نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه سمنان

2 عضو هیأت علمی و مدیر گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه سمنان.

3 هیئت علمی دانشگاه آزاد سمنان

چکیده

پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ متغییر، کیفی، از لحاظ زمان، مقطعی و از لحاظ نوع تحقیق، توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی - علی می‌باشد. جامعه آماری تمامی مدیران و کارشناسان واحدهای R&D، تولید، آموزش، بازاریابی و تحقیقات بازار شرکت‌های کوچک و متوسط تولیدی شهر سمنان می‌باشد. پژوهش حاضر در بازه زمانی پاییز و زمستان 1396 انجام شده است. نمونه گیری بر اساس منطق حداقل مربعات جزیی و به روش نمونه گیری تصادفی ساده می‌باشد. گردآوری داده‌ها از روش مطالعه کتابخانه‌ای و میدانی و با کمک ابزار پرسش نامه انجام شد. در تجزیه و تحلیل داده‌ها، فرآیندی چندمرحله‌ای صورت گرفت که شامل مراحل زیر می‌باشد: شناسایی مؤلفه‌ها با کمک ادبیات تحقیق، سپس بررسی پایایی مؤلفه‌های مذکور با کمک شاخص آلفای کرونباخ و CR، برای کفایت نمونه گیری، از شاخص KMO استفاده شد. سپس از آزمون تحلیل مسیر و همبستگی جهت پاسخگویی به سؤالات و فرضیه‌ها استفاده شد. در مراحل بعدی تحلیل عاملی تاییدی جهت پایش شاخص‌ها در هر سازه، همچنین روایی سازه مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه‌های پژوهش همه تأیید شدند؛ و می‌توان گفت که نوآوری باز بر عملکرد نوآورانه شرکت تأثیر معنا داری دارد، همچنین نقش تعدیل‌گری تلاطم بازار معنادار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The impact of open innovation on company innovative performance with the emphasis on moderating role of market turbulence (Case study: small and medium- sized manufacturing companies in Semnan city)

نویسندگان [English]

  • zahra Ahmadi 1
  • Mohsen shafiei 2
  • younos vakil 3

1 MBA student

2 memberw of faculity of semnan university

3 azad uni

چکیده [English]

The present research is applied in terms of purpose, qualitative in terms of variable, cross sectional in terms of time, and descriptive-survey and correlation- causal in terms of type. The statistical population consists of all the managers and experts of small and medium- sized manufacturing companies of Semnan city, including units of R&D, production, training, marketing, and market researches.
This paper has been done in period of Fall and Winter 1396. Sampling is based on the logic of partial least square with simple random sampling method. Data collection was performed using library and field study method, and with the help of questionnaire. Data analysis was implemented by a multi stage process as follows: components recognition by the related literature, reliability study of the mentioned components by Cronbach’s alpha and CR indices, and KMO index for sampling adequacy were used. Then, for responding to questions and hypotheses, the test of path and correlation analysis were used. In the next steps, confirmatory factor analysis for monitoring the indices in each constructor as well as validity were studied. Finally, all the research hypotheses were confirmed, and it can be said that open innovation has a significant impact on company innovative performance; also the moderating role of market turbulence in meaningful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Open innovation
  • company innovative performance
  • market turbulence
  • small and medium sized manufacturing companies in Semnan city
[1]           فارسیجانی، حسن؛ سمیعی نیستانی، ابوالفضل؛ "بررسی نقش یکپارچگی بین مدیریت کیفیت جامع و مدیریت تکنولوژی در تعیین عملکردهای کیفیت و نوآوری (پژوهشی در مورد شرکت‌های تولیدی استان مرکزی)"، نشریه مدیریت تکنولوژی اطلاعات، سال دوم، شماره 4، صص 136-117، 1389.
[2]          آزاد، ناصر؛ ارشدی، ایمان؛ "بررسیتأثیرفرهنگسازمانیبردرکحمایتازنوآوری)موردکاویشرکتمادرتخصصیبازرگانیدولتیایران("،بررسی های بازرگانی، شماره 36 مرداد و شهریور 1388.
[3]          جاوید، غزاله؛ باقری­نژاد، جعفر؛ "ارتباط فرایند نوآوری باز و توانمندی جذب بنگاه‌ها"، فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، دوره 8، شماره 31، صص 61-53، 1391.
[4]          ملاحسینی، علی؛ فتحی، فرید؛ "بررسیمتغیرهایمؤثربرالگوینوآوریدرشرکت‌های متوسطوکوچکشهرکرمان"، دوفصلنامه برنامه و بودجه، دوره 4، شماره 1، صص 74-59، بهار و تابستان 1388.
[5]          رحمانیان، سعید؛ نصر، مهدی؛ "مدل واسطه‌ای شبکه‌ای برای نوآوری بازدر SMEها". چهارمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی ایران، تهران، انجمن مدیریت تکنولوژی ایران، 1389.
[6]          قوامی­پور، محسن؛ ایراندوست، عبدالله؛ "نقشروابطبینشرکتیدریادگیریشرکتیوایجادنوآوری بازدرشرکت­هایکوچکومتوسط"، توسعه کارآفرینی، دوره ششم، شمار اول، صص 46-27، 1391.
[7]          هاشمی دهقی، زهرا؛ "نوآوری باز و ضرورت پیاده­سازی آن در سازمان‌ها"، نشریه صنعت و دانشگاه، سال هفتم، شماره‌های 25 و 25، 1393.
[8]          ابراهیم­­پور ازبری، مصطفی؛ نوع­پسند اصیل، سید محمد؛ احمدی سراوانی، مهسا؛ "بررسی تأثیر انعطاف‌پذیری استراتژیک برعملکرد بازار شرکت‌ها: نقش میانجی‌گری نوآوری باز"، دوفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، دوره 13، شماره 26، صص 16-5، 1394.
[9]          اللهی، صفورا؛ رستگار، عباس علی؛ شفیعی نیک آبادی، محسن؛ "بررسیتأثیرقابلیتهای فرایندیمدیریتدانشبرعملکردنوآوریبااثر میانجیفرایندنوآوریدرسازمان‌هاباتکنولوژیپیشرفته"، فصلنامه مدیریت توسعه تکنولوژی، سال اول، شماره 4، صص 122-105، 1393.
[10]       صادقی مقدم، محمدرضا؛ زمانی، محمود؛ گشتاسبی، محمد؛ شجاعی، یاسر؛ "بررسی عملکرد نوآوری محصول جدید در شرکت‌های تولید کننده قطعات خودرو در ایران: یک مطالعه علّی"، فصلنامه مدیریت توسعه تکنولوژ، دوره سوم، شماره 1، صص 150-123، 1394.
[11]       مدهوشی، مهرداد؛ طبیبی، محمدرضا؛ دلاوری، حمیدرضا؛ "تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسب و کارهای کوچک و متوسط"،‌ فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، دوره 17، شماره 65، صص 136-115، 1391.
[12]       امین، فرشته؛ سیدجوادین، سیدرضا؛ رمضانی، علی؛ "تدوین مدل برنامه­ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر مبنای فرایند توانمندسازی کارکنان"، مدیریت بازرگانی، دوره 6، شماره 2، صص 270-251، 1393.
[13]       باقری، سیدمحمد؛ اصغری، فرشته؛ "بررسی هماهنگی میان استراتژی‌های سطح کسب و کار و بازارگرایی در چارچوب مراحل چرخه عمر سازمان" ، مجله مدیریت بازاریابی، شماره 19، صص 124-107، 1392.
[14]       ابراهیمیان جلودار، سیدیاسر؛ ابراهیمیان جلودار، سیدمحمود؛ "چابکیسازمانی: سرعتپاسخگوییوانعطافپذیریسازمانی"، توسعه انسانی پلیس، شماره 39، 13-34، 1390.
[15]       رفیعی، ساغر؛ حقیقی‌نسب، منیژه؛ یزدانی، حمیدرضا؛ "تأثیر عوامل آمیخته بازاریابی و تصویر شرکت بر ارزش ویژه برند دربخش نرم­افزاری صنعت تکنولوژی اطلاعات"،‌ فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره چهارم، شماره پیاپی 7، صص 195-182، 1391.
[16]       منصوری، فرزانه؛ عباس­نژاد، طیبه، عسکرپور، حمیدرضا؛ "طراحی شبکه زنجیره تأمین چابک در شرایط وابستگی تقاضا به قیمت، پژوهش‌هاینویندرتصمیم­گیری"، دوره 2، شماره 1، صص 206-179، 1396.
[17]       باقری، مهدی؛ محمد حسین، ابویی؛ "تعیین نیازهای اولویت­دار مشتریان خرده­فروش برای ارتباط با شرکت در مراحل مختلف چرخه عمر"،کاوش‌های مدیریت بازرگانی، دوره 4، شماره 8، صص 113-93، 1391.
[18]       صفدری رنجبر، مصطفی؛ منطقی، منوچهر؛ توکلی، غلامرضا؛ "نوآوری باز، نگاهی جامع بر مفاهیم، رویکردها، روندها و عوامل کلیدی موفقیت" ، فصلنامه رشد فناوری، دوره دهم، شماره 40، صص 17-10، 1393.
[19]       صدر، سید محمد جواد؛ انصاری، رضا؛ "تاثیر نوآوری باز و ناپایداری­های فن­آورانه برعملکرد نوآوری در راستای کسب مزیت رقابتی در شرکت­های دانش بنیان (مورد مطالعه: شرکت­های مستقر در پارک علم وتکنولوژی شیخ بهایی واقع در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان)"،نشریه علمی – پژوهشی بهبود مدیریت، سال نهم، شماره 1، پیاپی 27، صص 114-95، بهار 1394.
[20]       داوری، علی؛ رضازاده، آرش؛ مدل­سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ دوم، 1393.
[21]       مؤمنی، منصور؛ فعال قیومی، علی؛ تحلیل داده‌های آماری با استفاده از SPSS، انتشارات کتاب نو، چاپ هفتم، ویرایش چهارم، 1390.
[22]       آذر، عــادل؛ غلامــزاده، رســول؛ قنــواتی، مهــدی؛ "مــــدل­ســــازی مســــیری ســــاختاری در مـدیریت کاربرد نـرم‌افـزار Smart PLS" انتشارات نگاه دانش، 1391.
[23]      Spithoven, André; “Building absorptive capacity to organise inbound open innovation in traditional industries”, Technovation, Vol. 31, No. 1, pp. 10-21, 2011.
[24]      Simard, Caroline; West, Joel; Knowledge networks and the geographic locus of innovation, In H. W. C. W. V. J. W. (Eds.) (Ed.), Open innovation: researching a new paradigm, p.p. 220-240, Oxford University Press, 2006.
[25]      Lichtenthaler, Ulrich; Ernst, Holger; “Attitudes to externally organising knowledge management tasks: a review, reconsideration and extension of the NIH syndrome”, R&D Management, Vol. 36, Issue 4, pp. 367-386, 2006.
[26]      Lichtenthaler, Ulrich; “Hierarchical strategies and strategic fit in the keep-or-sell decision”, Management Decision-Emerald, Vol. 45, Issue 3, pp. 340-359, 2007.
[27]      Nagati, Haithem; Rebolledo, Claudia; “The role of relative absorptive capacity in improving suppliers' operational performance”, International Journal of Operations & Production Management-Emerald, Vol. 32, Issue 5, pp. 611-630, 2012.
[28]      Hung, Kuang-Peng; Chou, Christine; “The impact of open innovation on firm performance: The moderating effects of internal R&D and environmental turbulence”, Technovation-ELSEVIER, Vol. 33, Issue 10-11, pp. 368-380, 2013.
[29]      Arora, A.; Arora, A. S.; Sivakumar, K.; “Relationships among supply chain strategies, organizational performance, and technological and market turbulences”, The International Journal of Logistics Management,Vol. 27, Issue 1, pp. 206-232, 2016.
[30]      Abd-Elaziz, A.; Ezz, I.; Papazafeiropoulou, A.; Paul, R.; Stergioulas, L.; “Investigating the critical success factors and infrastructure of knowledge management for open innovation adoption: The case of GlaxoSmithKline (GSK) in Egypt. In System Science (HICSS)”,45th Hawaii International Conference on pp. 4022-4031, IEEE, 2012.
[31]      Chesbrough, Henry William; Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology, Harvard Business Press, 2006.
[32]      Cassiman, B.; Veugelers, R.; “External technology sources: embodied or disembodied technology acquisition”, SESSI conference on Innovation, appropriation strategies and economic policy, Paris and more particularly from B. Van Pottelsberghe are gratefully acknowledged 2000.
[33]      Lichtenthaler, U.; “Organizing for external technology exploitation in diversified firms”, Journal of Business Research, Vol. 63, Issue 11, 1245-1253, 2010.
[34]      Lichtenthaler, organising the external technology explotation process: current practices and future challenges, Int. J. Technology Management, Vol. 27, Issue 2-3, 2004.
[35]      Koruna, S.; Jung, H.; “External technology commercialization: Policy guidelines. In Management of Engineering and Technology”,PICMET'01. Portland International Conference on IEEE, pp. 485-496, 2001.
[36]      Chesbrough, H. W.; Garman, A. R.; “how open innovation can help you cope in lean times”, Harvard business review, Vol. 87, Issue 12, pp. 68-76, 2009.
[37]      Hung, R. Y. Y.; Lien, B. Y. H.; Yang, B.; Wu, C. M.; Kuo, Y. M.; “Impact of TQM and organizational learning on innovation performance in the high-tech industry”, International business review, Vol. 20, Issue 2, pp. 213-225, 2011.
[38]      Lau, A. K.; Yam, R.; Tang, E.; “The impact of product modularity on new product performance: Mediation by product innovativeness”, Journal of Product Innovation Management, Vol. 28, Issue 2, pp. 270-284, 2011.
[39]      Arpaci, I.; “E-government and technological innovation in Turkey Case studies on governmental organizations”, Transforming Government: People, Process and Policy, Vol. 4, No.1, 2010.
[40]      Cassiman, B.; Golovko, E.; Martínez-Ros, E.; “Innovation, exports and productivity”, International Journal of Industrial Organization, Vol. 28, Issue 4, pp. 372-376, 2010.
[41]      Valentim, L.; Lisboa, J. V.; Franco, M.; “Knowledge management practices and absorptive capacity in small and mediumsized enterprises: is there really a linkage”, R&D Management, Vol. 46, Issue 4, pp. 711-725, 2016.
[42]      Wang, G.; Dou, W.; Zhu, W.; Zhou, N.;“The effects of firm capabilities on external collaboration and performance: The moderating role of market turbulence”, Journal of Business Research, Vol. 68, Issue 9, pp. 1928-1936‏, 2015.
[43]      Chen, K. H. Wang, C. H. Huang, S. Z. & Shen, G. C, “Service innovation and new product performance: The influence of market-linking capabilities and market turbulence”, International Journal of Production Economics, Vol. 172, pp. 54-64, 2016.
[44]      Jaworski, Bernard J; Kohli, Ajay K.; “Market orientation: Antecedents and consequences”, Journal of Marketing, Vol. 57, Issue 3, ABI/INFORM Global, p. 53, 1993.
[45]      Lichtenthaler, U.; “Outbound open innovation and its effect on firm performance: examining environmental influences”, R&D Management, Vol. 39, Issue 4, pp. 317-330, 2009.
[46]      Chen, Jin; Chen, Yufen; Vanhaverbeke, Wim; “The influence of scope, depth, and orientation of external technology sources on the innovative performance of Chinese firms”, Technovation, Vol. 31, Issue 8, pp. 362-373, 2011.
[47]      Flor; et al; “Inbound open innovation, Absorvative capacity and innovation performance: an empirical research on Spanish firms”, 35 Th DRUID Celebration Conference 2013, Barcelona, Spain, June 17-19, 2013.
[48]      Sisodiya, S. R.; Johnson, J. L.; Grégoire, Y.; “Inbound open innovation for enhanced performance: Enablers and opportunities”, Industrial Marketing Management, Vol. 42, Issue 5, pp. 836-849, 2013.
[49]      Bayona-Sáez, C.; García-Marco, T.; Sanchez-García, M.; “The impact of open innovation on innovation performance: The case of Spanish agri-food firms”, Open innovation in the food and beverage industry, pp. 74-94, 2013.
[50]      Michelino, F.; Caputo, M.; Cammarano, A.; Lamberti, E.; “Inbound and outbound open innovation: organization and performances”, Journal of technology management & innovation, Vol. 9, Issue 3, pp. 65-82, 2014.
[51]      Battisti, Giuliana; Gallego, Jorge; Rubalcaba, Luis; Windrum, Paul; “Open innovation in services: knowledge sources, intellectual property rights and internationalization”, Economics of Innovation and New Technology, Vol. 24, Issue 3, pp. 223–247, 2015.
[52]      Greco, M.; Grimaldi, M.; Cricelli, L.; “An analysis of the open innovation effect on firm performance”, European Management Journal, Vol. 34, Issue 5, pp. 501-516, 2016.