نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

تئوری سرمایۀ اجتماعی در چند دهۀ گذشته اهمیت فزاینده‌ای را کسب کرده است و نشان‌دهندۀ مزایای حاصل از موقعیت شرکت در یک شبکه اجتماعی است.‌ علاوه بر این، سرمایه‌ اجتماعی شرکت، بهره‌برداری از فرصت‌های نوآورانه را تسهیل می‌کند، امکان کشف فرصت‌های جدید را فراهم می‌آورد که در نتیجه، می‌تواند بر گرایش کارآفرینانه تأثیر مثبت داشته باشد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی ابعاد سرمایۀ اجتماعی بر توسعۀ محصول جدید با تأکید بر نقش میانجی گرایش کارآفرینانه در شرکت‌های دانش بنیان است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی، از نوع تحقیقات توصیفی و با روش پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش؛ مدیران و معاونان شرکت‌های دانش‌بنیان هستند که برای این منظور نمونه‌ای به تعداد 208 نفر به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده‌های میدانی از پرسشنامة مبتنی بر طیف لیکرت و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که از بین ابعاد سرمایه اجتماعی، بعد ساختاری تأثیر منفی بر گرایش کارآفرینانه دارد. همچنین بین گرایش کارآفرینانه و توسعۀ محصول جدید تأثیر مثبت و معناداری یافت شد. سرانجام، گرایش بازار بر رابطۀ بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد توسعه محصول جدید تأثیر منفی می‌گذارد. با توجه به نتایج بدست آمده از یافته‌های تحقیق حاضر می-توان نتیجه گرفت که اگر مدیران شرکت‌های دانش بنیان بتوانند فضای کاری توأم با صمیمیت و اعتماد را ایجاد نمایند و از این طریق سرمایه اجتماعی را بهبود دهند، طبعاً می‌توانند زمینه‌ساز گرایش کارآفرینانه در کارکنان و درنهایت در شرکت باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examining the Role of Social Capital on New Product Development: Emphasizing the Mediating Role of entrepreneurial orientation in knowledge-based companies

نویسندگان [English]

  • Azim Zarei 1
  • hooshmand bagheri garbollagh 2

1 Associate Professor, Faculty of Business Management, DoS in Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran

2 Ph.D. Student of Marketing Management, Faculty of Management, Semnan University, Semnan, Iran

چکیده [English]

Social Capital (SC) theory has gained increasing importance over the last few decades, showing the benefits derived from the firm's position in social network. Moreover, a firm's Social Capital facilitates the exploitation of innovative opportunities, enabling the discovery of new opportunities that As a result; it can have a positive impact on entrepreneurial orientation (EO). The present study seeks to examine the dimensions of social capital on the development of a new product, emphasizing the role of mediating entrepreneurial orientation in knowledge-based companies. This is an applied and descriptive study and has been performed by survey method. The statistical population of the research is the managers and assistants of the knowledge-based companies. For this purpose, 208 randomly selected individuals were selected. The questionnaire based on Likert spectrum was used in order to collect information and structural equation modeling was used to analyze the data. The results show that, from the dimensions of social capital, structural dimension has a negative effect on entrepreneurial orientation. Also, there was a positive and significant effect between the entrepreneurial orientation and new product development (NPD). Finally; Market orientation (MO) negatively affects the relationship between entrepreneurial orientation and NPD performance. According to the results obtained from the findings of this research, it can be concluded that if managers of knowledge-based companies can create a workplace with intimacy and trust and thus improve social capital, they can naturally lead to entrepreneurial tendencies in the staff and eventually in the company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital (SC)
  • entrepreneurial orientation (EO)
  • new product development (NPD)
  • knowledge-based companies
[1]     اسفندیاری، زینب؛ نائیجی، محمد جواد؛ "تأثیر گرایش کارآفرینانه و گرایش بازار بر موفقیت توسعه محصول جدید در شرکت­های دانش بنیان: نقش میانجی کنترل‌های داخلی"، فصلنامه رشد فناوری، دوره 13، شماره 52، صص 7- 1، 1396.
[2]     عصاری، محمدحسین؛ حسینی شکیب، مهرداد؛ خمسه، عباس؛ "ارزشیابی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت توسعه محصول جدید"، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، دوره 15، شماره 29، صص 40-27، 1396.
[3]     میرزا رمضانی، ابوالفضل؛ گلستان هاشمی، سیدمهدی؛ ناصریان، سید محمدمسعود؛ "ارائه مدل مدیریت ریسک‌های فناورانه در فرآیند توسعه محصول جدید با رویکرد TRIZ"، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، دوره 16، شماره 32، صص 56-39، 1397.
[4]     نائیجی، محمدجواد؛ پناهی­فر، فرهاد؛ اسفندیاری، زینب؛ "تاثیر آمیخته بازاریابی داخلی بر گرایش کارآفرینانه باشگاه‌های فرهنگی- ورزشی: نقش میانجی فرهنگ نوآوری و قابلیت‌های مدیریت دانش"، فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، دوره ­10، شماره 2، صص 393-375، 1396.
[5]     Anderson, A.; Park, J.; Jack, S.; “Entrepreneurial social capital: Conceptualizing social capital in new high-tech firms”, International small business journal, Vol. 25, Issue 3, pp. 245-272, 2007.
[6]     Covin, J. G.; Lumpkin, G. T.; “Entrepreneurial orientation theory and research: Reflections on a needed construct”, Entrepreneurship theory and practice, Vol. 35, Issue 5, pp. 855-872, 2011.
[7]     Frishammar, J.; Åke Hörte, S.; “The role of market orientation and entrepreneurial orientation for new product development performance in manufacturing firms”, Technology Analysis & Strategic Management, Vol. 19, Issue 6, pp. 765-788, 2007.
[8]     Iturrioz, C.; Aragón, C.; Narvaiza, L.; “How to foster shared innovation within SMEs' networks: Social capital and the role of intermediaries”, European Management Journal, Vol. 33, Issue 2, pp. 104-115, 2015.‏
[9]     Jiang, X.; Liu, H.; Fey, C.; Jiang, F.; “Entrepreneurial orientation, network resource acquisition, and firm performance: A network approach”, Journal of Business Research, Vol. 87, pp. 46-57, 2018.
[10] Kwon, S. W.; Arenius, P.; “Nations of entrepreneurs: A social capital perspective”, Journal of Business Venturing, Vol. 25, Issue 3, pp. 315-330, 2010.‏
[11] Kwon, S. W.; González-Álvarez, N.; “Social capital effects on the discovery and exploitation of entrepreneurial opportunities”, International Entrepreneurship and Management Journal, Vol. 12, Issue 2, pp. 507-530, 2009.
[12] Madanoglu, M.; Altinay, L.; Wang, X. L.; “Disentangling the effect of family involvement on innovativeness and risk taking: The role of decentralization”, Journal of Business Research, Vol. 69, Issue 5, pp. 1796-1800, 2016.
[13] Morgan, T.; Anokhin, S.; Kretinin, A.; Frishammar, J.; “The dark side of the entrepreneurial orientation and market orientation interplay: A new product development perspective”, International Small Business Journal, Vol. 33, Issue 7, pp. 731-751, 2015.
[14] Morris, M. H.; Webb, J. W.; Franklin, R. J.; “Understanding the manifestation of entrepreneurial orientation in the nonprofit context”, Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 35, Issue 5, pp. 947-971, 2011.‏
[15] Mu, J.; Thomas, E.; Peng, G.; Di Benedetto, A.; “Strategic orientation and new product development performance: The role of networking capability and networking ability”, Industrial Marketing Management, Vol. 64, pp. 187-201, 2017.
[16] Nahapiet, J.; Ghoshal, S.; “Social capital, intellectual capital and the organizational advantage Academy of Management Review”, CrossRef Google Scholar, Vol. 23, Issue 2, pp. 242–266, 1998.
[17] Obstfeld, D.; “Social networks, the tertius iungens orientation, and involvement in innovation”, Administrative science quarterly, Vol. 50, Issue 1, pp. 100-130, 2015.
[18] Rauch, A.; Wiklund, J.; Lumpkin, G. T.; Frese, M.; “Entrepreneurial orientation and business performance: An assessment of past research and suggestions for the future”, Entrepreneurship theory and practice, Vol. 33, Issue 3, pp. 761-787, 2009.
[19] Rodrigo-Alarcón, J.; García-Villaverde, P. M.; Ruiz-Ortega, M. J.; Parra-Requena, G.; “From social capital to entrepreneurial orientation: The mediating role of dynamic capabilities”, European Management Journal, Vol. 8, pp. 1-15‏, 2017.
[20] Stam, W.; Elfring, T.; “Entrepreneurial orientation and new venture performance: The moderating role of intra-and extraindustry social capital”, Academy of Management Journal, Vol. 51, Issue 1, pp. 97-111, 2008.‏
[21] Tai, Y. M.; “Effects of product lifecycle management systems on new product development performance”, Journal of Engineering and Technology Management, Vol. 46, pp. 67-83, 2017.‏
[22] Tang, J.; “How entrepreneurs discover opportunities in China: An institutional view”, Asia Pacific Journal of Management, Vol. 27, Issue 3, pp. 461-479, 2016.‏
[23] Wales, W. J.; Gupta, V. K.; Mousa, F. T.; “Empirical research on entrepreneurial orientation: An assessment and suggestions for future research”, International Small Business Journal, Vol. 31, Issue 4, pp. 357-383, 2013.
[24] Yuan, C. W. T.; Hanrahan, B. V.; Carroll, J. M.; “Is there social capital in service exchange tools?: Investigating timebanking use and social capital development”, Computers in Human Behavior, Vol. 81, pp. 274-281, 2018.