نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیت علمی و دانشیار دانشگاه یزد

2 دانشگاه یزد

3 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات ، دانشکده حسابداری و مدیریت،دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در محیط پیچیده و آشفته امروز نیاز به بهبود مستمر در محصولات، خدمات و فرایند ها به طور گسترده ای به رسمیت شناخته شده است، اما موانعی وجود دارد که موجب می شود این برنامه به خوبی پیش نرود و مطابق با اصول پیاده سازی نشود. هدف از انجام این پژوهش شناسایی موانع پیاده سازی بهبود مستمر در شرکت های پارک علم و فناروی است. با بررسی های صورت گرفته در ادبیات تحقیق، 18 عامل به عنوان موانع پیاده سازی بهبود مستمر شناسایی شد و با توجه به نظرات خبرگان و اساتید دانشگاهی با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی به رتبه بندی موانع پرداخته و مهم ترین مانع پیاده سازی بهبود مستمر معرفی شد. نتایج حاصل از تکنیک تاپسیس فازی نشان می دهد که "مشارکت پایین کارکنان در فعالیت های بهبود مستمر" مهم ترین مانع در پیاده سازی بهبود مستمر می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The survey in implementation Barriers of continuous improvement in the companies located in Science and Technology Park

نویسندگان [English]

  • Habibollah MirGhafuri 1
  • soleyman mansouri mohammad Abadi 3

1 Department of Economics, Management and Accounting, Yazd University

2

3 PhD student Industrial Management the School of Accounting&Management, Allameh Tabataba’i University

کلیدواژه‌ها [English]

  • continuous improvement
  • Fuzzy Topsis
  • Shannon Entropy
  • science and technology park
[1]   اخوان صراف، احمد رضا؛ نیل فروش­زاده، مریم؛ "تعیین عوامل شکست اجرای بهبود مستمر براساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی"،پژوهشنامه مدیریت اجرایی، شماره 2، صص 36-13، 1388.
[2]   علامه، سیدمحسن؛ دانیالی ده حوض، محمود؛ منصوری، حسین؛ "تبیین رابطه بین بهبود مستمر با تعهد سازمانی"، مدیریت کسب­وکار، شماره 12، 1390.
[3]    مظلومی، نادر؛ زمانی، محمود؛ سیدنقوی، میرعلی؛ ربانی، عارفه؛ "رابطه یادگیری سازمانی، بهبود مستمر و اعتماد میان سازمانی با عملکرد سازمانی(شرکت های نمایندگی خدمات بیمه ای) "،پژوهشنامه بیمه، شماره 2، صص 182-163، 1393.
[4]    سماوی، حمیده؛ برادران، مسعود؛ رضایی مقدم، کوروش؛ "بهبود مستمر فرایند آموزش در نظام آموزش عالی کشاورزی: کاربرد مدیریت کیفیت فراگیر"، فصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، شماره 2، صص 42-27،  1387.
[5]   موید، امین؛ "ارائه برنامه آموزشی جهت بهبود مستمر دانش عملی کارکنان در صنعت نفت و گاز"، پژوهش­های جدید در مدیریت و حسابداری، شماره 4، صص 98-83، 1395.
[6]    شکیب، مهدی؛ "بررسی راهکارهای لازم جهت افزایش خلاقیت کارکنان با رویکرد کایزن(بهبود مستمر) مطالعه موردی پالایشگاه گاز پارسیان"، مدیریت کسب­وکار، شماره 30، صص 36-19، 1395.
[7]    میرکاظمی، سیده عذرا؛ قلیزاده، محمدحسن؛ سهیلی پیشکناری، سحر؛ "رتبه‌بندی باشگاه‌های بدنسازی شهر رشت از نظر بهداشت با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند‌ معیاره"، فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره 2، شماره 6، صص 30-19، 1394.
[8]     Bessant, J.; Caffyn, S.; “High-involvement innovation through continuous improvement”, International Journal of Technology Management, Vol. 14, Issue 1, pp. 7-28, 1997.
[9]     Alan J., Beckett; Wainwright, Charles ER; Bance, David; “Implementing an industrial continuous improvement system: a knowledge management case study”, Industrial Management & Data Systems, Vol. 100, Issue 7, pp. 330-338, 2000.
[10] Al Ahbabi, Mubarak; Alshawi, Mustafa; “BIM for client organisations: A continuous improvement approach”, Construction Innovation, Vol. 15, No. 4, pp. 402-408, 2015.
[11] Anderson, Stephen; Roshni, Kumari; “Continuous improvement in schools: Understanding the practice”, International journal of educational development, Vol. 29, No. 3, pp. 281-292, 2009.
[12] Bhuiyan, Nadia; Amit, Baghel; Wilson, Jim; “A sustainable continuous improvement methodology at an aerospace company”, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 55, No. 8, pp. 671-687, 2006.
[13] Barber, Kevin D.; Munive-Hernandez, J. Eduardo; Keane. John P.; “Process-based knowledge management system for continuous improvement”, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 23, No. 8, pp. 1002-1018, 2006.
[14] Nilsson-Witell, Lars, Antoni, Marc; Dahlgaard, Jens J.; “Continuous improvement in product development: Improvement programs and quality principles”, International Journal of Quality & Reliability Management Vol. 22, No. 8, pp. 753-768, 2005.
[15] Nguyen, Phuong Anh; Robinson, Alan G.; “Continuous improvement in Vietnam: unique approaches for a unique culture”, Journal of Asia Business Studies, Vol. 9, No. 2, pp. 195-211, 2015.
[16] Eirin, Lodgaard; Ingvaldsen, Jonas A.; Aschehoug, Silje; Gamme, Inger; “Barriers to continuous improvement: perceptions of top managers, middle managers and workers”, Procedia CIRP, Vol. 41, pp. 1119-1124, 2016.
[17] Nguyen, Phuong Anh; Robinsonl, Alan G.; “Continuous improvement in Vietnam: unique approaches for a unique culture”, Journal of Asia Business Studies, Vol. 9, No. 2, pp. 195-211, 2015.
[18] Stelson, Paul; Hille, Joshua; Eseonu, Chinweike; Doolen, Toni; “What drives continuous improvement project success in healthcare?”, International journal of health care quality assurance, Vol. 30, No. 1, pp. 43-57, 2017.
[19] Bessant, Jo; Caffyn, S.; Gilbert, J.; Harding, R.; Webb, S.; “Rediscovering continuous improvement”, Technovation, Vol. 14, No. 1, pp. 17-29, 1994.
[20] McLean, Richard S.; Jiju, Antony; Jens J., Dahlgaard; “Failure of Continuous Improvement initiatives in manufacturing environments: a systematic review of the evidence”, Total Quality Management & Business Excellence, Vol. 28, No. 3-4, pp. 219-237, 2017.
[21] Oprime, Pedro C.; Sousa Mendes, Glauco Henrique de; Pimenta, Márcio Lopes; “Continuous improvement: critical factors in Brazilian industrial companies”, International Journal of Productivity and Performance Management, vol. 61, No. 1, pp. 69-92, 2011.
[22] Hatami-Marbini, A.; Tavana, M.; “An extension of the Electre I method for group decision-making under a fuzzy environment”, Omega, Vol. 39, No. 4, pp. 373–386, 2011.
[23] Chen, C.-T.; “Extensions of the TOPSIS for group decision-making under fuzzy environment”, Fuzzy sets Syst., Vol. 114, No. 1, pp. 1–9, 2000.
[24] Amiri, M. P.; “Project selection for oil-fields development by using the AHP and fuzzy TOPSIS methods”, Expert Syst. Appl., Vol. 37, No. 9, pp. 6218–6224, 2010.