نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد مجتمع دانشگاهی مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

چکیده

با توجه به ابهام و عدم قطعیت موجود در ماهیت فناوری نانو، تجاری‌سازی آن مستلزم ایجاد یک نظام تنظیم‌گری مناسب بوده که پیش‌نیاز آن، استانداردسازی فناوری است. استانداردسازی فناوری از یک سو، زیرساخت‌های ایمنی، سلامت و محیط‌زیست را فراهم کرده و از سویی دیگر، زمینه‌های لازم برای تجاری‌سازی و رقابت‌پذیری جهانی را تسهیل می‌کند. این پژوهش، با هدف مطالعه چارچوب‌های پشتیبان استانداردسازی فناوری‌نانو تعریف شده و می‌تواند به برجسته‌تر کردن نقاط قوت و شناسایی ضعف-های سیاستی و نهادی استانداردسازی آن کمک کرده و راهنمای مناسبی درجهت رفع این خلأها در اختیار سیاست‌گذار قرار دهد. در این پژوهش، با استفاده از مطالعات تطبیقی موردمحور، رویکردهای استانداردسازی فناوری نانو در ایران با کشورهای پیشرو، (ایالات‌متحده، آلمان و چین) تحلیل می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که تقریباً نیازهای استانداردسازی در مراحل مختلف چرخه عمر فناوری نانو درکشورها یکسان بوده و تفاوت در چگونگی مواجهه با نیازها، اعمال سیاست‌ها و برخورد با چالش‌های ناشی‌از توسعه و کاربرد فناوری بوده‌است. از طرفی، با وجود جایگاه نسبی مناسب استانداردسازی فناوری نانو در ایران نسبت‌به کشورهای موردمطالعه، حفظ و ارتقای این جایگاه، مستلزم تقویت زیرساخت‌های نانومترولوژی، تجهیزات آزمایشگاهی، پر کردن شکاف بین پژوهش و استانداردسازی، جلب مشارکت بخش خصوصی، ایجاد و توسعه نهادهای تخصصی و تمرکزبر فعالیت‌های ترویجی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Necessities and Approaches of Standardization of An Emerging Technology: A Comparative Study of Nanotechnology Standardization in Selected Countries

نویسندگان [English]

 • mojtaba bahiraee 1
 • manouchehr manteghi 2
 • abbas khamseh 3

1 Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Professor, University Complex of Management and Soft Technology, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.

3 Associate Professor, Department of Industrial Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.

چکیده [English]

Due to the ambiguity and uncertainty in the nature of nanotechnology, its commercialization requires the creation of an appropriate regulatory system, which requires technology standardization. Technology standardization, on the one hand, provides the infrastructure for safety, health, and the environment, and on the other hand, facilitates the necessary conditions for commercialization and global competitiveness. This research aims to study the standardization frameworks in support of nanotechnology and can help highlight the strengths, and identify policy and institutional weaknesses in nanotechnology standardization, and provide a good guide to address these policy gaps for policy makers. In this research, using comparative analyses, the nanotechnology standardization approaches in Iran is compared to leading countries (United States, Germany and China). The results show that standardization needs are almost the same in different stages of the nanotechnology life cycle in countries and the difference is in how to meet the needs, implement policies and address the challenges arising from development and application of technology. On the other hand, despite the relative appropriate position of nanotechnology standardization in Iran compared to the studied countries, maintaining and promoting this position requires strengthening nanometrology infrastructure, developing laboratory equipment, bridging the gap between research and standardization, attracting private sector participation, developing specialized institutions and focus on educational activities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Standardization Process
 • Nanotechnology Standardization
 • Technology Standardization
 • Emerging Technology
 • Comparative Research
 • بحیرایی، مجتبی؛ محمدروضه­سرا، مریم؛ استانداردها و استانداردسازی. انتشارات موسسه­ آموزشی و تحقیقات صنایع دفاعی، تهران، ایران، 1395.
 • شاهوردی، حمیدرضا؛ بحرینی، محمدعلی؛ صالحی یزدی، فاطمه؛ "موانع تجاری­سازی در نانوفناوری"، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، سال هشتم، شماره سیزدهم، صص 72-67، بهار 1389.
 • طباطبائیان، سید حبیب الله؛ ناصری، رویا؛ فرقانی، علی؛ "تعیین چالش­های موجود فراروی تجاری­سازی فناوری­های نوظهور در ایران (مطالعه موردی فناوری نانو)"، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، سال پنجم، شماره یازدهم، صص 51-78، بهار و تابستان 1386.
 • غفاری، غلامرضا؛ "منطق پژوهش تطبیقیمطالعات اجتماعی ایران، سال سوم، شماره 4، پیاپی 8، زمستان 1388.
 • قاسم­زاده، علی؛ شکافتن پیله: روایت تجارب و سیاست های استانداردسازی فناوری نانو در ایران، مجموعه کتاب­های الگوی پیشرفت نانو، کتاب ششم. تهران، بنیاد تدبیرگران توسعه فردا، اندیشگاه سیاست نگاری ایران، 1397.
 • گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو در سال 1399، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، تابستان 1400.
 • محمدروضه­سرا، مریم؛ قاضی­نوری، سروش؛ منطقی، منوچهر؛ طباطبائیان، سیدحبیب­الله؛ "کارکرد استانداردها در فرایند نوآوری محصول: مطالعه موردی یک بالگرد چندمنظوره"، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، دوره نوزدهم، شماره 45، صص 31-48، پاییز 1400.
 • محمدروضه­سرا، مریم؛ بحیرائی، مجتبی؛ تدوین استانداردها برای صنعت: مقایسه نظام استانداردسازی نوظهور چین و نظام استانداردسازی فعلی ایالات‌متحده، انتشارات موسسه­ آموزشی و تحقیقات صنایع دفاعی، تهران، ایران، 1398.
 • هرسیج، حسین؛ "روش مقایسه­ای: چیستی، چرایی و چگونگی به­کارگیری آن در علوم سیاسی"، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، سال سیزدهم، شماره 1، صص 7-17، بهار و تابستان 1380.
 • Aithal, P. Sreeramana; Shubhrajyotsna, Aithal; “Nanotechnology innovations and commercialization–opportunities, challenges & reasons for delay”, International Journal of Engineering and Manufacturing(IJEM), Vol. 6, No. 6, pp. 15-25, 2016.
 • Allen, Robert H.; Ram D. Sriram; “The role of standards in innovation”, Technological Forecasting and Social Change, Vol. 64, No. 2-3, pp. 171-181, 2000.
 • Appelbaum, R. P.; Parker, R. A.; “China's bid to become a global nanotech leader: Advancing nanotechnology through state-led programs and international collaborations”, Science and Public Policy, Vol. 35, No. 5, pp. 319-334., 2008.
 • Blind, Knut; Stephan Gauch; “Research and standardisation in nanotechnology: evidence from Germany”, the journal of technology transfer, Vol. 34, No. 3, pp. 320-342, 2009.
 • Delemarle, A.; Throne-Holst, H.; “The Role of Standardization in the Shaping of a Vision for Nanotechnology”, International Journal of Innovation and Technology Management, Vol. 10, Issue 02, 1340005, 2013.
 • Delemarle, Aurélie; Standardization and market framing: the case of nanotechnology, In Handbook of innovation and standards. Edward Elgar Publishing, 2017.
 • De Vries, Henk J.; Standardization: A business approach to the role of national standardization organizations Springer Science & Business Media, 2013.
 • De Vries, Henk; Standardisation-Enabler for nanotechnology innovation, 2019.
 • European Commission, Rolling Plan for ICT Standardisation, European Commission, Brussels, Belgium, 2013.
 • Featherston, Charles R.; Jae-Yun Ho; Laure Brévignon-Dodin; Eoin O'Sullivan; “Mediating and catalysing innovation: A framework for anticipating the standardisation needs of emerging technologies”, Technovation, Vol. 48, pp. 25-40, 2016.
 • Gao, Y.; Jin, B.; Shen, W.; Sinko, P. J.; Xie, X.; Zhang, H.; Jia, L.; “China and the United States—global partners, competitors and collaborators in nanotechnology development”, Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine, Vol. 12, No. 1, pp. 13-19, 2016.
 • Goluchowicz, Kerstin; Knut Blind; “Identification of future fields of standardisation: An explorative application of the Delphi methodology”, Technological forecasting and social change, Vol. 78, No. 9, pp. 1526-1541, 2011.
 • Hawkins, Richard; Knut Blind; Introduction: unravelling the relationship between standards and innovation, In Handbook of Innovation and Standards. Edward Elgar Publishing, 2017.
 • Hesser, Wilfried; Alex, Inklaar; An introduction to standards and standardization, Beuth, 1998.
 • Ho, Jae-Yun; Eoin, O’Sullivan; “Evolving Roles of Standards in Technological Innovation-Evidence from Photovoltaic Technology”, In 35th DRUID Celebration Conference, pp. 17-19, 2013.
 • Ho, Jae-Yun; Eoin, O’Sullivan; “Standardisation framework to enable complex technological innovations: The case of photovoltaic technology”, Journal of Engineering and Technology Management, Vol. 50, pp. 2-23, 2018.
 • Hou, C.; “Abridged Edition of International Standardization”, Shanghai University of Finance and Economics Press, Shanghai, 1996.
 • ISO/IEC 17000, Conformity assessment -- Vocabulary and general principles.
 • Jarvis, D. S.; Richmond, N.; “Regulation and governance of nanotechnology in China: Regulatory challenges and effectiveness”, European Journal of Law and Technology, Vol. 2, Issue 3, 2011.
 • Jiang, Hong; Shukuan, Zhao; Zuopeng, Justin Zhang; Yali, Yi; “Exploring the mechanism of technology standardization and innovation using the solidification theory of binary eutectic alloy”, Technological Forecasting and Social Change, Vol. 135, pp. 217-228, 2018.
 • Jiang, Hong; Shukuan, Zhao; Siwen, Zhang; Xiaobo, Xu; “The adaptive mechanism between technology standardization and technology development: An empirical study”, Technological Forecasting and Social Change, Vol. 135, pp. 241-248, 2018.
 • Kaur, Indu Pal; Vandita Kakkar; Parneet Kaur Deol; Monika Yadav; Mandeep Singh; Ikksheta Sharma; “Issues and concerns in nanotech product development and its commercialization”, Journal of Controlled Release, No. 193, pp. 51-62, 2014.
 • Kaiser, D. L.; Hackley, V. A.; “NIST Nanotechnology Environmental, Health, and Safety Research Program: 2009 2016”, US Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology, 2018.
 • Li, C.; “Standardization and innovation of social development of the power of the source”, In: China Standardization, No. 5, pp. 66-70, 2004.
 • Li, X.; Han, B.; Wang, Z.; “Study on the Relationship between Standardization and Technology Innovation”, Sci. Sci. Manage. of S.& T., No. 11, pp. 40-44, 2010.
 • Li, M.; Porter, A. L.; Suominen, A.; “Insights into relationships between disruptive technology/innovation and emerging technology: A bibliometric perspective”, Technological Forecasting and Social Change, No. 129, pp. 285-296, 2018.
 • Ministry of Science and Technology (MOST); China. http://www.most.gov.cn/eng/ https://www.nist.gov/nanotechnology
 • Framework, N. I. S. T.; Roadmap for smart grid interoperability standards, National Institute of Standards and Technology, 26, 2010.
 • I. S. T. Framework; Roadmap for Smart Grid Interoperability Standards, NIST Special Publication 1108R2, 2012.
 • I. S. T. Framework; Roadmap for Smart Grid Interoperability Standards, NIST Special Publication 1108R2, 2014.
 • NSTC, CoT.; “NSET”, NNI Research and Development Leading to a Revolution in Technology and Industry-Supplement to the President's, 2010-02, 2011.
 • O’Sullivan, Eoin; Laure Brévignon-Dodin; Role of Standardisation in support of Emerging Technologies, Cambridge: Institute for Manufacturing, University of Cambridge, 2012.
 • Roca, Jaime Bonnín; Parth Vaishnav; M. Granger Morgan; Joana Mendonça; Erica Fuchs; “When risks cannot be seen: Regulating uncertainty in emerging technologies”, Research Policy, Vol. 46, No. 7, pp. 1215-1233, 2017.
 • Rotolo, Daniele; Diana Hicks; Ben R. Martin.; “What is an emerging technology?”, Research policy, Vol. 44, No. 10, pp. 1827-1843, 2015.
 • Sherif, Mostafa Hashem; “A framework for standardization in telecommunications and information technology”, IEEE Communications Magazine, Vol. 39, No. 4, pp. 94-100, 2001.
 • Soltani, A. M.; Pouypouy, H.; “Standardization and regulations of nanotechnology and recent government policies across the world on nanomaterials”, In Advances in phytonanotechnology, Academic Press, pp. 419-446,‏
 • Statnano, Standards, 2022.

Retrieved from, http://statnano.com/standards.

 • Swann, GM Peter; The economics of standardization: An update, Report for the UK Department of Business, Innovation and Skills (BIS), 2010.
 • Tassey, Gregory; “Standardization in technology-based markets”, Research policy, Vol. 29, No. 4-5, pp. 587-602, 2000.
 • TESSY, Final Report; TESSY Achievements and Future Perspectives in Synthetic Biology, Fraunhofer Institute Systems and Innovation Research, Karls- ruhe, Germany, (2008).
 • Xie, Zongjie; Jeremy Hall; Ian P. McCarthy; Martin Skitmore; Liyin Shen; “Standardization efforts: The relationship between knowledge dimensions, search processes and innovation outcomes”, Technovation, Vol. 48, pp. 69-78, 2016.