نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22034/jtd.2022.252584

چکیده

هدف مطالعه حاضر ارائه مدلی برای عوامل کلیدی موفقیت در فرایندهای طراحی و توسعه محصولات جدید صنعت خودرو با رویکرد DFX می‌باشد. با توجه به هدف و ماهیت، این پژوهش از نظر روش، یک پژوهش کیفی است. جامعه آماری مطالعه شامل اساتید دانشگاهی و مدیران ارشد مرکز تحقیقات و مهندسی شرکت ساپکو و معاونت مهندسی شرکت ایران خودرو بوده است. حجم نمونه تا اشباع داده‌ها تعیین شده است و در انتخاب نمونه‌ها از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد. نتایج نشان می دهد که مقوله‌های بهره‌گیری از فناوری‌های روز، مولفه‌های DFX، سرمایه انسانی، امکانات و زیرساخت‌ها، همکاری و تعامل، سیاست‌گذاری‌ها و قوانین و عوامل سازمانی مهم ترین مقوله‌های موفقیت در فرایندهای طراحی و توسعه محصولات جدید صنعت خودرو با در نظر گرفتن رویکرد DFX است. این طور نتیجه گیری می‌شود که موفقیت در فرایندهای طراحی و توسعه محصولات جدید صنعت خودرو مستلزم برآورده کردن مجموعه ای از فاکتورها می‌باشد که نقص در هر کدام می‌تواند بر روی دیگری هم تأثیرگذار باشد.
هدف مطالعه حاضر ارائه مدلی برای عوامل کلیدی موفقیت در فرایندهای طراحی و توسعه محصولات جدید صنعت خودرو با رویکرد DFX می‌باشد. با توجه به هدف و ماهیت، این پژوهش از نظر روش، یک پژوهش کیفی است. جامعه آماری مطالعه شامل اساتید دانشگاهی و مدیران ارشد مرکز تحقیقات و مهندسی شرکت ساپکو و معاونت مهندسی شرکت ایران خودرو بوده است. حجم نمونه تا اشباع داده‌ها تعیین شده است و در انتخاب نمونه‌ها از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد. نتایج نشان می دهد که مقوله‌های بهره‌گیری از فناوری‌های روز، مولفه‌های DFX، سرمایه انسانی، امکانات و زیرساخت‌ها، همکاری و تعامل، سیاست‌گذاری‌ها و قوانین و عوامل سازمانی مهم ترین مقوله‌های موفقیت در فرایندهای طراحی و توسعه محصولات جدید صنعت خودرو با در نظر گرفتن رویکرد DFX است. این طور نتیجه گیری می‌شود که موفقیت در فرایندهای طراحی و توسعه محصولات جدید صنعت خودرو مستلزم برآورده کردن مجموعه ای از فاکتورها می‌باشد که نقص در هر کدام می‌تواند بر روی دیگری هم تأثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Model for Critical Success Factors in New Automotive Product Development Processes with DFX Approach

نویسندگان [English]

 • A. Mirzazadeh
 • Mohammad Zeraatkar

Department of Industrial Engineering Faculty of Engineering Kharazmi University Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to present a model for key success factors in the design and development processes of new automotive products with the DFX approach. Due to the purpose and nature of this research in terms of method, it has been qualitative research. The statistical population of the study included university professors and senior managers of Sapco Research and Engineering Center and Iran Khodro Engineering Deputy. The sample size was determined until data saturation and the purposive sampling method was employed in the selection of samples. The results showed that the categories of the utilization of modern technologies, DFX components, human capital, facilities and infrastructure, cooperation and interaction, policies and rules, and organizational factors are the most important factors of success in the process of designing and developing new automotive products with the DFX approach. It is concluded that success in the design and development processes of new products in the automotive industry requires the satisfaction of a set of factors, in which the defect in each of them can affect the other.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Design Process
 • New Product Development
 • DFX Approach
 • تقی زاده، آرزو؛ کریمی، آصف. (1398). تأثیر نوآوری باز بر موفقیت توسعه محصول جدید در صنعت غذایی (مورد مطالعه: شرکت گلستان)، مجله مدیریت بازاریابی، شماره 45، صص 28-13.
 • دهقانی سلطانی، مهدی؛ مصباحی، مریم. (1398). تأثیر حافظه سازمانی بر عملکرد توسعه محصول جدید در شرکت‌های دانش بنیان، نشریه علمی کاوش‌های مدیریت بازرگانی، سال 11، شماره 22، صص 195-176.
 • شفی زاده، رضا؛ عباس نژاد، طیبه؛ غفورنیان، محمد. (1398). شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت توسعه محصول جدید با استفاده از رویکرد پویایی‌های سیستم، فصلنامه علمی مطالعات مدیریت صنعتی، سال 17، شماره 52، صص 57-39.
 • شفی زاده، رضا؛ عباس نژاد، طیبه؛ غفورنیان، محمد. (1398). شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت توسعه محصول جدید با استفاده از رویکرد پویایی‌های سیستم، فصلنامه علمی مطالعات مدیریت صنعتی، سال 17، شماره 52، صص 57-39.
 • عزیزی، شهریار؛ قاسمی نقیب دهی، آرمین. (1399)، عوامل مؤثر بر طبقه بندی محصول جدید (نمونه پژوهی: ماست نوشیدنی لاکتیویا)، مدیریت بازرگانی، دوره 12، شماره 1، صص 259-243.
 • Adha Ilhami, M., Subagyo, & Aini Masruroh, N. (2020). A mathematical model at the detailed design phase in the 3DCE new product development. Computers & Industrial Engineering, 106617. doi:10.1016/j.cie.2020.106617.
 • Gopalakrishnan, M., Libby, T. & Samuels, J. (2015). The effect of cost goal speciality and new product development process on cost reduction performance. Accounting, Organizations, and society, 1-11.
 • Hallikainen, H., & Laukkanen, T. (2018). National culture and consumer trust in e-commerce. International Journal of Information Management, 38(1), 97–106. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2017.07.002
 • Jun, J., Min, G. & Zhengyi, Z. (2019). “Selective Adoption of Open Innovation for New Product Development in High-Tech SMEs in Emerging Economies”, IEEE Transactions on Engineering Management, PP. 1-9.
 • Ko, N., Graf, R., Buchert, T., Kim, M., & Wehner, D. (2016). Resource Optimized Product Design–Assessment of a Product's Life Cycle Resource Efficiency by Combining LCA and PLM in the Product Development. Procedia CIRP, 57, 669-673.
 • Liping, Y., Yunlong, D. & Trianting, F. (2020). “Innovation Performance of New Products in China's high technology Industry”, International Journal of Production Economics, Vol. 219, PP. 204-215.
 • Pasquale, D.V., Alberto D.M., Antonio, M.P., Umberto, P. & Salvatore, P. (2018). “Big data for open innovation in SMEs and large corporations: Trends, opportunities, and challenges”, Creativity and Innovation Management, Vol. 27(1), PP. 6-22.
 • Raffaeli, R., Mengoni, M., & Germani, M. (2010). A software system for “Design for X” impact evaluations in redesign processes. J Mech Eng, 56(11), 707-17.
 • Rauch, E., Dallasega, P., & Matt, D. T. (2015). Axiomatic design based guidelines for the design of a lean product development process. Procedia CIrP, 34, 112-118.
 • Robert G, C. (2019). “The drivers of success in new-product development”, Industrial Marketing Management, Vol. 76, PP. 36-47.
 • Romana, R., Dietfried, G., Elke, P.V. & Rupert J, B. (2019). “Open innovation and its effects on economic and sustainability innovation performance”, Journal of Innovation & Knowledge, Vol. 4(4), PP. 226-233.
 • Romana, R., Dietfried, G., Elke, P.V. & Rupert J, B. (2019). “Open innovation and its effects on economic and sustainability innovation performance”, Journal of Innovation & Knowledge, Vol. 4(4), PP. 226-233.
 • Rostami, A., Mahdi Paydar, M., & Asadi-Gangraj, E. (2020). A Hybrid Genetic Algorithm for Integrating Virtual Cellular Manufacturing with Supply Chain Management Considering New Product Development. Computers & Industrial Engineering, 106565. doi:10.1016/j.cie.2020.106565.
 • Zhang, J., Jiang, Y., & Zhu, M. (2015). Perceived environmental turbulence, strategic orientations and new product success: A comparative study of SMEs and large manufacturing exporters, Journal of Advances in Management Research, 12(1), 43-54.