نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور،

چکیده

پژوهش حاضر به شناسایی و اولویت‏بندی استراتژی‏های توسعه کارآفرینی فارغ‏التحصیلان دانشگاهی در بین فارغ‏التحصیلان کارشناس ارشد دانشگاه گیلان پرداخت. جامعه آماری پژوهش حاضر را ابتدا متخصصان و کارآفرینان و بعد فارغ‏التحصیلان کارشناس ارشد دانشگاه گیلان تشکیل دادند. از بین جامعه آماری متخصصان تعداد 20 نفر و از دانشجویان تعداد 100 نفر به عنوان افراد نمونه انتخاب شدند. برای جمع‏آوری اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. پرسشنامه اول به شناخت استراتژی‏های استراتژی‏ها پرداخت که با استفاده از روش دلفی داده‏های مربوط به آن جمع‏آوری شد و پرسشنامه دوم به اولویت‏بندی استراتژی‏های شناسایی شده با استفاده از روشTopsis پرداخت. روایی و پایایی هر دو پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. بر اساس پایان‏نامه رییسی (1394) و مجموعه مقالات مطالعه شده 29 استراتژی شناسایی شد و با استفاده از تکنیک دلفی مورد تایید قرار گرفت. استراتژی‏ها در 6 بلوک شامل بلوک 1 تا 6 به ترتیب تناسب با موقعیت اکولوژیک جامعه مورد بررسی دسته‏بندی شدند. اولویت اول که همان بلوک اول را شامل می‏شد شامل استراتژی اداری، استراتژی بازاریابی، استراتژی فرهنگی، استراتژی شناختی توسعه کارآفرینی، استراتژی نوآوری سازمانی و استراتژی رشد از مقیاس کوچک بود. بلوک دوم شامل 5، بلوک سوم 5، بلوک چهارم 4 و بلوک پنجم شامل 4 و بلوک ششم شامل 5 استراتژی بودند. مدیران حوزه کسب و کار می‏توانند از نتایج این پژوهش جهت توسعه کارآفرینی و انتخاب استراتژی مناسب برای فارغ‏التحصیلان دانشگاهی اقدام کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Recognition and Prioritizing the Strategies of University Graduates’ Entrepreneurship applying TOPSIS Method (Case Study: Guilan Province)

نویسندگان [English]

  • RUZBEH HABIBI 1
  • Zahra Asghari 2
  • Kamran Jafari 3

1 Payame Noor University

2 Payame Noor University

3 Pyame Noor University,

چکیده [English]

The present research recognizes and prioritizes the strategies of university graduates’ entrepreneurship among the Master’s Degree graduates of the University of Guilan. At first, statistical society of this research included the specialists and entrepreneurs of Guilan Province and thereafter the Master’s Degree graduates of the University of Guilan. Among the statistical society of the specialists, 20 persons and among the university students, a number of 100 students were selected as sample. In order to data collection, two researcher questionnaires were applied. The first questionnaire paid attention to recognition of strategies that was collected applying the Delphi Method of the pertinent data, and the second questionnaire studied on prioritizing the recognized strategies through applying the TOPSIS Method. Validity and reliability of both questionnaires were verified. On the basis of Thesis of Raeisi (2015) and the studied Articles Collection, 29 strategies were identified, and verified using the Delphi Technique. Strategies were classified in 6 blocks, respectively in appropriate with ecologic situation of the society of the case study.
Directors of business domain may take an action for developing entrepreneurship and selection of appropriate strategy for graduates, through applying the results of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Entrepreneurship Strategy
  • Entrepreneurship Development
  • Guilan Province
[1]     آبتین، عبدالعزیز؛ “بررسی شیوه‏های نوین توسعه کارآفرینی در استان سیستان و بلوچستان”، مجله کار و جامعه، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی. صص 62-50، 1390.
[2]     احمدپور داریانی، محمود؛ علایی، سوسن؛ استراتژی توسعه کارآفرینی در بخش فرهنگ(مطالعه موردی صنعت بازی‏های رایانه‏ای)”، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره اول، دوره اول، صص  29-15، 1390.
[3]     ندافی، راضیه؛ احمدوند، مصطفی؛ “شناسایی و اولویت‏بندی پیشران­های توسعه کسب و کارهای نوپا با استفاده از روش شناسی کیو”، توسعه کارآفرینی، دوره دهم، شماره سوم، پاییز، صص 534-517، 1396.
[4]     ربیعی، علی؛ خادمی، نجمه؛ “موانع و راهکارهای توسعه کارآفرینی در سازمان آموزش فنی و حرفه­ای کشور مطالعه موردی اداره کل آموزش فنی و حرفه­ای استان تهران”، مهارت آموزشی، دوره دوم، شماره هفتم، صص 51-25، 1393.
[5]     داریانی، محمود؛ داوری، علی؛ نرگسی، قاسم؛ “محیط مساعد کسب­وکار، پیش نیاز توسعه کارآفرینی در ایران”، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شماره 61، زمستان 88 و بهار 89، صص 89-69، 1389.
[6]     کرمی، شهره؛ آگهی، حسین؛ “تحلیلی بر رویکردها و مدل های توسعه کارآفرینی، در توسعه کارآفرینی کشاورزی”، نشریه کارآفرینی در کشاورزی، جلد دوم، شماره دوم، تابستان 1394.
[7]     اسدی سی­سخت، کیهان؛ طالبی، کامبیز؛ حسینی، سیدرسول؛  “شناسایی و تحلیل راهبردهای کارآفرینانه در صنایع غذایی منتخب”، فصنامه توسعه کارآفرینی، دوره 8، شماره 4، صص 629-611، زمستان1394.
[8]     شریف­زاده، محمدشریف؛ عبدالله­زاده، غلامحسین؛ عربیون، ابوالقاسم؛ “آسیب شناسی اخلاقی کارآفرینی و توسعه کسب­وکار(رویکرد پدیدارشناسی)”، فصلنامه توسعه کارآفرینی، دوره 7، شماره 4، صص 859-611، زمستان 1393.
[9]     عباسی، محمد؛ قورچیان، نادرقلی؛ “شناسایی عوامل موثر بر توسعه تعاونی‏های دانش آموختگان”، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسللامی ایران، سال سوم، شماره 2، صص  170-143، تابستان 1388.
[10]  موسوی، ستاره؛ جبل عاملی، جلال؛ بابایی، پریناز؛ "نگاهی اجمالی به ارتباط نوآوری و آموزش کارآفرینی دردانشگاه­ها"، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب­وکارهای دانش بنیان، بابلسر، شرکت پژوهشی طرود شمال، 1391.
[11]  بابایی هزه­جان، مجتبی؛ پیران نژاد، علی؛ محمدپور زرندی، حسین؛ امیری، مجتبی؛ “شناسایی عوامل اقتصادی موثر بر کارآفرینی شهری(مطالعه موردی : شهر تهران)”، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، سال پنجم، شماره اول، صص 99-83، 1395.
[12]  رضوی، مصطفی؛ احمدپور داریانی، محمود؛ شهریاری، سلطانعلی؛ “طراحی مدل مفهومی کارآفرینی استراتژیک بر مبنای رویکرد پیکره­بندی”، توسعه کارآفرینی، دوره هفتم، شماره اول، صص 55-37، بهار 1393.
[13]  رییسی، محمد؛ بررسی و اولویت‏بندی استراتژی‏های توسعه کارآفرینی فارغ‏التحصیلان دانشگاهی در شهرستان چابهار، پایان­نامه کارشناسی‏ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چابهار، 1394.
[14] Edward, J. Chambers; Stuart E., Shaw; A Primer on Western CanadianEntrepreneurship; The Western Centre for Economic Research gratefully acknowledges the support of Western Economic Diversification Canada; No. 76, 2004.
[15] Amit, R. H.; Brigham, K.; Markman, G. D.; Entrepreneurial management as strategy, Entrepreneurship as strategy: Competing on the entrepreneurial edge, pp. 83-89, 2000.
[16] Drucker, P. F.; Wilson, G.; The essential Drucker, Oxford: Butterworth Heinemann, Vol. 81, 2001.
[17] Hitt, M. A.; Ireland, R. D.; Sirmon, D. G.; Trahms, C. A.; “Strategic entrepreneurship: creating value for individuals, organizations, and society”, The Academy of Management Perspectives, Vol. 25, No. 2, pp. 57-75, 2011.
[18] Zeqiri, Izet; ”A theoretical overview of the interactions between entrepreneurship and strategic management”, Munich Personal RePEc Archive(MPRA paper), Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de
/21943/ , No. 21943, pp. 1-9, 2010.
[19] Winkler, Christoph; Schulman, Stuart; Aligning Entrepreneurship Education Methods to Students' Entrepreneurial Development Levels,  United States Association for Small Business and Entrepreneurship. Conference Proceedings: K1-K6. Boca Raton: Boca Raton United States Association for Small Business and Entrepreneurship, 2016.
[20] Chiekezie Obianuju, Mary; Nzewi Hop,e Ngozi; Ikon, Michael A.; Chiekezie Chinonye, Simon; (2015). “A Review of Entrepreneurship Development in Japan, South Africa and Malaysia: Lessons for Nigeria”,  INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH & DEVELOPMENT, Vol. 4, Issue 2, February 2015
Available in: www.ijird.com
[21] Sabouri, Mohammad Sadegh; Saberiyan, Mahnaz; Arayesh, Mohammad Bagher; “The Role of Socio-economical Factors of Micro-credit Funds in Improving Rural Women Entrepreneurship Development”, Journal of Sustainable Development, Vol. 9, Issue 5, pp. 187, 2016.