نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر انتخاب استراتژی همکاری بین استارت آپ ها و برند ها می باشد. مدیران و کارشناسان شرکت های دانش بنیان فعال در پارک علم و فن آوری قزوین و نیز برخی از برندهای فعال در شهرک های صنعتی قزوین، به عنوان جامعه آماری این تحقیق در نظر گرفته شده است. با توجه به جدول مورگان تعداد نمونه مورد نیاز 80 نفر بدست آمده است. ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر، پرسشنامه محقق ساخته می باشد و براساس شاخص های مطرح شده در مقاله کوهلر (2016) تدوین شده است. در این تحقیق به منظور آزمون فرضیات از روش های تی استودنت و فریدمن استفاده شده است. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎﻥ می دهد میزان تطابق اهداف برند با اهداف استارت آپ، زمان تاسیس استارت آپ و تنوع ایده های نوآورانه بر انتخاب استراتژی همکاری تاثیر ﺩﺍﺭﺩ. نیاز استارت آپ به کانال جدید برای توزیع محصولات، نیاز استارت آپ به ورود به بازارهای جدید و احساس نیاز مدیران استارت آپ به افزایش اعتبار شرکتشان بر انتخاب استراتژی حمایت تاثیر دارد. همچنین قدرت مالی برند، نیاز مالی برند، نیاز مالی استارت آپ، اهمیت دسترسی به منابع شرکت و اهمیت دسترسی به استعدادهای استارت آپ بر انتخاب استراتژی سرمایه گذاری تاثیر دارد. علاوه بر این ریسک پذیری مدیران، ارزش (قیمت) استارت آپ و شکاف (خلاء) نوآوری بر انتخاب استراتژی بلعیدن تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of effective factors on the selection of collaboration strategy among (institutionalized companies) and startups (Case study: startups of Qazvin Science and Technology Park)

نویسندگان [English]

  • mahdi nasrollahi 1
  • Mohammad Reza Fathi 2
  • fariba shoshpari 3

1 Assistant Professor of Industrial management, Faculty of social sciences, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran

2 Assistant Professor, College of Farabi, University of Tehran, Iran

3 Qazvin Islamic Azad University

چکیده [English]

The aim of this research is to study the effective factors on the selection of collaboration strategy among startups and brands. The managers and experts of knowledge-based companies in Qazvin Science and Technology Park, and also, some of the active brands of Qazvin industrial towns are considered as the statistical population of this research. The number of required samples was 80 persons regarding Morgan Table. Researcher-made questionnaire, based on indices mentioned in Kohler article (2016), is compiled to gather the data, and T-Student & Freidman methods are applied to test the hypotheses. Findings show that the degree of conformity between the brand and startup goals, the time of startup establishment, and the variety of innovative ideas are effective on the selection of collaboration strategy. The startup’s need to new channel for products distribution and to enter new markets, and the startup managers’ desire to increase the credibility of their companies, influence the selection of support strategy. Also, the financial power and need of the brand, the financial need of startup, and the importance of the access to company resources and to the startup’s talents are effective on the selection of investment strategy. Besides, the risk bearing of the managers, startup value, and innovation gap affect the selection of absorption strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collaboration strategy
  • supporting strategy
  • investment strategy
  • absorption strategy
  • startup
  • Science and Technology Park
[1]      حیدرزاده، کامبیز؛ زند حسامی، حسام؛ قافله باشی، سیده سارا؛ "ارزیابی تأثیر طبقه برند، شناخت برند و قیمت، بر ارزش موردانتظار و تمایلات رفتاری خریداران گوشی موبایل، مطالعه موردی دانشجویان"، مجله مدیریت بازاریابی، دوره 5، شماره 9، صص 55-21،  5(9)، 21-55، 1389.
[2]      علی آبادی، بهزاد؛ بررسی تاثیر ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر تداوم و ترویج ارتباط مشتریان در صنعت بانکداری (مطالعه موردی بانک پاسارگاد)، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1389.
[3]      Bianchi, C.; Marinković, M.; Cosenz, F.;“A Dynamic Performance Management Approach to Evaluate and Support SMEs Competitiveness: Evidences from a Case Study”, International System Dynamics Conference Proceedings, System Dynamics Society: USA, 2013.
[4]      Bivona, E.; “How to define a profitable and sustainable growth policy in a changing market? A case study: a small publishing company”, International System Dynamics Conference Proceedings, System Dynamics Society: Norway, 2000.
[5]      Chesbrough, H.; “The era of open innovation”, MIT Sloan Management Review, Vol. 44, Issue 3, pp. 35-41, 2003.
[6]      Chesbrough, H.; “Why internal ventures are different from external startups”, Retrieved November, Vol. 25, 2015, from http://steveblank.com/2014/03/26/why.
[7]      Chorev, S.; Anderson, A. R.; “Success in Israeli High-Tech Start-Ups; Critical Factors and Process”, Technovation Vol. 26, pp. 162–174, 2006.
[8]      Dushnitsky, G.; Lenox, M. J.; “When do incumbents learn from entrepreneurial ventures? Corporate venture capital and investing firm innovation rates”, Research Policy, Vol. 34, Issue 5, pp. 615-639, 2005.
[9]      Kameyama, S.; Kobayashi, H.; Suetake, T.; “Model for SME sector development. International System Dynamics”, Conference Proceedings. System Dynamics Society: USA, 2001.
[10]  Kim, H.; Kim, W.; “The relationship between brand equity and firms’ performance in luxury hotels and chain restaurants”, Tourism Management, Vol. 26, Issue 4, pp. 549-560, 2005.
[11]  Kohler, T.; “Corporate accelerators: Building bridges between corporations and startups”, Business Horizons, Vol. 59, Issue 3, pp. 347-357, 2016.