نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرج

2 مدیر / شرکت گلستان

چکیده

موفقیت مدیریت نوآوری برای بنگاه های اقتصادی در شرایط اقتصادی دوران پسا تحریم یکی از مباحث مهم و اساسی در حفظ شرکت ها برای بقاء می باشد . لذا ارزیابی میزان موفقیت شرکت ها در مدیریت نوآوری اقدام به طراحی مدل معادلات ساختاری ارزیابی آن نموده ایم که به صورت موردی در شرکت گلستان که یکی از زیرمجموعه های هلدینگ گلستان می باشد صورت پذیرفته است . در این پژوهش پنج بعد فرآیندهای سازمانی ، فضای سازمانی حمایت از نوآوری ، یادگیری ، استراتژی و ارتباطات بیرونی سازمان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت است . در این پژوهش به وضعیت موجود و ارائه راهکارهای بهبود به طور مشخص اشاره شده است .

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis and assessment of innovation management with structural equation modeling approach in Golestan Company

نویسندگان [English]

  • Abbas Khamseh 1
  • Mahmoud Vosough Rohani 2

1 Faculty member of Islamic Azad University of Karaj

2 Manager/Golestan

چکیده [English]

The assessment of innovation management dimensions can help the firm’s managers in investments, leading the resources towards the right paths, and also selecting the appropriate techniques for obtaining technology. The aim of this research is to assess the effective factors on innovation management in Golestan Company in direction of recognizing the empowering factors in this respect. A number of 40 indices were classified, based on Teidel & Bessant model (2009), in the form of 5 main factors including external relations, strategy, processes, organizational space, and learning; and the related questionnaires were designed, and distributed among 39 managers and experts of the mentioned company. Then, by using the confirmatory factor analysis with the Smart PLS software, the factors and indices were fitted, confirmed, and finally 3 indices removed after fitness. According to the findings, paying attention to the five above mentioned factors is necessary, and neglecting some of them causes lack of success in service innovation management of the company. Also, the ranking results shows now that organizational processes dimension is placed in the first and the learning one in the last rank in the company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • innovation capability
  • innovation management
  • Golestan company
[1]        تید، جو؛ بسنت، جان(ترجمه: آراستی، محمدرضا، دیگران)؛ مدیریت نوآوری- جلد اول: یکپارچه­سازی تغییرات فناورانه، بازار و سازمان، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا،1391.
[2]    جهانگیر، مصطفی؛ خوراکیان، علی؛ لگزیان، محمد؛ "بررسی تاثیر تعلق خاطر کاری بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی اشتراک­گذاری خطاها"، نشریه مدیریت نوآوری، شماره 5، صفحه 52-29، 1395.
[3]        دانش فرد، کرم اله؛ اولویت­بندی نقش ساختارهای دانش­محور پایه و پشتیبان در فرایند نوآوری در شرکت­های دانش­بنیان، فصلنامه علمی و پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علم انسانی، دوره 5، صفحه 248-217، 1395.
[4]        رادفر، رضا؛ خمسه، عباس؛ مدیریت تکنولوژی، انتشارات علمی و فرهنگی، 1395.
[5]        رحمان سرشت، حسین؛ هاشمی، سید کمال؛ "عوامل موثر بر مدیریت نوآوری در شرکت­های عمرانی ایران"، دوفصلنامه دانشگاه شاهد، پاییز و زمستان 1391.
[6]        رحمان سرشت، حسین؛ مدیریت راهبردی(استراتژیک) در اندیشه نظریه­پردازان، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول، 1383.
[7]        زارعی، علی­اصغر؛ نسیمی، همایون؛ "مدیریت نوآوری در صنعت نفت"، فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، موسسه مطالعات بین­المللی انرژی، شماره 1، 1386.
[8]        سلطانی تیرانی، فلورا؛ نهادی کردن نوآوری در سازمان، چاپ اول، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1378.
[9]        سلطانی، شهره؛ حسینی، جمال؛ میردامادی، مهدی؛ "شناسایی عوامل موثر بر مدیریت نوآوری در صنایع غذایی کوچک روستائی استان تهران"، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال بیستم، شماره 77، 1391.
[10]     عمانی، احمدرضا؛ سلمان زاده، سیروس؛ شناسایی عوامل موثر بر مدیریت نوآوری در صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات دامی در مناطق روستایی استان خوزستان، فصلنامه روستا و توسعه، شماره 4، 1392.
[11]     فرخی زاده، فرشید؛ دری نوکورانی، بهروز؛ کسایی، مسعود؛ بررسی و تحلیل تاثیر مدیریت دانش و نوآوری فرآیند بر توسعه محصول جدید(مورد مطالعاتی- شرکت­های کوچک و متوسط شهرک صنعتی شمس آباد تهران)، نشریه علوم تربیتی و روانشناسی، 1395.
[12]     مندگاری بامکان، علی­محمد؛ تبیین نقش تکنیک های مدیریت نوآوری و عاملان نوآوری در اقتصاد دانش محور در پارک علم و فناوری یزد، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 1394.
[13]    Burt, R.S.; “Interpretational Confounding of Unobserved Variables in Structural Equation Models”, Sociological Methods and Research, 1976.
[14]    Chin. W.W.; Marcolin, B.; Newsted, P.; “A partial least squares latent variable modeling approach for measuring interaction effects: Results from a Monte Carlo simulation study and voice mail emotion/adoption study”, Proceedings of the 17th International Conference on Information Systems, Cleveland, Ohio, 1996.
[15]    Drucker, Peter F.; “The Discipline of innovation”, Harvard Business Review, Vol. 80, No. 8, pp. 95-102, 2002.
[16]    Gallagher, D.; Ting, L.; Palmer, A.; “A Journey into the Unknown: Taking the Fear out of Structural Equation Modeling with AMOS for the First-Timer User”, The Marketing Review, pp. 255-275, 2008.
[17]    Hair, J.F.; Black, W.C.; Babin, B.J.; Anderson, R.E.; Tatham, R.; Multivariate Analysis (6th ed.), New Jersey: Pearson Education Inc, 2006.
[18]    Isaksen, S.; Tidd, J.; Meeting the Innovation Challenge: Leadership for transformation and growth, New York, John willey & Sons, ltd, 2006.
[19]    Kumar, V.; Smart, P. A.; Maddern, H.; Maull, R. S.; “Alternative Perspectives on Service Quality and Customer Satisfaction”, The Role of BPM International Journal of Service Industry Management, Vol. 19, Issue 2, 2008.
[20]    Liao, S.; Chen, F.; Chih, t.; “Relationship between Knowledge inertian, organizational learning and organization innovation”, Journal of technovation, Vol. 28, pp. 183-195, 2008.
[21]    Pearson, Andrall E.; “Tough-Minded way to get innovative”, Harvard Business Review, Vol. 80, No. 8, pp.117-124, 2002.
[22]    Weick karl, E.; Quinn Robert, E.; “Organizational change and development”, Annual Reviews psychology, Vol. 50, pp. 361-86, 1999.