نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

چکیده

سرعت بالای پیشرفت فناوری و اهمیت اکتساب فناوری­های نوین باعث گردیده تا کشورهای در حال توسعه و توسعه­نیافته برای برطرف کردن ضعف خود و کسب مزیت­های رقابتی به دنبال انتقال فناوری از کشورهای صاحب آن باشند. در این زمینه، رویکرد کشورهای توسعه­یافته که تمایل به حفظ و یا انتقال فناوری به کشورهایی که دارای منافع سیاسی- اقتصادی مشابهی هستند، سبب شده است تا انتقال فناوری و روش­های موثر آن به یکی از موضوعات مهم دهه اخیر تبدیل گردد. برای کسب و انتقال فناوری­های گوناگون از کشورهای توسعه­یافته به کشورهای مقصد راهکارهای متفاوتی می­تواند مدنظر قرار گیرد. تصمیم­گیری در مورد انتخاب موثرترین روش انتقال فناوری عموما براساس معیارهای متفاوت(و گاهی متناقض) و همچنین زیرمعیارهای فراوان صورت می­گیرد. در این تحقیق، با توجه به سطوح فناوری ساخت توربین­های بادی در ایران و همچنین رویکرد کشورهای دیگر نسبت به آن، روش­های مرسوم انتقال فناوری براساس نظرات نخبگان و شرکت­های سازنده قطعات توربین­های بادی تعیین گردیده است. سپس با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) اهمیت نسبی معیارها، زیرمعیارها و گزینه­های انتقال فناوری مشخص گردیده و در نهایت مهندسی معکوس به عنوان برترین گزینه برای پیاده­سازی در صنعت انرژی باد ایران انتخاب می­شود. نتایج این مطالعه می­تواند مورد استفاده تصمیم­گیرندگان انرژی باد کشور جهت پیشرفت فناوری در زمینه طراحی و ساخت توربین­های بادی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting a multi criteria decision making model for determining the most suitable technology transfer strategy of wind turbines (Case study: wind energy industry in Iran)

نویسندگان [English]

  • abbas dinmohammadi 1
  • seyd mahdi sadat rasoul 2
  • reza yosefiizenouz 2

1

2

چکیده [English]

The high speed of technology progress and the importance of obtaining the new ones have made under- and undeveloped countries look for technology transfer from technology- owned countries in order to remove their weaknesses and obtain competitive advantages. In this connection, the approach of the developed countries willing to maintain technology or its transfer to the countries having the same political and economic interests, have caused the technology transfer and its effective methods to become one of the important issues of the present decade. To obtain and transfer various technologies from developed countries to the target ones, different solutions can be considered. Generally, the selection of the most effective way in this respect is made based on different (and sometimes contradictory) criteria as well as a lot of sub ones.
In this research, considering the technology levels of wind turbine manufacturing in Iran and also the approach of the other countries with respect to it, the customary methods of technology transfer are determined based on the views of the experts and the companies manufacturing turbine parts. Then, the importance of criteria, sub criteria, and technology transfer options are verified by using the analytic hierarchy process method (AHP); finally the best option for implementing in wind power industry in Iran is selected. The results of this study can be used by the country decision makers in order to design and manufacture the wind turbines.

In this research, considering the technology levels of wind turbine manufacturing in Iran and the approach of the other countries with respect to it, the customary methods of technology transfer are determined based on the views of the experts and the companies manufacturing turbine parts. Then, the criteria relative importance, sub criteria, and technology transfer options are specified by using the analytic hierarchy process method (AHP); finally the best option for implementing in wind power industry in Iran is selected. The results of this study can be used decision makers in order to design and manufacture the wind turbines.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology transfer management
  • Wind Turbine
  • Analytic hierarchy process (AHP)
  • multi criteria decision making
  • renewable (clean) energy
[1]       خلیل، طارق(ترجمه: اعرابی، محمد)؛ مدیریت تکنولوژی، دفتر پژوهش­های فرهنگی، 1395.
[2]       موسی خانی، مرتضی؛ قراخانی، داود؛ "شناسایی و رتبه­بندی عوامل موثر بر انتقال تکنولوژی با استفاده از تکنیک­های MADM"،  فصلنامه مدیریت و توسعه و تحول، شماره 15، 1392، صص 8-1.
[3]       زارع، علی؛ مختاری، محمدرضا؛ "الگوهای قراردادهای انتقال تکنولوژی"، دانشنامه حقوق و سیاست، شماره 20، پاییز و زمستان 1392.
[4]       قرشی، امیرحسین؛ "رهیابی به تکنولوژی توربین­های برق بادی در جمهوری اسلامی"، دومین همایش ملی انرژی 1378.
[5]       زهتابچیان، محمد حسین؛ ناصری گیگلو، علی؛ "انتقال تکنولوژی"، نشریه عصر مدیریت، سال چهارم، شماره چهاردهم، خرداد 1389، صص 115-110.
[6]       سلامی، رضا؛ "سیاست­های انتقال بین­المللی تکنولوژی و توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه"، مجله پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام، شماره 5، مهر 1388.
[7]       محمدی دیانی، رشید؛  سعدی، سجاد؛ نوروزی، سجاد؛ "پیشرفت ایران؛ گذشته، حال، آینده"، چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اریبهشت 1394.
[8]    دین محمدی، عباس؛ سادات رسول، سید مهدی؛ نوری، روح الله؛ "بررسی روند انتقال و مدیریت تکنولوژی در ساخت و تجهیز توربین­های بادی در ایران"، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، اردیبهشت 1395.
[9]       Rahmani, Sajjad; Fazeli,Mohammad, Hassan; “Pathology of the Model of Wind Turbine Manufacturing Technology Transfer in Iran”, Ciência e Natura, Santa Maria, 2015.
[10]    Joanna, I. Lewis; “Building a National Wind Turbine Industry: Experiences from China,India and South Korea”, International Journal of Technology and Globalization, 5, No. ¾, 2011, pp. 281-305.