نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 هییت مدیره

2 استادیار و عضو هئیت علمی گروه مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

در این مقاله ، جهت دستیابی به یک مدل مناسب در خصوص عملکرد اصلی دفاتر انتقال تکنولوژی ، ابتدا یک مرور ادبیات نظام مند ، از تعامل و اشتراک بین دفاتر انتقال فناوری در بستر دانشگاه ها به منظور درک و شناسایی آنها در خصوص مدیریت مالکیت فکری تهیه شده است. دفاتر انتقال فناوری از مالکیت فکری یک سازمان علمی مانند دانشگاه یا یک سازمان تحقیقاتی، محافظت کرده و تعاملات جاری این فرآیند را با هدف خلق ارزش، مدیریت می کند.لذا انتقال فناوری از پیکره دانشگاه به صنعت، از مؤثرترین کانالهای انتقال و توسعه فناوری است و در ایران نیز علیرغم بررسیهای انجام شده، مشهود است که هنوز به خوبی فعالیتهای اصلی اولویت بندی نشده و عملکرد مناسبی ندارند.حال باشناخت اثربخشی عواملی که بر موفقیت یا عدم موفقیت انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت دخالت دارند، میتوان در خصوص بهبود تعامل بازیگران اصلی در اکوسیستم موجود و مدل کسب وکار آنها ،مواردی را با توجه به شرایط اقتصادی و صنعتی موجود شناسایی و راهکارهایی نیز توصیه نمود. به این منظور، پس از مرور مدلهای متعدد انتقال فناوری درTTO ها و مصاحبه با صاحبنظران ،عوامل موثر در شش متغیر اصلی دسته بندی ودر نهایت مولفه های اصلی که نشان دهنده تعیین مناسب عوامل بوده ،شناسایی و در ادامه با استفاده از نظرسنجی 45 نفر ازمتخصصین مرتبط با صنایع (با پرسشنامه) ابعاد و متغیرهای مرتبط با روش تحلیل عامل تأییدی، تحلیل مسیر ، محاسبه بار عاملی و استفاده از نرم افزار PLS مورد تجزیه و تحلیل واقع شد. لذا یافته های تحقیق، توسعه و تجاری سازی دانش و داراییهای فکری در راستای نوآوری،که دارای اهمیت ،وزن و تاثیر بیشتری در قالب یک مدل برازش شده با توجه به هدف تحقیق بوده اند را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a model to identify the main roles and functions of technology transfer offices with a technology transfer approach in the direction of intellectual property management

نویسندگان [English]

  • Hamidreza khedmatgozar 1
  • SADEGH ABEDI 2

1 board member

2 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

Technology transfer offices (TTOs) protect the intellectual property of a scientific organization such as university or research institute, and manage the current interactions in the process with the aim of creating value. Therefore, technology transfer from the university to industry is one of the most effective channels for technology transfer and development. In Iran, despite the studies done, it is clear that the main activities are neither well prioritized nor appropriately performed yet. In this paper, to achieve a suitable model for the main function of TTOs, first the literature of interactions and sharing between TTOs in universities are prepared and presented in order to understand and identify them. Then, by reviewing different TTOs’ models and interviewing the experts, the effective factors are classified; and by using experts’ survey, the dimensions and variables related to confirmatory factor analysis, the path analysis, and factor loading are analyzed using PLS software. Research findings show that the creation, development and commercialization of knowledge and intellectual assets, in direction of innovation, have more importance and impact on the model that fits the research purpose.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology transfer offices (TTOs)
  • entrepreneurial university
  • intellectual property management
  • commercialization
[1]         شهابی، علی؛ معینی، ابراهیم؛ “مدل سازی نقش دانشگاه و صنعت در انتقال تکنولوژی با رویکرد سیستمی“، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، دوره دوم، شماره4، صص 142-138، 1394.
[2]         مدهوشی، مهرداد؛ کیاکجوری، کریم؛ “تاثیر نوآوری باز در همکاری دانشگاه و صنعت با استفاده از تکنیک PLS“، فصلنامه علمی-پژوهشی آموزش علوم دریایی، شماره13، 1397.
[3]         شفیع زاده، حمید؛ محسنی، هدی سادات؛ “نقش دفاتر انتقال فناوری و دانشگاه­ها در تجاری­سازی دانش“، نشریه صنعت و دانشگاه، شماره 17 و 18، 1391 .
[4]         ضرغامی، حمیدرضا؛ “مروری بر الگوهای توسعه روابط دانشگاه، صنعت و دولت در جهت ارتقای نوآوری“، فصلنامه علمی-ترویجی سیاست نامه علم و فناوری، دوره 8، شماره 2، 1397.
[5]         داوری، علی؛ رضازاده، آرش؛ مدلسازی معادلات ساختاری با نرمافزارPLS، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، تهران، ویرایش اول، 1393.
[6]         فروزنده، محمد ؛ ارائهمدلانتقالفناوریازبخشتحقیقوتوسعهبهصنعتدر صنایعدفاعی، نشریه علمی- پژوهشی مدیریت نوآوری، سال چهارم، شماره 1، 1394.
[7]         قربانی، امیر؛ فرتاش، کیارش؛ خیاطیان یزدی، محمد صادق؛ شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی تاثیرگذار بر اشتراک درون سازمانی دانش در شرکت­های دانش بنیان مستقر در پارک­های علم و فناوری ، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره 40، صص 64-55، 1399.
[8]           گودرزوند چگینی، مهرداد؛ رویکرددانشگا­ه­هاینسلچهارمکاروعمل(موردمطالعه: دانشگاه­هایکمبریج،استنفوردوهاروارد)، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، سال بیستم، شماره 78، 1397.
[9]          Holgersson, M.; Aaboen, L.; “A literature review of intellectual property management in technology transfer offices: From appropriation to utilization”, Technology in Society, 2020.
[10]       Baglieri, D.; Baldi, F.; Tucci, C. L.; “University technology transfer office business models: One size does not fit all”, Technovation, 2020.
[11]       Gail, A.; Norman, Van; Roï Eisenkot, MD; “BSC, MBA, and Technology Transfer: From the Research Bench to Commercialization”, BASIC TO TRANSLATIONAL SCIENCE, Vol. 2, No. 2, 2017.
[12]       De Moortel, K.; Crispeels, T.;“International university-university technology transfer: Strategic management framework”, Technological Forecasting & Social Change, Vol. 135, pp. 145–155, 2018.
[13]       Botchie; Et Al.; “A Comparative Study of Appropriateness and Mechanisms of Hard and Soft Technologies Transfer, Technological Forecasting & Social Change, 2017.
[14]       Weckowska;“Learning In University Technology Transfer Offices: Transactions-Focused and Relations-Focused Approaches To Commercialization of Academic Research”, Technovation, 2015.
[15]       Sadowski, J.;“Office of Technology Assessment: History, Implementation, and Participatory Critique, Technology in Society, Vol. 42, pp. 9-20, 2015.
[16]       Kumar; Et Al.;“Identification and Evaluation of Critical Factors to Technology Transfer Using Ahp Approach”, International Strategic Management Review 3, pp. 24–42, 2015.
[17]       Novickis; Et Al.; “Information Technology Transfer Model as a Bridge between Science and Business Sector”, Procedia Computer Science, Vol. 104, pp. 120 – 126, 2017.
[18]       Mazurkiewicz; Poteralska;“Technology Transfer Barriers and Challenges Faced By R&D Organizations”, 7th International Conference on Engineering, Project, and Production Management, Procedia Engineering, Vol. 182, pp. 457–465, 2017.
[19]       Arenas; González;“Technology Transfer Models and Elements in the University-Industry Collaboration”, Mdpi Administrative Sciences, 2018.
[20]       Good; Et Al.; “the Technology Transfer Ecosystem in Academia. An Organizational Design Perspective, Technovation, 2018.
[21]       Battaglia; Et Al.; “Organizational Structures for External Growth of University Technology Transfer Offices: An Explorative Analysis”, Technological Forecasting & Social Change, 2017.
[22]       Bolatan; Et Al.; “The Impact Of Technology Transfer Performance On Total Quality Management And Quality Performance,12th International Strategic Management Conference, Antalya, Turkey, Procedia - Social And Behavioral Sciences, Vol. 235 , pp. 746 – 755, 2016.
[23]       LA Fuente, E.; Berbegal-Mirabent, J.; “Assessing the Productivity of Technology Transfer Offices: An Analysis of the Relevance of Aspiration Performance and Portfolio Complexity”, Journal of Technology Transfer, In Press, 2017.
[24]       Khademi, T.; Et Al.; “Role Of Technology Transfer Office/Centre Of Universities In Improving The Commercialization Of Research Outputs: A Case Study In Malaysia”, Knowledge Management International Conference (Kmice), pp. 12 – 15, 2014.  
[25]       Gregory, J.; Chinlund, Meggan F.; Duffy, Danielle K.; Johnson, Chelsea M.; Murray, Jeffrey S.; nutraceutical and Functional Food Regulations in the United States and Around the World Sharp, Chapter 41 Challenges of intellectual property and branding on regulatory approvals, 2008.
[26]       Bucsai, K.; Role of Technology Transfer Offices in University-Industry Interactions,University of Szeged, Doctoral School in Economics, Szeged, pp. 204-214. (ISBN 978-963-306-222-7), Lengyel I. – Vas Zs. (Eds) Regional Growth, Development and Competitiveness, 2013.