نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

چکیده

در عصر حاضر، ضرورت تامین امنیت غذایی از مهم­ترین مسائل جهانی شناخته می‌شود. این موضوع در کشورهای در حال توسعه نیاز به دقت نظر، آگاهی و برنامه‌ریزی بیشتری دارد. لذا در تامین امنیت غذایی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران راه‌کارها و شیوه­های نوینی را باید در امر تولید و تامین مواد غذایی جستجو کرد. یکی از راه­های افزایش عملکرد کمّی و کیفی محصول، کاهش ضایعات و تلفات و انجام به­هنگام و صحیح عملیات مختلف(از خاک­ورزی تا برداشت) استفاده از فناوری­های نوین در کشاورزی دقیق و روزآمد از حوزه مهندسی مکاترونیک است. از همین رو، بهره­گیری از این حوزه مهندسی می­تواند به‌عنوان تغییر روشی نوین در راستای عبور از مکانیزاسیون متداول فعلی ایران(اکثرا مکانیکی) به پیشرفته محسوب شده و سبب ارتقاء روش تولید محصولات و تسریع در فرآیندهای مرسوم شود. اما پیش از هر چیز باید­ها و نبایدها و شناخت صحیح از موضوع، لازمه ورود، استفاده و یا تداوم به­کارگیری و توسعه روش­های نوین و یا تغییر شیوه­ها محسوب می­شود. از این­رو، این مقاله قصد دارد تا علاوه بر معرفی و شناخت این حوزه از فناوری نوین، به اهمیت، کاربرد و چالش­های مرتبط با مهندسی مکاترونیک برای رسیدن به کشاورزی صنعتی پرداخته و راه‌کارهایی برای توسعه آن ارائه دهد. 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Applications of Mechatronics Engineering in the Agro-industrial Development (Challenges and Solutions)

چکیده [English]

Nowadays, the need for food security is one of the most important global issues. It needs more careful consideration, understanding, and planning in developing countries. Thus, the food security in developing countries such as in Iran requires new strategies and methods in food production and supply. One of the ways to increase production, quality and to reduce waste and losses and perform different operations timely and correctly is the use of new technologies and updated machines. In addition to these, one of the most key and updated domain is mechatronics engineering and intelligent systems. Therefore, taking the advantages of this new opportunity in the field of engineering to pass and change from the usual mechanization (purely mechanical) into biosystems can lead to the improvement of the production systems and accelerating the processes. Before this, an advanced knowledge and critical understanding of the essential requirements such as proper recognition, applications, and challenges, are needed to use and continue the application of emerging technologies or develop the new methods. Thus, this article aims to introduce modern technologies and understanding of these domains, the importance, application and challenges associated with mechatronics engineering in agro-industrial development and other linked areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agro-industrial development
  • Emerging technologies
  • Precision farming
  • Mechatronics engineering
  • Mechanisation
[1]       ابزری، مهدی؛ نیلی­پور طباطبایی، اکبر؛ “چالش­های مدیریت نگهداری و تعمیرات در هزاره سوم”، سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات، تهران، انجمن نگهداری و تعمیرات، سالن اجلاس سران، تهران، 1384.
[2]       غفاری، قاسم؛ “خودروها چگونه هوشمند می شوند؟”، دانشمند شماره 572، ص 62، 1390.
[3]       گازر، حمیدرضا؛ کفاشان، جلال؛ کتاب دهه دوم تلاش مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی: سامانه­های پس از برداشت، ناشر مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1394.
[4]       مرندی، وحید؛ ”سازوکارهای انتقال فناوری: ویژگی­ها، اثرات و الگوها“، دوفصلنامه علمی- ترویجی توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره 25، صص 74-60، بهار و تابستان 1394.
[5]       ارمغان، نگار؛ ”مواجهه تحلیلی با چالش­های شکست در اجرای پروژه­های مدیریت دانش در ایران“، دوفصلنامه علمی- ترویجی توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره 27، صص 38-27، بهار و تابستان 1395.
[6]       De Silva, Clarence W.; Khoshnoud, Farbod; Li, Maoqing; Halgamuge, Saman K.; MechatronicsFundamentals and Applications, CRC Press Book, Taylor & Francis Group, U.S, 2016.
[7]       Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO); http://www.fao.org/, access, 2015.
[8]       Rovira Más, Francisco; Zhang, Qin; Hansen, Alan C.; Mechatronics and Intelligent Systems for Off-road Vehicles, Springer London Dordrecht Heidelberg New York. ISBN 978-1-84996-468-5, 2010.
[9]       Milecki ,Andrzej; 45 Years of MechatronicsHistory and Future, Progress in Automation, Robotics and Measuring TechniquesAdvances in Intelligent Systems and Computing, Springer International Publishing Switzerland. 127-136, 2015.
[10]   Plant, R.; Pettygrove, G.; Reinert, W.; “Precision agriculture can increase profits and limit environmental impacts”, Cal Ag.; Vol. 54, Issue 4, pp. 66-71, DOI: 10.3733/ca.v054n04p66, 2000.
[11]   United Nations; World Population Prospects: The 2015 Revision Key Findings and Advance Tables, Department of Economic and Social Affairs Population Division, United Nations, New York, 2015.
[12]   Bolda, Mark; “Robotic Strawberry Harvester on the Move, Strawberries and Cane berries”, Division of Agriculture and Natural Resources, University of California.
[13]   Wehrspann, Jodie; Smart combine at work, Farm Industry News, 2012.
[14]   Precision Agriculture, Autonomous Robots for Large-Scale Agriculture, http://precisionagricultu.re/autonomous-robots-for-large-scale-agriculture/, access 2016.
[15]   https://www.fginsight.com/vip/vip/time-for-change-developing-and-adapting-tillage-equipment-creates-more-control-5467, access 2016.
[16]   http://www.slideshare.net/Bilal_11kb/introduction-to-mechatronics-60666773
[17]   http://www.transplantsystems.com.au/index.php/field-transplanters/automatic-planting-machines, access 2016.