نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع

چکیده

چکیده
امروزه فناوری و مدیریت درست آن، عامل مهمی در کسب موفقیت شرکت ها در عرصه های رقابت ملی و بین‌المللی است. مطالعات شکاف فناوری به‌عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده در مزیت رقابتی، به‌صورت یک مشکل اساسی پیش روی کشورهای درحال‌توسعه است. از طرف دیگر، برداشت حاصل از ارزیابی های اقتصادی و عملکردی سالیانه نشان می دهد که فناوری بایستی به‌عنوان نقطه عطف تغییرات در شرکت مدنظر و موردتوجه ویژه قرار گیرد. یکی از روش‌های ممتاز در ارزیابی سطح فنّاوری در شرکت های کوچک و متوسط، روش "کپ تک" است که مؤلفه‌های فناوری را در هشت محور مورد ارزیابی قرار می دهد. این شرکت ها می توانند از این ابزار کارآمد در جهت ظرفیت‌سازی برای جذب فنّاوری و هم در سرمایه گذاری برای ارتقای فناوری استفاده کنند. در تحقیق جاری، رویکرد و الگویی بدیع برای تهیه گزارش شناخت و ارزیابی سطح فناوری و تدوین سند فناوریارائه شده است. این رویکرد در "رشته فعالیت پرورش طیور" با محوریت دو شرکت ایرانی به مرحله اجرا گذارده شده است. نتایج نشان داد که در این رشته فعالیت، مؤلفه دانش فنی در بهترین سطح و پشتیبانی اطلاعاتی در پایین ترین وضعیت نسبت به رقبای برتر و نقطه مطلوب قرار دارند. بر مبنای این گزارش شناخت، استراتژی ها و برنامه های بهبود پیشنهاد گردید. این الگو قابلیت تعمیم به سایر رشته فعالیت ها را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An approach for developing technology strategy of poultry’s industry with the use of CAPTECH model

نویسنده [English]

  • Sohrab Abdollahzadeh

Faculty

چکیده [English]

Abstract
Nowadays, technology and its proper management is a significant factor in gaining success for companies in national and international competitions. Technology gap, as one of determining factors of competition advantage, is a serious problem encountering developing countries. On the other hand, the resulting inference from annual economic and operational assessment shows that technology should be given specific consideration as the turning point of changes in companies. One of the best methods for assessing the technology level in small and medium companies is CAPTECH approach which evaluates technology elements in eight areas. These companies can make use of this efficient tool in both capacitating for technology recruitment and investing for technology improvement. In this study, an inventive approach and model has been proposed for reporting the identification and evaluation of technology level as well as for developing the technology document. This approach has been operationalized in “poultry’s field of activity” with focus on two Iranian companies. The results showed that in this field of activity, the technical knowledge and the information backup are respectively in the highest and lowest levels in comparison with the best rival companies and the optimum point. Based on this identification report, improving strategies and plans were suggested. Besides, this model can extend to other fields of activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology strategy
  • CAPTECH
  • Technology identification model
  • poultry’s industry
[1]   آراستی، محمدرضا؛ اکبری جوکار، محمدرضا؛ کریم­پور کلو، احمد؛ "طراحی مدلی برای طرح­ریزی یکپارچه و استراتژیک گروه­های تکنولوژی ساخت پذیر در سطح شبکه زنجیره تامین یک بنگاه مادر: مطالعه‌موردی گروه خودروسازی سایپا"، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، دوره 2، تابستان 1393، صص 48-9.
[2]   خمسه، عباس؛ رمضانی فرانی، محمدرضا؛ "ارزیابی توانمندی­های فناورانه در سازمان صدا و سیما و اولویت­بندی آن با تکنیک تحلیل شبکه­ای در راستای ارائه راهکارهای بهبود"، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره 2، تابستان 1397، صص 16-5.
[3]  زعفریان، راحله؛ عابدی، قاسم؛ محمودی، قهرمان؛ "سنجش سطح توسعه­یافتگی شهرهای منتخب استان مازندران با رویکرد عدالت در سلامت"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره بیست وششم، شماره 144، دی ماه 1395، صص 340-336.
[4]  سعیدنیا، حمید رضا؛ مردانی، حسین؛ "بررسی بازارگرایی در شرکت­های کوچک و متوسط مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان"، آینده­پژوهی مدیریت، دوره 20، شماره 80، بهار 1388، صص 164-155.
[5]        Sayyadi, F.; Ghasemi, E.; A.S. Ansari; “Ranking the Technology Changing Plans Based On the Effective Technology Changing Priorities on Improving the Competition Quality by Using Fuzzy TOPSIS”, International Journal of Humanities and Cultural Studies, Vol. 2, Issue 4, p.p. 2002-2014, 2016.
 
[6]       Ramanathan, K.; "An integrated approach for the choice of appropriate technology", Science and public policy, Vol. 21, Issue 4, p.p. 221-233, 1994.
[7]       Kusaik, A.; "A knowledge-and optimization-based approach to scheduling in automated manufacturing systems, in Operations Research and Artificial Intelligence", The Integration of Problem-Solving Strategies, Springer, p.p. 453-479, 1990.
[8]       Mintzberg, H.; "An emerging strategy of" direct" research", Administrative science quarterly", Vol. 24, Issue 4, p.p. 582-589, 1979.
[9]       Hax, A.C.; Majluf, N.S.; The strategy concept and process: a pragmatic approach, Prentice Hall, 2nd edition, 1996.
[10]    Chau, P.Y.; "An empirical assessment of a modified technology acceptance model", Journal of management information systems, Vol. 13, Issue 2, p.p. 185-204, 1996.
[11]    Kang, H.J.; "Development of a systematic model for an assessment tool for sustainable buildings based on a structural framework", Energy and Buildings, Vol. 104, p.p. 287-301, 2015.
[12]    Clarke, K.; "Technology strategy in UK firms", Technology Analysis & Strategic Management, Vol. 7, Issue 2, p.p. 169-191, 1995.
[13]    Mumtaz, S.; "Factors affecting teachers' use of information and communications technology: a review of the literature", Journal of information technology for teacher education, Vol. 9, Issue 3, p.p. 319-342, 2000.