نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

امروزه فعالیت‌های تحقیق و توسعه به عنوان پایگاه اصلی نوآوری موجب بهبود تکنولوژی می‌شوند و از این طریق نقش موثری در افزایش ارزش‌افزوده بخش صنعت ایفا می کنند. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر فعالیت‌های تحقیق و توسعه بر ارزش افزوده در صنایع ایران می‌باشد. به همین منظور تاثیر مخارج تحقیق و توسعه بر ارزش افزوده در صنایع (کارگاه‌های ده نفر کارکن و بیشتر) ایران از 129 صنعت به تفکیک کدهای چهار رقمی ISIC ، با استفاده از روش اقتصاد سنجی داده‌های تابلویی طی سال‌های1374 الی 1393 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد، مخارج R&D داخلی تأثیر مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده صنایع مورد بررسی داشته‌اند. لذا توصیه می‌گردد دولت از فعالیت‌های R&D صنایع جهت پیشرفت تکنولوژی و بهبود روش‌های تولیدی آنان حمایت نماید. همچنین نتایج تخمین مدل حاکی از آن است، تعداد کل شاغلان و موجودی سرمایه نیز دارای تأثیر مثبت و معنی‌دار بر ارزش افزوده در صنایع ایران می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of RD Efforts on Value added in Iran’s industrial sector

نویسنده [English]

  • Hedayat Hosein zade 2

1

2 Faculty member

چکیده [English]

Research and development is an important economic issue that causes technological changes and therefore has a significant role in development of technology and increasing value added. In this study, the effect of RD efforts on value added of Iranian industries is investigated by applying panel data method. The results indicate that internal RD expenditure has a significant and positive effect on value added of Iranian industries. Therefore, the policy recommendations of this study suggest that the government should support RD efforts of industries in order to improve their technologies and production methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal RD expenditure
  • Iran’s industries
  • value added
  • panel data
[1]          آذربایجانی، کریم؛ اندازه­گیری و تجزیه و تحلیل بهره­وری صنایع کشور، طرح تحقیقاتی سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان، 1368.
[2]          آذربایجانی، کریم؛ الگوی اقتصاد سنجی عوامل موثر بر بهره­وری صنایع کشور، طرح تحقیقاتی سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان، 1369.
[3]          امینی، علیرضا؛ حجازی آزاد، زهره؛ "تحلیل نقش سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه در ارتقای بهره­وری کل عوامل در اقتصاد ایران"، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، سال دهم، شماره 35، صص 30-1، 1387.
[4]          باقرزاده، علی؛ کمیجانی، اکبر؛ "تحلیلاثرتحقیقوتوسعهداخلیوخارجیبربهره­وریکلعوامل تولیددربخشکشاورزیایران"، فصلنامه مدل­سازی اقتصادی، سال چهارم، شماره 11، صص 119-93، 1389.
[5]          توفیق، علی اصغر؛ "مدیریت واحدهای تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی"، مجموعه مقالات نخستین همایش سراسری مراکز تحقیق و توسعه صنایع کشور، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، تهران، صص 29-20، 1379.
[6]          جلائی، عبدالمجید؛ صادقی، زین­العابدین؛ اعمی بنده قرائی، حسن؛ "بررسی کشش بین واردات کالاهای واسطه­ای، نیروی کار و سرمایه در ایران رهیافت تابع هزینه ترانسلوگ"، تحقیقات اقتصادی، شماره 82، صص 68-53، 1387.
[7]          حسن­زاده، علی؛ حیدری، حسن؛ "بررسی نقش مخارج R&D در نرخ رشد اقتصادی"،فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، شماره 8، صص 78-60، 1380.
[8]          حیدری، حسن؛ فرخ­نژاد، پروانه؛ محمدزاده، یوسف؛ "نقش تحقیقوتوسعهوظرفیت جذبدربهره­وریکلعواملتولیددرکشورهای در حال توسعه"، فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، دوره 22، شماره 3، صص 62-37، 1395.
[9]          دین محمدی، مصطفی؛ وزیری، علیرضا؛ شهنازی، روح ا...؛ "تحلیل ساختار فعالیت­های تحقیق و توسعه"، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، سال اول، شماره 4، صص 99-62، 1385.
[10]       زراء نژاد، منصور؛ انصاری، الهه؛ "اندازه­گیری بهره­وری صنایع در صنایع بزرگ استان خوزستان"، فصلنامه بررسی­های اقتصادی، سال 4، شماره 4، صص 26-1، 1386.
[11]       سایت بانک مرکزی (http://tsd.cbi.ir/IntTSD/Display/) و (http://www.cbi.ir/simplelist/).
سایت سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (http://www.unido.org/index.php?id=o3474).
[12]       سایت مرکز آمار ایران (/http://amar.sci.org.ir).
[13]       سبحانی، حسن؛ عزیزمحمدلو، حمید؛ "تحلیل مقایسه­ای بهره­وری عوامل تولید در زیر بخش­های صنایع بزرگ ایران"، تحقیقات اقتصادی، شماره 82، صص 119-87، 1387.
[14]       شاه آبادی، ابوالفضل؛ "منابع رشد بخش صنایع و معادن اقتصاد ایران"، جستارهای اقتصادی، سال دوم، شماره 4، صص 80- 55، 1384.
[15]       شهسوار جلاوت، امیر؛ "بررسی وضعیت واحدهای تحقیق و توسعه استان و تبین جایگاه کنونی و تدوین خط­مشی­ها و راهکارهایی جهت توسعه این واحدها"، مجموعه مقالات سومین همایش بین­المللی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، نشر آتنا، تهران، صص 266-253، 1380.
[16]       عاقلی کهنه شهری، لطفعلی؛ "برآورد تابع تولید معادن کشور"، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، سال ششم، شماره 1، صص 50-33، 1385.
[17]       محمدزاده، پرویز؛ رهنمای قراملکی، غلامحسین؛ "بررسی تاثیر موجودی سرمایه داخلی و خارجی بر  ارزش افزوده در صنایع متوسط و بزرگ ایران"، سیاستگذاری اقتصادی، سال دوم، شماره 4، صص 204-173، 1389.
[18]       متفکرآزاد، محمدعلی؛ رهنمای قراملکی، غلامحسین؛ "بررسی تأثیر فعالیت‌هایR&Dبر ارزش افزوده در واحدهای تحقیق و توسعه ایران"، فصلنامه سیاستگذاری اقتصادی، سال پنجم، شماره 9، صص 55-29، 1392.
[19]       مهرابی بشرآبادی، حسین؛ جاودان، ابراهیم؛ "تأثیرتحقیقوتوسعهبررشدوبهره­وریدربخشکشاورزیایران"، اقتصاد و توسعه کشاورزی، سال بیست و پنجم، شماره 2، صص 180- 172، 1390.
[20]       ملت پرست، ماهور؛ بداغی، لیلا؛ "تحلیل فعالیت­های تحقیق و توسعه در صنعت در قالب شبکه تکنولوژی"، مجموعه مقالات سومین همایش بین­المللی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، تهران، صص 28-11، 1380.
[21]       نیلی، مسعود؛ همکاران؛ خلاصه مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور، چاپ دوم، دانشگاه صنعتی شریف و موسسه انتشارات علمی، تهران، 1382.
[22]       واعظ، محمد؛ طیبی، کمیل؛ قنبری، عبدالله؛ "نقش هزینه­های تحقیق و توسعه در ارزش افزوده صنایع با فناوری بالا"، فصلنامه بررسی­های اقتصادی، سال چهارم، شماره 4، صص 72-53، 1386.
[23]       وجدانی طهرانی، هدیه؛ افتخاری، عبدالرضا رکن الدین؛ "سنجش اثربخشی سرمایه­گذاری­های تحقیقاتی و فیزیکی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن"، فصلنامه مدرس، سال نهم، شماره 42، صص 264-245، 1384.
[24]      Abaszade Talarposhti, Z.; “The Investigation of Effect of R&D on Total Factor Productivity in Iran”, Journal of Basic and Applied Scientific Research, Vol. 2, No. 4, pp. 4328-4332, 2012.
[25]      Aghion, P.; Howitt, P.; “A Model of Growth through Creative Destruction”, Econometrica, Vol. 60, No. 2, pp. 323-351, 992.
[26]      Akkoyunlu, A.; Mihci, S.; Arsalan, H.; “The Custom Union with EU and Impact on Turkey’s Economic Growth”, eighth ETSG(European Trade Study Group) Annual Conference-Vienna, 2006.
[27]      Aminullah, E.; “The Dynamics of Industrial Technological Capability in Indonesian Economic Development”, first International Conference on Systems Thinking in Management, pp. 49-56, 2000.
[28]      Arrow, K.J.; “The Economics Implications of Learning by Doing”, Review of Economic Studies, Vol. 29, No. 3, pp. 155-173, 1962.
[29]      Baltagi; Econometric Analysis of PanelData, Wiley Publishing, USA, Third edition, 2005.
[30]      Bozkurt, C.; “R&D Expenditures and Economic Growth Relationship in Turkey”, International Journal of Economics and Financial Issues, Vol. 5, No. 1, pp. 188-198, 2015.
[31]      Greene, W.H.; Econometric Analysis, Prentice-Hall Inc., USA, Fifth Edition, 2002.
[32]      Grossman, G.M.; Helpman, E.; “Quality Ladders in the Theory of Growth”, Review of Economic Studies, Vol. 58, No. 1, pp. 43-61, 1991.
[33]      Jones, C.I.; “R&D-Based Models of Economic Growth, Journal of Political Economy”, Vol. 103, No. 4, pp. 759-784, 1995.
[34]      Lucas, R.E.; “On the Mechanics of Economic Development”, Journal of Monetary Economics, Vol. 22, pp. 3-42, 1988.
[35]      Romer, D.; Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill Companies, USA, Third Edition, 2006.
[36]      Romer, P.M.; “Endogenous Technological Change”, Journal of Political Economy, Vol. 98, No. 5, pp. S71-S102, 1990.
[37]      Snowdon, B.; Vane, H.R.; Modern Macroeconomics, Edward Elgar Publishing, USA, 2005.
[38]      Svensson, R.; Growth through Research and Development- What Does the Research Literature Say?, VINNOVA- Swedish Governmental Agency for Innovation Systems, 2008.  
[39]      Sylwester, K.; “R&D and Economic Growth”, Journal of Development Economics, Vol. 13, No. 4, pp.71-84, 2001.
[40] Tsang, W.K.; Yip, S.L.; Heng Toh, M.; “The Impact of R&D on Value added for Domestic and Foreign Firms in a Newly Industrialized Economy”, International Business Review, Vol. 17, No. 4, pp. 423–441, 2008.
[41]      Tseng, C.Y.; “Internal R&D Effort, External Imported Technology and Economic Value added: Empirical Study of Taiwan's Electronic Industry”, Applied Economics, Vol. 40, No. 8, pp. 1073-1082, 2008.
[42]      Ulka, H.; “R&D, Innovation and Economic Growth: An Empirical Analysis”, IMF working paper, No. WP/04/185, 2004.
[43]      Yanbing, W. ; “Indigenous R&D, Technology Imports and Productivity: Evidence from Industries across Regions of China”, economic research journal, Vol. 53, No. 8, pp. 78-61, 2008.