نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسنده

گروه پژوهش مدیریت کیفیت دانشگاه اصفهان

10.22034/jtd.2021.244744

چکیده

مدیریت کیفیت جامع و یادگیری سازمانی به عنوان شیوه های مدیریتی شناخته شده اند که می توانند نوآوری سازمانی را ارتقاء ببخشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی یادگیری سازمانی در ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع و نوآوری سازمانی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را شرکت های کوچک و متوسط شهرک صنعتی مبارکه تشکیل می دادند. روش نمونه گیری به روش تصادفی ساده بوده است و برای تعیین حجم نمونه توسط نرم افزار Sample Power، 150 شرکت تعیین گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. روایی پرسشنامه ها با بهره گیری از روایی محتوایی و روایی سازه تأیید شد و پایایی آن ها با روش آلفای بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از مدل یابی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار SMART-PLS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری و یادگیری سازمانی تأثیر مستقیم و معناداری دارد. همچنین یافته ها نشان داد که تأثیر یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمانی مثبت و معنادار می باشد. علاوه بر این، یافته ها حاکی از آن است که مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری سازمانی از طریق متغیر میانجی یادگیری سازمانی تأثیرگذار است. با توجه به نتایج بدست آمده، مدیریت کیفیت جامع و یادگیری سازمانی می توانند در جهت ایجاد و بهبود نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط موثر واقع شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of total quality management on innovation in small and medium-sized enterprises with the mediating role of organizational learning

نویسنده [English]

  • Ehsan Masoudi

Quality Management Research Group, University of Isfahan

چکیده [English]

The total quality management (TQM) and organizational learning are considered as management practices that can enhance innovation organization. The aim of this study is to investigate the mediating role of organizational learning in relation to TQM and organizational innovation. This study is applied in terms of the target, and descriptive-correlation in terms of method. The statistical population of the study consisted of small and medium-sized enterprises (SEMs) in Mobarakeh industrial town. The sampling method was simple random and 150 companies were selected to determine the sample size by Sample Power software. Questionnaire were used to collect the data. The validity of Them was confirmed using content and construct validity and their reliability was obtained by Cronbach's alpha. The data was analyzed by structural equation modeling with the help of SMART-PLS software. The research findings showed that TQM has significant effect on innovation and organizational learning. Also, the effect of organizational learning on organizational innovation is meaningful and positive. Besides, the findings showed that TQM has a significant effect on organizational innovation through organizational learning as a meditator variable. According to the results, TQM and organizational learning have a great influence to make and improve the organizational innovation in SMEs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total quality management (TQM)
  • organizational learning
  • organizational innovation
  • SMEs
[1]      احمدی، زهرا؛ شفیعی نیک­آبادی، محسن؛ وکیل الرعایا، یونس؛ “تاثیر نوآوری باز بر عملکرد نوآورانه شرکت با تاکید بر نقش تعدیل­گری تلاطم بازار(شرکت های کوچک و متوسط تولیدی شهر سمنان”، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره 32، صص 92-73، 1397.
[2]      بشلیده، کیومرث؛ ارشدی، نسرین؛ سخراوی، رضا؛ “بررسی رابطه فرهنگ یادگیری سازمانی با توانمندسازی روان شناختی و نوآوری سازمانی، با توجه به نقش میانجی­گری یادگیری سازمانی در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران”، مدیریت بر آموزش سازمان­ها، شماره 5، صص 188-163، 1395.
[3]      بنیادی نائینی، علی؛ والی، فرزانه؛ عزیزی، محمدحسن؛ احسنی زاده، سامان؛ “بررسی رابطه بین مولفه­های فرهنگ یادگیری سازمانی و ایجاد اثربخشی در سازمان با متغیر میانجی نوآوری سازمانی”، فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، شماره 8، صص 211-187، 1395.
[4]      رمضانپور نصیرمحله، احمد؛ همایون­فر، مهدی؛ “تبیین نقش میانجی نوآوری در رابطه مدیریت دانش و مزیت رقابتی شرکت­های کوچک و متوسط با رویکرد شبکه عصبی و مدل­سازی معادلات ساختاری”، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، شماره 24، صص 69-42، 1399.
[5]      سپهوند، رضا؛ عارف­نژاد، محسن؛ “بررسی و تحلیل تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر و یادگیری سازمانی بر عملکرد نوآوری در شرکت زمزم اصفهان”، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، شماره 6، صص 82-59، 1393.
[6]      سیدی، سیدمسعود؛ شهیدی، نیما؛ شرفی، رسول؛ “امکان­سنجی بکارگیری مدیریت کیفیت فراگیر به­منظور ایجاد نوآوری در نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهرستان شیراز”، فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، شماره 3، صص 70-55، 1391.
[7]      قربانی، محمود؛ نیشابوری، حمیدرضا؛ عرفانیان خانزاده، حمید؛ یعقوبی، محسن؛ “بررسی نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی در رابطه بین تسهیم دانش و قابلیت نوآوری سازمانی”، پژوهش­های مدیریت عمومی، شماره 9، صص 168-135، 1395.
[8]      کریمی زارچی، محمد؛ فتحی، محمدرضا؛ رئیسی نافچی، سمانه؛ “ارائه مدل توانمندسازهای نوآوری فناورانه در صنایع کوچک و متوسط با به­کارگیری روش مدل­سازی ساختاری-تفسیری”، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره 36، صص 82-73، 1398.
[9]      ممبینی، یعقوب؛ “بررسی تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر و یادگیری سازمانی بر تعالی سازمانی”، توسعه سازمانی پلیس، شماره 12، صص 75-61، 1394.
[10]  Alves, M.F.R.; Galina, S.V.R.; Dobelin, S.; ”Literature on organizational innovation: Past and future”, Innovation & Management Review, Vol. 26, Issue 2, pp. 324-336, 2018.
[11]  Antunes, M.G.; Quiros J.T.; Justino, M.F.; ”The relationship between innovation and total quality management and the innovation effects onorganizational performance”,International Journal of quality and Reliability Management, Vol. 34, Issue 9, pp. 1474-1492, 2017.
[12]  Assarlind, M.; Gremyr, I.; ”Critical factors for quality management initivates in small- andmedium- sized enterprises”,Total Quality Management & Business Excellence, Vol. 25, Issue 4, pp. 397-411, 2014.
[13]  Bahrami, M.A.; Kiani, M.M.; Montazeralfaraj, R.; Fallahzadeh, H.; Mohammadzadeh, M.;“The mediating role of organizational learning in the relationship of organizational intelligence and organizational agility”, Osong Public Health and Research Perspectives, Vol. 7, Issue 3, pp. 190-196, 2016.
[14]  Bajaj, SH.; Garg, R.; Sethi, M.; “Total quality management: a critical literature review using Pareto analysis”, The Journal of Productivity and Performance Management, Vol.67, Issue 1, pp. 128-154, 2018.
[15]  Bourke, J.; Roper, S.; ”Innovation, quality management and learning: Short-term and longer-term effecte”,  Research Policy, Vol. 46, Issue 8, pp. 1505-1518, 2017.
[16]  Chakraborty, A.; Mutingi, M.; Vashishth, A.; “Quality management practices in SMEs: a comparative study between India and Namibia”, Benchmarking: An International Journal, 2019.
[17]  Fei Ho, T.C.; Ahmad, N.H.; Thurasamy, R.; “Learn and thou shall thrive: advancing a model of workplace familism and organizational learning capability in small and medium enterprise(SMEs) manufactures in Malaysia”, Business Strategy Series, Vol. 14, Issue 5/6, pp. 151-169, 2013.
[18]  Fernandez, E.; Antelo, S.; Lopez, V.; Rey, M.; Jardon, C.M.; “Firm and industry effects on small, medium-sized and large firm performance”, Business Research Quarterly, Vol. 21, Issue 4, pp. 1-11, 2018.
[19]  Hair Jr, J. F.; Hult, G. T. M.; Ringle, C.; Sarstedt, M.; A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM), Sage publications, Second Edition, 2017.
[20]  Herzallah, A.M.; Gutierrez, L.; Francisco, J.; Rosas, M.; “Total quality management practices, competitive strategies and financial performance: the case of the Palestinian industrial SMEs”, Total Quality Management & Business Excellence, Vol. 25, Issue 5-6, pp. 635-649, 2014.
[21]  Ho, L.;“Meditation, learning, organizational innovation and performance”, Industrial Management & Data Systems, Vol. 11, Issue 1, pp. 113-131, 2011.
[22]  Hock-Doepgen, M.; Clauss, T.; Kraus, S.; Cheng, C. F.; “Knowledge management capabilities and organizational risk-taking for business model innovation in SMEs”, Journal of Business Research, Vol. 130, pp. 683-697, 2021.
[23]  Honarpour, A.; Joush, A.; Nor, K.M.; “Total quality management, knowledge management, and innovation: an emperical study in R&D units”, Total Quality Management & Business Excellence, Vol. 29, Issue 7-8, pp. 798-816, 2017.
[24]  Hung, R.Y.Y.; Lien, B.; Yang, B.; Hung, R.Y.Y.; Kuo, Y.; “Impact of TQM and organizational learning on innovation: performance in the high-tech industry”, International Business Review, Vol. 20, Issue 2, pp. 213-225, 2011.
[25]  Kofler, I.; Marcher, A.; “Inter-organizational networks of small and medium-sized enterprises(SMEs) in  the field of innovation: a case study of South Tyrol”, Journal of Small Business & Entrepreneurship, Vol. 30, Issue 1, pp. 9-25, 2018.
[26]  Lagrosen, S.; Lagrosen, Y.; “Trust and quality management. Perspectives from marketing and organizational learning”,Total quality management, Vol. 23, Issue 1, pp. 13-26, 2012.
[27]  Liao, Sh.; Chang, W.J.; Hu, D.; Yueh, Y.; “Relationships among organizational culture, Knowledge acquisition, organizational learning and organizational innovation in Taiwan banking and insurance industries”, The International of Human Resource Management, Vol. 23, Issue 1, pp. 52-70, 2012.
[28]  Liao, Sh.; Chen, Ch.; Hu, D.; Chung, Y.; Liu, Ch.; “Assessing the influence of leadership style, organizational learning and organizational innovation”, Leadership & Organization Development Journal, Vol. 38, Issue 5, pp. 590- 609, 2017.
[29]  Magd, H.; Karyamsetty, H.; “Organizational Sustainability and TQM in SMEs: A Proposed Model”, European Journal of Business and Management, Vol. 13, Issue 4, pp. 88-96, 2021.
[30]  Makanyeza, CH.; Dzvuke, G.; “The influence of innovation on the performance of small and medium enterprises in zimbabwa”, Journal of African Business, Vol. 16, Issue 1-2, pp. 198-214, 2015.
[31]  Morales, V.J.G.; Barrionuevo, M.J.; Gutierrez L.G.; “Transformational leadership influence organizational performance through organizational learning and innovation”, Journal of Business Research, Vol. 65, Issue 7, pp. 1040-1050, 2012.
[32]  Morales, V.J.G.; Moreno, A.R.; Montes, F.J.L.; “Effects of technology absorptive capacity and technology proactivity onorganizational learning, innovation and performance: An Empirical Examination”, Technology Analysis & Strategic Management, Vol. 19, Issue 4, pp. 527-558, 2007.
[33]  Mushtaq, N.; Peng, W. W.; “Can TQM Act as Stimulus to Elevate Firms’ Innovation Performance?: An Empirical Evidence From the Manufacturing Sector of Pakistan”, SAGE Open, Vol. 10, Issue 4, pp. 1-20, 2020.
[34]  Neefe, D.O.; Comparing levels of organizational learning maturity of colleges and universities participating in traditional and non-traditional (Academic quality improvement project) accreditation processes, Unpublished thesis, University of Wisconsin-Stout Menomonie, WI 5475, 2001.
[35]  Rasheed, M.A.; Shahzad, KH.; Conroy, CH.; Nadeem, S.; Siddique, M.U.; “Exploring the role of employeer voice between high-performance work system and organizational innovation in small and medium enterprises”, Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 24, Issue 4, pp. 670-688, 2017.
[36]  Reyes, J.A.; Yu, M.; Kumar, V.; Upadhyay, A.; “Total quality environmental management: adoption status in the Chinese manufacturing sector”, The TQM Journal, Vol. 30, Issue 1, pp. 2-19, 2018.
[37]  Singh, R.K.; “Analyzing the interaction of factors for success of total quality management in SMEs”, Asian Journal on Quality, Vol. 12, Issue 1, pp. 6-19, 2011.
[38]  Soto-Acosta, P.; Popa, S.; Palacios-Marques, D.; “E-Business, organizational innovation and firm performance in manufacturing SMEs: an empirical study in spain”, Technological and Economic development of economy, Vol. 22, Issue 6, pp. 885-904, 2016.
[39]  Suseno, Y.; Salim, L.; Setiadi, P.; “Local contexts and organizational learning for  innovation in an emerging economy: the case of two Malaysian firms in Indonesia”, Asia Pacific Business Review, Vol. 23, Issue 4, pp. 509-540, 2017.
[40]  Sustanto, E.M.; “The influence of organizational creativity on organizational innovation of universities in East Java, Indonesia”, Asia Pacific Management Review, Vol. 22, Issue 3, pp. 128-135, 2017.
[41]  Ulyah, F.; Toha, A.; Sasongko, S.; “Driving Force of TQM in Improving SME's Performance: The Roles of Innovation and Spiritual Capital. Regional Dynamic”, Journal of Policy and Business Science, Vol. 1, Issue 1, pp. 38-47. 2020.
[42]  Vanichchinchai, A.; Igel, B.; “The impact of total quality management on supply chain management and firm supply performance”, International Journal of Production Research, Vol. 49, Issue 11, pp. 3405- 3424, 2011.
[43]  Wang, C.L.; Ahmed, P.K.; “The development and validation of the organizational innovativeness construct using confirmatory factor analysis”, European Journal of Innovation Management, Vol. 7, Issue 4, pp. 303-313, 2004.
[44]  Yazdani, B.; Attarfar, A.; Shahin, A.; Kheradmandnia, M.; “The Imoact of TQM practices on organizational learning case study: Automobile part manufacturing and suppliers of Iran”, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 33, Issue 5, pp. 1-20, 2016.
[45]  Zalbst, P.; J., K.W.G.; Abshire, R.D.; Sower, V.E.; “Relationships among market orientation, JIT, TQM, and agility”, Industrial Management & Data Systems, Vol. 110, Issue 5, pp. 637-658, 2010.