نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 مدیر گروه مهندسی صنایع دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت مدیریت دانش در صنعت ساخت و ساز ،در پژوهش حاضر در صدد شناسایی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های پروژه محور عمرانی بوده ایم. در این راستا 7 شاخص شامل ساختار سازمانی ، فرهنگ سازمانی ، راهبرد و رهبری ، عوامل محیطی ، فناوری اطلاعات ، آموزش و تحصیل ، منابع انسانی ، با مراجعه به آرای خبرگان به عنوان عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش شناسایی شدند.نمونه آماری شامل 80 نفر از نیروهای متخصص مشغول به کار در پروژه های ساختمانی هیترا و پالیز بوده است . جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه و نظرات خبرگان استفاده شده است.روایی و پایایی پرسشنامه بررسی و مورد تایید قرار گرفته است.در ادامه تاثیر گذار بودن 7 شاخص شناسایی شده ،از نظر متخصصین مشغول به کار در پروژه های ساختمانی هیترا و پالیز، با استفاده از نرم افزار SPSS وآزمون تی-استیودنت ثابت شد و با استفاده از نرم افزار SMART PLS معنادار بودن تاثیر گذاری شاخص ها بر فرآیند مدیریت دانش تایید شد.
شایان ذکر است نتایج این پژوهش میتواند به طور کاربردی جهت بهبود عملکرد خدمات مهندسی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

IDENTIFICATION OF FACTORS AFFECTING THE IMPLEMENTATION OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN PROJECT-BASED ORGANIZATIONS (STRUCTURAL EQUATION MODELING) (A CASE STUDY OF SADAD BONIAN CONSTRUCTION COMPANY)

چکیده [English]

Given the importance of knowledge management in the construction industry, the present study aims to identify factors affecting the implementation of knowledge management in project-based organizations. In this regard, seven criteria including organizational structure, corporate culture, strategy and leadership, environmental factors, information technology, education, human resources regarding the opinions of experts are identified as the factors influencing the implementation of knowledge management. The statistical sample consists of 80 people who are working on the construction project of Paliz and Hitra. In order to collect the data, experts' opinion and questionnaire were used. The validity and stability of the questionnaires were reviewed and approved. The impact of seven identified indicators by the experts on construction projects of Hitra and Paliz, was proved by using SPSS software and SMART PLS software. The significance of effectiveness of indicators on knowledge management process was approved. It is noteworthy that the result of this research can be applied to improve the performance of engineering services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • project-based organization
  • Performance Improvement
[1]       اصیلی، غلامرضا؛ "تحلیل راهبردی الگوی ساختاری و جایگاه مدیریت منابع انسانی در سازمان­های پروژه­محور"، نشریه توسعه تکنولوژی صنعتی، سال یازدهم، شماره22، 1393.
[2]       بخشایش­پور، مهدی؛ اجرای مدیریت دانش در سازمان­های پروژه­محور، پایان­نامه کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، 1391.
[3]       بهاری، سروش؛ معطوفی، علیرضا؛"بررسی تاثیر مدیریت دانش و بازار محوری بر عملکرد شرکت در بنگاه­های کوچک استان مازندران"، اولین کنفرانس بین­المللی پژوهش­های علوم مدیریت، 1394.
[4]       پیام عسگری، محبوبه؛ هورشاد، هومن؛ "شناسایی عوامل موفقیت مدیریت دانش در شرکت­های پروژه­محور عمرانی"، سومین همایش ملی ارتقای توان داخلی با رویکرد رفع موانع در شرایط تحریم، 1390.
[5]       جزایری، ماندانا؛ فراهی، احمد؛ نوروزی، مهدی؛ "بررسی ضرورت استفاده از سیستم­های اطلاعاتی در مستندسازی فنی پروژه­های عمرانی"، نشریه حسابداری مدیریت، سال سوم، شماره 5، 1389.
[6]       خطیبیان، ندا؛ حسن­قلی­پور، طهمورث؛ عابدی جعفری، حسن؛ "سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش"، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال چهارم، شماره 14، 1388.
[7]       دعایی، حبیب­الله؛ "تحلیل شکاف استراتژیک ابعاد مدیریت دانش"، نشریه مطالعات مدیریت راهبردی، سال اول، شماره1، 1389.
[8]       رضاییان فردویی، صدیقه؛ صنیعی منفرد، محمدعلی؛ "طراحی یک سیستم سلسله مراتبی مدیریت دانش برای ارتباط هوشمندانه و کارا با مشتری در انتخاب بسته­های خدماتی تور گردشگری با استفاده از رویکرد استدلال بر مبنای شواهد"، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، 1385.
[9]       رهنورد، فرج اله؛ محمدی، اصغر؛ "شناسایی عوامل کلیدی موفقیت سیستم مدیریت دانش در دانشکده­ها و مراکز آموزش عالی تهران"، فصلنامه مدیریت فن­آوری اطلاعات، سال اول، شماره3، 1388.
[10]    شمس، حمیدرضا؛ بررسی ارتباط بین مولفه­های مدیریت دانش با بهره­وری نیروی انسانی در شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب، پایان­نامه کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، 1394.
[11]    صحفی، محمد جواد؛ امکان­سنجی استقرار مدیریت دانش در شرکت مشاور عمران ایران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، 1392.
[12]    ظهرابی، محمد؛ "پیاده­سازی مدیریت دانش در سازمان­های پروژه­محور"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، 1393.
[13]    علی احمدی، علی­رضا؛ کیارزم، آمنه؛ "شناسایی و سطح­بندی عوامل موثر بر پیاده­سازی مدیریت دانش با استفاده از مدل"، نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا، سال سیزدهم، شماره 39، 1393.
[14]    گزنی، علی؛ "بکارگیری نظام مدیریت دانش در شرکت بریتیش پترولیوم"، نشریه بررسی­های اقتصادی اقتصاد انرژی، سال دوم، شماره 4، 1385.
[15]    مسعودی­فر، پویان؛ "راه­کارهای عملی برای مدیریت دانش در سازمان­های پروژه­محور"، فصلنامه دریچه، سال چهارم، شماره 9، 1386.
[16]    محمودزاده، مجتبی؛ بروجنی،حمید؛ صداقت، مریم؛ "رابطه توانمندسازهای مدیریت دانش با فرآیندهای مدیریت دانش"، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت(بهبود و تحول)، سال بیست و دوم، شماره 73، 1393.
[17]    مختاری­فر، رسول؛ هاشمی، نازنین؛ نصر اصفهانی، مسعود؛ خانی، ناصر؛ "مطالعه عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان­های پروژه­محور با تاکید بر نقش کلیدی مدیران میانی"، فصلنامه مدیریت بهره­وری دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، سال نهم، شماره23،  1394.
[18]    نجف آبادی، مهرداد؛ ارایه مدل ساختاری از تاثیر ابعاد مدیریت دانش شخصی بر سطح نوآوری در سازمان­ها، پایان­نامه کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، 1394.
[19]    نیسی، عبدالحسین؛ رنگباری، محمود؛ "بررسی عوامل موثر در استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش"، نشریه چشم­انداز، سال نهم، شماره33، 1388.
[20]    مسلمی، طیبه؛ واعظی، رضا؛ "شناسایی عوامل سازمانی موثر بر اجرای مطلوب سیستم مدیریت دانش"، مجله مدیریت توسعه و تحول، سال اول، شماره 1، 1388.
[21]   Pérez Feijoo, Héctor M.; García Ordaz, Mercedes; Martínez López, Francisco J.; ”Barriers for the implementation of knowledge management in employee portals”, Procedia Computer Science, No. 64, pp. 506 – 513, 2015.
[22]   Sokhanvar, Shahram; Matthews, Judy; Yarlagadda, Prasad; ”Importance of Knowledge Management Processes in a Project-based organization: a Case Study of Research Enterprise”, Procedia Engineering, No.97, pp. 1825 – 1830, 2014.
[23]   Vaz  Almeida, Maria.; LucasSoares, António; ”Knowledge  sharing  in  project-based  organizations: Overcoming  the informational  limbo”, International  Journal  of  Information  Management, No. 34, pp. 770–779, 2014.