نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

2 دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

در عصر حاضر، شرکت‌ها برای انطباق با شرایط متغیر در بازار و مقابله با رقبا به‌دنبال کسب مزایای رقابتی هستند تا بتوانند زمینه ی بقای خود را در محیط پرتلاطم فراهم کرده و عملکرد بهتری از خود نشان دهند. تغییرات سریع فناوری اطلاعات، فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی را به‌طور عمیقی تحت تأثیر قرار داده است. درواقع رونق اقتصادی کشورها، صنایع و شرکت‌ها به بهره‌برداری مناسب از فناوری اطلاعات وابسته است. قابلیت فناوری اطلاعات می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای شرکت در نظر گرفته شود و زمینه را برای مقابله با تغییرات سریع محیطی فراهم کند. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش 120 شرکت مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی انجام شده است. تمامی فرضیه های پژوهش مورد تایید قرار گرفتند و نتایج نشان داد که قابلیت فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت از طریق دو متغیر میانجی قابلیت مدیریت فرآیند کسب و کار و قابلیت یکپارچگی زنجیره تامین تاثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Impact of information technology Capabilities on firm performance: the mediation role of business process management and supply chain integration Capabilities

نویسندگان [English]

  • rezvaneh mirfallah domochali 1
  • Mostafa Ebrahimpour 2
  • mahmoud moradi 2

1 Universiti of guilan, Rasht, Iran

2 university of guilan, rasht, iran

چکیده [English]

Nowadays, for adapting to changing conditions in the market and dealing with competitors, companies are seeking to gain competitive advantages in order to survive in turbulent environment and get better performance. In fact, economic prosperity of the countries, industries, and companies are dependent on utilizing the information technology appropriately. Information technology capability can be considered as a competitive advantage for the firm and can pave the way for dealing with unpredicted conditions and rapid environment changes. The research method was descriptive- survey and data were collected through questionnaires. In order to evaluate the model fitness and test research hypotheses, 120 firms were studied. Data analysis was carried out by structural equation modeling based on partial least squares (PLS). Finally, all of the research hypotheses were confirmed, and the results showed that information technology capability has positive and significant impact on the firm performance through the two variables of mediator role of business process management and supply chain integration capabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information technology capabilities
  • business process management capability
  • supply chain integration capability
  • firm performance
[1]       ابراهیم­پور ازبری، مصطفی؛ مرادی، محمود؛ مرزبان مقدم، نیلوفر؛ “ارایهالگوییبرایارتقایعملکردشرکت­های فناوری­محوربرمبنایقابلیتیکپارچگیبا تأمین کننده”، دوفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره 26، صص 76-65، 1394.
[2]       حاجی حسینی، حجت الله؛ جلیل­وند، محمدرضا؛ الیاسی، مهدی؛ کمالی، بیتا؛ “ارائهمدلیبرایبررسیتأثیرفناوریاطلاعاتبر کیفیتعملکردسازمان­هایتولیدی:پیمایشیدربارهشرکت­هایخودروسازیسایپاوایرانخودرو”، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 4، شماره13، صص 44-25، 1391.
[3]       حسینی، محمود؛ شیخی، نرگس؛ “تبییننقشراهبردیعملیاتمدیریتزنجیره تأمیندربهبود عملکردشرکت: مطالعهصنعتموادغذاییایران، تهران”، نشریه مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 10، صص 60-35، 1391.
[4]       حسینی، محمود؛ شیخی، نرگس؛ “یکپارچگیزنجیرهتأمینوعملکردشرکتدرصنعتمواد غذاییایران، تهران”، نشریه چشم­انداز مدیریت بازرگانی، شماره 15، صص 125-99، 1392.
[5]       حقیقی، محمد؛ قارلقی، ابراهیم؛ میراسدی، سمانه؛ نیکبخت، فاطمه؛ “بررسی رابطه میان ویژگی­های بیانیه ماموریت سازمان و عملکرد سازمانی”، پژوهشنامه تحول، سال دوم، شماره 4، صص 186-166، 1389.
[6]       داوری، علی؛ رضازاده، آرش؛ “مدل­سازیمعادلاتساختاریبانرمافزارPls، تهران، انتشارات جهاددانشگاهی، 1392.
[7]       رحمان سرشت، حسین؛ افسر، امیر؛ “ اثرتسهیماطلاعاتبراستراتژی­هایرقابتیوعملکردزنجیرهتأمین”، نشریه علمی پژوهش مدیریت فناوری اطلاعات، شماره 1، صص 48-37، 1387.
[8]       رضائی کلیدبری، حمیدرضا؛ گودرزوند چگینی، مهرداد؛ علوی فومنی، سیده فاطمه؛ “تاثیر مدیریت زنجیره تامین بر بهبود عملکرد، صنایع تولیدات قطعات خودرویی از طریق مزیت رقابتی”، نشریه مدیریت بازرگانی، دوره 6، شماره 10، صص 88-67، 1393.
[9]       روانستان، کاظم؛ آقاجانی، حسن علی؛ “بررسیمدیریتکیفیتزنجیرهتأمینوتاثیر آنبرعملکرد شرکت­هایریخته­گریقطعاتخودروییایران”، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال 7، شماره 25، صص 116-93، 1391.
[10]    شفیعی، مرتضی؛ تارمست، پگاه؛ “تاثیر فرایندهای مدیریت زنجیره تامین بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی(مطالعه موردی شرکت ساپکو) ”، نشریه مطالعات کمی در مدیریت، شماره2، صص 124-105، 1393.
[11]    صفرزاده، حسین؛ قریشی، معصومه؛ “نقش بکارگیری سیستم مدیریت فرآیند کسب­وکار در بهبود عملکرد سازمان­ها”، فصلنامه تخصصی پارک­ها و مراکز رشد، سال 7، شماره 26، صص 53-47، 1390.
[12]    محمدی، علی؛ صحراکار، مریم؛ یزدانی، حمیدرضا؛ “بررسیتأثیرفناوریاطلاعاتبر قابلیت­هاوعملکردزنجیرهتأمین شرکت­هایلبنیاتیاستانفارس: مطالعهچندموردی”، مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 3، شماره 8، صص 170-151، 1390.
[13]    مرادی، محمود؛ ولی­پور، محمدعلی؛ یاکیده، کیخسرو؛ صفردوست، عاطیه؛ عبداللهیان، فرزانه؛ “بررسینقشظرفیتجذبدانشبرعملکردنوآورانه سازمان­ها(مطالعهموردی: شرکت­هایداروسازیوشرکت­های بیمهحاضر دربورساوراقبهادارتهران)”، چشم­انداز مدیریت بازرگانی، شماره13، صص 102-79، 1392.
[14]    موحدی، محمدمهدی؛ معتمدی، مجید؛ کتال، علی؛ “بررسینقشفناوریاطلاعاتبرعملکردشرکتارتباطاتسیاراستان یزد(پژوهشگر)”، فصلنامه مدیریت، سال هشتم، شماره 21، صص 78-67، 1390.
[15]    ناظمی، شمس­الدین؛ خریدار، فاطمه؛ "تأثیرابعادزنجیرهتأمینیکپارچهبرتوانمندی هایرقابتیدر صنایعغذاییوآشامیدنیشهرمشهد"، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، سال نهم، شماره 52، صص 52-9، 1390.
[16]    نیرومند، پورانداخت؛ رنجبر، محبوبه؛ اعرابی، سیدمحمد؛ حاج صادقی، بهناز؛ “ارائهچارچوبیبرایطراحیمدلکسب­وکار”، مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 5، شماره 4، صص 284-267، 1392.
[17]    واردی، شایسته؛ رستمی نوروزآبادی، مجتبی؛ رحمانی نوروزآباد، سامان؛ صمدی، سدزانا؛ “بررسی اثرITبر قابلیت­های زنجیره تامین و عملکرد بنگاه: مطالعه موردی شرکت سایپا”، نشریه مدیریت صنعتی، دوره 8، شماره 24، صص 169-159، 1392.
[18]  Auramo J.; Kanremau, J.; Tanskanen. K.; “Benefits of IT in supply chain managementan explorative study of progressive companies”, international journal of physical distribution and logistics management, Vol. 35, pp. 82-100, 2005.
[19]  Bharadwaj, A.; “A resource-based perspective on information technology capability and firm performance: an empirical investigation”, MIS Q., Vol. 24, No. 1, pp. 169–196, 2000.
[20]  Chen, Yang; Wang, Yi; Nevo, Saggi; Benitez-Amado, Jose; Kou, Gang; “IT capabilities and product innovation performance: The roles of corporate entrepreneurship and competitive intensity”, Information & Management, pp. 1-15, 2015.
[21]  Flynn, B.; B., Huo, B.; Zhao, X.; “The impact of supply chain integration on performance: A contingency and configuration approach”, Journal of Operations Management, Vol. 28, pp. 58–71, 2010.
[22]  Frohlich, M. T.; Westbrook, R.; “Arcs of integration: an international study of supply chain strategies”, Journal of Operations Management, Vol. 19, No. 2, pp. 185–200, 2001.
[23]  Jean, R.; Sinkovics, R.; Kim, D.; “Information technology andorganizational performance within international business to businessrelationships: a review and an integrated conceptual framework”, International Marketing Review, Vol. 25, No. 5, pp. 563-83, 2008.
[24]  Kim, S. W.; “An investigation on the direct and indirect effect of supply chain integration on firm performance”, Int. J. Production Economics, Vol. 119, pp. 328–346, 2009.
[25]  Niehaves, Bjoern; Plattfaut, Ralf; Becker, Joerg; “Business process management capabilities in local governments: Amulti-method study”, Government Information Quarterly, Vol. 30, pp. 217–225, 2013.
[26]  Pagell, M.; “Understanding the factors that enable and inhibit the integration of operations, purchasing and logistics”, Journal of Operations Management, Vol. 22, No. 5, pp. 459–487, 2004.
[27]  Peng, Jianping; Quan, Jing; Guoying, Zhang; Dubinsky, Alan J.; “Mediation effect of business process and supply chain managementcapabilities on the impact of  IT on firm performance: Evidence fromChinese firms”, International Journal of Information Management, Vol. 36, pp. 89–96, 2016.
[28]  Teece, D. J.; “Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundationsof (sustainable) enterprise performance”, Strategic Management Journal, Vol. 28, pp. 1319–1350, 2007.
[29]  Teece, D. J.; Pisano, G.; Shuen, A.; “Dynamic capabilities and strategic manage-ment”, Strategic Management Journal, Vol. 18, No. 7, pp. 509–533, 1997.
[30]  Vanpouckea, Evelyne; Vereecke, Ann; Wetzels, Martin; “Developing supplier integration capabilities for sustainable competitive advantage: A dynamic capabilities approach”, Journal of Operations Management, Vol. 32, Issue 7-8, pp. 446–461, 2014.
[31]  Wong, Yew C.; Boon-itt, S.; “The influence of institutional norms and environmental uncertainty on supply chain integration in the Thai automotive industry”, Int. J. Production Economics, Vol. 115, pp. 400– 410, 2008.
[32]  Wu, Fang; Yeniyurt, Sengun; Kim, Daekwan; Cavusgil, SR Tamer; “The impact of information technology on supply chain capabilities and firm performance: A resource-based view”, Industrial Marketing Management, Vol. 35, pp. 493–504, 2006.
[33]  Zhang, M.; Sarker, S.; “Unpacking the effect of IT capability on the performance of export-focused SMEs: a report from China”, Inf. Syst. J., Vol. 18, Issue 4, pp. 357–380, 2008.