نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی شرق، دانشگاه گیلان

چکیده

یکی از دلایل شکست و عقب‌ماندگی در صنایع، عدم امکان و آمادگی توسعه تکنولوژی است. با عنایت به اهمیت موضوع شناخت عوامل مؤثر در توسعه تکنولوژی، در این پژوهش با انجام مرور ادبیات، این عوامل شناسایی شد. عوامل مهم با استفاده از نظرات خبرگان صنایع کوچک و متوسط استان گیلان از میان حدود 45 عامل مؤثر شناسایی‌شده، در قالب 17 عامل اصلی مشخص گردید. سپس روابط موجود بین این عوامل با استفاده از روش مدل-سازی ساختاری تفسیری، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته؛ رتبه ‌و سطوح‌ مختلف‌ آن‌ها و ‌مدل ‌روابط‌ میان‌ عوامل کلیدی‌ آن‌ تعیین ‌شد. نتایج حاصل از سطح‌بندی و بررسی عوامل مؤثر بر توسعه تکنولوژی نشان داد که عوامل توجه به رویکرد ادغام تکنولوژی به‌منظور ظهور نوآوری‌های تکنولوژیک، سازوکار‌های مدیریتی و زیرساخت‌های سازمانی، کارآفرینی تکنولوژیکی و کارکردهای اصلی اشاعه و انتشار تکنولوژی، جزو عوامل اصلی توسعه تکنولوژی در صنایع کوچک و متوسط بوده و می‌بایست مورد توجه بیشتری قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the main factors of technology development using interpretive structural modeling(ISM)

نویسنده [English]

  • Hamzeh Amin-Tahmasbi

Department of Industrial Engineering, Faculty of Technology and Engineering, East of Guilan, University of Guilan, Iran

چکیده [English]

One of the reasons for failure and backwardness in the industry is the impossibility and readiness of technology development. Considering the importance of the topic of identifying the factors influencing the development of technology, in this study, by reviewing the literature, these factors were identified. Important factors were determined by using the opinions of experts in the small and medium industries of Guilan Province among 45 effective factors identified in 17 main factors. Then, the relationships between these factors were analyzed using a structured interpretive modeling (ISM) technique; their rank and their levels and the model of relationships among its key factors were determined. The results of leveling and investigating the factors influencing the development of technology showed that the factors of attention to the technology integration approach to the emergence of technological innovations, management mechanisms and organizational infrastructures, technological entrepreneurship and the main functions of diffusion and diffusion of technology are among the main factors of development technology in the small and medium industries and should be paid more attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology
  • development
  • Interpretive Structural Modeling
[1]        خلیل، طارق(ترجمه: اعدابی، سیدمحمد؛ ایزدی، داوود)؛ مدیریت تکنولوژی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران، چاپ دوم، 1386.
[2]    آذر، عادل؛ بیات، کریم؛ "طراحی مدل فرآیند محوری کسب‌وکار با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری"، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات، شماره 1، جلد 1، صص 18-3، 1387.
[3]     بهروزی، محمدمهدی؛ تباربائی، محمدعلی؛ "شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در موفقیت انتقال فناوری در بنگاه‌های کوچک و متوسط- مطالعه موردی: بنگاه‌های دام و فرآورده‌های گوشتی ایران و استرالیا"، فصلنامه توسعه تکنولوژی، شماره 22، 1392.
[4]     زاهدی، شمس­السادات؛ امین اسماعیلی، حمید؛ حاجی حسینی، حجت‌الله؛ واعظی، حسن؛ "تنگناها و راهکارهای کلان توسعه تکنولوژی در ایران"، چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره 7، صص 29-9، 1390.
[5]    علی احمدی، علیرضا؛ اخوان، پیمان؛ "بررسی علل موفقیت برنامه‌ها و سیاست‌های علم و تکنولوژی در کشورهای توسعه‌یافته"، نشریه بین‌المللی علوم مهندسی، شماره 2، جلد 17، صص 28-19، 1385.
[6]        عبدالله، امیر؛ "توسعه تکنولوژی"، فصلنامه توسعه تکنولوژی، شماره دوم، 1382.
[7]    فاتح راد، مهدی؛ "بررسی و تحلیل برخی متدولوژی‌های توسعه (استراتژیک) تکنولوژیک"، فصلنامه توسعه تکنولوژی، شماره سوم، 1383.
[8]    صادق­عمل­نیک، مرتضی؛ "بررسی عوامل مؤثر و ابعاد مختلف مدیریت توسعه تکنولوژی در هزاره سوم"(قسمت اول)؛ فصلنامه توسعه تکنولوژی، شماره هفتم، 1384.
[9]    صادق­عمل­نیک، مرتضی؛ "بررسی عوامل مؤثر و ابعاد مختلف مدیریت توسعه تکنولوژی در هزاره سوم"(قسمت دوم)؛ فصلنامه توسعه تکنولوژی، شماره هشتم، 1384.
[10]   صادق­عمل­نیک، مرتضی؛ "بررسی عوامل مؤثر و ابعاد مختلف مدیریت توسعه تکنولوژی در هزاره سوم"(قسمت سوم)، فصلنامه توسعه تکنولوژی، شماره نهم، 1384.
[11]      میرباقری، سیدمهدی؛ "جریان شناسی توسعه تکنولوژی؛ فصلنامه توسعه تکنولوژی"، فصلنامه توسعه تکنولوژی، شماره هشتم، 1384.
[12]    منطقی، منوچهر؛ "بررسی چندشاخصه کلیدی توسعه تکنولوژی پیشرفته در سطح بنگاه"، فصلنامه توسعه تکنولوژی، شماره پنجم، 1383.
[13]     Diamond Jr, A.M.; “The Career Consequences of a Mistaken Research Project: The Case of Polywater”, American Journal of Economics and Sociology, Vol. 68, No.2, pp.387-411, 2009.
[14]    Brilhuis-Meijer, E.; Pigosso, D.C.; McAloone, T.C.; “Integrating product and technology development: A proposed reference model for dual innovation”, Procedia CIRP, Vol. 50, pp. 32-37, 2016.
[15]    Su, H. N.; Moaniba, I. M.; “Investigating the dynamics of interdisciplinary evolution in technology developments”, Technological Forecasting and Social Change, 2017.
[16]     Kannan, G.; Haq, A. N.; Sasikumar, P.; Arunachalam, S.; “Analysis and selection of green suppliers using interpretative structural modeling and analytic hierarchy process”, International Journal of Management and Decision Making, Vol. 9, No. 2, pp. 163–82, 2008.
[17]    Bitzer, M.; Vielhaber, M.; Dohr, F.; “From product development to technology development”, Procedia CIRP, Vol. 21, pp. 247-251, 2014.
[18]     Warfield, J. W.; "Developing interconnected matrices in structural modelling, IEEE transcript on systems", Men and Cybernetics, Vol. 4, No. 1, pp. 51-81, 1974.