نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای کارآفرینی، گرایش فناوری، گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 عضو هیئت علمی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

3 گروه آموزشی مدیریت بازرگانی و کسب و کار، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی و طبقه بندی انواع و حالات سرمایه گذاری سازمانی براساس تحلیل کیفی نتایج پژوهش های است که در زمینه مشارکت و تعامل شرکت های بزرگ با استارآپ ها انجام شده است. جهت گیری این پژوهش کاربردی-توسعه ای، به لحاظ استراتژی آمیخته از نوع اکتشافی متوالی، به لحاظ ماهیت اکتشافی و توصیفی است که در دو مرحله انجام شده است. ابتدا به کمک روش فراترکیب، 352 مقاله بررسی و پس از ارزیابی، 42 مقاله تایید شدند. سپس با استفاده از COREQ 32-item در نهایت 34 مقاله برای اجرای تحلیل کیفی محتوای مقالات حداقل امتیاز لازم را کسب کردند. با بررسی مقالات، 89 روش تعامل استخراج گردید و پس از بررسی محتوی و طبقه بندی براساس ابعاد سرمایه گذاری سازمانی، تعریف مکانیزم و تعامل در نهایت 11 مکانیزم تعامل شناسایی شد. سپس اعتبار سنجی نتایج تحقیق، با مراجعه به 15 نفر از خبرگان این حوزه در دو مرحله دلفی فازی در نهایت 11 مکانیزم تایید شد. نتایج پژوهش نشان داد که روش هایی مانند مرکز رشد سازمانی، شتابدهنده های سازمانی، برنامه های استارتآپی و... در چند سال اخیر به عنوان روش های مدرن تعامل شرکت های بزرگ با استارتآپ ها مورد توجه بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The identification and classification of mechanisms of corporations’ collaboration with technological startups through the Meta-syntheses of corporate venturing activities

نویسندگان [English]

  • Majid Mohammadi 1
  • Hesam Zandhesami 2
  • Hamid reza Yazdani 3

1 PhD in Entrepreneurship, Technology, Entrepreneurship Department, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

2 Department of management, Science and Research Branch. Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Pardis farabi of Tehran university professor, Qome, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to identify and classify the types and scenarios of corporate venturing based on qualitative analysis of research results in the field of partnership and collaboration of corporations with technological startups. The orientation of this applied-developmental research is exploratory sequential mixed design in terms of strategy, and exploratory and descriptive in terms of nature. This project has been done in two stages. First, 352 articles were reviewed using the meta-syntheses method, and after evaluation, 42 articles were approved. Then, using COREQ 32-item, 19 articles received the minimum required score to perform qualitative analysis of the content of the articles. By reviewing the articles, 89 interaction methods were extracted and after examining the content and classifying them, based on the dimensions of corporate venturing, and defining the mechanism and collaboration, finally 11 collaboration mechanisms were identified. In order to confirm and validate the research results, by referring to 15 experts and receiving their opinions in two stages of fuzzy Delphi, 11 mechanisms were ultimately approved. The results showed that methods such as corporate incubator, corporate accelerators, startup programs, corporate hackaton, and spin-along have been remarkable as modern collaboration methods of corporate with startups in recent years.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporation
  • start-up
  • corporate venturing typology
  • corporate venturing

[1]      رفائی شیرپاک، خسرو؛ گوروگه، سپالی؛ چینی چیان، مریم؛ "متاسنتز تحقیقات کیفی در علوم بهداشتی"، نشریه اپیدمیولوژی ایران، جلد 6، شماره 1، 1389.

[2]      محقر، محمد؛ جعفرنژاد، احمد؛ مدرس یزدی، محمد؛ صادقی، محمدرضا؛ "ارائه الگوی جامع هماهنگی اطلاعاتی شبکه تامین خودروسازی با استفاده از روش فراترکیب"، فصلنامه مدیریت علمی اطلاعات، دوره 5، شماره 4، 1393.
[3]      هانیه، حسینیان پویا؛ قاضی نوری، سید سروش؛ گودرزی، مهدی؛ "شناسایی عوامل موثر بر تجاری­سازی فناوری با استفاده از روش فراترکیب"، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، دوره سوم، شماره 1، تابستان 1394
[4]      محمدی، مجید؛ زند حسامی، حسام؛ یزدانی، حمیدرضا؛ "شناسایی و رتبه­بندی مکانیزم­های کارآفرینی تعاملی به­عنوان نوعی از کارآفرینی سازمانی با استفاده از روش هیبرید(آنتروپی شانون فازی و آراس فازی)"، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره 42، صص 52-31، 1399.
[5]      Alvarez-Garrido, E.; Dushnitsky, G.; “Are entrepreneurial venture’s innovation rates sensitive to investor complementary assets?Comparing biotech ventures backed by corporate and independent VCs”, Strateg Manag J Vol. 37, Issue 5, pp. 819–834, 2016.
[6]      Azar, A.; Faraji, H.; Science of Fuzzy management, Center of Management and Productivity of IRAN,  Kindly book publishing Publications, Google Scholar, 2010.
[7]      Battistini, B.; Hacklin, F.; Baschera, P.; “The state of corporate venturing: insights from a global study”, Res Technol Manag (RTM), Vol. 56, Issue 1, pp. 31–39, 2013.
[8]      Baumeister, R. F.; Leary, M. R.; “The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamentalhuman motivation”, Psychological Bulletin, Vol. 117, pp. 497–529, PubMedCrossRefGoogle Scholar, 1995.
[9]      Biniari, MG; Simmons, SA; Monsen, EW; Pizzarro Moreno, MI; “The configuration of corporate venturing logics: an integrated resource dependence and institutional perspective”, Small Bus Econ Entrep J, Vol. 45, Issue 2, pp. 351–367, 2014.
[10]  Birkinshaw, J.; Hill, SA; “Corporate venturing units: vehicles for strategic sucess in the New Europe”, Org Dyn, Vol. 34, Issue 3, pp. 247–257, 2005.
[11]  Burgelman, RA; “Corporate entrepreneurship and strategicmanagement: insights from a process study”, Manag Sci., Vol. 29, Issue 12, pp. 1349–1364, 1983.
[12]  Burgelman, RA; Välikangas, L.; “Managing internal corporate venturing cycles”, MIT SloanManag Rev., Vol. 46, Issue 4, p. 26, 2005.
[13]  Campbell, A.; Birkinshaw, J.; Morrison, A.; Van Basten Batenburg, R.; “The future of corporate venturing”, MIT Sloan Manag Rev., Vol. 45, Issue 1, pp. 30–37, 2003.
[14]  Chesbrough, HW; “Making sense of corporate venture capital”, Harvard Bus Rev, Vol. 80, Issue 3, pp. 90–99, 2002.
[15]  Chesbrough, HW; Open innovation: the new imperative for creating and profiting from technology, Harvard Business School Press, Boston, 2003.
[16]  Chua, J. H.; Chrisman, J. J.; Sharma, P.; “Defining the Family Business by Behavior”, Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 23, Issue 4, pp. 19–29, 1999.
Retrieved from https://doi.org/10.1177/104225879902300402
[17]  Clarkson, E.; All in: re-imagining our role as an LP in venture, 2016.
Retrieved from https://medium.com/s apphire-ventures-perspectives/all-in-re-imagining-our-role-as-an-lp-in-venture-1c8ff981d480
[18]  Cohen, S.; “What Do Accelerators Do ? Insights from Incubators and Angels”, Innovations, Vol. 8, Issue 3, pp. 19–25, 2013.
[19]  Colombo, M. G.; Murtinu, S.; “Venture Capital Investments in Europe and Firm Productivity: Independent versus Corporate Investors”, Journal of Economics & Management Strategy, Vol. 26, Issue 1, pp. 35–66, 2017.
https://doi.org/10.2139/ssrn.2384816
[20]  Colombo, M. G.; Rossi-Lanastra, C.; Wright, M.; Accelerators: Insights for A Research Agenda, In M. Wright & I. Drori (Eds.), Accelerators - Successful Venture Creation and Growth, p. 224, 2018.  
[21]  Covin, J. G.; Miles, M. P.; “Strategic Use of Corporate Venturing”, Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 31, Issue 2, pp. 183–207, 2007.
Retrieved from https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2007.00169.x managers. Manag Sci 54(3):505–521
[22]  De Bettignies, JE; Chemla, G.; “Corporate venturing, allocation of talent, and competition for star manager”, management science, Vol. 54, No. 3, 2008.
[23]  Dess, GG; Ireland, RD; Zahra, SA; Floyd, SW; Janney, JJ; Lane, PJ; “Emerging issues in corporate entrepreneurship”, J Manag, Vol. 29, Issue 3, pp. 351–378, 2003.
[24]  Drover, W.; Busenitz, L.; Matusik, S.; Townsend, D.; Anglin, A.; Dushnitsky, G.; “A review and road map of entrepreneurial equity financing research: venture capital, corporate venture capital, angel investment, crowdfunding, and accelerators”, J Manag, Vol. 43, Issue 6, pp. 1820–1853, 2016.
https://doi.org/10.1177/0149206317690584
[25]  Dushnitsky, G., & Lenox, M. J. “When Does Corporate Venture Capital Investment create Firm Value?”, Journal of Business Venturing, Vol. 21, Issue 6, pp. 753–772, 2006.
[26]  Dushnitsky, G.; Shapira, Z.; “Entrepreneurial Finance Meets Organizational Reality: Comparing Investment Practices and Performance of Corporate and Independent Venture Capitalists”, Strategic Management Journal, 31, 990–1017, 2010.
[27]  Gimmy, G.; Kanbach, D.; Stubner, S.; Konig, A.; Enders, A.; What BMW’s corporate VC offers that regular investors can’t, 2017.
Retrieved from https://hbr.org/2017/07/what-bmws-corporate-vc-offers-that-regularinvestors-cant
[28]  Gold, B.; Germany, M.; “Ambidextrous Corporate Venturing - A Theoretical Approach to Resolving the Innovator’s Dilemma”, Silicon Valley Start‐ups and Corporate Innovation, pp 9-42, 2018.
[29]  Gompers, P.; Lerner, J.; “The Determinants of Corporate Venture Capital Success Organizational Structure, Incentives, and Complementarities”, Venture Capital, pp. 17–54, January 1998.  
[30]  Gutmann, T.; “Harmonizing corporate venturingmodes: an integrative review and research agenda”, Management Review Quarterly, 2018.
[31]  Häder, M.; Häder, S.; “Delphi und Kognition spsychologie: Ein Zugang zur”, Theoretischen Fundierung der Delphi- Methode. In: ZUMANachrichten, Vol. 37, Issue 19, 1995.
[32]  Haslanger, P.; “The landscape of corporate venturing in Germany: Insights on corporate venture capitals and corporate accelerators”, UO Working Paper Series, No. 01-19, Universität Augsburg, Unternehmensführung und Organisation, Augsburg, 2019.
[33]  Hill, SA; Birkinshaw, J.; “Strategy–organization configurations in corporate venture units: impact on performance and survival”, J Bus Ventur, Vol. 23, Issue 4, pp. 423–444, 2008.
https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2007.04.001
[34]  Hill, S. A.; Birkinshaw, J.; “Ambidexterity and Survival in Corporate Venture Units”, Journal of Management, Vol. 40, Issue 7, pp. 1899–1931, 2015.
https://doi.org/10.1177/0149206312445925
[35]  Hochberg, Y. V.; “Accelerating Entrepreneurs and Ecosystems: The Seed Accelerator Model”, Innovation Policy and the Economy, Vol. 16, Issue 1, pp. 25–51, 2016.
[36]  Huang, Y-F; “Strategic renewal within an information technology firm: exploration, exploitation and corporate venturing”, Int J Entrep Behav Res, Vol. 15, Issue 5, pp. 436–452, 2009.
[37]  Immer, L.; “Qualitative Meta-Synthesis: A Question of Dialoguing with Texts”, Journal of Advanced Nursing, Vol. 53, pp. 11-18, 2006.
[38]  Kanbach, D. K.; Stubner, S.; “Corporate Accelerators as Recent Form Of Startup Engagement: The What, The Why, And The How”, Journal of Applied Business Research, Vol. 32, Issue 6, pp. 1761–1776, 2016.
https://doi.org/10.19030/jabr.v32i6.9822
[39]  Keeney, S.; Hasson, F.; McKenna, H.P.; “A critical review of the Delphi technique as a research methodology for nursing”, Internatinal Journal of Nursing Study, Vol. 38, Issue 2, pp. 195-200, 2001.
[40]  Keil, T.; “Building External Corporate Venturing Capability”, Journal of Management Studies, Vol. 41, Issue 5, pp. 799–825, 2004.
[41]  Kohler, T.; “Corporate Accelerators: Building Bridges between Corporations and Startups”, Business Horizons, Vol. 59, Issue 3, pp. 347–357, 2016.
https://doi.org/10.1016/j.bushor.2016.01.008
[42]  Markham, SK; Gentry, ST; Hume, D.; Ramachandran, R.; Kingon, AI; “Strategies and tactics for external corporate venturing”, Res Technol Manag, Vol. 48, Issue 2, pp. 49–59, 2005.
https://doi.org/10.1080/08956308.2005.11657305
[43]  McGrath, RG; Keil, T.; Tukiainen, T.; “Extracting value from corporate venturing”, MIT Sloan Manag, 2006.
[44]  Miles, MP; Covin, JG; “Exploring the practice of corporate venturing: some common forms and their organizational implications”, Entrep Theory Pract, Vol. 26, Issue 3, pp. 21–40, 2017.
[45]  Mullen, P.; “Delphi: myths and reality”, Journal of Health Organisation and Management, Vol. 17, No. 1, pp. 37-52, 2003.
[46]  Narayanan, VK; Yang, Y.; Zahra, SA; “Corporate venturing and value creation: a review and proposed framework”, Res Policy, Vol. 38, Issue 1, pp. 58–76, 2009.
[47]  O’Reilly, CA III; Tushman, ML; “The ambidextrous organization”, Harvard Bus Rev, Vol. 4, pp. 74–81, 2004.
[48]  OECD; Entrepreneurship at a Glance, 2017.
Retrieved from http://dx.doi.org.eur.idm.oclc.org/10.1787/entrepreneur_aag-2017-en
[49]  Okoli, C.; Pawlowski, S.; “The Delphi method as a research tool: an example, design considerations and applications”, Information & Management, Vol. 42, Issue 1, pp. 15-29, 2004.
[50]  Pauwels, C.; Clarysse, B.; Wright, M.; Van Hove, J.; “Understanding a new generation incubation model: the accelerator”, Technovation, Vol. 50-51, pp. 13–24, 2016.
[51]  Phan, P.; Wright, M.; Ucbasaran, D.; Tan, W-L; “Corporate entrepreneurship: current research and future directions”, J Bus Ventur, Vol. 24, Issue 3, pp. 197–205, 2009.
[52]  Pinchot, G.; Intrapreneuring: Mitarbeiter als Unternehmer, Gabler, Wiesbaden, 1998.
[53]  Pinkow, F.; Iversen, J.; “Strategic Objectives of Corporate Venture Capital as a Tool for Open Innovation, Open Innov. Technol. Mark. Complex, Vol. 6, No. 157, pp. 1-21, 2020.
doi:10.3390/joitmc6040157
[54]  Raisch, S.; Birkinshaw, J.; “Organizational ambidexterity: antecedents, outcomes, and moderators”, J Manag,  Vol. 34, Issue 3, pp. 375–409, 2008.
[55]  Reimsbach, D.; Hauschild, B.; “Corporate venturing: an extended typology”, J Manag Control Zeitschrift für Planung & Unternehmenssteuerung, Vol. 23, Issue 1, pp. 71–80, 2012.
[56]  Röhm, P.; “Exploring the Landscape of Corporate Venture Capital: A Systematic Review of the Entrepreneurial and Finance Literature”, Management Review Quarterly, 2018.
https://doi.org/10.1007/s11301-018-0140-z
[57]  Sandelowski, M.; Barroso, J.; Handbook for synthesizing qualitative research, New York: Springer; 2007. 
[58]  Schildt, H. A.; Maula, M. V. J.; Keil, T.; “Explorative and Exploitative Learning from External Corporate Ventures”, Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 29, Issue 4, pp. 493–515, 2005.
[59]  Sharma, P.; Chrisman, SJJ; “Toward a reconciliation of the definitional issues in the field of corporate entrepreneurship”, In: Cuervo Á, RibeiroD, Roig S (eds) entrepreneurship. Springer, Berlin, pp 83–103.
[60]  Teng, B-S; “Corporate entrepreneurship activities through strategic alliances: a resource-based approach toward competitive advantage”, J Manag Stud, Vol. 44, No. 1, pp. 119–142, 2007.
https://doi.org/10.1111/j.14
[61]  Thornhill, S.; Amit, R.; “A dynamic perspective of internal fit in corporate venturing”, J Bus Ventur, Vol. 16, Issue 1, pp. 25-50, 2001.
[62]  Wadhwa, A.; Kotha, S.; “Knowledge Creation through External Venturing: Evidence from the Telecommunications Equipment Manufacturing Industry”, The Academy of Management Journal, Vol. 49, Issue 4, pp. 819–835, 2006.
Retrieved from http://www.jstor.org/stable/20159800
[63]  Weber, C.; Weber, B.; “Corporate venture capital organizations in Germany: a comparison”, Discussion papers/WZB. WZB, Berlin, 2005.
[64]  Weiblen, T.; Chesbrough, HW; “Engaging with startups to enhance corporate innovation”, Calif Manag Rev (CMR), Vol. 57, Issue 2, pp. 66–90, 2015.
[65]  Williams, C.; Lee, SH; “Exploring the internal and external venturing of large R&D-intensive firms”, R&D Manag, Vol. 39, Issue 3, pp. 231–246, 2009.
[66]  Michl, T.; Gold, B.; Picot, A.; “The spin-along approach: ambidextrous corporate venturing management”, Int. J. Entrepreneurship and Small Business, Vol. 15, No. 1, 2012.
[67]  Gonthier, J.; Chirita, G.; “The role of corporate incubators as invigorators of innovation capabilities in parent companies”, Journal of Innovation and Entrepreneurship,      8:8, 2019.
https://doi.org/10.1186/s13731-019-0104-0