نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی کرج

2 مدیر کل امور اجرایی ورسیدگی حوزه ریاست سازمان صدا و سیما

چکیده

چکیده
هدف از انجام این تحقیق ، ارزیابی توانمندهای تکنولوژیک در ســازمان صدا و سیما و اولویت بندی آن با تکنیک تحلیل شبکه ای ANP در راستای ارائه راهکارهای بهبود است، این تحقیق یک تحقیق پیمایشی-توصیفی و از نوع کــاربردی بوده و جامعه آماری آن خبرگــان سازمان صدا وسیما در حوزه تکنولوژی می باشند که بدلیل محدودیت جامعه آماری از روش کل شماری استفاده شده است و با توجه به اینکه این تحقیق بصورت خاص در سازمان صدا و سیما صورت گرفته، از نوع مطالعه موردی است. در این پژوهش ابتدا با تهیه طرح تحقیق، به روش کتابخانه ای اقدام به مطالعه پیشینه تحقیق و جمع آوری ادبیات موضوع نموده، سپس با طراحی الگوی مفهومی پیشنهادی به روش میدانی پرسشنامه ای با طیف لیکرت طراحی و با نظر خبرگان رسانه پس از تعدیل به 36 شاخص با تاثیر بیشتر در ارزیابی توانمندی تکنولوژی دست یافتیم که این شاخص ها در 5 بعد(عامل) اصلی: 1- بعد توانمندی شناســایی وگزینش تکنولوژی (با 6 شاخص) 2- بعد توانمندی بهره بــرداری از تکنولوژی(با 5 شاخص) 3- بعد توانمندی پشتیبانی سیستمی از تکنولوژی(با8 شاخص) 4- بعد توانمندی اشــاعه وتجاری سازی تکنولوژی(با8 شاخص) 5- بعد توانمندی مدیریت تکنولوژی (با 9 شاخص) دسته بندی گردیده اند و به این صورت الگوی مناسب ارزیابی توانمندی تکنولوژی در سازمان صدا و سیما طراحی شد. نتایج یافته های تحقیق میزان موفقیت هریک از ابعاد و شاخص های موثر بر توانمندی های تکنولوژیک در سازمان صدا و سیما را مشخص می کند که در مجموع در سطح متوسطی قرار دارند، غیر از توانمندی شناسایی و گزینش تکنولوژی که در مطلوبترین وضعیت فعلی است مابقی زیر سطح هشدار قرار دارند یعنی در منطقه خطرند و بایستی برای بهبود آنها اقدام سریع انجام شود. در اولویت بندی ابعاد اصلی توانمندی های تکنولوژیک از منظر خبرگان باتوجه به مقایسات زوجی با تکنیک ANP و به کمک نرم افزار Super Decisionانجام شد، عامل مدیریت تکنولوژی در رتبه اول و عامل اشاعه و تجاری سازی تکنولوژی در رتبه آخر قرار دارند واین نتایج بدین معناست که مدیریت ارشد رسانه ابتدا بایستی برای بهبود شاخص های مرتبط با بعد توانمندی مدیریت تکنولوژیک رسانه اقدام سریع انجام داده، سپس برتقویت متوازن سایر شاخص های 36 گانه مطابق با این رتبه بندی و ارائه راهکارهای بهبود مطروحه اقدام نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessing the technological capabilities in Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) Organization and prioritizing them with analytical network process (ANP) technique in order to propose the improved solutions

نویسندگان [English]

  • Abbas Khamse 1
  • mohmmad reza ramezani farani 2

1 faculty memeber

2

چکیده [English]

The aim of this research is to assess technological capabilities in IRIB Organization, and to prioritize them with analytical network process (ANP) in order to propose the improved solutions. This article is a descriptive- survey and applied research, and the experts of the organization in the field of technology consist the statistical population specifically; so due to its small size, the research is done by census method and it is a case study.
After preparing the research design, we proceeded to study and gather the related literature by library method, then, through a proposed conceptual pattern design, a questionnaire based on Likert scale was designed by field method; and with the help of media experts’ views and after modification we obtained 36 indices with more effect on assessing technology capability. These indices are classified into 5 main dimensions (factors) including capability’ ones in the following realms: technology recognition and selection (6 indices), technology exploitation (5 indices), technology systems support (8 indices), technology propagation and commercialization (8 indices), and technology management (9 indices). Thus, the suitable pattern for assessing technology capability in the organization was designed.
Findings show the rate of success of each of the dimensions and effective indices on technological capabilities in the organization are at average level as a whole; except the technology recognition and selection capabilities which are at the most desirable status now, the rest are alarming, i.e. they should be improved urgently. In prioritizing the main dimensions of technological capabilities, from the experts’ views, which was done by the paired comparisons with ANP technique and using Super Decision software, the technology management factor has the first rank, and technology propagation and commercialization factors have the last one. It means that the media senior management should first improve the indices related to the dimension of media technological management capability quickly, and then proceed to enhance symmetrically the other 36 ones according to this ranking and to propose improved solutions in this respect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology
  • technology assessment
  • technological capabilities
  • technological capabilities assessment
[1]      ارشادی سیس، مهدی؛ خدایی محمودی، رضا؛ خضرلوی اقدم، رضا؛ "بررسیوارزیابیاجزایفناوریباکمک مدلاطلسفناوری (مطالعهموردی: شرکت طراحیمهندسیوساختتجهیزاتو ابزارآلاتسایپا)"، دوفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی شماره 22، پاییز و زمستان1392، صص 22-11.
[2]      سید نقوی، میرعلی؛ مناف­زاده، امیرمسعود؛ رفعتی آلاشتی، کیمیا؛ "ارزیابی سطوح توانمندی تکنولوژیک در صنایع دارویی با مدل نیاز تکنولوژیک TNA تحقیق موردی شرکت ایران دارو"، دومین کنفرانس بین­المللی مدیریت و علوم اجتماعی، 1395.
[3]      خمسه، عباس؛ قضاتی، حمید؛ "سنجش توانمندی­های فناورانه صنایع تجهیزات سنگین(تحقیق موردی: شرکت هپکو)"، دوفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، دوره 11، شماره بیست و دو، زمستان 1392، صص 10-3.
[4]      براون، ارنست(ترجمه: بوشهری، علیرضا و دیگران)، ارزیابی و پیش بینی تکنولوژی، چاپ اول، تهران، انتشارات کرانه علم، 1382.
[5]      خلیل، طارق(ترجمه: باقری، سید کامران و دیگران)؛ مدیریت تکنولوژی، انتشارات پیام متن، 1382.
[6]      خمسه، عباس؛ مفتح، محمدصادق؛ "ارزیابی سطح توانمندی تکنولوژیک صنعت فولاد ایران"، اولین کنفرانس مدیریت چالشها، و راهکارها، 1392.
[7]      درونکلاهی، مقیمی؛ "بررسی تطبیقی رویکردها و چارچوب­های سنجش نوآوری"، مجله تخصصی پارک­ها و مراکز رشد، شماره 33، 1389.
[8]      رادفر، رضا؛ خمسه، عباس؛ مدیریت تکنولوژی(نگرشی جامع بر تکنولوژی، نوآوری و تجاری­سازی)، انتشارات علمی و فرهنگی، 1395.
[9]      رستمی، ثریا؛ "ارزیابی سطح توانمندی تکنولوژیک در شبکه مجاز ایساکو، (تحقیق موردی نمایندگی مجار 1204 ایران  خودرو، اولین کنفرانس بین­المللی و پنجمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی، 1389.
[10]   رمضـانی فرانی، محمدرضا؛ طراحی الگوی مناسب ارزیابی توانمندی تکنولوژیک در ســازمان صدا و سیما، پایان­نامه دکتری مدیریت کسب­وکار، دانشگاه صنایع و معادن ایران، 1395.
[11]   صادقی، امین؛ "سنجش سطوح توانمندی­های فناورانه در صنعت آب وبرق (تحقیق موردی: ستاد وزارت نیرو)"، دوفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره نوزده، بهار و تابستان 1391، صص 14-5.
[12]   طباطبائیان، سیدحبیب ا...؛ محمدپور، مجید؛ نجفی، اسدا...؛ "روش­های ارزیابی توانمندی­های تکنولوژی در سطح بنگاه"، چاپ اول، تهران، انتشارات اروین چاپ، 1384.
[13]   طباطبائیان، سید حبیب­ا...؛ "ضرورتجامع­نگریدرمدیریتانتقالتکنولوژی"، پنجمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1381.
[14]   فقهی فرهمند، ناصر؛ مدیریت تکنولوژی سازمان، تبریز، انتشارات فروزش، چاپ اول، جلداول، 1383.
[15]   قنبری­نژاد، مجید؛ محمدی آلمانی، امین؛ 1391، "بررسیتأثیرمدیریت تکنولوژیوتحقیقوتوسعه(مدیریت نوآوری جامع)برعملکردسازمانازلحاظنوآوریوکیفیتابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، پاییز 1391، دوره 2، شماره 2، صص 18-1.
[16]   لال، سانجیا؛ سیاست فن آوری و تشویق بازار، دفتر سیاست صنعتی دانشگاه شریف، مرکز مطالعات تکنولوژی، تهران، 1385.
[17]   عزیزی، مجید؛ حسین زاده، امید؛ حجاریان، مرضیه؛نظریه و کاربردهای فرایند تحلیل شبکه­ای، تصمیم­گیری به کمک سودها، فرصت­ها، هزینه­ها و ریسک­ها، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1392.
[18] Chang-Fu, Hsu; Rong-Kwei, Li; He-Yau, Kang; Amy, H. I. Lee; “A systematic evaluation model for solar cell technologies”, Mathematical Problems in Engineering, Vol. 2014 (2014), Article ID 542351, 2014.  
[19] Chen, C.; Huang, C.; “A Multiple Criteria Evaluation of High-Tech Industries for the Science-Based Industrial Park inTaiwan”, Information & Management, Vol. 41, Issue 7, p.p. 839-851, 2004.
[20] Khalil, T. M.; Management of Technology: The Key to Competitiveness and Wealth Creation, New York: Irwin Mcgraw-Hill, 2000.
[21] Nguyen, Mai; Nguyen, Phuong; Nguyen, Tung; Tran, Vu; “Assessment of the capabilities of technology and research development (R&D) at food-processing firms in HO CHI MINH city”, Vietnam, 3rd International conferenc on management, 2013.
[22] Ely, Adrian; Van Zwanenberg, Patrick; Stirling, Andrew; New models of technology assessment for development, from STEPS working paper 45,2011.
[23] Sahoo, T.; Banwet, D. K.; Momaya, K.; “Strategic technology management in the auto component industry in India: A case study of select organizations”, Journal of Advances in Management Research, Vol. 8, Issue 1, pp. 9-29, 2011.
[24] WIPO, National Office for Technology Acquisition and Promotion (notap), basic issues in negotiating technology transfer agreements, 2010.
[25] Jabalamoli, M.; Rezaifar, A.; “Ranking in Project Risk, by Using of Prose's Multi Decision-Marking”, Faculty of Taconic, Version 41, N. 7, Tehran, 2008.
[26]  Faraj, S.; Badri, A.; “Assess stability of rural areas based on network analysis, using the techniques Borda case study: city rural sciences”, Journal of in Human Geographyaic Ensani, NO. 18, 2010.