نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

کارشناس پژوهش جهاد دانشگاهی

10.22034/jtd.2022.252595

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر توسعه و بهبود تکنولوژی سازمانی انجام گرفته است. روش تحقیق حاضر از نوع کاربردی می‌باشد و از لحاظ ماهیت از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری را تعداد کل شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا در کشور ایران تشکیل داده است که در زمان جمع‌آوری داده‌های تحقیق تعداد آنها بالغ بر 2221 شرکت بوده است و از بین آنها با توجه به جدول مورگان تعداد 327 شرکت به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. به منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها ابتدا از روش‌های آمار توصیفی مانند محاسبه میانگین، انحراف استاندارد و غیره استفاده شد. سپس در مرحله بعد به منظور پیش‌بینی توسعه تکنولوژی سازمانی از طریق ابعاد فرهنگ سازمانی در جامعه مورد مطالعه از آزمون رگرسیون خطی گام‌به‌گام استفاده شد.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تمامی متغیرها و ابعاد فرهنگ سازمانی همبستگی مثبت، مستقیم و نسبتا بالایی با تکنولوژی سازمانی داشته و تجزیه‌وتحلیل آزمون رگرسیون گام‌به‌گام نیز نشان داد که تکنولوژی سازمانی شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا از طریق ترکیب هر چهار بعد فرهنگ سازمانی قابل پیش‌بینی است. بنابراین توصیه می‌شود که شرکت‌های مورد مطالعه، قبل از به کارگیری نوع خاصی از تکنولوژی، به شناسایی و تحلیل فرهنگ سازمانی خود پرداخته و متناسب با سطح فرهنگ خود، تکنولوژی مناسب را به کار گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the role of organizational culture dimensions in the development and improvement of organizational technology

نویسندگان [English]

 • naser shirini
 • hossein mehdipour

University Jihad Research Expert

چکیده [English]

Abstract
The present study aimed to investigate the effect of organizational culture dimensions on the development and improvement of organizational technology. The method of the present research is applied and descriptive-survey in nature. The statistical population consists of the total number of start-up companies in Iran, which at the time of collecting research data was 2221 companies, and according to Morgan's table, 327 companies were selected as the sample size. In order to analyze the data, descriptive statistical methods such as mean calculation and standard deviation were used. Then, in order to predict the development of organizational technology through the dimensions of organizational culture in the study population, stepwise linear regression test was used.
The results of this study showed that all variables and dimensions of organizational culture have a positive, direct and relatively high correlation with organizational technology. And the analysis of stepwise regression test also showed that the organizational technology of start-up knowledge-based companies can be predicted by combining all four dimensions of organizational culture. Therefore, recommended that the companies under study, before using a particular type of technology, identify and analyze their organizational culture and use the appropriate technology in accordance with the level of their culture.

کلیدواژه‌ها [English]

 • organizational culture
 • organizational technology
 • work engagement
 • sustainability
 • adaptability and mission
 • ابراهیمی، ابوالقاسم؛ عباسی، عباس؛ کارانجام، سیده شیما؛ "مدل کهکشانی، استعاره­ای نو در حوزه فرهنگ سازمانی مطالعه موردی: برج پژوهشی محمد رسول الله"، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 17، شماره 1، صص 172-145، 1398.
 • اردلان، محمدرضا؛ نصیری ولیک بنی، فخرالسادات؛ سرچهانی، زهرا؛ "تحلیل رابطه فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون و پذیرش فناوری"، مطالعات رفتار سازمانی، دوره 4، شماره 4، پیاپی 15، صص 144-121، 1395.
 • اسکندری پور، رشید؛ شفیعی، مرتضی؛ "رابطه بین عوامل درون سازمانی(فرهنگ، تکنولوژی، ساختار) با توانمندسازی روان‏­شناختی مدرسان تربیت‏ بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های زنجان"، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره 6، شماره 1، صص 93-75، 1400.
 • افراسیابی، رویا؛ خزاعی، محمد؛ "بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی دنیسون بر عملکرد سازمانی با میانجی­گری رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان بانک صادرات شهر مشهد)"، فصلنامه علمی‌تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، دوره 3، شماره 13، صص 366-345، 1399.
 • بزرگی نژاد، رسول، زارعی، وحید؛ "مطالعه تطبیقی مدل‌های فرهنگ ‌سازمانی دنیسون و کوئین و کامرون مطالعه موردی در آموزش ‌و پرورش"، روش‌ها و مدل­های روانشناختی، دوره 10، شماره 36، صص 214-197، 1399.
 • حسین­پور، محمد؛ کرایی، امین؛ نصیری، ماریا؛ حسین پور، معصومه؛ "پیش‌بینی آمادگی پذیرش تغییر کارکنان دانشگاه از روی مولفه‌های فرهنگ‌سازمانی(مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز)"، مشاوره شغلی و سازمانی، دوره 10، شماره 37، صص 90-71، 1397.
 • حسینی، یعقوب؛ رقیب­زاده، علی؛ قائمی، امین؛ "بررسی تاثیر آمادگی الکترونیکی بر فراموشی سازمانی، مورد مطالعه سازمان­های دولتی شهر بوشهر"، فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 2، شماره 6، صص 208-187، 1393.
 • حسینی، سیدحمید؛ نوری، علی و ذبیحی، محمدرضا؛ "پذیرش آموزش الکترونیکی در آموزش عالی: کاربرد نظریه جریان، مدل پذیرش فناوری و کیفیت خدمات الکترونیکی"، فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، شماره 67، صص136-111، 1393.
 • شیرویه زاد، دانش؛ برجیس، نگین؛ "تحلیل عوامل فرهنگ سازمانی در شرکت گلنور براساس مدل دنیسون. تصمیم­گیری و تحقیق در عملیات"، دوره 4، شماره 3، صص 290-276، 1400.
 • قلعه رشیدی، امیر؛ نمازی شبستری، نیلوفر؛ یارمحمدی، عرب؛ سینکی، مسعود؛ "بررسی فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون(مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی تهران)"، فصلنامه بیمارستان، دوره 18، شماره 3، صص 52-43،
 • محمدی، افشین؛ رسولی، ‌اسحاق؛ "بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با مدیریت جانشین­پروری در سازمان(بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران)"، پژوهش­­های جدید در مدیریت و حسابداری، دوره 63، شماره 6، صص 156-139، 1400.
 • مطلبی، ورکانی؛ عسکری، ابوطالب؛ "بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش بر تعالی سازمانی"، فصلنامه علمی آموزش علوم دریایی، دوره 4، شماره 4، صص 149-134، 1398.
 • منطقی، منوچهر؛ باقرصاد، محسن؛ نقی زاده، محمد؛ صفردوست، عاطیه؛ "واکاوی رابطه فرهنگ ملی و اثربخشی انتقال فناوری: تبیین نقش فرهنگ سازمانی"، پژوهش­های مدیریت در ایران، دوره 21، شماره 1، صص 221-201، 1400.
 • نیک­پی، ایرج؛ زندکریمی، مریم؛ "بررسی تاثیر رهبری موثق بر قلدری سازمانی با نقش میانجی فرهنگ سازمانی"، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 71، شماره 2، صص 336-317، 1398.
 • هوشنگی، محسن؛ الهی، سیدمجید؛ امین افشار، زهرا؛ صدوق، سیدمحمود؛ "بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی و سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی و مدیریت دانش(مورد مطالعه: شرکت­های تولیدی استان قزوین)"، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 13، شماره 3، صص 762-739، 1394.
 • Hendrato, M. L.; Subyantoro, A.; “The Effect of Organizational Culture and Information Technology on Employee Performance with Employee Satisfaction as a Mediator in The Electronic Court System (E-Court) in District Court of Sleman, Yogyakarta”, In 4th International Conference on Sustainable Innovation 2020-Accounting and Management (ICoSIAMS 2020), pp. 242-246, Atlantis Pres, 2021.‏
 • Ihm, J.; Kim, E. M.; “When nonprofit organizations meet information and communication technologies: How organizational culture influences the use of traditional, digital, and sharing media. VOLUNTAS”, International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, Vol. 32, Issue 3, pp. 678-694, 2021.
 • Korte, R.; Chermack, T.; “Changing organizational culture with scenario planning”, Journal of Futures, No. 39, pp. 645- 656, 2007
 • Lam, L.; Nguyen, P.; Le, N.; Tran, K.; “The relation among organizational culture, knowledge management, and innovation capability: Its implication for open innovation”, Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, Vol. 7, Issue 1, pp. 1-16, 2021.
 • Miscione, G.; Goerke, T.; Klein, S.; Schwabe, G.; Ziolkowski, R.; “Hanseatic governance: understanding blockchain as organizational technology”, Fortieth International Conference on Information Systems, 2019.
 • Nguyen, N. T. D.; Aoyama, A.; “Impact of corporate culture on the relationship between efficient technology transfer and business performance”, Global Business Review, Vol. 15, No. 4, pp. 637-661, 2014.
 • Porto, A. E.; “Adopting e-learning technologies in higher educational institutions: The role of organizational culture, technology acceptance and attitude”, Review of Social Sciences, Vol. 5, Issue 1, pp. 01-11, 2020.
 • Sarkeshikian, A.; Shafia, M.; Zakery, A.; Aliahmadi, A.; “Simulation of stakeholders’ consensus on organizational technology acceptance (case study: Internet of Things)”, Kybernetes, 2020.
 • Setiawan, R. C.; Susanti, E.; Syah, T. Y. R.; “The Effect of Organizational Culture on Technology Transfers and Company Performance”, Journal of Multidisciplinary Academic, Vol. 3, No. 3, pp. 32-37, 2019.