نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام‌نور مرکز بین‌المللی قشم

3 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین‌المللی، دانشگاه پیام‌نور مرکز بین‌المللی کیش

10.22034/jtd.2022.253176

چکیده

در دهه اخیر موضوع فناوری اطلاعات و نوآوری بر عملکرد جزء اولویت های سازمان ها قرار گرفته، همچنین کارآفرینی سازمانی عاملی است که می تواند در این بین کمک مؤثری در راستای بهبود تاثیر فناوری اطلاعات و نوآوری بر عملکرد سازمان داشته باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و نوآوری بر عملکرد با میانجی گری کارآفرینی سازمانی است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی و جامعه آماری تحقیق حاضر را 423 نفر از کارکنان بانک سرمایه در شهر تهران تشکیل می‌دهند که تعداد 202 نفر از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد بوده و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی بررسی شد؛ تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از طریق مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart-PLS انجام شد. طبق یافته های این تحقیق ، فرضیه مربوط به میانجی گری کار آفرینی در رابطه با نقش فناوری اطلاعات بر عملکرد، مورد تائید قرار نگرفت ، اما بقیه ی فرضیه ها تائید شد. نتایج بیانگر آن است عامل کارآفرینی سازمانی می تواند به عنوان یک میانجی جزئی در رابطه بین نوآوری و عملکرد تاثیر مثبت داشته باشد و به عنوان یک میانجی به بهبود عملکرد در بانک سرمایه کمک کند و با ایجاد مزایای رقابتی در شرایط پیچیده کنونی با حفظ و رشد مشتری خود ، شرایط برتری را در بین رقبا کسب نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Information Technology and Innovation on Performance Mediated by Organizational Entrepreneurship (case study: Sarmayeh Bank)

نویسندگان [English]

 • Mohamad Mahdi Davali 1
 • Seyed Reza Razavi 2
 • Rasoul Masoumzadeh Jouzdani 3

1 Assistant Professor, Department of Public Administration, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Master of Information Technology Management, Payame Noor University, Qeshm International Center

3 M.Sc. in International Business Management, Payame Noor University, Kish International Center

چکیده [English]

In the last decade, the issue of information technology and innovation on performance has become one of the priorities of organizations, also organizational entrepreneurship is a factor that can help in improving the impact of information technology and innovation on organizational performance. The purpose of this study is to investigate the impact of information technology and innovation on performance mediated by organizational entrepreneurship. Research Method In this descriptive-survey study and the statistical population of the present study, 423 employees of Sarmayeh Bank in Tehran, 202 of whom were studied by simple random sampling. The data collection tool was a standard questionnaire and the validity of the structure was assessed through factor analysis; Research data analysis was performed by structural equation modeling using Smart-PLS software. According to the findings of this study, the hypothesis of entrepreneurial mediation regarding the role of information technology on performance was not confirmed, but the rest of the hypotheses were confirmed. The results indicate that the organizational entrepreneurship factor can have a positive effect as a partial mediator in the relationship between innovation and performance and as a mediator to help improve the performance of the capital bank and by creating competitive advantages in the current complex conditions by maintaining and growing. Your customer should gain superiority among competitors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Information Technology
 • Organizational Innovation
 • Organizational Performance
 • Organizational entrepreneurship
 • سینایی، حسنعلی؛ حاجی پور، بهمن؛ طاهری، خدیجه؛ "بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت"، پژوهش­نامه مدیریت تحول، دوره ۳، شماره ۵، ص ۳۷، ۱۳۹۰.
 • شیخ الاسلامی، معصومه؛ "نقش مدیریت منابع انسانی در ایجاد مزیت رقابتی در سازمان­ها ماهنامه کار و جامعه، شماره 147، ص 38، 1391.
 • رضائیان، علی؛ حاج کریمی، عباسعلی؛ آذر، عادل؛ دهقانان، حامد؛ "طراحی مدل مفهومی سنجش متوازن عملکرد در رسانه ملی موردمطالعه(شبکه خبر سیما)"، پژوهش­های ارتباطی، شماره ۶۵، صص 142-115،
 • محمدی، علی؛ امیری، یاسر؛ "ارائه مدل ساختاری تفسیری دستیابی به چابکی از طریق فناوری اطلاعات در سازمان­های تولیدی"، دو فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 4، شماره 13، صص 134-115، 1391.
 • رضایی کلیدبری، حمیدرضا؛ رودگرنژاد، فروغ؛ قربانی نصرالله آبادی، علیرضا؛ سیستم­های اطلاعاتی پیشرفته، انتشارات آرماندیس، تهران چاپ دوم، 1393.
 • صالحی، محمد؛ فلاح، وحید؛ قصایی، زهرا؛ "تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مدیریت تغییر"، فصلنامه علمی –پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، شماره پنجم، صص 116-105، 1389.
 • بهارستان، امید؛ اکبری، پیمان؛ شائمی برزکی، علی؛ "تحلیل تاثیر فناوری اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمان"، فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال سوم، شماره ۲، صص 68-48، 1391.
 • ایمانی پور، نرگس؛ زیوردار، مهدی؛ "بررسی رابطه گرایش به کارآفرینی شرکتی و عملکرد"، توسعه کار آفرینی، سال اول، شماره ۲، صص 34-11، 1397.
 • مشایخی، علینقی؛ فرهنگی، علی اکبر؛ مومنی، منصور؛ علی دوستی، سیروس؛ "بررسی عوامل کلیدی موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان­های دولتی ایران؛ کاربرد روش دلفی"، فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره 3، 1384.
 • فانی، علی اصغر؛ مصلح، عبدالمجید؛ "عوامل مدیریتی و ساختاری موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان­های دولتی: استان بوشهر"، فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره 11، صص 182-157، 1386.
 • عابدی جعفری، حسن؛ اسدنژاد رکنی، مهدی؛ یزدانی، حمیدرضا؛ "بررسی تاثیر استفاده از فناوری اطلاعات بر عملکرد عملیاتی و عملکرد استراتژیک واحد مدیریت منابع انسانی در شرکت­های خودروساز و قطعه ساز تهران"، مدیریت فناوری اطلاعات، شماره 3، صص 88-69، 1390.
 • قلی­پور، آرین؛ رسولی، هاتف؛ "اثر فناوری اطلاعات بر رفتار سازمانی: تاثیر پست الکترونیکی بر ارزیابی استادان از دانشجویان"، فصلنامه مدیریت فناوری اطالعات، دوره 3، شماره 8، 1390.
 • غفاری، هادی؛ یونسی، علی؛ "بررسی قابلیت­های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور اراک"، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، 1389.
 • عادلی، علیرضا؛ ارزیابی عملکرد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در برقراری نظم و امنیت شهرستان بم، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی، 1384.
 • اسدی، صدیقه؛ درگاهی، حسین؛ فلاح مهرآبادی، اسماعیل؛ حیدری دستجردی، ناهید؛ "مطالعه رابطه بین خلاقیت و نوآوری سازمانی در کارکنان بیمارستان­های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران"، مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران(پیاورد سلامت)، دوره 11، شماره 5، صص 587-578، 1397.
 • داوری، علی؛ رضازاده، آرش؛ مدلسازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1393.
 • محسنین، شهریار؛ معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم‌افزار Smart-PLS، موسسه کتاب مهربان نشر، چاپ دوم، 1396.
 • زارعی، عظیم؛ اسحاقی، مجید؛ فرحی زاده، فرشید؛ "بررسی و تحلیل تاثیر عوامل نوآوری باز بر راهبرد و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: شهرداری منطقه یک تهران)"، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره 46، صص 30-15،
 • میرفلاح دموچالی، رضوانه؛ ابراهیم پور ازبری، مصطفی؛ مرادی، محمود؛ "تاثیر قابلیت فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت: نقش میانجی‌گری قابلیت مدیریت فرآیند کسب‌وکار و قابلیت یکپارچگی زنجیره تامین"، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره 35، صص 62-49، 1398.
 • Zahra, S. A.; “Entrepreneurial risk taking in family firms”, Family Business Review, Vol. 18, No. 1, pp. 23-40, 2015.
 • Bojica, A. M.; Fuentes, M.; “Knowledge acquisition and corporate entrepreneurship: Insights from Spanish SMES in the ICT sector “, Journal of world Business, Vol. 47, pp. 408-397, 2012.
 • Turban, E.; Leidner McLean, E.; Wetherbe, J.; Information technology for management, New York: John Willy and Sons,
 • Ab Rahman, N.; Ramli, A.; “Entrepreneurship management, competitive advantage and firm performances in the craft industry: concepts and framework”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 145, pp. 129 – 137, 2014.
 • Flynn, A.; Reasoning, Granularity and Comparisons: A. 2020.
 • Manal, Y.; Tarhini, A.; Kassar, A.; “The role of ICT and innovation in enhancing organizational performance: The catalysing effect of corporate entrepreneurship”, Journal of Business Research, Vol. 88, pp. 344–356, 2018.
 • Shalley C. E.; Gilson L.L.; “What leaders need to know: A review of social and contextual factors that can foster or hinder creativity?”, Leadership Q, Vol. 15, No. 1, pp. 33-55. 2018.
 • Fornell C.; Larcker D. F.; “Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error”, Journal of Marketing Research, Vol. 18, Issue 1, pp. 39–50,1981.
 • Hair, J. F.; Ringle, C. M.; Sarstedt, M.; “Partial least squares structural equation modeling: Rigorous applications, better results and higher acceptance”, Long range planning, Vol. 46, Issue 1-2, pp. 1-12. 2013.
 • Waheed, A.; Miao, X.; Waheed, S.; Ahmad, N.; Majeed, A.; “How New HRM Practices, Organizational Innovation, and Innovative Climate Affect the Innovation Performance in the IT Industry: A Moderated-Mediation Analysis”, Sustainability, 11, No. 621, 2019, doi:10.3390/su11030621.
 • Lee, R.; Lee, J. H.; Garrett, T. C.; “Synergy effects of innovation on firm performance”, Journal of Business Research, 2017.

Available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.08.032.

 • Chege, S. M.; Wang, D.; Suntu, S. L.; “Impact of information technology innovation on firm performance in Kenya”, Information Technology for Development, 2019, DOI: 10.1080/02681102.2019.1573717.
 • Roach, D. C.; Ryman, J. A.; Makani, J.; “Effectuation, innovation and performance in SMEs: An empirical study”, European Journal of Innovation Management, 19, Issue 2, pp. 214–238, 2016.
 • Camisón, C.; Villar-López, A.; “Organizational innovation as an enabler of technological innovation capabilities and firm performance”, Journal of Business Research, 67, No. 1, pp. 2891–2902, 2014.
 • Gupta, S.; Malhotra, N. K.; Czinkota, M.; Foroudi, P.; “Marketing innovation: A consequence of competitiveness”, Journal of Business Research, 69, Issue 12, pp. 5671–5681, 2016.
 • Panetta, F.; “21st century cash: Central banking, technological innovation and digital currencies”, SUERF Policy Note, 40, August, 2018.
 • Dhir, S.; Aniruddha; Mital, A.; “Alliance network heterogeneity, absorptive capacity and innovation performance: A framework for mediation and moderation effects”, International Journal of Strategic Business Alliances, 3, Issue 2–3, pp. 168–178, 2014.
 • Thrassou, A.; Philip, L. R.; “Motivators and critical factors in mobile banking communications: The case of Kuwait”, Journal for Global Business Advancement, 1, Issue 4, pp. 327–349, 2008.
 • Parameswar, N.; Dhir, S.; Dhir, S.; “Banking on Innovation, Innovation in Banking at ICICI Bank”, Global Business and Organizational Excellence, January/February 2017. DOI: 10.1002/joe.21765.
 • Donate, M.J.; de Pablo, J.D.S.; “The role of knowledge-oriented leadership in knowledge management practices and innovation”, Journal of Business Research, 68, pp. 360–370, 2015.
 • Baregheh, A.; Rowley, J.; Sambrook, S.J.M.; “Towards a multidisciplinary definition of innovation”, Managment Decision, 47, pp. 1323–1339, 2009.
 • Leonard, J.A.; Waldman, C.; “An empirical model of the sources of innovation in the US manufacturing sector”, Journal of Business Economics, 42, pp. 33–45, 2007.
 • Le Bas, C.; Mothe, C.; Nguyen-Thi, T.U.; “The differentiated impacts of organizational innovation practices on technological innovation persistence”, European Journal of Innovation Management, Issue 18, 110–127, 2015.
 • Mothe, C.; Uyen Nguyen Thi, T.; “The link between non-technological innovations and technological innovation”, European Journal of Innovation Management, Issue 13, 313–332, 2010.
 • Armbruster, H.; Bikfalvi, A.; Kinkel, S.; Lay, G.; “Organizational innovation: The challenge of measuring nontechnical innovation in large scale surveys”, Technovation, 28, pp. 644–657, 2008.
 • García-Morales, V.J.; Jiménez-Barrionuevo, M.M.; Gutiérrez-Gutiérrez, L.; “Transformational leadership influence on organizational performance through organizational learning and innovation”, Journal of Business Research, Issue 65, 1040–1050, 2012.
 • Wu, M. F.; “Verifying the Influences of Leadership Styles upon Organizational Performances: Balance Scored Card Implementation as a Moderator”, The Journal of International Management Studies, 9, Issue 1, February, 2014.
 • Pshdar Abdalla Hamza, P. A.; Othman, B. J.; Gardi, B.; et al.; “Recruitment and Selection: The Relationship between Recruitment and Selection with Organizational Performance”, International journal of Engineering, Business and Management, 5, Issue 3, May-Jun, 2021.
 • Gërguri-Rashiti, S.; Ramadani, V.; Abazi-Alili, H.; Dana, L. P.; Ratten, V.; “ICT, innovation and firm performance: The transition economies context” Thunderbird International Business Review, 59, No. 1, pp. 93–102, 2017. doi:10.1002/tie.21772.
 • Kossaï, M.; Piget, P.; “Adoption of information and communication technology and firm profitability: Empirical evidence from Tunisian SMEs”, The Journal of High Technology Management Research, 25, No. 1, pp. 9–20, 2014. doi:10.1016/j. hitech.2013.12.003.
 • Samimi, A.; “Risk Management in Information Technology”, Progress in Chemical and Biochemical Research, 3, Issue 2, pp. 130-134, 2020.
 • Piening, E. P.; Salge, T. O.; “Understanding the antecedents, contingencies, and performance implications of process innovation: A dynamic capabilities perspective”, Journal of Product Innovation Management, 32, Issue 1, pp. 80–97, 2015.
 • Wambugu, A. W.; Gichira, R.; “The relationship between proactiveness and performance of small and medium agro processing enterprises in Kenya”, International Journal of Economics, Commerce and Management, 3, Issue 12, pp. 58–72, 2015.
 • Kuratko, D. F.; Corporate entrepreneurship 2.0: Research development and future directions”, Foundations and Trends in Entrepreneurship, 13, No. 6, pp. 441–490, 2017. doi:10.1002/9781118785317.weom130030.
 • Guo, C.; Miller, J. K.; “Guanxi dynamics and entrepreneurial firm creation and development in China”, Management and Organization Review, 6, Issue 2, pp. 267–291, 2010.
 • Singh, S. K.; Gupta, S.; Busso, D.; Kamboj, S.; “Top management knowledge value, knowledge sharing practices, open innovation and organizational performance”, Journal of Business Research, 2019, doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.04. 040.
 • Abbas, S. A.; “Entrepreneurship and information technology businesses in economic crisis”, Entrepreneurship and Sustainability, 5, No. 3, pp. 682–692, 2018.
 • Cantino, V.; Devalle, A.; Cortese, D.; Ricciardi, F.; Longo, M.; “Place-based network organizations and embedded entrepreneurial learning: Emerging paths to sustainability”, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 23, Issue 3, pp. 504–523, 2017.
 • Hermawan, I.; Suharnomo, S.; Perdhana, M. S.; “Inimitable Based Innovative Entrepreneurship As Mediation Concepts Of Information Technology Roles On Organizational Performance”, Business: Theory And Practice, 22, Issue 2, pp. 380–391, 2021.
 • Wu, L.; Hu, Y.P.; “Examining knowledge management enabled performance for hospital professionals: A dynamic capability view and the mediating role of process capability”, Journal of the Association for Information Systems, 13, No. 12, pp. 976-999, 2012.
 • Yoo, Y.; Boland, R. J.; Lyytinen, K.; Majchrzak, A.; “Organizing for Innovation in the Digitized World”, Organization Science, 23, No. 5, pp. 1398-1408, 2012.
 • Chatterjee, S.; Moody, G. D.; Lowry, P. B.; et al.; “Actualizing Information Technology Affordance for Organizational Innovation: The Role of Organizational Courage”, Journal of Strategic Information Systems, December, 2019.
 • Maritz, A.; Donovan, J.; “Entrepreneurship and innovation”, Education + Training, 57, No. 1, pp. 74 – 87, 2015.
 • Lounsbury, M.; Cornelissen, J.; Granqvist, N.; Grodal, S.; “Culture, innovation and entrepreneurship”, Innovation, 21, Issue 1, pp. 1-12, 2019.