نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت فناوری پژوهشکده مطالعات فناوری های نوین سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

2 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

چکیده

چکیده
مطالعة تجربیات موفق توسعة صنعتی در چندین کشور جهان از این حکایت دارد که یکی از مهم‌ترین ابزارها در زمینة زیرساخت‌های توسعة صنعتی در دسترس دولت‌ها، شهرک‌های صنعتی بوده‌اند. این شهرک‌ها به ‌عنوان محلی برای تجمیع صنایع مختلف کوچک، متوسط و بزرگ، دسترسی آنها را به خدمات و نیازمندی‌های ضروری به‌شکل مناسبی فراهم آورده است. دسترسی به صنایع وابسته برای تأمین مواد اولیه یا تکمیل زنجیرۀ ارزش و هم‌چنین بازارهای مصرف را سهولت می‌بخشند و با دور کردن این صنایع از مناطق شهری و روستایی، به رعایت اصول زیست‌محیطی در کشور نیز کمک شایانی می‌کنند. این پژوهش بر آن است تا با بررسی منابع موجود ضمن ارزیابی وضعیت شهرک‌های صنعتی در کشور، عوامل تأثیرگذار بر موفقیت شهرک‌های صنعتی را ارائه نماید. بنابراین سؤال اصلی پژوهش تعیین عوامل کلیدی تأثیرگذار بر موفقیت شهرک‌های صنعتی است.
این شهرک‌ها در طول سالیان گذشته در رشد و توسعه‌ی صنعتی، اقتصادی و اشتغال‌زایی نقش مهمی ایفا کرده‌اند. با این حال تجربة شهرک‌های صنعتی در ایران را نمی‌توان تجربه‌ای کاملا موفق دانست. تاکنون در هیچ مطالعة مستقلی به بررسی عوامل موفقیت (یا شکست) شهرک‌های صنعتی در ایران پرداخته نشده است. در این بررسی چارچوب مفهومی برای ارزیابی عوامل موفقیت طراحی و به مدیران و سیاست‌گذاران و پژوهشگران سیاست‌گذاری توسعة صنعتی کشور عرضه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Conceptual framework for assessment of industrial estates development in Iran

نویسندگان [English]

  • Ghasem Ramezanpur Nargesi 1
  • Homa Ghaed-Sharafi 2

1 faculty member

2 آموزش تحصیلات تکمیلی و پژوهش

چکیده [English]

According to successful experience of industrial development in several countries, the most important instruments of industrial development infrastructure are the industrial estates. They promote industrialization in order to provide common facilities to a number of small and medium-sized industries. In this survey, the present resources in the libraries and internet are studied; meanwhile, the conditions of industrial estates in Iran for the impact of key factors on their success are evaluated. So, the goal of the research is to determine the influential key factors on the success in this respect. Industrial estates have almost a long history in Iran, they have played an important role to facilitate and promote industrial, economic development, and also employment. The related experience in Iran is not completely successful. There are several inactive and semi active industrial estates that have not done any industrial activities, therefore many industrial projects have been stopped in different phases (such as allocation of land as well as installation of equipment and machinery).These are regretful indications of difficulties in the research and development process of industrial estates in Iran. No independent research has been done on the effects of success and failure in this regard. For this reason, we have designed a conceptual framework to assess the success factors for managers, policy makers and researchers of industrial development in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conceptual framework
  • small and medium-sized industries
  • industrial estates
  • industrial areas
  • industrial development
[1]    سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(یونیدو- 2003)[ترجمه: شقاقی، عبدالرضا؛ شفیعی، مسعود]؛ ‌استراتژی افزایش مشارکت موثر و رقابتی بخش صنایع کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی و صنعتی جمهوری اسلامی ایران؛ موسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران، چاپ دوم، 1387.
[2]    سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران؛ آمارنامة شماره 81(تا پایان شهریور 1395)، تهران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، 1395.
[3]    سرکیسیان، آلفرد؛ سیا ست تکنولوژی، مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و معادن؛ فصل‌های پنج و شش، 1384.
[4]  رمضان‌پور نرگسی، قاسم؛ بررسی و تعیین مولفه‌های ارزیابی شهرک‌های صنعتی ایران،گزارش طرح پژوهشی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، 1393.
[5]    صفوی، رحمت‌الله؛ بررسی وضعیت شهرک‌های صنعتی استان تهران براساس دیدگاه‌ها و انتظارات صاحبان صنایع، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، سازمان مدیریت صنعتی، 1382.
[6]     مرکز تحقیقات مخابرات ایران. تدوین استراتژی توسعه کسب­وکارهای کوچک و متوسط در حوزه فاوا، گزارش طرح پژوهشی، شرکت مهندسی مشاور حاسب سیستم‌،1390.
[7]    دانشمند، علی اکبر؛ "قانون اساسی واستراتژی توسعه صنعتی"، فصلنامه توسعه تکنولوژی، دوره 1، شماره دوم، صص 34-24، زمستان 1382.  
[8]    محمدی کنگرانی، حنانه؛ تحلیل شبکه‌ای، روشی جدید برای حل مسایل مدیریتی و سیاستی در راستای توسعه صنعتی. فصلنامه توسعه تکنولوژی، دوره 8، شماره چهاردهم، صص 34-23، تابستان 1389.
[9]   سایت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، /http://isipo.ir.
[10]سایت سامانه قوانین و مقررات کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، قابل دسترسی در:
[11]مصاحبه‌های اکتشافی با نخبگان صنعت و خبرگان شهرک‌های صنعتی.
[12] Legislative Council Secretariat; “Fact Sheet: Industrial research institutes and industrial parks in Taiwan, Sri Lanka”, 2011.
[13] Chun-Chu, Liu; Chia-Yon, Chen; “A Computable General Equilibrium Model of Southern Region in Taiwan: The Impact of the Taiwan Science-Based Industrial Park”, American Journal of Applied Sciences, Vol. 1, No. 3, 2004.
[14] Taiwan Ministry of Science and Technology; “Development of Science Parks”, 2009.
[15] Saxenian, Annalee; “The silicon Valley-Hsinchu Connection: Technical Com_ munities and Industrial Upgrading”,   Berkeley Planning Journal, Vol. 15, Issue 1, 2001.
[16] Wong, K.Y.; Aspinwall. E.; “Characterizing knowledge management in the small business environment”; Journal of Knowledge Management, Vol. 8, Issue 3, 2004, pp.44-61.
[17] Chang, Tseh; Chen, Yau-Kuang; Xiaobin, Simon; “The Right to Inhabitant: the Asian Challenges”, The 7th East Asian Regional Conference in Alternative Geography(EARCAG), Conference Proceeding, Osaka, Japan, 23-24 July 2014.
[18] Sri Lanka Asian Development Bank;“Enabling Small and Medium Enterprise Growth(Financed by the Japan Special Fund)”, 2004, ADB; Availabe at:
[19] UNIDO; “Productivity enhancement and equitable development: challenges for SME development”, United Nations industrial Development Organization,Vienna: 2006; Availabe at:
[20] UNIDO & OECD; “Effective policies for small business: A guide for the policy review process and strategic plans for micro, small and medium enterprise  development”; OECD, 2004, Available at: https://www.unido.org/sites/default/files/2009-04/Effective_policies_for_small_ business_0.pdf .