نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 روح اله سهرابی، استادیار مدیریت تولید و عملیات، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت کسب وکار گرایش استراتژی دانشگاه بوعلی سینا همدان

4 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

افزایش پوشش استاندارد و استانداردسازی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سایر قوانین مادر مورد تأکید قرارگرفته است لیکن همچنان به نظر می رسد نقش استاندارد در افزایش تولید ناخالص ملی در فضای دانشگاهی و اجرایی کشور ایران به‌درستی شناخته‌نشده است و نیازمند تأمل بیشتر است. هدف اصلی این تحقیق آن است تا به شیوه ای علمی، نقش استاندارد را در رشد اقتصادی تبیین نماید. روش این پژوهش تحلیل محتوای کیفی است که به طور کلی با واکاوی مفاهیم، اصطلاحات و ارتباطات بین این مفاهیم سعی در استنباط و آشکار کردن الگوهای نهان در مشاهدات و اسناد مکتوب دارد. روش شناسی ویژه این پژوهش، آن را از حالت یک تحقیق معمولی خارج کرده است زیرا در این پژوهش داده‌ها بطور مستقیم جمع‌آوری نشده بلکه تلاش شده است با جمع‌آوری و تحلیل نتایج سایر تحقیقاتِ معتبر انجام‌شده، به اظهارنظر پیرامون مسئله اصلی تحقیق پرداخته شود. پس از بررسی مشخص شد که در کشورهای مورد بررسی، تعداد استانداردها توانسته است بهره وری کل عوامل تولید را تحت تأثیر قرار دهد (حداقل با آن مقارن بوده است) و از این رهگذر به افزایش GDP منجر گردیده است. متغیرهایی همچون بهبود نوآوری های تدریجی، افزایش تسهیم و جذب دانش، افزایش تقارن اطلاعاتی و بهبود محیط کسب وکار، افزایش مانایی کالاهای سرمایه ای، ایجاد زبان مشترک با بازارهای جهانی و تقویت صادرات در این مسیر میانجیگری می کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explanation method of standard impact on GDP through knowledge dissemination

نویسندگان [English]

  • Roholah Sohrabi 1
  • Amir Hossein Rahbar 2
  • Fahimeh Niazpour 3
  • faranak Mirali 4

1 assistant professor in production and operations management, Faculty of economics and social scienses, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Bu-Ali Sina,University, Hamedan, Iran

3 Master student of Bu Ali Sina University of Hamadan , Iran

4 Student Dept. of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences / Bu Ali Sina University , Hamedan , Iran

چکیده [English]

In general policies of the resistance economy and other mother laws, the increase in standard coverage and standardization has been emphasized; but, it still seems that the role of the standard in increasing the gross national product in Iran's academic and executive environment is not well known and needs further consideration. The main purpose of this study is to scientifically explain the standard role in economic growth. The research method is qualitative content analysis, which is generally trying to infer and reveal the hidden patterns in observations and written documents by analyzing the concepts, terms, and connections between these concepts. The special methodology of this study has taken it out of an ordinary state of research; because, the data were not collected directly but, it is tried to comment about the main issue of the research by collecting and analyzing the results of other valid researchers . After reviewing, it was found that in the countries studied, the number of standards has been able to affect the productivity of all factors of production (at least in comparison with it), and thereby this has led to an increase in GDP. Variables such as improving gradual innovations, increasing knowledge sharing, increasing information symmetry and improving the business environment, increasing the productivity of capital goods, creating a common language with global markets, and strengthening exports are mediating in this direction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Standardization
  • GDP
  • total factor productivity
[1]       الوانی، سید مهدی؛ دانائی فرد، حسن؛ "تصمیم گیری از نگاه نظریه آشوب"، تحول اداری، دوره پنجم، شماره 21، صص 25-12، 1378.
[2]       بشارت لو، مرضیه؛ غیاثوند، محرم؛ محمدروضه­سرا، مریم؛ "ارائه‌ شاخص‌های اثربخشی استقرار استاندارد نظام انطباق محصول 2009: 601 IDS"، فصلنامه علمی-ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت، سال هفتم، شماره 1، پیاپی23، بهار 1396.
[3]       توکل، محمد؛ عرفان منش، ایمان؛ "فراتحلیل کیفی مقالات علمی ناظر بر مسئله فرار مغزها"، بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره 5، شماره 1، صص 75-45، بهار و تابستان 1393.
[4]       خاشعی، وحید؛ تمتاجی، مصطفی؛ مفهوم پردازی و تبیین مؤلفه های استانداردسازی از منظر اسلام، فصلنامه علمی-ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت، سال پنجم، شماره 2، پیاپی 2، صص 95-83، 1395.
[5]       خسروی، فاطمه؛ محمدروضه سرا، مریم؛ بحیرایی، مجتبی؛ "تلاش­های استانداردسازی: ارتباط بین ابعاد دانش، فرایندهای پژوهش و نتایج نوآوری"، فصلنامه علمی-ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت، سال ششم، شماره 3، پیاپی 21، پاییز 1395.
[6]       رحمانی، انوشه؛ بالوئی جام خانه، هادی؛ ابراهیم زاده، بهجت؛ اسلامی چلندر، نورالله؛ "استانداردسازی خدمات گردشگری در ایران (مقایسه، چالش ها و پیشنهادات)"، دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش­ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، 1394.
[7]       رضایی ازجرودی، عبدالرضا؛ تسبیحی، آمنه؛ "مدل­سازی تاثیر مخارج استانداردهای ملی در بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی کشور"، فصلنامه علمی-ترویجی جاده، شماره 83، 1394.
[8]       ریاحی، بهروز؛ نظریه نوین مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ایران. مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، 1384.
[9]       سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛ گزارش اقتصادی سال1384 و نظارت بر عملکرد 5 ساله برنامه سوم توسعه اقتصادی، 1384.
[10]   سهرابی فرد، نسرین؛ "مروری بر مبانی فراتحلیل"، فصلنامه روانشناسان ایرانی، سال سوم، صص 171-169، زمستان 1385.
[11]  سایت سازمان استانداردسازی بین المللی؛ WWW.ISO.ORG
[12]   عباسی، عفت؛ وقورکاشانی، مهدیه؛ "تبیین جایگاه استانداردسازی در ارتقاء کیفیت نظام آموزشی"، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، سال هفدهم، شماره 65، صص 153-133، بهار 1394.
[13]   فرزانه، سعید؛ نظام استاندارد و نظام علم و فناوری کشور،شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران، زمستان 1391.
[14]  محمدروضه سرا، مریم؛ خسروی، فاطمه؛ بحیرایی، مجتبی؛ بشارت لو، مرضیه؛ "استانداردسازی چگونه می‌تواند از تولید و انتشار نوآوری­های با صرفه حمایت کند؟"، فصلنامه علمی-ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت. سال ششم، شماره 4، پیاپی 22، 1395.
[15]   محمدروضه سرا، مریم؛ خسروی، فاطمه؛ بحیرایی، مجتبی؛ بشارتلو، مرضیه؛ "استانداردسازی چگونه می­تواند از تولید و انتشار نوآوری­های با صرفه حمایت کند؟"، فصلنامه علمی-ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت، سال ششم، شماه 4، پیاپی 22، 1395.
[16]   محمودی میمند، معصومه؛ مظاهری، منصوره؛ "استانداردها و ایمنی مواد غذایی"، سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی، 1393.
[17]   مدنی، امیر؛ باقری نظام آباد، لیلا؛ "نقش استانداردسازی خدمات صنعت هتلداری ایران در تولید برند ملی"، مجله مدیریت فرهنگی، سال هشتم، شماره 24، تابستان 1393.
[18]   میجانی، میترا؛ سلیمی، فریدون؛ شیرازبان، زهرا؛ "راهبردها و نقش استانداردسازی در تحقق اقتصاد مقاومتی"، سومین همایش علوم مدیریت نوین، سیزدهم شهریور 1393.
[20]   رهبر، امیرحسین؛ نصراصفهانی، علیرضا؛ عسگریان، محمد؛ "تأملاتی در نقشه جامع علمی کشور با هدف غنابخشی به ویراست­های آینده"، دوفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، دوره 12، شماره 23، صص 58-41، بهار 1393.
[21]   ولی زاده زنوز، پروین؛ "بررسی بهره وری در اقتصاد ایران"، مجموعه پژوهش­های اقتصادی - اداره سیاست­های اقتصادی، شماره 24، 1384.
[22]    BARNATT, W. A.; HINICH, M. J.; Has Chaos been Discovered with Economic Data? In Contributions to Economic Analysi, Evolutionary Economics, Oxford University Press, pp. 569-579, 2004. doi:10.1108/s0573-8555(2004)0000261032
[23]    BERL; The Economic Benefits of Standards to New Zealand, Wellington: Standards Council of New Zealand and BRANZ, 2011.
[24]    Blind, K.; The impact of standardization and standards on innovation: compendium of evidence on the effectiveness of innovation policy intervention, Manchester, UK: Manchester Institute of Innovation Research, 2013.
[25]    Blind, K.; Mangelsdorf, A.; “Motives to standardize: Empirical evidence from Germany”, Technovation, Vol. 48, pp. 13-24, 2016.
[26]    Board of Conferences of Canada; Economic Value of Standardization, The Conference Board of Canada. Ottawa: Standards Council of Canada, 2007.
[27]    DIN; The Economic Benefits of Standar disation, DIN German Institute of Standardisation, Berlin, 2000.
[28]    DTI; “The Empirical Economics of Standards”, DTI Economics, Vol. 12, 2005.
[29]    Grimsby, G.; “The Influence of standards on nordic economics”, MENON-ECONOMICS, 2018.
[30]    Haimowitz, J.; Warren, J.; “Economic value of standardization”, Conference Board of Canada, 2007.
[31]    Jagu, C.; “Improving European Union ecodesign standardization”, Eco-Friendly Innovation in Electricity Transmission and Distribution Networks, Elsevier, pp. 65-82, 2015.
[32]    Kalani, A.; et al.; “The Relationship between Iso 9000 and Economic Growth in Malaysia”, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Vol. 7, Issue 11, 2016.
[33]    Kasiri, L. A.; et al.; “Integration of standardization and customization: Impact on service quality, customer satisfaction, and loyalty”, Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 35, pp. 91-97, 2017.
[34]    Knoop, H.; Economic Benefits of Standardization-Result of a German Scientific Study, DIN Deutsches Insititut für Normung e.V., 2006.  
[35]    Miotti, H.; “The economic impact of standardization: Technological change, standards and long-term growth in France ”, Marketing and Innovation Department AFNOR Group, 2009.
[36]    Polo-Redondo, Y.; Cambra-Fierro, J.; “Influence of the standardization of a firm's productive process on the long-term orientation of its supply relationships: An empirical study”, Industrial Marketing Management, Vol. 37, Issue 4, pp. 407-42, 2008.
[37]    Stevenson, T. H.; Barnes, F. C.; “What industrial marketers need to know now about ISO 9000 certification: A review, update, and integration with marketing”, Industrial Marketing Management, Vol. 31, Issue 8, pp. 695-703, 2002.
[38]    Stokes, F.; et al.; The Economic Benefits of Standards to  New Zealand, Report for The Standards Council of New Zealand, August: the Building Research Association of New Zealand, 2011.
[39]    Swann, P.; The economics of standardization: An update, Report for the UK Department of Business, Innovation and Skills (BIS), 2010.
[40]    Zoo, H.; de Vries; Lee, H.; “Interplay of innovation and standardization: Exploring the relevance in developing countries”, Technological Forecasting and Social Change, Vol. 118, pp. 334-348, 2017.
[41]    Spence, T. B.; Fanjoy, R. O.; Lu, C. Tsung; Schreckengast, S. W.; “International standardization compliance in aviation”, Journal of Air Transport Management, Vol. 49, 2015.
 https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2015.06.015.