نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی شرق، دانشگاه گیلان

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، موسسه آموزش عالی راهبرد شمال

چکیده

ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ابداع خوشه‌ای، ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری را در سیاست‌های اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی توسعه‌یافته اﯾﻔﺎ می‌نماید. از طرفی شناسایی عوامل اصلی موفقیت در خوشه و تعیین و تعریف شاخص‌ها یکی از مهم‌ترین گام‌های برنامه‌ریزی برای توسعه خوشه‌های صنعتی است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت خوشه‌های صنعتی استان گیلان باوجود عدم قطعیت در نظرات خبرگان است. برای اولویت­بندی عوامل موثر بر موفقیت این خوشه­ها ابتدا 48 عامل اولیه که بر روی موفقیت خوشه‌های کسب‌وکار تأثیرگذار هستند، از ادبیات پژوهش استخراج شد و سپس با استفاده از روش دلفی پس از سه مرحله، 48 عامل اولیه به 28 عامل تبدیل شدند. این 28 عامل با استفاده از خوشه‌بندی در شش بخش دسته‌بندی شد. سپس با استفاده از روش دیمتل خاکستری تأثیر این عوامل مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج  نشان داد که عوامل محیطی و جغرافیایی و ارزیابی عملکرد از مهم‌ترین عوامل در موفقیت خوشه‌های کسب‌وکار استان گیلان بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the factors affecting the Performance of industrial clusters in Guilan province using Gray Dematel

نویسندگان [English]

  • Hamzeh Amin-Tahmasbi 1
  • Mahsa Hami 2

1 Department of Industrial Engineering, Faculty of Technology and Engineering, East of Guilan, University of Guilan, Iran

2 Master's Degree in Business Managment, Rahbord Shomal

چکیده [English]

Today, development through cluster innovation plays a pivotal role in economic and industrial policies of developed countries. On the other hand, identifying the main factors of success in clustering and defining indices is one of the most important planning steps for the development of industrial clusters; and without understanding the key factors of the cluster, its future cannot be planned. The main objective of this research is to identify the factors affecting the success of Guilan industrial clusters despite the uncertainty in experts' opinions. For prioritizing the factors effective on cluster success, 48 primary ones which are influencing business clusters were extracted from research literature. Then, by applying Delphi method and after three steps, the 48 factors were converted to 28 ones and categorized in six sections using clustering. Finally, the effects of these factors were analyzed using the gray Dematel method. The results of the analysis showed that environmental, geographical, and performance evaluation factors were the most important ones in the success of business clusters in the province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial clusters
  • Guilan province industry
  • Dematel
  • Gray theory
  • success factors
  • performance evaluation
[1]   ارشادی سیس، مهدی؛ خدایی محمودی، رضا؛ خضرلوی اقدم، رضا؛ " بررسی وارزیابی اجزای تکنولوژی با کمک مدل اطلس تکنولوژی(مطالعه موردی: شرکت طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات وابزارآلات سایپا)"، فصلنامه علمی ترویجی توسعه تکنولوژی صنعتی، دوره 11، شماره 22، صص 20-9، 1392.
[2]    خراسانی، محمد؛ نوری، فاطمه؛ "مطالعه تطبیقی عوامل مؤثر بر شکل­گیری خوشه­های صنعتی"، دومین کنفرانس بین­المللی مدیریت صنعتی، 1396.
[3]    دیوسالار، اسدالله؛ "نقش خوشه­های صنعتی کشاورزی در توسعه کسب­وکار روستایی استان مازندران"، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال هفتم، شماره دوم، پیاپی 24، صص 247-227، 1397.
[4]    سایت شرکت شهرک­های صنعتی استان گیلان؛ صنایع کوچک بهترین راه برای رونق اقتصادی، سازمان صنایع کوچک و شهرک­های صنعتی ایران، 1396.
[5]    شهسواری کپورچالی، معصومه؛ "تأثیر خوشه­های صنعتی در بهبود عملکرد سازمانی با استفاده از رویکرد BSC(کارت امتیازی متوازن) در اداره کل بندرها و دریانوردی استان گیلان"، سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، 1396.
[6]    عباسی، فائزه؛ حسنی، سید رضا؛ "ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ  ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد و توسعه‌ی خوشه‌های ﺻﻨﻌﺘﯽ"،اولین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم، رشت، 1394.
[7]    کریمی، زهره؛ زارع احمدآبادی، حبیب؛ زنجیرچی، سید محمود؛ "شناسایی مقوله­های دانشی تکنولوژی و ابزار تجهیز نوار نقاله با تکنیک FMEA فازی(مورد مطالعه: کارخانه گندله­سازی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر)"، فصلنامه علمی و ترویجی توسعه تکنولوژی صنعتی، دوره 16، شماره 33، صص 54-38، 1397.
[8]    کیان، مجتبی؛ ذبیحی، محسن؛ "آسیب­شناسی توسعه خوشه­های صنعتی(مورد مطالعه: تعاونی­های صنعتی شهر کرج)"، کنفرانس سالانه پارادایم­های نوین میدیرت در حوزه هوشمندی، 1396.
[9]    گمنام سفید داربنی، محمد؛ بررسی اثرات متقابل عوامل بحرانی شکست پروژه‌های پیاده‌سازی ERP در صنایع ایران با رویکرد دیمتل خاکستری،پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه مهر البرز، 1392.
[10] ﻣﺠﯿﺪی، جهانگیر؛ ﮐﻼﺳﺘﺮ ﯾﺎ خوشه‌های ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و شهرک‌های ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺗﻬﺮان، 1381.
[11] مدهوشی، مهرداد؛ مرادی دیزگرانی، میلاد؛ "تحلیل نقش استراتژیک دانشگاه‌ها و مراکز علمی در توسعه خوشه­های صنعتی؛ مطالعه موردی: خوشه صنعتی پلی‌اتیلن کرمانشاه"،  فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، شماره 29، صص 20-13، 1396.
[12] منصوری، عیسی؛ عزیز محمدلو، حمید؛ پروژه­های توسعه خوشه­ای(برنامه­ها و دستاوردها)، روابط عمومی و بین‌الملل سازمان صنایع کوچک و شهرک­های صنعتی ایران، 1388.
[13] میرقادری، سیدهادی؛ عالم تبریز، اکبر؛ فارسیجانی، حسن؛ فرزاد، فرهاد؛ "شناسایی ابعاد عملکردی خوشه­های صنعتی به روش سلسله­مراتبی"،فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، دوره 13، شماره 38، صص 25-1، 1394.
[14]Adler, M.; Ziglio, E.; Gazing Into the Oracle: The Delphi Method and its Application to Social and Public Health, Jessica Kingsley Publishers, 1996.
[15]David, K. W. Ng.; “Grey system and grey relation model”, ACM SIGICE Bulletin, No. 20, Issue 2, pp. 2-9, 1994.
[16]Dong, G.; Yamaguchi, D.; Nagai. M.; “A grey- based decision making approach to the supplier selection problem”, Mathematical and Computer Modeling, No. 46, pp. 573-581, 2006.
[17]Enright, M.; “Regional Clusters and Economic Development: a Research Agenda. Business Network: Prospects for Regional Development”, Journal of Technological Learning, Innovation and Development, No. 1, Issue 3, pp. 375–392, 1996.
[18]Keyvanfar, V.; Moattar Hussenini, S. M.; Sajadieh, M. S.;  Karimi, B.; “A multi- echelon multi- product stochastic model to suuply chain of small- and- medium enterprises in industrial cluster,  Computer& Industrial Engineering, No. 115, pp. 69-79, 2018.
[19]Marshall, A.; Principles of Economics, London: MacMillan, 1920.
[20]Moore, R. E.; Interval Analysis, Prentice- Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1966.
[21]Mudambi, R.; Mudambi, S. M.; Mukherjee, D.; Scalera, V. G.; “Global connectivity and the evolution of industrial clusters: From tires to polymers in Northeast Ohio”, Industrial Marketing Management, No. 61, pp. 20-29, 2017.
[22]Porter, M.; The competitive advantage of nations, New York: Free Press, 1998.
[23]Sosnovskish, S.; “Industrial clusters in Russia: The development of special economic zones and industrial parks”, Russian Journal of Economic, No. 3, Issue 2, pp. 174-199, 2017.
[24]Stimson, R. J.; Stough, R. R.;  Roberts‌, B. H.; Regional economic development: analysis and planning strategy, Second edition، New York, Springer, 2006.
[25]Thomsen, P.L.; Lindgreen, A.;  Vanhamme, J.; “Industrial Clusters and Corporate Social Responsibility in Developing Countries: What We Know, What we do not Know, and What We Need to Know”,  Journal of Business Ethics, No.133, Issue 1, pp. 9-24, 2016.
[26]Turkina, E.; Assche, A. v.; “Global connectedness and local innovation in industrial clusters”, Journal of Industrial Business Studies, No.49, Issue 6, pp. 706-728, 2018.
[27]Wu, Q.; Zhou, W.; Li, S.; Wu, X.; “Application of grey numerical model to groundwater resource evaluation”, Environmental Geology, No. 47, pp. 991-999, 2005.
[28]Yoon, S.;  Nadvi, K.; “Industrial clusters and industrial ecology: Building “eco- collective efficiency in a South Korean cluster”, Geoforum, No. 90, pp. 159-173, 2018.
[29]Yu, D.; Xu, F.; Valiente, J.; Siyuan, W.; Zhan, J.; “An indigoidine biosynthetic gene cluster from Streptomyces chromofuscus ATCC 49982 contains an unusual Indb homologue”, Journal of Industrial Microbiology& Biotechnology, No. 40, Issue 1, pp.159-168, 2013.
[30]Zhu, X.; Liu, Y.; He, M.; Luo, D.; Wu, Y.; “Entrepreneurship and industrial clusters: evidence from china industrial census”, Journal of Small Business Economics, No. 52, Issue 3, pp. 595- 616, 2019.