نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

کارشناس

چکیده

با توجه به توسعه فناوری نانو در ایران، در سال‏های اخیر پروژه‏هایی در قالب همکاری‏های فناورانه بین عرضه‏کنندگان فناوری نانو در شرکت‏های کوچک و همچنین متقاضیان آن یعنی شرکت‏های صنعتی شکل‌گرفته است. در انجام این پروژه‏ها اغلب طرفینِ انتقال فناوری با چالش‏هایی روبه‌رو می‏شوند که عمدتاً در مرحله اجرا بوده و منجر به کاهش اثربخشی آن‌ها می‏گردد. این پژوهش به بررسی و تبیین چالش‏های اجرایی این پروژه‏ها پرداخته است. پژوهش حاضر یک پژوهش پیمایشی بوده و از ابزار پرسشنامه و انجام مصاحبه برای گردآوری داده استفاده شده است . در این پژوهش ابتدا با مرور ادبیات و انجام مصاحبه‏های نیمه ساختاریافته، ابعاد و شاخص‏های مهم موانع همکاری‏های فناورانه در حوزه فناوری نانو مشخص و سپس با طراحی پرسشنامه و اخذ نظرات بازیگران اصلی این همکاری‏های فناورانه، اهم این موانع و چالش‌ها شناسایی و رتبه‏بندی شده است. نتایج تحقیق بیانگر این موضوع است که شاخص‏های ضعف نهادهای میانجی در برقراری ارتباط بین طرفین همکاری، تردید خریدار نسبت به ریسک‌های استفاده از فناوری جدید و بوروکراسی فرایندهای سازمانی شرکت‌های بزرگ در تعامل با عرضه‏کنندگان فناوری، عمده‏ترین چالش‏ها و موانع در همکاری‏های فناورانه هستند. در انتها نویسندگان با انجام مصاحبه‏های نیمه ساختاریافته از طرفینِ این همکاری‌های فناورانه، راهکارهایی برای غلبه بر این موانع ارائه می‏کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Executive obstacles and challenges in the process of technological collaborations (Case study: nanotechnology)

نویسندگان [English]

  • amrollah dehghani
  • hadi hosseini

چکیده [English]

Regarding nanotechnology development in Iran in recent years, projects within the framework of technological collaborations between nanotechnology suppliers in small companies and its applicants (industrial companies) were formed. In carrying out these projects, often parties face with some challenges mainly in the implementation phase that reduce its effectiveness. This study has been conducted to explain the challenges of these projects. This study is a survey research and data is collected by questionnaires and interviews. In this study, first, dimensions and indicators of important technological barriers to technological collaboration in the field of nanotechnology have been identified by a literature review and semi-structured interviews. Then, the questionnaire was design to obtain, identify and rank the comments of main actors of the technological collaborations, most important obstacles and challenges. The results show: weakness of intermediary institutions indicators in connecting technological collaboration parties; the buyer doubts about the risks of using new technologies and organizational bureaucracy processes of large companies interacting with technology providers; are the major challenges and obstacles in technological collaboration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology collaboration
  • technology transfer
  • Small and medium enterprises (SME)
  • Large Company
  • Nano technology
[1]   انصاری، رضا؛ "همکاری‌های فناورانه؛ مفاهیم کلیدى و عوامل موفقیت"،فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، سال هشتم، شماره 30 ، بهار 1391.
[2]   الیاسی، مهدی؛ امیری، مقصود؛ محمدی، مهدی؛ "تأثیر قابلیت­سازی بنگاه‌ها توسط سازمان‌های میانجی بر توسعه همکاری‌های فناورانه(موردمطالعه: صنایع هوایی)"، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، شماره 3، زمستان 1392.
[3]         Man, A.P.D.; Duysters, G.; ”Collaboration and innovation: a review of the effects of mergers, acquisitions and alliances oninnovation”, Technovation, Vol. 25, 2005.
[4]         Okamuro, H.; ”Determinants of successful R&D cooperation in Japanese small businesses: The impact of organizational and contractual characteristics”, Research Policy, Vol. 36, 2007.
[5]         Lhuillery, S.; Pfister, E.; ”R&D cooperation and failures in innovation projects: Empirical evidence from French CIS data”, Research Policy, Vol. 38, 2009.
[6]         Marxt, C.; Link, P.; ”Success factors for cooperative ventures in innovation and production systems”, International Journal of Production Economics, Vol. 77, 2002.
[7]         MDB. Inc.; Technology Transfer Innovation and Successful Diffusion in the Construction Industry, Best Practices for Health and Safety Technology Transfer in Construction Symposium, May 31, 2012.
[8]         Katila, R.; Mang, P.Y.; ”Exploiting technological opportunities:. The timing of collaborations”, Research Policy, Vol. 32, 2003.
[9]         Kirkels, Yvonne; Duysters, Geert; ”Brokerage in SME networks”, Research Policy, Vol. 39, pp. 375–385, 2010.
[10]     Arvanitis, R.; Vonortas, N. S.; “Technology Transfer and Learning through Strategic Technical Alliances- International Experiences: Introduction to the Symposium”, Journal of Technology Transfer, Vol. 25, pp. 9-12, 2000.
[11]     Forouhar1, Mansour; Forouhar, Mehdi; Gholami, Saeed; Arghish, Omid; “Identify and Rank the Barriers to Technology Transfer – Analytic Hierarchy Process”, Modern Applied Science, Vol. 10, No. 9, 2016.
[12]     Hoffmann, Werner H.; Schlosser, Roman; ”Success Factors of Strategic Alliances in Small and Medium-sized Enterprises—an Empirical Survey”, Long Range Planning, 2001.
[13]     Kim, Ch.; Song J.; “Creating new technologies through alliances: An empirical investigation of joint patents”, Technovation, Vol. 27, pp. 461-470, 2007.
[14]     Tzokasa, Nikolaos; Kimb, Young Ah.; Akbarc, Hammad; Al-Dajanid, Haya; “Absorptive capacity and performance: The role of customer relationship and technological capabilities in high-tech SMEs”, Industrial Marketing Management, Vol. 47, pp. 134–142, 2015.  
[15]     Daellenbach, U.S.; Davenport S.J.; “Establishing Trust during the Formation of Technology Alliances”, Journal of Technology Transfer, Vol. 29, pp. 187–202, 2004.
[16]     Sadowski, B.; Duysters, G.; “Strategic technology alliance termination: An empirical investigation”, J. Eng. Technol. Manage., Vol. 25, pp. 305–320. 2008.
[17]     Morse, J.M.; et al.; “Verification Strategies for Establishing Reliability and Validity in Qualitative Research”, International Journal of Qualitative Method, Vol. 1, No. 2, pp. 1-19, 2002.
[18]     Field, A.; Discovering Statistics Using SPSS, 2nd edition, London, SAGE Publishing, 2005.
[19]     Turner, J. R.; The Handbook of Project-based Management: Improving the Process for Achieving Strategic Objectives, 2nd  edition, Berkshire, McGraw-Hill Publishing,1999.