نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشجوی دکتری

3 دانشجو

چکیده

در این نوشتار آسیب‌شناسی قرارداد انتقال تکنولوژی سلاح شکاری بررسی شده است. به اعتقاد کارشناسان فرایند کامل انتقال فناوری شامل سه مرحله‌ی انتخاب و اکتساب، انطباق و جذب، توسعه و انتشار است. از این رو سوالات مرتبط با هر حوزه استخراج شده و در مصاحبه با 8 نفر از خبرگان و مدیران اسبق حوزه تولید سلاح شکاری مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت با توزیع پرسشنامه در بین 100 نفر از کارشناسان انتقال فناوری نسبت به تدوین مولفه های اصلی و مدل پژوهش اقدام گردید. بررسی‌ها نشان دهنده این است که بیشترین آسیبها در بعد انتخاب و اکتساب فناوری و در وهله دوم در توسعه و انتشار آن می باشد. همچنین یافته ها حاکی این امر است که تغییرات مدیریتی زیاد در جریان اجرای این قرارداد، موجب توجه مدیران ارشد مجموعه کارخانجات تولید این صلاح به نتایج کوتاه مدت اقتصادی و غفلت این مدیران از اهداف بلند مدت مد نظر از انعقاد این قرارداد شده است و همچنین با ناقص برگزار شدن دوره‌های آموزشی پیش‌بینی شده، شرکت موفق به اکتساب دانش طراحی سلاح‌های شکاری مشابه نشده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Diagnosing technology transfer process (case study: technology transfer of a kind of hunting weapon made in Turkey)

چکیده [English]

In this paper, diagnosing the technology transfer contract of a hunting weapon is studied. To the belief of the experts, the complete process of technology transfer consists of three steps; (1) selection and acquisition, (2) adaption, absorption, and application, (3) development and dissemination. Therefore, the questions related to each area extracted, and they are studied through the interviews with eight experts and former managers in the field of hunting weapon production; and finally, by distributing the questionnaires among 100 technology transfer experts the compilation of the main components and project model was done. The studies show that the most challenges happen in the first instance in technology selection and acquisition, and then in development and dissemination. Also, the findings indicate that many managerial changes in implementing the contract have caused the senior managers of all the factories producing this weapon to pay attention to short term economic results, and to neglect the long term goals in mind from signing the contract. Furthermore, by holding the predicted training courses incompletely, the company has not succeeded in achieving the design knowledge of similar hunting weapons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology transfer
  • diagnosing technology transfer process
  • hunting weapon
[1]       Ivarsson, I.; “Technology transfer from TNCS to local subsidiaries in developing countries”; World Development, Vol. 33, No. 8, 2005.
[2]       Hemmert, M.; “Influence of institutional factors on acquisition performance of high-tech firms”, Research Policy, Vol. 32, No. 6-7, 2004.
[3]       Sung, T. K.; Gibson, D. V.; “Knowledge and technology transfer: levels and key factors”, International Conference on Technology Policy and Innovation, 2015 (ICTPI).
[4]        امیرخانی، امیرحسین؛ اسفندیاری، محمد جواد؛ "بررسی روش­های انتقال اثربخش فناوری"، مجله رشد فناوری، شماره 31، دوره 8، صص 11-3، 1391.
[5]        حاجی حسینی، حجت اله؛ "مطالعه و بررسی پیرامون مولفه­های نظام فناوری"، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف، تهران، ویرایش اول، 1385.
[6]        فیض، مهدی؛ ”الزامات آموزش مهندسی در توسعه فناوری“، مجله علمی ترویجی توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره 13، صص 19-5، 1389.
[7]        پژوهشکده توسعه تکنولوژی؛ "پروژه تحقیقاتی فرآیند ایده تا محصول، 870343-1787-RE"، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، 1387.
[8]        رادفر، رضا؛ خمسه، عباس؛ مدیریت تکنولوژی: نگرشی جامع بر تکنولوژی، نوآوری و تجاری‌سازی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، شماره 1، چاپ اول، 1395.
[9]       Lee, S.; Kim, W.; Kim, Y. M.; Oh, K. J.; “Using AHP to determine intangible priority factors for technology transfer adoption”, Expert Systems with Applications, Vol. 39, Issue 7, pp. 6388-6395, 2012.
[10]    Phillips, J.; Das, K.; Newell, P.; “Governance and technology transfer in the Clean Development Mechanism in India”, Global environmental change, Vol. 23, Issue 6, pp. 1594-1604, 2013.
[11]    UNEP-IETC; "Technology Transfer: The Seven “C”s for the Successful Transfer and Uptake of Environmentally Sound Technologies" Osaka, Japan: The UNEP International Environmental Technology Centre, January 2004.
[12]    Audretsch, David B.; Lehmann, Erik E.; Wright, Mike; “Technology transfer in a global economy”, The Journal of Technology Transfer, Vol. 39, Issue 3, pp. 301-312.2014.
[13]    Sotudeh-Gharebagh, R.; Mostoufi, N.; Process Simulation, Boshra Publishing Co., 2005.
[14]    Blohmke, J.; “Technology complexity, technology transfer mechanisms and sustainable development”, Energy for Sustainable Development, Vol. 23, pp. 237-246. 2015
[15]    Jackson, Dennis L.; "Revisiting sample size and number of parameter estimates: Some support for the N: q hypothesis", Structural equation modeling, Vol. 10, Issue 1, pp. 128-141. 2003.
[16]    Kline, Rex B; Principles and practice of structural equation modeling, Guilford publications, 2010.