نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

2 دانشجو

3 دانشیار

4 کارشناس‌ارشد مدیریت صنعتی و مدرس دانشگاه‌های پیام نور و جامع علمی کاربردی استان گیلان

چکیده

چکیده
انتقال فناوری به عنوان یکی از پارادایم‌های عصر جدید، فرایندی است که به کشورهای در حال توسعه جهت بهره‌برداری بهینه از منابعشان در اجرای پروژه‌ها کمک می‌کند، دستیابی به موفقیت در رقابت با سایر کشورها را تسهیل و امکان توسعه اقتصادی و رشد کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته از نظر تکنولوژیکی را فراهم می‌کند. بنابراین هدف از این پژوهش تعیین استراتژی انتقال فناوری در صنایع بالادستی نفت (توسعه میادین نفتی) جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مدل اثربخشی مشروط انتقال فناوری در نظر گرفته شد. بدین منظور، به بررسی دیدگاه‌ها و نگرش‌های 30 نفر از مدیران و کارشناسان خبره حوزه انتقال فناوری شامل عوامل انتقال فناوری در توسعه میادین نفتی کشور پرداخته شد. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های رگرسیون و فریدمن استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که از میان عوامل انتقال فناوری در توسعه میادین نفتی موضوع انتقال در بالاترین اولویت قرار دارد که از بین زیرمعیارهای آن دانش علمی و فناوری فیزیکی بیشترین اولویت را دارد. در ارزیابی فناوری موجود در شرکت استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات با دقت بالا بیشترین درصد و استفاده از تکنیک‌های برنامه‌ریزی و هماهنگی تولید، کپی‌سازی تجهیزات و قطعات مورد نیاز و همچنین امکان اعمال تغییرات طراحی جهت استفاده بهینه از موارد موجود در پایین‌ترین سطح قرار‌دارند.

واژگان کلیدی: انتقال فناوری، مدل اثربخشی مشروط انتقال فناوری، توسعه میادین نفتی

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Main factor determining the effectiveness of technology transfer in the development of Iran's oil fields by using conditional effectiveness model of technology transfer

نویسنده [English]

  • Hajar pouran 2

1

2 student

3

4

چکیده [English]

Technology transfer as one of the paradigms of new era, is a process that helps the developing countries to implement the projects for the optimal operation of resources, to facilitate achieving the success in competition with other countries, and to provide economic development and growth in less developed countries technologically. The aim of this study was to determine the strategy for technology transfer in the upstream oil industry (oil fields development) of the Islamic Republic of Iran using the conditional effectiveness model of technology transfer. For this purpose, the views and attitudes of 30 executives and experts in the field of technology transfer including factors of technology transfer in developing the country oil fields, were investigated. In order to analyze the collected data, the SPSS software, Friedman & regression tests were used. The results showed that among the factors of transfer technology in the development of oil fields, the issue of transfer is at the highest priority, which among its sub criteria the scientific knowledge and physical technology have the highest priority. In estimating the present company technology, utilizing the high precision machinery and equipment is at highest level, and using the planning technologies, production coordination, the copy making of equipment and parts, and also the possibility of exercising the design changes for optimum use of available items are at the lowest level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology transfer
  • conditional effectiveness model of technology transfer
  • development of oil fields
[1]    کریمی­زارچی، مجتبی؛ تدوین استراتژی فناوری، سرفصلی برای صنعت نفت دانش محور، گستره انرژی، دوره چهارم، شماره 46، صص 35-34، 1389.
[2]   کریمی­دستجردی، داوود؛ مختارزاده، نیما؛ یزدانی، حمیدرضا؛ بررسی تأثیر انتقال فناوری بر عملکرد رقابتی بنگاه: موردکاوی شرکت­های قطعه­ساز ایرانی تولیدکننده قطعات خودرو تندر 90، فصلنامه مدیریت صنعتی، دوره 2، شماره 4، صص 114-111، 1389.
[3]   مهدی­زاده، مهران؛ “چالش­ها و فرصت­های پیش­روی کشورهای تحریم شده در زمینه انتقال تکنولوژی”، اولین کنفرانس بین­المللی و پنجمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی، تهران، ایران، 1390.
[4]   حجازی، سیدرضا؛ منصور حسینی، پیام؛ “عوامل بازدارنده محیطی در انتقال و تجاری­سازی نتایج تحقیقات نانوپزشکی در ایران: یک مطالعه کیفی، مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران(پیاورد سلامت)، دوره 8، شماره 2، صص 168-154، 1393.
[5]   بهروزی، محمدمهدی؛ محمدعلی تبار، مهدی؛ “شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در موفقیت انتقال تکنولوژی در بنگاه­های کوچک و متوسط(مطالعه موردی: بنگاه­های دام و فرآورده­های گوشتی ایران و استرالیا)”، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، دوره 11، شماره 22، صص 56-45، 1392.
[6]   تقوا، محمدرضا؛ طباطبائیان، سید حبیب­الله؛ صالحی صدقیانی، جمشید؛ محمدی، کمال؛ عوامل موثر بر موفقیت پروژه­های انتقال فناوری بین­المللی با حمایت سازمان تسهیل­گر، فصلنامه مدیریت نوآوری، دوره 2، شماره 4، صص 80-53، 1392.
[7]   شکوهی، سعیده؛ افرازه، عباس؛ طراحی مدل انتقال فناوری و دانش نانو در ایران به روش دلفی فازی، فصلنامه رشد فناوری، دوره 11، شماره 41، صص 13-2، 1393.
[8]   اکبری، مرتضی؛ مهرابی فیروزآبادی، لیلا؛ مبین دهکردی، علی؛ ارزیابی و اولویت­بندی مؤلفه­های مؤثر بر انتقال موفق نانوفناوری، فصلنامه مدیریت نوآوری، دوره 4، شماره 3،  صص 96-75، 1394.
 
 
[9]         Branstetter, L.; Chen, J. R.; The impact of technology transfer and R&D on productivity growth in taiwanes industry, Journal of the Japanese and International Economies, Vol. L, p.p. 2-34, 2006.
[10]      Belderbos, R.; Ito, B.; Wakasugi, R.; Intra-firm technology transfer and R&D in foreign affiliates, Journal of the Japanese and International Economics, Vol. 22, p.p. 310-319, 2008.
[11]      McBeath, A.; Ball, P.; Towards a framework for Transferring Technology Knowledge Between Facilities, Strategic Outsourcing an International Journal, Vol. 5, p.p. 213-231, 2012.
[12]      Elmer Hansen, U.; Ockwell, D.; Learning and Technological Capability Building Emerging Economies: The Case of the Biomass Power Equipment Industry in Malaysia, Technovation, Vol. 34, p.p. 617-630, 2014.
[13]      Srivastava, K.; Laplume, M.; Andre, O.; Matching Technology Strategy with Knowledge Structure: Impact on Firm’s Tobin’s q in the Semiconductor Industry, Journal of Endineering and Technology Management, Vol. 33, p.p. 93-112, 2014.
[14]      Asghari, M.; Rakhshanikia, M. A.; Technology transfer in oil industry significance and challenges, Procedia Social and Behavoiral Sciences, Vol. 75, p.p. 264-271, 2013.
[15]      Costantini, V.; Liberati, P.; Technology Transfer, Institutions and Development, Technological Forecasting & Social Change, Vol. 88, p.p. 26-48, 2014.
[16]      Osabutey, L. C., Williams, E.; Debrah, Y.; The potential for technology and knowledge transfers between foreign and local firms: Astudy of the construction industry in Ghana, Journal of World Business, Vol. 49, p.p. 560-571, 2014.
[17]      Bozeman, B.; Rimes, H.; Youtie, J.; The evolving state- of- art in technology transfer research: Revisiting the contingent effectiveness model, Research Policy, Nol. 44, No. 1, p.p. 34-49, 2015.
[18]      Bozeman, B; Technology transfer and public policy: A review of research and theory, Research Policy, Vol. 29, p.p. 627-655, 2000.
[19]      Grimpe, Ch.; Hussinger, K.; Formal and informal knowledge and technology transfer from academia to Industry: Complementarity effects and innovation performance, Industry and innovation, Vol. 20, p.p. 683-700, 2013.
[20]      Marton, K.; Singh, R.; Technology crisis for third world countries, World Economy, Vol. 14, p.p. 199-213, 1991.
[21]      Osabutey, L. C.; Ellis, W.; Debrah, Y.; “New perspectives on forreign direct investment and technology transfer in Africa: Insights from the construction industry in Ghana”, 12th annual conference of the international academy of African Business and development (IAABD), 2011.
[22]      Li, Ch.; Lan, T.; Liu, Sh. J.; “Patent attorney as technology intermediary: A patent attorney facilitated model of technology transfer in developing countries”, World Patent Information, Vol. 43, p. p. 62-73, 2015.
[23]      Horbach, J.; Ranner, C.; Rennings, K.; “Determinants of eco-innovations by type of enviromental impact the role of regulatory push/pull, Technology push and Market pull”, Ecol.Econ, Vol. 78, p.p. 112-122, 2012.
[24]      Constantini, V.; Crespi, F.; Martini, Ch.; Pennacchio, L.; “Demand- pull and technology- push public supports for eco-innovation: The Case of the biofuels sector”, Research Policy, Vol. 44, pp. 577-595, 2014.