نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 دانشجو

چکیده

در این پژوهش عوامل موثر بر مدیریت نوآوری در شرکت مهندسی مواد کاران مپنا با استفاده از مدل تید و بسنت (2009 ) در پنج بعد فرآیندهای سازمانی، فضای سازمانی حمایت از نوآوری، یادگیری، استراتژی و ارتباطات بیرونی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. روش پژوهش توصیفی – پیمایشی و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده است که روایی آن با قضاوت خبرگان و پایایی آن با آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. برای اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت نوآوری در شرکت مهندسی مواد کاران مپنا از مقایسات زوجی با فرآیند تحلیل شبکه ای و نرم افزار سوپر دسیژن استفاده نموده ایم. نتایج حاصل نشان دهنده آن است که عامل استراتژی در رتبه اول و عوامل یادگیری وفرآیندوساختاروسازماندهی و شبکه سازی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند..

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Innovation management performance and ranking the effective factors using Analytic Network Process in Mavad Karan Mapna co.

نویسنده [English]

  • mohammadreza moradian 2

1

2

چکیده [English]

Along with increasing acceleration of developments and changes in the modern world, the process of ongoing transformation is one of the main issues governing human life. Hence, companies and organizations seeking to establish or maintain their competitive advantage are forced to accept flexibility and changes. In such a situation, innovation has become the mainstay of organizations. Success of organizations is primarily rooted in their innovation and management. Competitive advantages arising from innovation change in favor of those organizations which can make use of knowledge, technological skills, and experience to create innovation in their products and the methods to develop and supply them. Given the significance of innovation in the development and performance of organizations, evaluation of innovative capabilities is the most important prerequisite to move toward the deployment of innovative systems in organizations. In this study, Karan Mapna Materials Engineering Company was evaluated using Joe Teide model in five dimensions of organizational processes, organizational climate supportive of innovation, learning, strategy, and external communications. The research method was descriptive-survey and data collection instrument was a questionnaire whose validity was conformed using the judgment of experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient running SPSS software. Due to the limited population of the study, census sampling technique was used in this study. Also, to fit the model and confirmatory factor analysis of the indices of the questionnaire, structural equation modeling and PLS software were applied. After the model was fit, 14 indices were removed out of 40 ones. On the other hand, to rank the factors affecting innovation management in Karan Mapna Materials Engineering Company, paired comparison was run using ANP technique in Super Decisions software. Results obtained from the software indicated that strategy was placed in the first rank and learning, processes, structure, organization, and networking factors were placed in the next ranks, respectively.
Using the data in the questionnaires in this study, the situation on innovation management in Karan Mapna Materials Engineering Company was addressed. Findings from the study indicated that networking factor was the poorest one and the strategy had the best situation among other factors.

In this study, Karan Mapna Materials Engineering Company was evaluated using Joe Teide model in five dimensions of organizational processes, organizational climate supportive of innovation, learning, strategy, and external communications. The research method was descriptive-survey and data collection instrument was a questionnaire whose validity was conformed using the judgment of experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient running SPSS software. Due to the limited population of the study, census sampling technique was used in this study.
Also, to fit the model and confirmatory factor analysis of the indices of the questionnaire, structural equation modeling and PLS software were applied. After the model was fit, 14 indices were removed out of 40 ones. On the other hand, to rank the factors affecting innovation management Karan Mapna Materials Engineering Company, paired comparisons was run using ANP technique in Super Decisions software. Results obtained from the software indicated that strategy was placed in the first rank and learning, processes, structure, organization, and networking factors were placed in the next ranks, respectively.
Using the data in the questionnaires in this study, the situation on innovation management in Karan Mapna Materials Engineering Company was addressed. Findings from the study indicated that networking factor was the poorest factor and strategy factor had the best situation among other factors.
Key words: Innovation, Innovation Capability, Innovation Management, Structural Equation Model (SEM)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • innovation capability
  • innovation management
  • Structural Equation Modelling (SEM)
  • Analytic Network Process (ANP)
  • Mavad Karan Mapna Co
[1]       تید، جو؛ بسنت، جان(ترجمه: آراستی، محمدرضا)؛ مدیریت نوآوری یکپارچه سازی تغییرات فناورانه، بازار و زمان، تهران، رسا، 1394.
[2]      Boly, V.; Morel, L.; Renaud, J.; Towards a Constructivist Approach to Technological Innovation Management: An Overview of the Phenomena in French SME’s, in International Handbook on Innovation, Elsevier, 2003.
[3]      Tidd, J.; Bessant, T.; Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational change, 5th edition, 2009.
[4]      Khalil, T.M.; “Management of Technology: The key to Competitiveness and Wealth Creation”, Mc Graw Hill, 2000.
[5]       اردکانی، سعید؛ کنجکاو منفرد، امیررضا؛ حکاکی، سید مسعود؛ رضایی دولت آبادی، حسین؛ "شناسایی عوامل موثر بر توسعه نوآوری فردی"، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صص 155-135.
[6]       کشاورز، محسن؛ "نقش مراکز تحقیق و توسعه در نظام نوآوری"، نشریه صنعت و دانشگاه، سال سوم، شماره 7 و 8، بهار و تابستان 1389.
[7]      Fagerberg, J.; what do we know about Innovation? Lessons from the TEARI Project, Center for Technology, Innovation and Culture, University of Oslo, 2004.

[8]      OECD; Oslo manual guideline for collecting and interpreting innovation data, third edition,a joint publication of OCDE and Euro stat, 2005.

[9]       سیفی دیو کلاهی، معصومه؛ عطف، زهرا؛ "بررسیعواملموثربرنوآوریدر سازمانبراساسAHP مطالعه موردی:دانشگاهآزاداسلامیقائمشهر"، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب­وکارهای دانش بنیان، 1392.
[10]   بوشهری، علیرضا؛ ارزیابی نوآوری، انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقات دفاعی، ١٣82.
[11]  Neely, Andy; Hii, Jasper; “The Innovative Capacity of Firms”, Nang Yan Business Journal, Vol. 1, Issue 1, 2012.
[12]  Li-Hong, han; “Innovation Of Balanced Scorecard on The Theory and Practice”, Proceedings of the 2011 International Conference on machine learning and Cybernrtics, Guilin, 10-13 July, 2011.
[13]  Naranjo Valencia, J. C., Valle, R. S., Jime´nez. D. J.; “Organizational culture asdeterminant of product Innovation”, European Journal of Innovation Management, Vol.. No. 4, pp. 466-480, 2010.
[14]  Crossan, M. M., Apaydin, M.; “A Multi-Dimensional Framework of Organizational Innovation: A Systematic Review of the Literature”, Journal of Management Studies, Vol. 47,Issue 6, pp. 1154-1191, 2010.
[15]  Baregheh, A.; Rowley, J.; Sambrook, S.; “Towards a multidisciplinary definition of innovation”,  Management decision, Vol. 47, pp. 1323-1339, 2009.
[16]   داجسون، مارک؛ گان، دیوید؛ سالتر، آمون(ترجمه: سلامی، رضا؛ شاه­میری، فرهاد)؛ مدیریت نوآوری و تکنولوژی، تهران، انتشارات بازتاب، چاپ اول، 1393.
[17]  Janssen, O.; Van de Vliert, E.; West, M.; “The bright and dark sides of individual and group innovation: A special issue introduction”, Journal of Organizational Behavior, Vol. 25, pp. 129-145, 2004.
[18]  Tusaid; ulusal Innovation Sistemi, Kavramsal cerceve, Turkiye Incelemesi Ve Ulke ornekleri Istanbul.2003.
[19]  Luecke, R.; Katz, R.; Harvard business essentials: managing creativity and innovation, Harvard Business School Press, 2003.
[20]   خمسه، عباس؛ هدایتی، منا؛ "ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر مدیریت نوآوری با مدلی بومی در صنعت نیروگاهی(تحقیق موردی شرکت تعمیرات نیروگاهی)"، کنفرانس بین­المللی نخبگان مدیریت، 1395.
[21]   خمسه، عباس؛ شیخی، رحیم؛ "ارزیابی عملکرد عوامل موثر بر مدیریت نوآوری در خدمات پس از فروش خودرو و رتبه­بندی عوامل با تحلیل شبکه­ای(مطالعه موردی: شرکت­های ایساکو و سایپا یدک)"، دو ماهنامه نوآوری تکنولوژیکی، 1395.
[22]   خمسه، عباس؛ همکاران؛ "ارزیابی عملکرد ابعاد و شاخص های مدیریت نوآوری در صنعت تجهیزات نیروگاهی و تامین انرژی (مطالعه موردی: شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس"، دوفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره بیست و پنج، بهار و تابستان 1394، صص 58-45.
[23]   مرادیان، محمد رضا؛ سنجش موفقیت مدیریت نوآوری با استفاده از مدلT&B با رویکرد معادلات ساختاری(تحقیق موردی: شرکت مهندسی موادکاران مپنا )، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، 1395.