نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر حوزه مدیریت فناوری و نوآوری-دانشگاه علامه طباطبائی

2 معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری- عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

3 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در ادبیات علمی مدیریت فناوری، توافق قابل ملاحظه ای بر اهمیت و ضرورت پایش و پیش بینی دقیق و سریع نیازهای آینده و روند پیشرفت های فناورانه وجود دارد. دلایل این امر شامل تغییر و تحولات سریع فناوری، جهانی شدن بازار و رقابت، افزایش نوآوری های فناورانه و کاهش چرخه عمر فناوری ها می باشد. لذا، هوشمندی فناوری در سطوح مختلف سازمان ها به منظور کمک به شناسایی تهدیدها و فرصت های فناورانه و بهبود تصمیم گیری های فناورانه در اینچنین محیط متغیری، پیشنهاد می شود. موضوع هوشمندی فناوری طی سال های گذشته مورد توجه پژوهشگران زیادی قرار گرفته و از جنبه های مختلف مورد بررسی واقع شده است. آشنایی با یافته ها و دستاوردهای این پژوهشگران می تواند سهم بسزایی در درک و فهم بیشتر و بهتر موضوع هوشمندی فناوری داشته باشد، که از آثار آن می توان به بهبود فرآیندهای برنامه ریزی و تصمیم گیری در حوزه فناوری و ارتقای سطح یادگیری فناورانه سازمان اشاره نمود. لذا هدف از نگارش این مقاله بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهشی موضوع هوشمندی فناوری است که شامل تعاریف، ساختار، فرآیند، بازیگران، روش ها و ابزارهای هوشمندی فناوری می باشد. در پایان مقاله نیز برخی پیشنهادهای مدیریتی و تحقیقاتی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Review on Technology Intelligence Concept (Definitions, Structure, Process, Players, Methods and Tools)

نویسندگان [English]

  • Mostafa Safdari Ranjbar 1
  • Mahdi Elyasi 2

1

2

3

چکیده [English]

The scientific literature of Technology Management presents a considerable level of consensus on the necessity, as well as the significance, of precisely monitoring and predicting future needs on the one hand and technological breakthroughs on the other. This stems from fast-moving technology developments, globalization of competitions and markets, accelerated technological innovations, and shrinkage of technology life cycle; which is why technology intelligence is suggested at all organizational levels in order to spot technology opportunities and threats and optimize technology-related decision making in such a versatile environment. In the last few years technology intelligence has been approached by many a researcher from various perspectives. Therefore, familiarization with their findings would make significant contributions to an inclusive understanding of technology intelligence in the areas like improvement of planning and decision-making, and enhancement of the organization's technological learning level. In view of the above, the current paper aims to review the theoretical foundations and research literature on technology intelligence including definitions, structure, process, players, methods, and technological intelligent tools. In the end of the paper, some managerial and theoretical suggestions are proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Intelligence
  • structure
  • process
  • Players
  • Methods and tools
[1]       میرشاه ولایتی، فرزانه؛ نظری­زاده، فرهاد؛ آگاهی فناوری، دیده­بانی فناوری و فن­کاوی، انتشارات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، چاپ اول، 1392.
[2]       Tushman, P.; Rosenkopf, L.; “Organizational determinants of technological change: toward a sociology oftechnological evolution”, Research in Organizational Behavior, Vol. 14, pp. 311–347, 1992.
[3]       Henderson, R.; “Underinvestment and incompetence as responses to radical innovation: evidence from thephotolithographic alignment equipment industry”, RAND Journal of Economics, Vol. 24, Issue 2, pp. 248–270, 1993.
[4]       Iansiti, M.; “How the incumbent can win: managing technological transitions in the semiconductor industry”, Management Science, Vol. 46, Issue 2, pp. 169–185, 2000.
[5]       Lichtenthaler, E.; “Managing technology intelligence processes in situations ofradical technological change”, Technological Forecasting & Social Change, No. 74, pp. 1109–1136, 2007.
[6]       Abernathy, W. J.; Clark, K. B.; “Innovation: mapping the winds of creative destruction”, Research Policy, No. 14, pp. 3–22, 1985.
[7]       Henderson, R. M.; Clark, K. B.; “Architectural innovation: the reconfiguration of existing product technologiesand the failure of established firms”, Administrative Science Quarterly, No. 35, pp. 9–30, 1994.
[8]       Christensen, C. M.; The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail, Harvard Business School, Boston, MA, 1997.
[9]       Ashton, W.B.; Stacey, G. S.; “Technical Intelligence in Business:Understanding Technology Threats and Opportunities”, International Journal of Technology Management, Vol. 10, Issue 1, pp. 79–104, 1995.
[10]   Fleisher, C. S.; “Assessing the tools companies useor analyzing the S&T environment”, International Journal of Technology Intelligence and Planning, Vol. 2, Issue 4, pp. 380–403, 2006.
[11]   Patton, K.M.; “The role of scanning in openintelligence systems”, Technological Forecasting and Social Change, Vol. 72, Issue 9, pp. 1082–1093, 2005.
[12]   Safdari Ranjbar, M.; Tavakoli, Gh. R.; “Toward Inclusive Understanding Technology Intelligence: A Literature Review”, Foresight, Vol. 17, Issue 3, pp. 240-256, 2015.
[13]   Kerr, C. I. V.; Mortara, L.; Phaal, R.; Probert, D. R. A.; “conceptual model for technology intelligence”, International Journal of Technology Intelligence and Planning, Vol. 2, Issue 1, pp. 73–93, 2006.
[14]   Savioz, P.; Technology Intelligence; Concept Design and Implementation in Technology-basedSMEs, New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2004.
[15]   Arman, H.; Foden, J.; “Combining methods in the technology intelligence process: application in an aerospace manufacturing firm”, R&D Management, Vol. 40, Issue 2, 2010.
[16]    کارشناس، عباسعلی؛ محمدی، کمال؛ هوشمندی فناوری: مفاهیم و الگوی پیاده­سازی سیستم، انتشارت یوسف، چاپ اول، 1390.
[17]   Lichtenthaler, E.; “Technological change and thetechnology intelligence process: a case study”, Journal of Engineering and Technology Management, Vol. 21, Issue 4, pp. 331–348, 2004a.
[18]   Porter, A. L.; Roper, A.T.; Mason, T.W.; Rossini, F.A.; Banks, J.; Wiederholt, B.J.; Forecasting and Management of Technology, New York, John Wiley & Sons, 1991.
[19]   Rohrbeck, R.; “Harnessing a network of experts for competitive advantage: technology scouting in the ICT industry”, R&D Management, Vol. 40, 2010.
[20]   Porter, A. L.; Cunningham, S. D.; Tech Mining (Exploiting New Technologies fir Competitive advantage), A JOHN WILEY & SONS, INC., PUBLICATION, 2005.
[21]   Budd, T.; “Competitive Technical Intelligence atApplied Bio systems: Attracting, Monitoring, and Exploiting Technology-based Opportunities”, Competitive Intelligence Review, Vol. 11, Issue 4, pp. 5–11, 2000.
[22]   Durand, Th.; National management of technology and innovation: Integrating the firm’s perspective into government policies. In: H. Tomas and D. O’Neil (Eds.), Strategic Integration, New York: John Wiley & Sons, 1996.
[23]   Ranga, M.; Etzkowitz, H.; “Triple Helix systems: an analytical framework for innovation policy and practice in the Knowledge Society”, INDUSTRY & HIGHER EDUCATION, Vol. 27, No. 3, 2013.
[24]   Lichtenthaler, E.; “Technology intelligenceprocesses in leading European and North Americanmultinationals”, R&D Management, Vol. 34, Issue 2, pp. 121–135, 2004c.
[25]   Lichtenthaler, E.; “Coordination of technologyintelligence processes: a study in technology intensivemultinationals”, Technology Analysis and Strategic Management, Vol. 16, Issue 2, pp. 197–221, 2004.
[26]   Ashton, W.B.; Kinzey, B. R.; Gunn, M. E.; “Astructured approach for monitoring science andtechnology developments”, International Journal of Technology Management, Vol. 6, Issue 1/2, pp. 91–111, 1991.
[27]   Reger, G.; “Technology foresight in companies:from an indicator to a network and process perspective”, Technology Analysis and Strategic Management, Vol. 13, Issue 4, pp. 533–553, 2001.
[28]   Jain, S. C.; “Environmental Scanningin U.S. Corporations”, Long Range Planning, Vol. 17, Issue 2, pp. 117-128, 1984.
[29]   Norling, P.M.; Herring, J. P.; Rosenkrans, W. A.; Stellpflug, M.; Kaufmann, S. B.; “Putting competitive technology intelligence to work”, Research-Technology Management, Vol. 43, No. 5, pp. 23–28, 2000.
[30]   Lichtenthaler, E.; “Coordination of technologyintelligence processes: a study in technology intensivemultinationals”, Technology Analysis and Strategic Management, Vol. 16, Issue 2, pp. 197–221, 2004b.
[31]   Nelson, R. R.; Winter, S.G.; “An Evolutionary Theory of Economic Change”, Belknap Press, Cambridge, 1982.
[32]   Mortara, K.; Kerr, C. I. V.; Phaal, R.; Probert, D.; “A toolbox of elements to build technology intelligence system”, International Journal of Technology Management. Vol. 47, No. 4, 2009.
[33]   Lichtenthaler, E.; “The choice of technologyintelligence methods in multinationals: towards acontingency approach”, International Journal of Technology Management, Vol. 32, Issue 3/4, pp. 388–407, 2005.
[34]   Savioz, P.; Blum, M.; “Strategic forecast toolfor SMEs: how the opportunity landscape interactswith business strategy to anticipate technologicaltrends”, Technovation, Vol. 22, Issue 2, pp. 91–100, 2002.
[35]   Shehabuddeen, N. T.; Probert, D. R.; “Excavating the technology landscape: deploying technology intelligence to detect early warning signals”, IEEE, International Engineering Conference, Singapore, 2004.
[36]   Schuh, G.; Grawatsch, M.; “TRIZ-based technology intelligence, European TRIZ Association Meeting TRIZFutures, 2003.
[37]   Yoon, B.; “On the development of a technology intelligence toolfor identifying technology opportunity, Expert Systems with Applications, Vol. 35, pp. 124–135, 2008.
[38]   Veugelers, M.; Bury, J.; Viaene, S.; “Linking Technology Intelligence to Open Innovation”, Technological Forecasting & Social Change, Vol. 77, pp. 335–343, 2010.
[39]   Zhu, D.; Porter, A.L.; “Automated extraction and visualization of information for technological intelligence and forecasting”, Technological Forecasting and Social Change, Vol. 69, No. 5, pp. 495–506, 2002.
[40]   NRC.; Management of Technology: The Hidden Competitive Advantage, Washington, DC: National Academy Press, 1987.
[41]   Phaal, R. P.; Farrukh, CJ. R.; Probert D.; “A framework for supporting the technological knowledge”, International Journal of Technology Management, Vol. 27, Issue 1, pp. 1–15, 2004.
[42]   Gregory MJ.; “Technology management: a process approach. ARCHIVE: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers”, Journal of Engineering Manufacture, Vol. 209, Issue 52, pp. 347–56, 1995.
[43]   Rush, H.; Bessant, J.; Hobday, M.; “Assessing the technological capabilities of firms: developing a policy tool”, R&D Management, Vol. 37, Issue 3, pp. 221-236, 2007.
[44]   Cetindamar, D.; Phaal, R.; Probert, D.; “Understanding technology management as a dynamic capability: A framework for technology management activities”, Technovation, Vol. 29, Issue 4, pp. 237–46, 2009.
[45]   Cetindamar, D.; Phaal, R.; Probert, D.; Technology Management: Activities and Tools, London: Palgrave Macmillan, 2010.