نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه

2 دانشگاه آزاد مسئول آزمایشگاه

3 رئیس دانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن، دانشیار، دانشکده علوم تربیتی ومشاوره،رودهن،دانشگاه آزاد اسلامی،رودهن،ایران

چکیده

چکیده
هدف این پژوهش تدوین مدل سیاست های جذب دانشجو با تاکید بر رابطه بین دانشگاه و صنعت بود. روش پژوهش ترکیبی اکتشافی دو مرحله ای از نوع ابزارسازی بود. روش پژوهش در مرحله کیفی، مطالعه موردی کیفی و مشارکت کنندگان بالقوه شامل اساتید دانشگاه، روسای دانشگاه و فعالین حوزه صنعت، مدیریت بودند.رویکرد نمونه گیری، هدفمند و روش نمونه گیری صاحبنظران کلیدی بود. گردآوری اطلاعات تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. ابزار پژوهش، مصاحبه عمیق نیمه ساخت مند بود. در بخش کیفی ودر قسمت اول، استخراج داده ها و مولفه ها با روش تحلیل مضمون یا تم می باشد سپس جهت ساخت مدل پژوهش از مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه استفاده شده است. الگوی مستخرج از تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش در قالب هفت بعد اصلی، یازده مؤلفه و سی شش معیار طراحی شد. هفت بعد اصلی عبارت اند از: « عوامل داخل و درون دانشگاهی » ،« سیاست گذاری وطراحی مجدد»،« عوامل خارج و برون دانشگاهی »،« ارتقاء آکادمیک »،« بسترهای قانونی »،« تحولات اساسی »، « نهادینه کردن ». در بخش کمی روش تحقیق توصیفی - پیمایشی بود و جامعه آماری شامل20 نفر از اساتید دانشگاه، روسای دانشگاه و فعالین حوزه صنعت، مدیریت و مسائل جذب دانشجو بودند. که برای اعتباریابی الگو، با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند و روش صاحبنظران کلیدی، 20نفر انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در بخش کمی، مقیاس محقق ساخته بر اساس شبکه مضامین بخش کیفی بود. تحلیل بخش کمی با تحلیل فازی برای تعیین اعتبار الگو انجام شد. نتایج بخش کمی با استفاده از تحلیل AHP فازی برای تعیین اعتبار الگو انجام شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Model development of student recruitment policies with emphasis on university- industry relationship

نویسندگان [English]

  • fariba hanifi 1
  • Mahdi Bahardoost 2
  • hasan shahrakipor 3

1 University faculty

2 Laboratory Responsible

3 President of Islamic Azad University, Roodehen Branch, Associate Professor, Faculty of Educational Sciences and Consulting, Roodehen, Islamic Azad University, Roodehen, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to develop a model of student recruitment policies with emphasis on the relationship between university and industry. The research method is a two-step exploratory combination of instrument making. The qualitative stage consists of qualitative case study and potential participants including university presidents and professors, and industry and management activists. The sampling approach is purposeful and its method is key experts’ views. Until theoretical saturation, data collection continued. The research tool is an in-depth, semi-structured interview. In qualitative stage and in the first part, the data and components extraction is done by content or theme analysis method. Then, the interviews with experts, and the questionnaires have been used in order to make the research model. The extracted model from research findings analysis is designed in the form of seven main dimensions, eleven components and thirty six criteria. The seven main dimensions are: “university internal factors”, “policy making and redesigning”, “university external factors”, “academic upgrading”, “legal background”, “fundamental developments”, and “institutionalization”. In quantitative stage, the research method is description-survey and the statistical population includes 20 university presidents and professors, industry and management activists, and student recruitment issues. To validate the model, 20 people are selected using targeted sampling approach and key expertise method. The tools used in this stage are the researcher-made scale based on the network themes of the previous stage. Quantitative analysis is performed by Fuzzy one to determine model validity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Student recruitment policy
  • university- industry relationship
  • content analysis
  • theme analysis
  • academic upgrading
[1]    حسینی، حسن؛ فرهادی‌نهاد، رومینا؛ "شناسایی مقیاس‌های سنجش تصویر ذهنی از برند در دانشگاه"، فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، دوره 2، شماره 8، صص 132-109، 1394.
[2]    امیرپورسعید، محمدعلی؛ "بررسی جامعه­شناختی رابطه بین دانشگاه و صنعت"، نشریه صنعت و دانشگاه، شماره 39، دوره 11، صص 30-15، 1397.  
[3]    عرفان­منش تابستان، محمدامین؛ "رابطه میان شاخص‌های فعالیت آلتمتریک و کیفیت مجله‌های علم اطلاعات و کتابداری در اسکوپوس"، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، دوره 29، شماره 2، صص 26-7، 1397.
[4]    ذاکر صالحی، غلامرضا؛ طالحی نجف­آبادی، مائده؛ "ارائه راهبردهایی برای جذب دانشجویان خارجی در ایران"، آموزش عالی، دوره 4، شماره 3، صص 92-65، 1395.
[5]    غلامی، زهرا؛ آراسته، حمیدرضا؛ "طراحی الگوی کارکرد پژوهشی دانشگاه­ها با رویکرد صنعت یاری"، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، دوره 8، شماره 27، صص 253-231، تابستان 1397.  
[6]    امیرغفوری، سید حبیب‌اله؛ شعبانی، اکرم؛ محمدی، خدیجه؛ منصوری محمدآبادی، سلیمان؛ "شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مو ثر بر بهبود کیفیت خدمات آموزشی با استفاده از رویکرد تلفیقی ویکور فازی و مدل‌سازی ساختاری تفسیری"، فصلنامه آموزش و ارزشیابی، دوره 9، شماره 34، صص 33-13، 1395.
[7]     Thurik, A.R.; “Entrepreneurship, economic growth and policy in emerging economies”,UNU -WIDER Research Paper RP2009/12, United Nations University and World Institute for Development Economics Research, Helsinki, March, 2009.
[8]     Gill, S.; “Overseas Students' Intercultural Adaptation as Intercultural Learning: A Transformative Framework. Compare”, A Journal of Comparative and International Education, Vol. 37, Issue 2, pp. 167–183, 2016.
[9]     Parshakov, P.; Parshakov, P.; Shakina, E. A.; Shakina, E. A.; “With or without CU: a comparative study of efficiency of European and Russian corporate universities”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 19, Issue 1, pp. 96-111, 2018.
[10]  Cricelli, L.; Greco, M.; Greco, M.; Grimaldi, M.; Grimaldi, M.; Llanes Dueñas, L. P.; “Intellectual capital and university performance in emerging countries: evidence from Colombian public universities”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 19, Issue 1, pp. 71-95, 2018.
[11]  Leal Filho, W.; Morgan, E. A.; Godoy, E. S.; Azeiteiro, U. M.; Bacelar-Nicolau, P.; Ávila, L. V.; Hugé, J.; “Implementing climate change research at universities: Barriers, potential and actions”,Journal of Cleaner Production, Vol. 170, pp. 269-277, 2017.
[12]  Creswell, J. W.; Plano Clark, V. L.; Designing and conducting mixed methods research, Thousand Oaks, CA: Sage, 2007.
[13]  Muscio, A.; Vallanti, G.; “Perceived Obstacles to University–Industry Collaboration: Results from a Qualitative Survey of Italian Academic Departments”, Industry and Innovation, Vol. 21, No. 5, pp. 410–429.
[14]  Wit,H.D.; Knight, J.; Strategies for Internationalisation of Higher Education: A Comparative Study of Australia, Canada, Europe, and the United States, Amsterdam: European Association for International Education, in Cooperation with IMBE, (the Programme on Institutional Management in Higher Education) of the Organization for Economic Cooperation and Development and the Association of International Education Administration, 1995.