نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت تکنولوژی، گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران( نویسنده اول)

2 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استاد مجتمع دانشگاهی مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران.

10.22034/jtd.2022.252859

چکیده

به طور بنیادی، جابجایی توسط سه جزء سیستم از قبیل: خودرو، راننده و زیرساخت حمل و نقل تضمین می شود. با گذشت زمان، خودروها و زیرساخت از طریق بهبود فناورانه، پیشرفت چشمگیری داشته اند. اما تنها جزء ثابت این سیستم که به علت محدویت های انسانی در رانندگی هنوز پرخطر است، انسان می باشد. راه حل پیشنهادی دانشمندان برای حل این جزء نیز استفاده از خودروهای خودران یا بدون راننده است. لذا هدف از این تحقیق، تجزیه و تحلیل اثرات متقابل بازیگران بر عوامل موثر خودروی خودران می باشد تا با تمرکز بر آنها بتوان مقدمات مناسب این فناوی فراهم گردد. با توجه به پارادایم مسئله، متدولوژی از نوع کیفی، و روش انجام آن آینده نگاری، و جامعه پژوهش، متخصصین صنایع مرتبط، نمونه نیز بصورت خبرگان قضاوتی غیر تصادفی، ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه و مستندات پیشین ادبیات بود. از نرم افزار مکتور برای تجزیه و تحلیل استفاده گردید. نتایج تحقیق این بود که بازیگرانی مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، و وزارت راه و شهرسازی با توجه به موقعیت اشان در نمودار، جزء متغیرهای بازتاب و کلیدی می باشند. این متغیرها دارای اثر گذاری بالا بر روی سیستم و اثر پذیری بالا از سیستم می باشند. با توجه به نتایج، از آنجاییکه خودروی خودران یک فناوری است که اثرات اجتماعی، فرهنگی و فناورانه بر آینده خواهد داشت، با خوشه بندی ایجاد شده می توان سیاستگذاری مناسب در اجرایی نمودن این فناوری داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cross Impact Balance Analysis of Driverless Car's Actors by Foresight Method

نویسندگان [English]

 • Hamid Hanifi 1
 • Adel Azar 2
 • Manouchehr Manteghi 3

1 Department of Technology Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Department of Industrial Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

3 University of Industrial Management and Engineering Complex, Malek Ashtar University of Technology, Tehran.

چکیده [English]

Movement is basically guaranteed by three components of the system, such as the vehicle, the driver, and the transportation infrastructure. Over time, vehicles and infrastructure have made significant progress through technological improvements. But the only constant component of this system, which is still dangerous due to human limitations in driving is human. The proposed human solution to solve this component is the use of autonomous vehicle or driverless car. Therefore, the purpose of this study is the cross influence analysis of actors on the effective factors of autonomous vehicle or driverless car technologies so that by focusing on them, appropriate arrangements can be made for this technology. According to the problem paradigm, the methodology is qualitative, and the method of doing it is foresight, and the research population is experts in related industries. MACTOR software was used for analysis. The results of the research showed that actors such as the Ministry of Communications and Information Technology, and the Ministry of Roads and Urban Development, according to their position in the diagram, are part of the reflection and key variables. These variables have a high influence on the system and high dependence of the system. According to the results, since the driverless car is a technology that will have social, cultural and technological effects on the future, with the created clustering, it is possible to have an appropriate policy in implementing this technology.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Autonomous Vehicle Technology
 • Technology Foresight
 • Driverless Car
 • Cross Impact Balance Analysis
 • MACTOR
 • محمدی، مسعود؛ عجمی، عاطفه؛ نوری، جلال؛ شمس، محمدحسین؛ " گردآوری و اولویت­بندی استانداردهای جهانی فتوولتائیک برای تدوین استانداردهای ملی با تمرکز بر کاربرد نیروگاهی"، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره 21، صص 123-107، 1392.
 • خدمتگزار، حمیدرضا؛ عابدی، صادق؛ "طراحی مدل ساختاری نقش­ها و عملکرد دفاتر انتقال فناوری در اکوسیستم دانشگاه"، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره 42، صص 78-63، 1399.
 • Lonita, S.; “Autonomous vehicles: from paradigms to technology”, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, Vol. 252, 2017.

doi:10.1088/1757-899X/252/1/012098.

 • NHTSA et al.; “2015motor vehicle crashes: overview”, Traffic Safety Facts Research Note, Vol. 2016, pp. 1–9, 2016.
 • Howard, D.; Dai, D.; “Public Perceptions of Self-driving Cars: The Case of Berkeley, California, Presented at 93rd Annual Meeting of the Transportation Research, Washington, D.C., 2014.
 • KPMG, “Self-driving cars: The next revolution”, New York. Retrieved from http://www.kpmg.com/US/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/ Documents/self-driving-cars-next-revolution.pdf. 2012,
 • Jorge, D.; Correia, G.; Barnhart, C.; “Comparing optimal relocation operations with simulated relocation policies in one-way carsharing systems”, IEEE Trans. Intell. Transp. Syst., Vol. 15, Issue 4, pp. 1667–1675, 2014.
 • Plumer, B.; “15 ways that self-driving cars could transform our lives”, Accessed date: 22 December 2017.

Available at: Voxwww.vox.com/ 2014/5/28/5756736/the-case-for-self-driving-cars,

 • Crayton, T.J.; Meier, B.M.; 2017. “Autonomous vehicles: developing a public health research agenda to frame the future of transportation policy”, journal of transport & health, Vol. 6, pp. 245-252, September 2017.
 • KPMG, C.; “Autonomous Vehicles—The UK Economic opportunity”, KPMG LLP, United Kingdom, 2015.

Available at: https://www.smmt.co.uk/wp- content/uploads/sites/2/CRT036586F-Connected-and-Autonomous-Vehicles- E2%80%93-The-UKEconomic-Opportu...1.pdf.

 • KPMG, C.; “Autonomous Vehicles—The UK Economic opportunity”, KPMG LLP, United Kingdom. 2015.

Available at: https://www.smmt.co.uk/wp-content/uploads/sites/2/CRT036586F-Connected-and-Autonomous-Vehicles- E2%80%93-The-UKEconomic-Opportu...1.pdf.

 • Ahn, Jinsoo; Kim, Young Yong; Kim, Ronny Yongho.; “A Novel WLAN Vehicle-To-Anything (V2X) ”, Channel Access Scheme for IEEE 802.11p-Based Next-Generation Connected Car Networks, Appl. Sci. 2018, No. 8, 2112.

doi: 10.3390/app8112112.

 • Hayhurst, K. J.; Maddalon, J. M.; Neogi, N. A.; Vertstynen, H. A.; “Safety and certification considerations for expanding the use of UAS in precision agriculture”, Paper presented at the 13th International Conference on Precision Agriculture. St. Louis, Missouri, July 31–August 4, 2016.
 • See Madeleine de Cock Buning.; Lucky Belder.; Roeland W. de Bruin.; Working paper “Mapping the Legal Framework for the introduction into Society of Robots as Autonomous Intelligent Systems”, at p. 3-4, 28 January 2016

Available at: http://www.caaai .eu/wp-content/uploads/2012/08/Mapping-L_N-fw-for-AIS.pdf.

 • NHTSA; DOT/NHTSA “policy statement concerning autonomous vehicles”, 2016, update to preliminary statement of policy concerning automated vehicles, 2013.

Retrieved from http://www.aamva.org/.

 • NHTSA; “Bicycle safety”, 2016b.

Retrieved from https://www.nhtsa.gov/road-safety/bicycle-safety.

 • Martin, B. R.; “Foresight in science and technology. Technology analysis & strategic management”, Vol. 1, Issue 1, pp. 111-119, 1991.
 • Leicht, Thomas; Chtourou, Anis; Ben Youssef, Kamel; “Consumer innovativeness and intentioned autonomous car Adoption”, Journal of High Technology Management Research, 29, Issue 1, 2018, pp.1-11, 2018.
 • Renn, O.; Benighaus, C.; “Perception of Technological Risk: Insights from Research and Lessons for Risk Communication and Management”, J. Risk Res., No. 16, 293–313, 2013.

Available at: https://www.tandfonline. Com/doi/10.1080/13669877.2012.729522

 • Ongel, Aybike.; Loewer, Erik.; Roemer, Felix.; Sethuraman, Ganesh.; Chang, Fengqi.; Lienkamp, Markus.; “Economic Assessment of Autonomous Electric Microtransit Vehicles”, Sustainability, Vol. 11, No. 3, 648, 2019. 648.

doi: 10.3390/su11030648.

 • Abu Alkheir, Ala.; Aloqaily, Moayad; Mou Ftah, Hussein T.; “Connected and Autonomous Electric Vehicles (CAEVs) A Service Management Perspective”, Published by the IEEE Computer Society, Vol. 20, No. 6, 1520-9202/18/$33.00 _2018 IEEE.
 • Chakraborty, Sourav; Laware, Hitesh; “High Precision Localization for Autonomous Vehicles via Multiple Sensors”, Data Fusion and Novel Wireless Technologies, College of Engineering, Boston University, MA, USA. 2016.
 • Contissa, Giuseppe; Lagioia1, Francesca; Sartor, Giovanni; “The Ethical Knob: ethically-ustomisable automated vehicles and the law”, Artif Intell Law, Springer Science Business Media B.V., 2017.

Doi: 10.1007/s10506-017-9211-z

 • Gold, C.; Damböck, D.; Bengler, K.; Lorenz, L.; “Partially automated driving as a fallback level of high automation”, Tagung Fahrerassistenzsysteme, Der Weg zum Autom. Fahren, 2013.
 • Dakroub, H.; Shaout, A.; Awajan, A.; “Connected Car Architecture and Virtualization”, SAE Int. J. Passeng. Car Electron. Electr. Syst., Vol. 9, Issue 1, 2016.

doi: 10.4271/2016-01-0081.

 • Koopman, Philip; “Autonomous Vehicle Safty: An Interdisciplinary Challenge”, IEEE Intelligent transportation systems magazine, Digital Object Identifier, 10.1109/MITS.2016.2583491, Date of publication: 19 January 2017.
 • Noh, Samyeul; “Decision-Making Framework for Autonomous Driving at Road Intersections”, Safeguarding Against Collision, Overly Conservative Behavior, and Violation Vehicles, IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, 2018.
 • Wang, Zhuping; Zong, Wenhao; Zhang, Changzhu; Zhu, Jin; Chen, Qijun; “Architecture Design and Implementation of an Autonomous Vehicle”, IEEE, Vol. 6, pp. 21956 – 21970, 2018.

doi: 10.1109/ACCESS.2018.2828260, IEEE Access.

 • Kaltenh auser, B.; Werdich, K.; Dandl, F.; Bogenberger, K.; “Market development of autonomous driving in Germany”, Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol. 132, pp. 882–910. 2020.

Available at: https://doi.org/10.1016/j.tra.2020.01.001.

 • Monzavi, Masoud; Technology Foresight for organizers, Defense Industries Educational and Research Institute, Tehran, Iran. 1392.{In Persian}.
 • Radfar, R.; Khamseh, A.; Madani, H.A.D.; “technology commercialization as the effective function as in technology and economy development”, ROSHD-E-FANAVARI, Vol. 5, No. 20, pp. 33-40, 2009.

Available from: https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=171228.