نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی کرج

3 هییت علمی دانشگاه ازاد کرج

چکیده

امروزه صنعت بانکداری به عرصه‌ای بدل شده است که نیاز به نوآوری در آن بیش از سایر صنایع خدماتی احساس می‌شود. هدف از این پژوهش بررسی عوامل و شاخص‌های موثر بر نوآوری خدمات در بانک گردشگری است. جامعه آماری پژوهش کاربران، کاربران ارشد، روسا و معاونین شعب بانک گردشگری در سطح کشور می‌باشد که تعداد 580 نفر از کل پرسنل را شامل می‌شود. با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 232 نفر برآورد گردیده است. قلمرو زمانی پژوهش از بهمن 95 تا مرداد 96 را شامل می‌شود. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه الکترونیک، که روایی آن با قضاوت خبرگان و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است می‌باشد. براساس مطالعات ادبیات انجام شده، در این پژوهش 58 شاخص موثر بر نوآوری خدمات در قالب 9 عامل: ارتباطی، استراتژیک، انسانی، بازار و مشتریان، تکنولوژیک، سازمانی و سیستمی، فرآیندی، مالی و یادگیری در سطح بانک گردشگری شناسایی گردید و با استفاده از معادلات ساختاری و نرم‌افزار Amos تاثیر آنها مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین وضعیت موجود عوامل نوآوری خدمات در بانک گردشگری نشان‌دهنده آن است که این بانک از نظر عملکرد نوآورانه در عامل ارتباطات، فرآیندی، سازمانی و سیستم‌ها و مالی دارای سطحی زیر سطح هشدار و در عوامل استراتژیک، بازار و مشتریان و یادگیری سطحی تقریبا برابر با سطح هشدار دارد و در دو عامل انسانی و تکنولوژیک، سطحی بالاتر از سطح هشدار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of effective factors on service innovation in Tourism bank

نویسندگان [English]

  • Fariba Aref 1
  • fereydon ohadi 3

1 Faculty member

2

3 faculty member

چکیده [English]

Nowadays, banking industry is an area in which innovation is required more than any other service industries. Studying the factors and indices effective on service innovation in tourism bank, is the aim of this research. Research statistical population consists of 580 out of the whole tourism bank personnel all over the country including users, senior users, bosses and deputies. The sample size is estimated 232 persons using Morgan Table, and the research time span is from Bahman 95 to Mordad 96. Data gathering is done through electronic questionnaire whose validity is verified by expert’s views, and its reliability by the coefficient of Chronbach’s alpha. In this research, based on studied literature, 58 indices effective on service innovation in the form of 9 factors at the bank level were identified including communication, strategic, human, market and customers, technologic, organizational and systematic, processing, financial, and learning ones; and their effects were studied by structural equations and Amos software. Also, the present status of service innovation factors in tourism bank indicates that its innovative performance is under alarming level for the communication, processing, organizational and systematic, and financial factors; it is nearly equal to alarming level for strategic, market and customers, and learning ones; and finally the human and technology factors are at higher level of alarming.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • service innovation
  • banking industry
  • tourism bank
  • Amos
[1]     ابریشم‌کار، محمدمهدی؛ عبداللهی، یزید ابوبکر؛ "ارتباط میان چابکی نیروی کار و نوآوری محصول جدید(مطالعه موردی:  شرکت­های کوچک، متوسط و بزرگ در صنعت فناوری بالا)"، فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره 8، شماره 2، تابستان 1395.
[2]    احمدپور، احمد، حسنیان، زینب؛ "بررسی رابطه بین مدیریت دانش و ارتباطات با نوآوری خدمات بانکی در بانک ملی شعب استان مازندران"، کنفرانس بین­المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی، 1394.
[3]   بهزادی مقدم، وحید؛ "ارزشیابی و تحلیل مولفه‌های مدیریت نوآوری در خدمات(مطالعه موردی: آریا رسانه تدبیر شاتل)"، کنفرانس بین‌المللی نخبگان مدیریت، تهران، 1395.
[4]    پرهیزگار، محمدمهدی؛ فروزنده دهکردی، لطف­اله؛ جوکار، علی اکبر؛ درینی، ولی محمد؛ "شناسایی عوامل موثر بر نوآوری سازمانی با تکیه بر پارادایم نوآوری باز(مطالعه موردی: صنعت نشر کشور)"، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، سال یازدهم، شماره 31،  صص 125-101، 1392.
[5]   تاج‌الدینی، محمدحسین؛ ارائه مدل مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) با رویکرد مدیریت نوآوری خدمات(مطالعه موردی: خدمات بانکی)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات، نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، 1395.
[6]     تید، جو؛ بسنت، جان(ترجمه: آراستی، محمدرضا؛ همکاران)؛ مدیریت نوآوری، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، جلد 1 و2، 1395.
[7]   حسینی، میرزاحسن؛ قادری، سمیه؛ "مدل عوامل موثر بر کیفیت خدمات بانکی"، چشم­انداز مدیریت بازرگانی، شماره 3، پیاپی 36، صص 115-89، 1389.
[8]   حقانی، محمدعلی؛ "ارائه یک مدل مفهومی جهت تاثیر نوآوری بر عملکرد بانک: مطالعه موردی خدمات بانکداری الکترونیک"، نهمین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت، دی 1395، تهران.
[9]    خمسه، عباس؛ شیخی، رحیم، "مقایسه و تحلیل عملکرد مدیریت نوآوری خدمات در صنعت خودرو(مطالعه موردی: مقایسه شرکت‌های ایساکو و سایپا یدک)"، کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت، تهران، خرداد 1395.
[10]  رادفر، رضا؛ خمسه، عباس؛ مدیریت تکنولوژی، نگرشی جامع بر تکنولوژی، نوآوری و تجاری سازی، انتشارات علمی فرهنگی، 1395.
[11]  رحیم‌نیا، فریبرز؛ پورسلیمی، مجتبی؛ بصیر، لیلا؛ "تاثیر نوآوری در خدمات بر نیات رفتاری مشتریان به واسطه بازاریابی حسی(مورد مطالعه:  هتل­های پنج ستاره شهر مشهد)"، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، شماره دوم، پیاپی 21، 1395.
[12] سفیدگران، بهارک؛ اسدی، اصغر؛ رضایی، یوسف؛ "رویکردی نوین درایجاد مزیت رقابتی پایدار در خدمات بانکی"، دومین کنفرانس بین­المللی بازاریابی خدمات مالی، 1389.
[13]  کلهری، پرویز؛ پیله‌وری، نازنین؛ "ارائه مدلی جهت ارزیابی توانمندی نوآوری با استفاده از سیستم استنتاج فازی(مطالعه موردی شرکت رادیاتور ایران)"،سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، 2013.
[14] مرادی، محمود؛ یاکیده، کیخسرو؛ عبداللهیان، فرزانه؛ صفردوست، عاطیه؛ "بررسی تاثیر فرهنگ مدیریت خطا بر نوآوری سازمانی"، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره یازدهم، شماره دوم، صص 114-87، 1392.
[15] نادری ، عزت­اله؛ سیف نراقی، مریم؛ روش‌های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی (با تاکید بر علوم تربیتی)، تهران، نشر ارسباران، 1390.
[16]  ناصرملی، محمدحسن؛ خمسه، عباس؛ "ارزیابی عملکرد ابعاد و شاخص­های مدیریت نوآوری در صنعت تجهیزات نیروگاهی و تامین انرژی(مطالعه موردی: شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس)"، دوفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی شماره بیست و پنج، بهار و تابستان 1394، صص 58-45، 1394.
[17]  نوع‌پسند اصیل، سید محمد؛ عاشق حسینی مهروانی، مجید؛ "تاثیر فرایندهای مدیریت استعداد بر کیفیت خدمات و نوآوری کارکنان"، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت(بهبود و تحول)، سال 23ام، شماره 75، پاییز 93، صص 38-19، 1393.
[18]  هدایتی، منا؛ خمسه، عباس؛ "ارزیابی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر مدیریت نوآوری با مدلی بومی در صنعت نیروگاهی (تحقیق موردی: شرکت تعمیرات نیروگاهی)"؛ کنفرانس بین‌المللی نخبگان مدیریت، خرداد 1395

[19] Akhisar, İlyas; Tunay, K.Batu; Tunay, Necla; “The Effects of Innovations on Bank Performance: The Case of  Electronic Banking Services”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 195, 3 July 2015, pp. 369-375, 2015.

[20] Akman, GÜLŞEN; Yilmaz, Cenciz; “Innovative capability innovation strategy and market orientation: An empirical analysis in Turkish software industry”, International Journal of Innovation Management, Vol. 12, Issue 01, March 2008
[21] A. Martı´nez-Roma´n , Juan; Gamero, Javier; A. Tamayo, Juan; “Analysis of innovation in SMEs using an innovative capability-based non-linear model: A study in the province of Seville (Spain)”, Technovation, Vol. 31, pp. 459–475, 2011.
[22] Boon-Hui Chai, Bobby; Tan, Pek See; Shong Goh, Thian; “Banking Services that Influence the Bank Performance”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 224, 15 June 2016, pp. 401-407, 2016.
[23] Chuang, Shu-Hui; Lin, Hong-Non; “Performance implications of information-value offering in e-service systems: Examining the resource-based perspective and innovation strategy”, The Journal of Strategic Information Systems, Vol. 26, Issue 1, March 2017, pp. 22–38, 2017.
[24] Cornaggia, Jess; Mao, Yifei; Tian, Xuan; Wolfe, Brian; “Does banking competition affect innovation?”, Journal of Financial Economics, Vol. 115, Issue 1, January 2015, pp. 189-209, 2013.
[25] Dickel, Deise Graziele; de Moura,  Gilnei Luiz; “Organizational performance evaluation in intangible criteria: a model based on knowledge management and innovation management”, RAI Revista de Administração e Inovação, Vol. 13, Issue 3, pp. 211–220, July–September 2016.
[26] Faunce, T.A; Innovation, Definition of, Encyclopedia of Applied Ethics(Second Edition), pp. 731–736, 2012.
[27] Hidalgo, Antonio; D’Alvano, Luigi; “Service innovation: Inward and outward related activities and cooperation mode”, Journal of business research, Vol. 67, Issue 5, pp. 698-703, May 2014.
[28] Laukkanen, Tommi; “Consumer adoption versus rejection decisions in seemingly similar service innovations: The case of the Internet and mobile banking”, Journal of Business Research ,Vol. 69, Issue 7, pp. 2432-2439, July 2016.
[29] Lay Hong, Tan; Boon Cheong, Chew; Syaiful Rizal, Hamid; “Service Innovation in Malaysian Banking Industry towards Sustainable Competitive Advantage through Environmentally and Socially Practices”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 224, pp. 52-59, 15 June 2016.
[30] Lopes, Catia Milena; Scavarda, Annibal; Hofmeister, Luiz Fernando; Thomé, Antônio M.T.; L.Vaccaro, Guilherme; “An analysis of the interplay between organizational sustainability, knowledge management, and open innovation”, Journal of Cleaner Production, Vol. 142, Part 1, pp. 476–488, 20 January 2017.
[31] Ross, Alastair; “Establishing a system for innovation in a professional services firm”, Business Horizons, Vol. 59, Issue2, pp. 137–147, March–April 2016.
[32] Saebi, Tina; J.Foss, Nicolai; “Business models for open innovation: Matching heterogeneous open innovation strategies with business model dimensions”, European Management Journal, Vol. 33, Issue 3, pp. 201-213, June 2015.
[33] Stoshikj, Marina; Kryvinska, Natalia; Strauss, Christine; “Service system and service innovation: two pillars of service science”, Procedia computer science, Vol. 83, pp. 212-220, 2016.
[34] Sukkird, Vatcharapong; Shirahada, Kunia; “Technology challenges to healthcare service innovation in aging Asia: case of value co-creation in emergency medical support system”, Thechnology in society, Vol. 43, pp. 122-128, November 2015.
[35] Synder, Hannah; Gustafsson, Andres; Fombelle, Paul; Kristensson, Per; “Identifying categories of service innovation: A review and synthesis of the literature”, Journal of Business Research, Vol. 69, Issue 7, pp. 2401-2408, July 2016.
[36] Thakur, Ramendra; Hale, Dena; “Service innovation: A comparative study of U.S. and Indian service firms”, Journal of Business Research, Vol. 66, Issue 8, pp. 1108–1123, 2013.
[37] Witell, Lars; Snyder, Hannah; Gustafsson,  Anders; Fombelle, Paul; Kristensson, Per; “Defining service innovation: A review and synthesis”, Journal of Business Research, Vol. 9, Issue 8, August 2016, pp. 2863-2872, 2015.  
[38] Zeng, Jing; Zhang, Wenqing; Matsui, Yoshiki; Zhao, Xiande; “The impact of organizational context on hard and soft quality management and innovation performance”, International Journal of Production Economics, Vol. 185, pp. 240–25, March 2017.