانداردسازی همبستگی قوی، مثبت و معناداری با توسعه فناوری دارد و راهبردی موثر جهت تسریع توسعه فناوری در کشور محسوب می‌گردد. در میان عوامل استخراجی از مدل، دو عامل تحقیق‌و‌توسعه استانداردها و راه‌کار فنی، دارای بیش‌ترین همبستگی با توسعه فناوری می‌باشند و نقش بارزی در ارتقای آن ایفا می‌کنند. در نهایت نیز با توجه به نتایج، راه‌اندازی واحد تحقیق‌وتوسعه استانداردها و ادغام آن با واحدهای تحقیق‌وتوسعه فناوری به صنایع کشور پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Standardization, an effective strategy to accelerate industrial technology development in the country

نویسندگان [English]

  • Mohamad Reza Salemi Najafabadi 1
  • javad fahim 2
  • Sohrab Abdollahzadeh 3

1 department of Preparedness and Support, Supreme National Defense University, tehran, iran

2 Faculty of Mechatronic ,Islamic Azad University, Karaj Branch, Iran

3 Faculty, Industrial Technologies Dept., Urmia University of Technology, Urmia, Iran.

چکیده [English]

Science and technology are the first driving forces for the emergence of a knowledge based economy. The level of science and technology is related directly to the success of technology development and industrial growth of a country. An important step in the success of technology development is its standardization. Having a proper understanding of the concepts and approaches of technology standardization can accelerate the process of technology development, facilitate market access, and penetrate international markets. By using correlation analysis of variables and multiple regression model, in a descriptive-survey research study, we try to examine the relationship between standardization and technology development in some of the automotive industries in order to determine through what factors and how standardization affect technology development. The results show that in general, standardization has a relatively strong, positive and significant correlation with technology development, and it is an effective strategy to accelerate the development of technology in the country. Among the factors extracted from the model, the factors of research and development of standards, and technical and productivity ones have the highest correlation with technology development. Finally, establishment of specific section as standards in the R&D unit of automotive industry is proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology development
  • industrial development
  • innovation
  • economic growth
  • standardization
  • commercialization
  • emerging technology
[1]     سالمی‌نجف‌آبادی، محمدرضا؛ عبداله‌زاده، سهراب؛ فهیم، جواد؛ شناسایی و رتبه‌بندی فرصت‌های حاصل از راهبرد استانداردسازی در صنایع دفاعی کشور، فصلنامه راهبرد دفاعی، دوره 17، شماره 4، صص 91-65، 1398.
[2]     شفیعا، محمدعلی؛ عبداله‌زاده، سهراب؛ پاشاآبگرمی، حسین؛ بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و کانوی تحلیلی برای رتبه‌بندی ابزارهای نظام استانداردسازی ملی، فصلنامه پژوهش‌های مهندسی صنایع در سیستم‌های تولید، دوره 1، شماره1، صص 82-73، 1392.
[3]     شفیعی نیک آبادی، محسن؛ روحی، صدف؛ تاثیر گرایش به یادگیری بر عملکرد توسعه محصول جدید با تاکید بر نوآوری باز(مورد مطالعه: صنایع لاستیکی پارمیدا)،فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره 37، صص 76-59، 1398.
[4]     صارمی، محمدصادق؛ ذاکری، امیر؛ سیاست‌های هدایت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای توسعه فناوری، فصلنامه سیاست علم و فناوری، دوره 11، شماره 2، صص 410-395، 1398.
[5]     عیوض‌زاده، الهام؛ شاکری، آرنوش؛ بررسی تاثیر نوآوری‌های باز بر عملکرد نوآورانه اقتصادی و پایدار در واحدهای تحقیق و توسعه گروه مپنا، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، دوره 17، شماره 38، صص 12-3، 1398.
[6]      قاضی‌نوری، سیدسپهر؛ مهاجری، آیدا؛یادگیری فناورانه و سیاست‌های حمایت از آن“، فصلنامه سیاست علم و فناوری، دوره 11، شماره 2، صص 454-439، 1398.
[7]     مندگاری‌بامکان، علی‌محمد؛ نوآوری، عرصه تعامل بازیگران نوآوری با تکنیک‌های مدیریت نوآوری، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، دوره 17، شماره 38، صص 78-67، 1398.
[8]     میرباقری، سید محسن؛ تحلیلی‌بر چگونگی ارتباط بین استانداردسازی و نوآوری، فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت، دوره ۹، شماره ۳، صص 22-6، ۱۳۹۸.
[9]     محمدی، مسعود؛ عجمی، عاطفه؛ نوری، جلال، شمس، محمد حسین؛ "گردآوری و اولویت‌بندی استانداردهای جهانی فتوولتائیک برای تدوین استانداردهای ملی با تمرکز بر کاربرد نیروگاهی"، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره 21، صص 123-107، 1392.
[10]   Ladu, L.; Vrins, M.; “Supportive Regulations and Standards to Encourage a Level Playing Field for the Bio-based Economy”, Int. J. Stand. Res., Vol. 17, No. 1, pp. 58–73, 2019.
[11]   Baron, J.; Schmidt, J.; “Technological standardization, endogenous productivity and transitory dynamics”, SSRN Electronic Journal, 2014.
[12]   Blind, K.; The impact of standardisation and standards on innovation, Handbook of Innovation Policy Impact, Edward Elgar Publishing, 2016.
[13]   Blind, K.; Mangelsdorf, A.; Niebel, C.; Ramel, F.; “Standards in the global value chains of the European Single Market”, Rev. Int. Polit. Econ., Vol. 25, No. 1, pp. 28–48, 2018.
[14]   Blind, K.; Mangelsdorf, A.; “Motives to standardize: Empirical evidence from Germany”, Technovation, Vol. 48, pp. 13–24, 2016.
[15]   Blind, K.; Müller, J.-A.; “Why corporate groups care about company standards”, Int. J. Prod. Res., Vol. 58, No. 11, pp. 3399–3414, 2020.
[16]   Blind, K.; Pohlisch, J.; Rainville, A.; “Innovation and standardization as drivers of companies’ success in public procurement: an empirical analysis”, J. Technol. Transf., Vol. 45, No. 3, pp. 664–693, 2020.
[17]   Calza, E.; Goedhuys, M.; Trifković, N.; “Drivers of productivity in Vietnamese SMEs: The role of management standards and innovation”, Econ. Innov. New Technol., Vol. 28, No. 1, pp. 23–44, 2019.
[18]   Hawkins, R.; Blind, K.; Introduction: unravelling the relationship between standards and innovation,  Handbook of Innovation and Standards, Edward Elgar Publishing, 2017.
[19]   Hoel, T.; “Standards as enablers for innovation in education-the breakdown of European pre-standardisation”, Proceedings of the 2014 ITU kaleidoscope academic conference: Living in a converged world-Impossible without standards?, 2014, pp. 185–189.
[20]   Jiang, H.; Zhao, S.; Yuan, Y.; Zhang, L.; Duan, L.; Zhang, W.; “The coupling relationship between standard development and technology advancement: A game theoretical perspective”, Technol. Forecast. Soc. Change, Vol. 135, pp. 169–177, 2018.
[21]   Jiang, H.; Zhao, S.; Zhang, S.; Xu, X.; “The adaptive mechanism between technology standardization and technology development: An empirical study”, Technol. Forecast. Soc. Change, Vol. 135, pp. 241–248, 2018.
[22]   Jiang, H.; Zhao, S.; Zhang, Z. J.; Yi, Y.; “Exploring the mechanism of technology standardization and innovation using the solidification theory of binary eutectic alloy”, Technol. Forecast. Soc. Change, Vol. 135, pp. 217–228, 2018.
[23]   Meissner, D.; Gokhberg, L.; Saritas, O.; “What Do Emerging Technologies Mean for Economic Development?”, Emerging technologies for economic development, Springer, pp. 1–10, 2019.
[24]   Müller, J.-A.; Standardization and international business: evidence from German micro data, 2018.
[25]   Scapolo, F.; Churchill, P.; Viaud, V.; Antal, M.; Cordova, H.; De Smedt, P.; “How will standards facilitate new production systems in the context of EU innovation and competitiveness in 2025”, JRC Foresight Study-EU, pp. 328–336, 2015.
[26]   Shafia, M.; Abdollahzadeh, S.; Teimoury, E.; “The impact of the national standardization system on ranking the supply chain stages improvement”, Uncertain Supply Chain Manag., Vol. 2, No. 4, pp. 237–244, 2014.
[27]   Shafia, M. A.; Abdollahzadeh, S.; “Integrating fuzzy kano and fuzzy TOPSIS for classification of functional requirements in national standardization system”, Arab. J. Sci. Eng., Vol. 39, No. 8, pp. 6555–6565, 2014.
[28]   Wang, Z.; Zhang, M.; Sun, H.; Zhu, G.; “Effects of standardization and innovation on mass customization: An empirical investigation”, Technovation, Vol. 48, pp. 79–86, 2016.
[29]   Zoo, H.; de Vries, H. J.; Lee, H.; “Interplay of innovation and standardization: Exploring the relevance in developing countries”, Technol. Forecast. Soc. Change, Vol. 118, pp. 334–348, 2017.