نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه یزد

2 دانشیار دانشگاه یزد

چکیده

یکی از عوامل مهم نابودی سازمان‌ها، نبود خلاقیت و نوآوری در سازمان است. فرایند نوآوری در گذشته وابسته به منابع فکری درون سازمانی و تلاش برای توسعه و تجاری‌سازی آنها در درون سازمان بوده است. اما امروزه پارادایم نوآوری باز از ایده‌ها و فناوری‌های بیرونی استفاده کرده و به دیگر شرکت‌ها نیز اجازه می‌دهند از ایده‌های نوآورانه آنها بهره‌مند شوند. بنابراین در این پژوهش در راستای ایجاد نوآوری باز در صنعت کنجدی استان یزد عوامل موثر بر نوآوری باز شناسایی و با استفاده از تکنیک دیمتل فازی تأثیر این عوامل بر روی یکدیگر مشخص شد. سپس با استفاده از تکنیک پویایی سیستم سناریوهایی جهت افزایش نوآوری باز در این صنعت ارائه گردید. در نهایت مشخص گردید که افزایش واسطه‌های نوآوری و افزایش یکپارچه سازی و افزایش ارتباط بین صنعت و دانشگاه می‌تواند نوآوری باز را افزایش دهد. از عوامل دیگر می‌توان میزان استفاده از کسب‌ و کاربسته را در سازمان نام برد که بر روی نوآوی باز تأثیر دارد و سازمان‌ها برای افزایش نوآوری باز باید سعی کنند که استفاده از کسب و کار بسته را کاهش و ارتباط خود را با مشتریان و رقبا و سایر سازمان‌ها افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Open Innovation Scenarios in the Food Industry with the System Dynamics Approach (SD) and the Fuzzy DEMATEL Technique (Case Study of Sesame Industry in Yazd Province)

نویسندگان [English]

  • mahnaz mehrali 1
  • Seyed Habibollah Mirghafoori 2

1 Master of Science in Yazd University

2 Associate Professor of yazd university

چکیده [English]

One of the important factors in the destruction of organizations is the lack of creativity and innovation in the organization. The process of innovation in the past has been dependent on intellectual resources within the organization and the efforts to develop and commercialize them within the organization. But today, the open innovation paradigm uses external ideas and technologies, and allows other companies to take advantage of their innovative ideas. Therefore, in this paper, the factors affecting innovation were identified in order to create open innovation in the sesame industry of Yazd province and the effect of these factors on each other was identified using the fuzzy dematel technique. Then, with the system dynamics technique, scenarios for increasing open innovation in this industry were presented. Finally, it was discovered that increasing the intermediaries of innovation and increasing integration and increasing the link between industry and university could increase open innovation. Other factors include the using close business business in the organization that affects Open innovation , and organizations should try to reduce the use of closed businesses and increase their Relation to customers and competitors and other organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "open innovation"
  • " system dynamics"
  • "fuzzy dematel"
  • " sesame industry of yazd province"
[1]       احمدی، محمدرضا؛ فرخی، ابراهیم؛ آقارخ، بدری؛ خیاوی، مجید؛ عرب، غلامحسین؛ محمدی، اسماعیل؛ "معرفی کنجد"، رقم یکتا، 1379.
[2]       آزاد، ناصر؛ حسینی، هادی؛ "شناسایی کارکردهای واسطه‌های نوآوری باز با روش گروه کانونی"، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره 33، صص 84-65، پاییز 1397.
[3]       آقایی، رضا؛ آقایی، اصغر؛ محمدحسینی ناجی­زاده، رامین؛ "شناسایی و رتبه­بندی شاخص­های کلیدی موثر بر نگهداری و تعمیرات چابک با استفاده از رویکرد دلفی فازی و دیمتل فازی(مطالعه موردی: صنعت خودروسازی ایران)"، مدیریت صنعتی(دانش مدیریت)، دوره 7، شماره 4، صص 672-641، 1394.
[4]       باقری­نژاد، جعفر؛ جاوید، غزاله؛ "ارائه مدل نوآوری باز در صنعت بانکداری ایران(مطالعه موردی: بانک پارسیان)"،فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، سال دوم، شماره پنجم، 1393.
[5]       بچاری صالحی، محمدحسن؛ کاظمی، مصطفی؛ خوراکیان، علیرضا؛ "چارچوبی برای ارزیابی و توسعه قابلیت نوآوری از طریق رویکرد پویایی سیستم‌(مورد مطالعه‌: شرکت متالوژی‌ پودر مشهد)"، مدیریت توسعه و فناوری، دوره 2، شماره 1، صص 78-47، 2014.
[6]       پرهیزگار، محمدمهدی؛ فروزنده دهکردی، لطف­اله؛ جوکار، علی­اکبر؛ درینی، ولی محمد؛ "شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری سازمانی با تکیه بر پارادایم نوآوری باز مطالعه موردی: صنعت نشر کشور"، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، سال یازدهم،  شماره 31، صص 125-101، 1392.
[7]       جاوید، غزاله؛ باقری­نژاد، جعفر؛ "ارتباط فرایند نوآوری باز و توانمندی جذب بنگاه­ها"، فصلنامه تخصصی پارک­ها و مراکز رشد، سال هشتم، شماره 31، صص 61-53، 1391.
[8]       حورعلی، مریم؛ منتظری، عباس؛ الیاسی، مهدی؛ "شناسایی و اولویت­بندی اصول مورد نیاز برای بهبود فضای نوآوری بنگاه­های دفاعی ایران با رویکرد باز"، نشریه علمی- پژوهشی مدیریت نوآوری، سال چهارم، شماره 2، صص 86-57، 1394.
[9]       خسروپور، حسین؛ فیضی، کامران؛ طبائیان، سید کمال؛ "بررسی و رتبه­بندی عامل­های موثر بر سازوکار به­کارگیری رویکرد نوآوری باز در صنعت هوایی ایران"، نشریه علمی- پژوهشی مدیریت نوآوری، سال دوم، شماره4، صص 26-1، 1393
[10]    دلاوری، مهدی؛ صبحیه، محمدحسین؛ آراستی، محمدرضا؛ طبائیان، سیدکمال؛ حسنقلی پور، طهمورث؛ "شناسایی قابلیت­های مدیریت طرح‌های توسعه‌ محصول جدید در فضای نوآوری باز مطالعه موردی: صنعت فضایی". بهبود مدیریت، دوره 9، شماره 28، تابستان 1394.
[11]    دهقانی پوده، حسین؛ اخوان، پیمان؛ حسینی سرخوش، سید مهدی؛ "افزایش موفقیت توسعه محصول جدید مبتنی بر رویکرد نوآوری باز(مطالعه موردی در یک سازمان پژوهشی)"، نشریه علمی- پژوهشی مدیریت نوآوری، سال دوم، شماره 2، صص 68-45، 1392.
[12]    رجب­زاده قطری، علی؛ رمضانی، علی؛ "طراحی مدل پویای چابکی کسب­وکار در سازمان­های تولیدی با رویکرد سیستم­های پویا"، مجله پژوهش­های مدیریت منابع سازمانی، دوره 2، شماره 1، صص 68-45، 1391.
[13]    رمضانپور نرگسی، قاسم؛ داوری، علی؛ افراسیابی، راحله؛ زرگران یزد، بهاره؛ "بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر نوآوری باز(موردمطالعه: مراکز تحقیقاتی وزارت صنایع و علوم)"، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، دوره دوم، شماره 1، 1393.
[14]    صفدری رنجبر، مصطفی؛ منطقی، منوچهر؛ توکلی، غلامرضا؛ "نوآوری باز؛ نگاهی جامع بر مفاهیم، رویکردها، روندها و عوامل کلیدی موفقیت"، فصلنامه رشد فناوری، سال دهم، شماره 40، 1393.
[15]    مروتی شریف­آبادی، علی؛ ارائه مدلی برای پیکره­بندی زنجیره تامین در صنعت فولاد با استفاده از رویکرد پویایی سیستم، پایان­نامه دکتری، دانشگاه تهران، 1389.
[16]    مشدئی، علی؛ تقوی، زهرا؛ " نوآوری باز مهمترین مزیت رقابتی شرکت­ها در بازار"، دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران، تهران، 1389.
[17]    ملایی، علی­اصغر؛ شیرازی، بابک؛ سلطان­زاده، جواد؛ "ارائه مدل نوآوری مبتنی بر مشتری با تمرکز بر روی مراحل اولیه فرآیند نوآوری محصول؛ در پارادایم نوآوری باز"،فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره 28، صص 20-5، پاییز و زمستان 1395
[18]   Agha Ebrahimi Samani, B.; Makooii, A.; Sadr Lahiji, M.; Homayon, V.; “Assessment challenges of Iranian companies in oil and gas projects by DEMATEL Technique”, Sharif Science and Research Journal, Vol.  24, Issue 45, pp. 121- 129, 2008.
[19]   Ahn, J. M.; Minshall, T.; Mortara, L.; “Open innovation: a new classification and its impact on firm performance in innovative SMEs”, Journal of Innovation Management JIM 3, 23(2), 33-54,2015.
[20]   Bogers M.; Lhuillery S.; “A Functional Perspective on Innovation: The Role of R&D, Manufacturing and Marketing in Learning and Innovation, Opening Up Innovation: Strategy, Organization and Technology”, Imperial College London Business School, 2010.
[21]   Brunswicker, S.; Ehrenmann, F.; “Managing Open Innovation in SMEs: A Good Practice Example of a German Software Firm”, International Journal of Industrial Engineering and Management(IJIEM), Vol. 4, Issue 1, pp. 33– 41, 2013.
[22]   Chesbrough, H.; “The era of open innovation”,Sloan Management Review, Vol. 44, No. 3, pp. 35-41, 2003.
[23]   Chesbrough, H. W.; “The Era of Open Innovation”, MIT Sloan Management Review, Vol. 44, Issue 3, pp. 35- 41, 2003.
[24]   Chesbrough, H. W.; “Why companies should have open business models”, MIT Sloan Management Review, Vol. 48, Issue 2, pp. 22-28, 2007
[25]   Cohen, W.; Levinthal, D.; “Absorptive Capacity: A new perspective on learning and innovation”, Administrative Science Quarterly, Vol. 35, pp. 128-152, 1990.
[26]   Deeboonmee, W.; Ariratana, W.; “Relationship between Strategic Leadership and School Effectiveness”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 12, Issue 1, pp. 982 – 985, 2014.
[27]   Fredberg T.; Elmquist M.; Ollila, S.; Managing Open Innovation -Present Findings, and Future Directions, Chalmers University of Technology V I N N O V A R E P O R T, 2008.
[28]   Gassmann O.; Enkel E., Chesbrough H.; “The future of open innovation”, R&D Management, Vol. 40, Issue 3, pp. 213–221, 2010.
[29]  Gesing, J.; Antons, D.; Piening, E. P.; Rese, M.; Salge, T. O.; “Joining forces or going it alone? On the interplay among external collaboration partner types, interfirm governance modes, and internal R&D”, Journal of Product Innovation Management, Vol. 32, Issue 3, pp. 424-440, 2015.
[30]   Hamaoka, Y.; Antecedents and Consequences of Open Innovation, Keio University - Faculty of Business and Commerce, 2011.
[31]   Hastbacka M. A.; “Open Innovation: It’s All About Technology Management”, Technology Management Journal, pp. 1-3, Jan 2005.
[32]   Izidean, Aburawi; Khalid, Hafeez; “Managing dynamics of human resource and knowledge management in organization through system dynamics modelling”, International Journal of Sciences and Techniques of Automatic control & computer engineering IJ_STU, Vol. 3, No. 2, December 2009.
[33]    Jeroen, P.J.; de Jong, Vanhaverbeke W.; Kalvet, T.; Chesbrough, H.; “Towards a Theory of OpenInnovation: Three Core Process Archetypes”, Switzerland Institute of Technology Management, University of St. Gallen, 2008.
[34]   Katz, B.; The Integration of Project Management Processes with a Methodology to Manage a Radical Innovation Project, Unpublished Master’s Thesis in Industrial Engineering, Stellenbosch University, 2006.
[35]   Melissa. M.; “Open innovation and strategy”, California management review, Vol. 50, No. 1, pp. 57.76, 2007.
[36]    Piller, F.; Ihl, C.; Open Innovation with Customers, Foundations, Competences and International Trends Technology and Innovation Management Group, RWTH Aachen University, 2009.
[37]   Randhawa, K.; Wilden, R.; Hohberger, J.; “A bibliometric review of open innovation: Setting a research agenda”, Journal of Product Innovation Management, Vol. 33, Issue 6, pp. 750-772, 2016.
[38]    Reitzig, M.; “strategic of managment of intectul propert”, Mit sloan management review, pp. 35-40, 2004.
[39]    Sousa, M.; “Open innovation models and the role of knowledge brokers”, Knowledge Creation Diffusion Utilization, Vol. 11, Issue 6, pp. 18-22, 2008.
[40]   Sterman, J. D.; Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World, Irwin McGraw-Hill, 2000.
[41]   Vanhaverbeke, W.; Vrande, V.; Cloodt, M.; “Connecting Absorptive Capacity and Open Innovation", Social Science Research Network Working Paper Series, 2007.
[42]   West, J.; Gallagher, S.; “Challenges of Open Innovation: The Paradox of Firm Investment in Open Source Software”, R&D Management Special Issue on Opening-up the innovation process, Vol. 36, Issue 3, 2006.
[43]   Wu, H. H.; Tsai, Y. N.; “A DEMATEL method to evaluate the causal relations among the criteria in auto spare parts industry”, Applied Mathematics and Computation, Vol. 218, Issue 5, pp. 2334-2342, 2011.
[44]   Zhang, J.; Zeng, J.; “An Open Innovation Model for Business Innovation of Chinese Telecom Operators, National Natural Science Foundation of China, 2009.
[1]       احمدی، محمدرضا؛ فرخی، ابراهیم؛ آقارخ، بدری؛ خیاوی، مجید؛ عرب، غلامحسین؛ محمدی، اسماعیل؛ "معرفی کنجد"، رقم یکتا، 1379.
[2]       آزاد، ناصر؛ حسینی، هادی؛ "شناسایی کارکردهای واسطه‌های نوآوری باز با روش گروه کانونی"، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره 33، صص 84-65، پاییز 1397.
[3]       آقایی، رضا؛ آقایی، اصغر؛ محمدحسینی ناجی­زاده، رامین؛ "شناسایی و رتبه­بندی شاخص­های کلیدی موثر بر نگهداری و تعمیرات چابک با استفاده از رویکرد دلفی فازی و دیمتل فازی(مطالعه موردی: صنعت خودروسازی ایران)"، مدیریت صنعتی(دانش مدیریت)، دوره 7، شماره 4، صص 672-641، 1394.
[4]       باقری­نژاد، جعفر؛ جاوید، غزاله؛ "ارائه مدل نوآوری باز در صنعت بانکداری ایران(مطالعه موردی: بانک پارسیان)"،فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، سال دوم، شماره پنجم، 1393.
[5]       بچاری صالحی، محمدحسن؛ کاظمی، مصطفی؛ خوراکیان، علیرضا؛ "چارچوبی برای ارزیابی و توسعه قابلیت نوآوری از طریق رویکرد پویایی سیستم‌(مورد مطالعه‌: شرکت متالوژی‌ پودر مشهد)"، مدیریت توسعه و فناوری، دوره 2، شماره 1، صص 78-47، 2014.
[6]       پرهیزگار، محمدمهدی؛ فروزنده دهکردی، لطف­اله؛ جوکار، علی­اکبر؛ درینی، ولی محمد؛ "شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری سازمانی با تکیه بر پارادایم نوآوری باز مطالعه موردی: صنعت نشر کشور"، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، سال یازدهم،  شماره 31، صص 125-101، 1392.
[7]       جاوید، غزاله؛ باقری­نژاد، جعفر؛ "ارتباط فرایند نوآوری باز و توانمندی جذب بنگاه­ها"، فصلنامه تخصصی پارک­ها و مراکز رشد، سال هشتم، شماره 31، صص 61-53، 1391.
[8]       حورعلی، مریم؛ منتظری، عباس؛ الیاسی، مهدی؛ "شناسایی و اولویت­بندی اصول مورد نیاز برای بهبود فضای نوآوری بنگاه­های دفاعی ایران با رویکرد باز"، نشریه علمی- پژوهشی مدیریت نوآوری، سال چهارم، شماره 2، صص 86-57، 1394.
[9]       خسروپور، حسین؛ فیضی، کامران؛ طبائیان، سید کمال؛ "بررسی و رتبه­بندی عامل­های موثر بر سازوکار به­کارگیری رویکرد نوآوری باز در صنعت هوایی ایران"، نشریه علمی- پژوهشی مدیریت نوآوری، سال دوم، شماره4، صص 26-1، 1393
[10]    دلاوری، مهدی؛ صبحیه، محمدحسین؛ آراستی، محمدرضا؛ طبائیان، سیدکمال؛ حسنقلی پور، طهمورث؛ "شناسایی قابلیت­های مدیریت طرح‌های توسعه‌ محصول جدید در فضای نوآوری باز مطالعه موردی: صنعت فضایی". بهبود مدیریت، دوره 9، شماره 28، تابستان 1394.
[11]    دهقانی پوده، حسین؛ اخوان، پیمان؛ حسینی سرخوش، سید مهدی؛ "افزایش موفقیت توسعه محصول جدید مبتنی بر رویکرد نوآوری باز(مطالعه موردی در یک سازمان پژوهشی)"، نشریه علمی- پژوهشی مدیریت نوآوری، سال دوم، شماره 2، صص 68-45، 1392.
[12]    رجب­زاده قطری، علی؛ رمضانی، علی؛ "طراحی مدل پویای چابکی کسب­وکار در سازمان­های تولیدی با رویکرد سیستم­های پویا"، مجله پژوهش­های مدیریت منابع سازمانی، دوره 2، شماره 1، صص 68-45، 1391.
[13]    رمضانپور نرگسی، قاسم؛ داوری، علی؛ افراسیابی، راحله؛ زرگران یزد، بهاره؛ "بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر نوآوری باز(موردمطالعه: مراکز تحقیقاتی وزارت صنایع و علوم)"، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، دوره دوم، شماره 1، 1393.
[14]    صفدری رنجبر، مصطفی؛ منطقی، منوچهر؛ توکلی، غلامرضا؛ "نوآوری باز؛ نگاهی جامع بر مفاهیم، رویکردها، روندها و عوامل کلیدی موفقیت"، فصلنامه رشد فناوری، سال دهم، شماره 40، 1393.
[15]    مروتی شریف­آبادی، علی؛ ارائه مدلی برای پیکره­بندی زنجیره تامین در صنعت فولاد با استفاده از رویکرد پویایی سیستم، پایان­نامه دکتری، دانشگاه تهران، 1389.
[16]    مشدئی، علی؛ تقوی، زهرا؛ " نوآوری باز مهمترین مزیت رقابتی شرکت­ها در بازار"، دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران، تهران، 1389.
[17]    ملایی، علی­اصغر؛ شیرازی، بابک؛ سلطان­زاده، جواد؛ "ارائه مدل نوآوری مبتنی بر مشتری با تمرکز بر روی مراحل اولیه فرآیند نوآوری محصول؛ در پارادایم نوآوری باز"،فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره 28، صص 20-5، پاییز و زمستان 1395
[18]   Agha Ebrahimi Samani, B.; Makooii, A.; Sadr Lahiji, M.; Homayon, V.; “Assessment challenges of Iranian companies in oil and gas projects by DEMATEL Technique”, Sharif Science and Research Journal, Vol.  24, Issue 45, pp. 121- 129, 2008.
[19]   Ahn, J. M.; Minshall, T.; Mortara, L.; “Open innovation: a new classification and its impact on firm performance in innovative SMEs”, Journal of Innovation Management JIM 3, 23(2), 33-54,2015.
[20]   Bogers M.; Lhuillery S.; “A Functional Perspective on Innovation: The Role of R&D, Manufacturing and Marketing in Learning and Innovation, Opening Up Innovation: Strategy, Organization and Technology”, Imperial College London Business School, 2010.
[21]   Brunswicker, S.; Ehrenmann, F.; “Managing Open Innovation in SMEs: A Good Practice Example of a German Software Firm”, International Journal of Industrial Engineering and Management(IJIEM), Vol. 4, Issue 1, pp. 33– 41, 2013.
[22]   Chesbrough, H.; “The era of open innovation”,Sloan Management Review, Vol. 44, No. 3, pp. 35-41, 2003.
[23]   Chesbrough, H. W.; “The Era of Open Innovation”, MIT Sloan Management Review, Vol. 44, Issue 3, pp. 35- 41, 2003.
[24]   Chesbrough, H. W.; “Why companies should have open business models”, MIT Sloan Management Review, Vol. 48, Issue 2, pp. 22-28, 2007
[25]   Cohen, W.; Levinthal, D.; “Absorptive Capacity: A new perspective on learning and innovation”, Administrative Science Quarterly, Vol. 35, pp. 128-152, 1990.
[26]   Deeboonmee, W.; Ariratana, W.; “Relationship between Strategic Leadership and School Effectiveness”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 12, Issue 1, pp. 982 – 985, 2014.
[27]   Fredberg T.; Elmquist M.; Ollila, S.; Managing Open Innovation -Present Findings, and Future Directions, Chalmers University of Technology V I N N O V A R E P O R T, 2008.
[28]   Gassmann O.; Enkel E., Chesbrough H.; “The future of open innovation”, R&D Management, Vol. 40, Issue 3, pp. 213–221, 2010.
[29]  Gesing, J.; Antons, D.; Piening, E. P.; Rese, M.; Salge, T. O.; “Joining forces or going it alone? On the interplay among external collaboration partner types, interfirm governance modes, and internal R&D”, Journal of Product Innovation Management, Vol. 32, Issue 3, pp. 424-440, 2015.
[30]   Hamaoka, Y.; Antecedents and Consequences of Open Innovation, Keio University - Faculty of Business and Commerce, 2011.
[31]   Hastbacka M. A.; “Open Innovation: It’s All About Technology Management”, Technology Management Journal, pp. 1-3, Jan 2005.
[32]   Izidean, Aburawi; Khalid, Hafeez; “Managing dynamics of human resource and knowledge management in organization through system dynamics modelling”, International Journal of Sciences and Techniques of Automatic control & computer engineering IJ_STU, Vol. 3, No. 2, December 2009.
[33]    Jeroen, P.J.; de Jong, Vanhaverbeke W.; Kalvet, T.; Chesbrough, H.; “Towards a Theory of OpenInnovation: Three Core Process Archetypes”, Switzerland Institute of Technology Management, University of St. Gallen, 2008.
[34]   Katz, B.; The Integration of Project Management Processes with a Methodology to Manage a Radical Innovation Project, Unpublished Master’s Thesis in Industrial Engineering, Stellenbosch University, 2006.
[35]   Melissa. M.; “Open innovation and strategy”, California management review, Vol. 50, No. 1, pp. 57.76, 2007.
[36]    Piller, F.; Ihl, C.; Open Innovation with Customers, Foundations, Competences and International Trends Technology and Innovation Management Group, RWTH Aachen University, 2009.
[37]   Randhawa, K.; Wilden, R.; Hohberger, J.; “A bibliometric review of open innovation: Setting a research agenda”, Journal of Product Innovation Management, Vol. 33, Issue 6, pp. 750-772, 2016.
[38]    Reitzig, M.; “strategic of managment of intectul propert”, Mit sloan management review, pp. 35-40, 2004.
[39]    Sousa, M.; “Open innovation models and the role of knowledge brokers”, Knowledge Creation Diffusion Utilization, Vol. 11, Issue 6, pp. 18-22, 2008.
[40]   Sterman, J. D.; Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World, Irwin McGraw-Hill, 2000.
[41]   Vanhaverbeke, W.; Vrande, V.; Cloodt, M.; “Connecting Absorptive Capacity and Open Innovation", Social Science Research Network Working Paper Series, 2007.
[42]   West, J.; Gallagher, S.; “Challenges of Open Innovation: The Paradox of Firm Investment in Open Source Software”, R&D Management Special Issue on Opening-up the innovation process, Vol. 36, Issue 3, 2006.
[43]   Wu, H. H.; Tsai, Y. N.; “A DEMATEL method to evaluate the causal relations among the criteria in auto spare parts industry”, Applied Mathematics and Computation, Vol. 218, Issue 5, pp. 2334-2342, 2011.
[44]   Zhang, J.; Zeng, J.; “An Open Innovation Model for Business Innovation of Chinese Telecom Operators, National Natural Science Foundation of China, 2009.