نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

2 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده

وضع قوانین محیط زیستی، افزایش آگاهی های مشتریان و حساسیت آنها نسبت به عملکرد زیست‌محیطی، سازمان‌ها را بر آن داشته است که با وارد کردن نوآوری‌های سبز در محصولات، فرآیندها و سیستم مدیریتی، عملکرد خود را بهبود بخشند و گامی در جهت صیانت از محیط زیست بردارند. تحقیق حاضر در تلاش است تا تاثیر قوانین زیست‌محیطی و فشار مشتریان بر عملکرد نوآورانه سبز بنگاه های کوچک و متوسط، را بررسی و راهکارهای لازم را ارائه نماید. بدین منظور ابتدا به بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخته شده است، سپس مدل مفهومی و فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزار پی ال اس و مدلسازی معادلات ساختاری بر پایۀ روش کم ترین مربعات جزئی، آزمون شده است. مدل مفهومی حاکی از آن است که فشار مشتریان و قوانین محیط زیستی، به واسطه میانجی های حمایت مدیر عالی، تحقیق و توسعه و سیستم محیط زیستی مدیریت، بر عملکرد نوآورانه سبز تأثیرگذار هستند. نتایج نشان می‌دهد قوانین زیست محیطی(0.196) از طریق میانجی سیستم مدیریت محیط‌زیستی(0.377) بر عملکرد نوآورانه سبز و فشار مشتریان(0.259- 0.407)از طریق حمایت مدیر عالی(0.562) و سیستم مدیریت محیط‌زیستی(0.377) بر عملکرد نوآورانه سبز موثر هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of environmental regulation and costumer pressure on the green innovation performance of small and medium-sized enterprises (Case study: Mahdasht industrial town)

نویسندگان [English]

  • hamid azizmohammadlou 1
  • Sepide Mohamad nejad 2

1 department of accounting, faculty of social sciences , IKIU, Qazvin, Iran.

2 department of industrial management, faculty of social sciences , IKIU, Qazvin, Iran.

چکیده [English]

Legislation of environmental regulation together with growth in awareness and sensitivity of costumers with respect to environment has made the organizations to implement green innovations in products, processes and management systems. This causes better performance and a step towards keeping environment safe. Current research tries to realize the influence of environmental regulation and costumers’ pressure for green innovation performance of small and medium-sized enterprises. For this purpose, first we review the theoretical and historical background, then conceptual model and research theories are tested using Smart PLS software, finally modelling of structural equations based on partial least squares are implemented. The conceptual model show that the costumer pressure and environmental regulation effect on the green innovation performance with the emphasis of top management support, R&D and environmental management system. The results show that environmental regulation (0.196) through the mediation of environmental management system (0.377) on the green innovation performance and costumers’ pressure (0.259- 0.407) through the top management support (0.562) and environmental management system (0.377) on green innovation performance are effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental regulation
  • Costumer pressure
  • Green innovation performance
  • small and medium-sized enterprises
  • SEM
[1]            کزازی، ابوالفضل؛ شول، عباس؛ "تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد نوآوری: اثر تعدیل کنندگی سازمانی"، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت و بهبود، دوره 23، شماره 71، صص 17-1، 1392.
[2]            شاهین، آرش؛ صادق بیگی، ارمغان؛ مدیریت نوآوری، چاپ اول، اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، 1389.
[3]            مروتی شریف آبادی، علی؛ نمک شناس جهرمی، مهسا؛ ضیایی بیده، علیرضا؛ بررسی تأثیر ابعاد نوآوری سبز بر عملکرد سازمان، فصلنامه علمی– پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، شماره 33، صص 42-25، 1393.
[4]            محمدنژاد، سپیده؛ عزیزمحمدلو، حمید؛ 1395، تأثیر فشارهای محیطی بر عملکرد سازمان با تأکید بر انتخاب فناوری سبز(مطالعه موردی: شرکت‌های کوچک و متوسط تولید رنگ شیمیایی). فصلنامه علمی- ترویجی رشد فناوری، 13، 49، صص 48-41، 1395.
[5]            محمدنژاد، سپیده؛ عزیزمحمدلو، حمید؛ فضلی، صفر؛ "انتخاب فناوری پاک و نوآوری سبز، راهکاری برای بهبود عملکرد محیط زیستی صنایع کوچک و متوسط"، دو فصلنامه علمی- ترویجی توسعه تکنولوژی صنعتی، دوره 15، شماره 30، صص 12-5، 1395.
[6]            Xia, De.; Chen, Bo.;  Zheng, Zha.; “Relationships among circumstance pressure, green technology selection and firm performance”, Journal of Cleaner Production, 31, pp. 6-23, 2014.
[7]            Huanga, Xiao-xing.; Zhen-peng Hua, Cun-shan Liub; Da-jin Yuc, Liu-fang Yud; “The relationships between regulatory and customer pressure, green organizational responses, and green innovation performance”, Journal of Cleaner Production, Vol. 106, pp. 487-496, 2015.
[8]            Zhao, Xin.; Bowen, Sun; “The influence of Chinese environmental regulation on corporation innovation and competitiveness”, Journal of Cleaner Production, pp. 1-9, 2015.
[9]            Sen, Suphi; “Corporate Governance, Environmental Regulations,and Technological Change”, European Economic Review, 2015.
[10]        Siri, Jakobsen; Høyvarde Clausen, Tommy; “Innovating for a greener future: the direct and indirect effects of firms'environmental objectives on the innovation process”, Journal of Cleaner Production, pp. 1-11, 2015.
[11]        Lee, Zhuang; “Bridging the gap between technology and business strategy, a pilot study on the innovation process”,Management Decision, Vol. 33, No. 8, pp. 1321, 1995.
[12]        Korhonen, S.; P€at€ari, A.; Toppinen, A.; 2015. “The role of environmental regulation in the future competitiveness of the pulp and paper industry: the case of the sulfur emissions directive. in Northern Europe”, Tuppura Journal of Cleaner Production, pp. 1-9, 2015.
[13]        Lin, R.-J.; Tan, K.-H.; Geng, Y.; “Market demand, green product innovation, and firm performance: evidence from Vietnam motorcycle industry”, Journal of Cleaner Production, 40, pp. 101-107, 2013.
[14]        Murat Ar, I.; “The impact of green product innovation on firm performance and competitive capability: the moderating role of managerial environmental concern”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 62, pp. 854-864, 2012.
[15]        OECD, The Political Economy of Environmentally Related Taxes, Paris, 2008.
[16]        Tseng, M.L.; “Green supply chain management with linguistic preferences and incomplete information”, Applied Soft Computing, Vol. 11, No. 8, pp. 4894-4903, 2013.
[17]        Dangelico, R.M.; Pontrandolfo, P.; “From green product definitions and classifications to the Green Option Matrix”, Journal of Cleaner Production, Vol. 18, pp. 1608-1628, 2010.
[18]        Zhu, Q.; Sarkis, J.; “Relationship between operational practices and performance among early adopters of green supply chain management practices in Chinese manufacturing enterprises”, Journal of Operations Management, Vol. 22, pp. 265-289, 2004.