نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 واحد یادگار امام(ره)،دانشگاه آزاد اسلامی، شهر ری، ایران

چکیده

تغییرات سریع بنگاههای اقتصادی، رشد سریع آنها ، ابهام محیطی و پاره ای مسائل دیگر باعث شده است که بحث نوآوری در سازمانها از اهمیت بالایی برخوردار باشد. نوآوری نقش بسیار مهمی در دستیابی به مزیت رقابتی به ویژه در صنعت بیمه دارا می باشد و رقابت در آن قابل توجه است. در این پژوهش با مطالعه ادبیات موضوع و جمع بندی پژوهش های انجام شده و نظرات خبرگان تعداد 42 شاخص موثر در ارزیابی مدیریت نوآوری در صنعت بیمه شناسائی و با طراحی پرسشنامه ای با طیف لیکرت میزان موثر بودن این شاخصها از خبرگان صنعت ودانشگاه نظر سنجی شده و در خصوص این شاخصها تصمیم گیری و پس از غربالگری تعداد 32 شاخص پذیرفته شد که این شاخصها درقالب 5عامل اصلی شامل:1- عامل سازمان 2- عامل استراتژی 3- عامل فرایند 4- عامل سیستم 5- عامل تکنولوژی بانظر خبرگان دسته بندی گردید و پرسشنامه نهایی بر اساس آن طراحی و بین 92 نفر از مدیران و کارشناسان بیمه پارسیان توزیع و جمع آوری گردید و با استفاده از معادلات ساختاری و نرم افزار PLS Smartمورد برازش قرار گرفته که در نهایت کلیه 32 شاخص برای مدل طراحی شده پذیرفته شد ودر نهایت با استفاده ازANP عوامل الویت بندی شدند، براساس الگوی طراحی شده دریک مدیریت نوآوری موفق در صنعت بیمه توجه به همه 5 عامل فوق ضروری می باشد و عدم توجه به برخی عوامل موجب نقصان درموفقیت مدیریت قابلیتهای فناورانه خواهدبود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation and analyze the factors affecting the management of innovation in the insurance industry and prioritize them with ANP

نویسندگان [English]

  • maryam asghari 1
  • Nazanin Pilevari 2

1

2

چکیده [English]

Rapid changes in economic institutions, rapid growth, and environmental uncertainty has led some of the other issues discussed are very important innovation in organizations.Innovation has an important role in achieving competitive advantage, especially in the insurance industry has to be competitive, it is significant.In this study, the literature and summarize research and expert opinions of assessing the number of 42 indicators of innovation management in the insurance industry to identifyAnd by developing a questionnaire with Likert scale and effectiveness of the indicators of the industry experts surveyed universities and On the decision making criteria and was accepted after screening 32 index. These indicators form five main factors:1-Organization2-sterategy3-process4-system5-technology,Were classified by experts,Using smart PLS factors have been analyzed ,And finally using AHP factors were prioritized.The pattern is designed in a successful innovation management in the insurance industry, according to all five factors are essential and lack of attention to some factors in successfully managing technological capabilities will be diminished.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Technology"
  • "Innovation"
  • "Management innovation"
[1]      آراستی، محمدرضا؛ پورکرمی، آزیتا؛ قریشی، بابک؛"شناسایی عوامل موثر بر ظرفیت نوآوری بنگاه­های اقتصادی، مطالعه موردی: شرکت­های اتوماسیون صنعتی ایران"، فصلنامه علوم مدیریت ایران، دوره 4، شماره 15، صص 30-1، پاییز 1388.
[2]      اسدپور، مرتضی؛ کارگر، مهناز؛ "بررسی تاثیر نوآوری سازمانی و نوآوری مدیریتی در موفقیت شرکت­های دانش بنیان، مطالعه موردی: شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری گیلان"، فصلنامه رشد فناوری، دوره 11، شماره 43، صص 79-71، 1394.
[3]      بوشهری، علیرضا؛ ارزیابی نوآوری، انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقات دفاعی، 1382
[4]      تید، جو؛ بسنت، جان(ترجمه: آراستی، محمدرضا و همکاران)؛ مدیریت نوآوری، یکپارچه­سازی تغییرات فناورانه، بازار و سازمان، تهران، رسا، 1394.
[5]      حافظ نیا، محمدرضا؛ مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، انتشارات سمت، 1385.
[6]      خمسه، عباس؛ بخشی، نیر؛"ارزشیابی و مقایسه مولفه­های مدیریت نوآوری در صنعت خدمات پس از فروش خودرو"، کنفرانس بین­المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت، 1393.
[7]      خمسه، عباس؛ باغبان، فاطمه؛"ارزشیابی و تحلیل موفقیت فرایند مدیریت نوآوری در صنعت برق و رتبه­بندی عوامل موثر بر آن با AHP"، ششمین کنفرانس بین­المللی اقتصاد و مدیریت، بروکسل، 2016.
[8]      غفاری آشتیانی، پیمان؛ پیرمحمدی، فاطمه؛ نوآوری سازمانی در شرکت­های کوچک و متوسط، ماهنامه تدبیر، سال نوزدهم، شماره  199، 1387.
[9]      سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه؛ روش­های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگه، چاپ دوم، 1378.
[10]      Afuah, A.; Innovation management: strategies, Implementations and Profits, New York, Oxford University press, 1998.
[11]      Chin., W.W.; Marcolin, B.; Newsted, P.; “A partial least squares latent variable modeling approach for measuring interaction effects: Results from a Monte Carlo simulation study and voice mail emotion/adoption study”, Proceedings of the 17th International Conference on Information Systems, Cleveland, Ohio, 1996.
[12]      Fornell, C.; Larcker, D. F.; “Evaluating structural equations models with observable variables and measurement error”, Journal of Marketing Research, Vol. 18, No. 1, pp. 39-50, 1981.
[13]      Hair, J. F.; Anderson, R. E.; Tatham, R. L.; Black, W. c.; Multivariate Data Analysis, 4th ed., Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1995.
[14]      Hair, J.F.; Black, W.C.; Babin, B.J.; Anderson, R.E.; Tatham, R.; Multivariate Analysis, 6th ed., New Jersey: Pearson Education Inc., 2006.
[15]      Jimens, J. D.; Sanz Valle, R.; Hernandez Espillardo, M.; “Fostering Innovation the Role of Market Orientation and Organizational Learning”, European Journal of Innovation Management, Vol. 11, No. 3, pp: 389-412, 2008.
[16]      Khamseh, A.; Bakhshi, N.; “Evaluation and Comparison of Innovation Management Factors in Automptive After Sale Services Industry in Iran”, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, Vol.5, Issue 1, pp. 672-684, 2015.
[17]      Kim, L.; Nelson, R.; Technology Learning & Innovation, Cambridge, University Press, Cambridge, 2008.
[18]      Kline, R. B.; Principles and practice of structural equation modeling, Second ed., 2011.
[19]      Mainzer, K.; Interdisiplinarity and innovation dynamics On convergence of research, technology, economy, and society, Poiesis and Praxis, Vol. 7, Issue 4, pp. 275-289, 2011.
[20]      Tidd, J.; Bessant, J.; Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational change, 4th ed., c 2009.