نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

چکیده

نوآوری به‌عنوان عامل مهم و حیاتی برای سازمان‌ها به‌منظور ایجاد ارزش و مزیت رقابتی پایدار در محیط پیچیده و متغیر امروزی می‌باشد. ابتکارات و اقدامات نوآورانه به‌طور زیادی به دانش و تخصص کارکنان وابسته است. در نتیجه دانش یک دارایی با ارزش برای سازمان‌ها محسوب می‌شود. اما شرکت‌ها در جریان تسهیم دانش خارجی همواره با خطر نشت دانش مواجه‌اند. تسهیم دانش خارجی و نشت دانش غالباً زمانی که سازمان‌ها فعالیت‌های نوآوری را اداره می‌کنند به یک وضعیت بغرنج استراتژیک بدل می‌شود. در این پژوهش، ما روی اثرات مثبت و منفی این پدیده تمرکز می‌کنیم به این منظور، به شکل تجربی اثر تسهیم دانش خارجی را بر عملکرد نوآورانه تحت حالات یا احتمالات نشت تعمدی یا تصادفی دانش تخصصی حیاتی بررسی می‌کنیم و تأثیرات تسهیم دانش سازمان را بر عملکرد نوآورانه آن تحت احتمال نشت تعمدی یا تصادفی دانش حیاتی تخصصی بررسی می‌کنیم. بدین منظور داده‌ها از 82 شرکت مستقر در شهر صنعتی رشت جمع‌آوری و با استفاده از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی با نرم افزار PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تسهیم دانش خارجی بر عملکرد نوآورانه تاثیر دارد ولی نشت دانش تصادفی اثر تعدیلگری در این رابطه ندارد و نشت تعمدی دانش اثر تعدیلگری منفی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Studying the effect of and presenting a pattern for the role of external knowledge sharing and knowledge leakage on company innovative performance

نویسندگان [English]

  • fatemeh rafiei rasht abadi 1
  • Zohreh Norouzi Rudposhti 1
  • mahmoud moradi 2

1 university of guilan

2

چکیده [English]

Innovation is a critical factor for enterprises in order to create value and sustainable competitive advantage in today’s changing and complex environment. An innovative initiative depends largely on the knowledge and skill of the staff. As a result, knowledge is a valuable asset for organizations. But in knowledge sharing process, companies are always faced with the risk of leakage. External knowledge sharing and knowledge leakage are changed into a strategic dilemma while the organizations running innovative activities. In this article, we focus on the positive and negative effects of this phenomenon; to do this, the effect of external knowledge sharing on innovative performance under the likelihood of deliberate or accidental leakage of vital specialized knowledge is empirically studied. For this purpose, the data from 82 companies located in Rasht Industrial City were gathered, and by using structural equation modeling technique and partial least square (PLS) approach were analyzed. The results showed that external knowledge sharing has positive effect on innovative performance, but accidental knowledge leakage has no moderating effect in this respect and the deliberate one has negative effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge sharing
  • Innovation
  • Innovative Performance
  • knowledge leakage
[1]     سرلک، محمدعلی؛ اسلامی، طاهره؛ "تسهیم دانش در دانشگاه صنعتی شریف: رویکرد سرمایه اجتماعی"، نشریه مدیریت دولتی، دوره 3، شماره 8، صص 18-1. 1390.
[2]     جزئی، نسرین؛ باقری، محمد؛ حاجی­کریمی، عباسعلی؛ عالم تبریز، اکبر؛ "تعیین الگوی قصد پذیرش نوآوری در تعامل عناصر بازار و ادراکات پذیرندگان نوآوری"، چشم­انداز مدیریت بازرگانی، دوره 10، شماره 5، پیاپی 38، صص 96-81. 1390.
[3]     مرادی، محمود؛ ولی پور، محمدعلی؛ یاکیده، کیخسرو؛ صفردوست، عاطیه؛ عبداللهیان، فرزانه؛ "بررسی نقش ظرفیت جذب دانش بر عملکرد نوآورانه سازمان­ها(مطالعه موردی: شرکت­های داروسازی و شرکت­های بیمه حاضر در بورس اوراق بهادار تهران)"،چشم­انداز مدیریت بازرگانی، شماره 13، بهار 1392، صص 102-79.
[4]     رضوانی، حمیدرضا؛ گرایلی­نژاد، رزا؛ "ارائه الگویی برای گونه­شناسی انواع نوآوری سازمانی"،فصلنامه تخصصی پارک­ها و مراکز رشد، دوره 7، شماره 28، صص 26-21، 1390.
[5]     مدهوشی، مهرداد؛ کیان، نرگس؛ "بررسی رابطه فعالیت­های زنجیره دانش با عملکرد نوآورانه(مورد مطالعه: شرکت کاله)"، پژوهش و توسعه فناوری، سال سوم، شماره 6، بهار و تابستان 1392، صص 45-27.
[6]     منصوری، حسین؛ طاهری دمنه، محسن؛ کنجکاو منفرد، امیررضا؛ "ارزیابی تأثیر راهبرد مدیریت دانش بر کارکردهای مدیریت منابع انسانی در کتابخانه­های دانشگاهی و موسسات آموزش عالی با استفاده از رویکرد "BSC، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، سال بیست و هفتم، شماره 1، پیاپی 67، صص 278-263، 1390.
[7]     شائمی، علی؛ خزائی پول، جواد؛ شعبانی نفت چالی، جواد؛ بالوئی جام خانه، هادی؛ صالح­زاده، رضا؛ "تاثیر تسهیم دانش بر نوآوری و عملکرد شرکت­های کوچک و متوسط با رویکرد کارت امتیازی متوازن"، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست و دوم، شماره 69، زمستان 91، صص 93-59.
[8]     مدهوشی، مهرداد؛ کیان، نرگس؛ "بررسی رابطه فعالیت­های زنجیره دانش با عملکرد نوآورانه(مورد مطالعه: شرکت کاله)"، پژوهش و توسعه فناوری، سال سوم، شماره 6، بهار و تابستان 1392، 45-27.
[9]     Husted, K.; Michailova, S.; “Dual allegiance and knowledge sharing in interfirm R&D collaborations”, Organ. Dyn., Vol. 39, Issue 1, pp. 37–47, 2010.
[10] Wanga, Z.; Wang, N.; “Knowledge sharing, innovation and firm performance, Expert Systems with Applications, Vol. 39, pp. 8899–8908, 2012.
[11] Kogut, B.; Zander, U.; “Knowledge of the firm. combinative capabilities, and the replication of technology”, Organ. Sci., Vol. 3, Issue 3, pp. 383-397, 1992.
[12] Kogut, B.; Zander, U.; “What firms do? Coordination, identity, and learning”, Organization Science, pp. 502–518, 1996.
[13] Barney, J.; “Firm resources and sustained competitive advantage”, J. Manag., Vol. 17, No. 1, pp. 99-120, 1991.
[14] Christina M. M.; “Exploring the supervisor role as a facilitator of knowledge sharing in teams”, Journal of European Industrial Training, Vol. 28, Issue 1, pp. 93-102, 2004.
[15] Casimir, G.; Lee. I.; Loon. M.; “Knowledge sharing: influences of trust. Commitment and cost”, J. Knowledge, Vol. 16, Issue 5, pp. 740-753, 2012.
[16] Chiang, Y. H.; Hung, K. P.; “Exploring open search strategies and perceived innovation performance from the perspective of inter-organizational knowledge flows”, R&D Management, Vol. 40, pp. 292–299, 2010.
[17] Xu, J.; Houssin, R.; Caillaud, E.; Gardoni, M.; “Macro process of knowledge management for continuous innovation”, Journal of Knowledge Management, Vol. 14, 573–591, 2010.
[18] Minguela-Rata, B.; Lopez-Sanchez, J. I.; Rodriguez-Benavides, M. C.; “Knowledge transfer mechanisms and the performance of franchise systems: An empirical study”, African Journal of Business Management, Vol. 4, pp. 396–405, 2010.
[19] Ritala, P.; Olander, H.; Michailova, K.; Husted, K.; “Knowledge sharing, knowledge leaking and relative innovation performance: An empirical study”, Technovation, Vol. 35, pp. 22–31, 2015.
[20] Ritala, P.; Hurmelinna-Laukkanen, P.; “What's in it for me? Creating and appropriating value in innovation-related coopetition”, Technovation, Vol. 29, Issue 12, pp. 819–828, 2009.
[21] Martinez-Noya, A.; Garcia-Canal, E.; Guillen, M. F.; “R&D outsourcing and the effectiveness of intangible investments: is proprietary core knowledge walking out of the door?”, J. Manag. Stud., Vol. 50, Issue 1, pp. 67-91, 2013.
[22] Jiang, X.; Li, M.; Gao, S.; Bao, Y.; Jiang, F.; “Managing knowledge leakage in strategic alliances: The effects of trust and formal contracts”, Industrial Marketing Management, Vol. 42, pp. 983–991, 2013.
[23] Afuah, A.; Innovation Management, Oxford University Press, 1988.
[24] Khalil, T.; Management of Technology: The Key to Competitiveness and Wealth Creation, McGraw-Hill, 2000.
[25] Damanpour, F.; Walter, R.M.; Avellaneda, C.N.; “Combinative effects of innovation types and organizational performance: a longitudinal study of service organizations”, J Manage Stud, Vol. 46, Issue 4, pp. 650–75, 2009.
[26] Camelo-Ordaz, C.; Garcia-Cruz, J.; Sousa-Ginel, E.; Valle-Cabrera, R.; “The influence of human resource management on knowledge sharing and innovation in Spain: The mediating role of affective commitment”, The International Journal of Human Resource Management, Vol. 22, Issue 7, pp. 1442–1463, 2011.
[27] Casimir, G.; Lee. I.; Loon. M.; “Knowledge sharing: influences of trust. Commitment and cost”, J. Knowledge, Vol. 16, Issue 5, pp. 740-753, 2012.
[28] Kaiser, U.; “Measuring knowledge spillovers in manufacturing and services : an empirical assessment of alternative approaches”, Micro, Vol. 31, pp. 125–144, 2002.
[29]     Kamasak, R; Bulutlar, F.; “The influence of knowledge sharing on innovation”, European Business Review, Vol. 22, No. 3, pp.306 – 317, 2010.
[30] Teece, D.J.; “Profiting from technological innovation: implications for integration, collaboration, licensing and public policy”, Res. Policy, Vol. 15, Issue 6, pp. 285–305, 1986.
[31] Jackson, S. E.; Chuang, C-H.; Harden, E.F.; Jiang, Y.; Joseph, J.M.; “Toward developing human resource management systems for knowledge - intensive teamwork”, Research in Personnel and Human Resources Management, Vol. 25, pp. 27-70, 2006.
[32] Lee, J.N.; “The impact of knowledge sharing, organizational capability and partnership quality on is outsourcing success”, Information and management, Vol. 38, Issue 5, pp. 323-335, 2001.
[33] King, W. R.; Knowledge sharing In The Encyclopedia of Knowledge Management, ed. David Schwartz, pp. 493-480, Hershey: Idea Group Publishing, 2006.
[34] Hannah, D.R.; “Should I keep a secret? The effects of trade secret protection procedures on employees' obligations to protect trade secrets”, Organ. Sci., Vol. 16, Issue 1, pp. 71-84, 2005.
[35] Hogel, M.; Parboteeah, K.P.; Munson, C.L.; “Team-level antecedents of individuals’ knowledge networks”, Decision Sciences, Vol. 34, Issue 4, pp. 741-770, 2003.
[36] Wijk van, R.; Jansen, J.J.; Lyles, M.A.; “Inter- and intra-organizational knowledge transfer: a meta-analytic review and assessment of its antecedents and consequences”, Journal of Management Studies, Vol. 45, No. 4, pp. 830-53, 2008.
[37] Lam, A.; Lambermont-Ford, J.-P.; “Knowledge sharing in organisational contexts: a motivation-based perspective”, J. Knowl. Manag. Vol. 14, Issue 1, pp. 51–66, 2010.
[38] Heiman, B.A.; Nickerson, J.A.; “Empirical evidence regarding the tension between knowledge sharing and knowledge expropriation in collaborations”, Manag. Decis. Econ., Vol. 25, Issue 6/7, pp. 401–420, 2004.
[39] Brusoni, S.; Prencipe, A.; Pavitt, K.; “Knowledge specialization, organizational coupling, and the boundaries of the firm: why do firms know more than they make out?”, Admin. Sci. Q., Vol. 46, Issue 4, pp. 597-621, 2001.
[40] Christina M., M.; “Exploring the supervisor role as a facilitator of knowledge sharing in teams”, Journal of European Industrial Training, Vol. 28, Issue 1, pp. 93-102, 2004.
[41] Quinn, J.; Hilmer, F.; “Strategic outsourcing. Sloan Manage”, Rev., Vol. 35, Issue 4, pp. 43-55, 1994.
[42] Olander, H.; Hurmelinna-Laukunnen, P.; The effects of HRM-related mechanisms on communication in R&D Collaboration”, International Journal of Innovation Management, Vol. 14, Issue 3, pp. 415-433, 2010.
[43] Bulgurcu, B.; Cavusoglu, H.; Benbasat, I.; “Information security policy compliance: An empirical study of rationality-based beliefs and information security awareness”, MIS Quarterly, Vol. 34, Issue 3, pp. 523–548, 2010.
[44] Baughn, C.; Denekamp, J.; Stevens, J.; Osborn, R.; “Protecting intellectual capital in international alliances”, Journal of World Business, Vol. 32, Issue 2, pp. 103–117, 1997.
[45] Ahmad, A.; Bosua, R.; Scheepers, R.; “Protecting organizational competitive advantage: a knowledge leakage perspective”, Comput. Secur, Vol. 42, pp. 27-39, 2014.