نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت صنعتی و مدرس دانشگاه میبد یزد، ایران

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی، مرکز آموزش عالی لامرد، فارس، ایران

چکیده

صنایع کوچک و متوسط، محل اصلی رشد و توسعه، کارآفرینی، اشتغال، نوآوری و ریسک پذیری هستند. یکی از راهکارهای اساسی به منظور ارتقای قدرت رقابت پذیری این صنایع، تلاش در جهت بهبود وضعیت نوآوری تکنولوژیک می باشد. بنابراین، با توجه به ویژگی های خاص این صنایع، به منظور موفقیت در بهبود نوآوری تکنولوژیک، شناسایی و ارتقای وضعیت توانمندسازها می تواند بسیار اثربخش و راهگشا باشد. از این رو، هدف از انجام تحقیق، ارائه مدل ساختاری توانمندسازهای نوآوری تکنولوژیک در صنایع کوچک و متوسط می باشد. در این پژوهش، پس از بررسی مبانی نظری تحقیق و نظرخواهی از خبرگان، 8 بعد و 32 مؤلفه مرتبط با آن به عنوان توانمندسازهای نوآوری تکنولوژیک شناسایی شدند. در گام بعدی، با بکارگیری مدل سازی ساختاری- تفسیری، روابط بین ابعاد توانمندساز نوآوری تکنولوژیک تعیین شده و با سطح بندی این ابعاد، مدل تحقیق ترسیم شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بعد "عوامل فناوری" و پس از آن "مدیریت دانش" و "پیوندهای بیرونی"، بالاترین اولویت را در دستیابی به نوآوری تکنولوژیک در صنایع کوچک و متوسط دارند. مدل ارائه شده در این تحقیق، ضمن ارائه ابعاد و مؤلفه های توانمندساز نوآوری تکنولوژیک و اولویت آن ها، می تواند به عنوان یک الگوی بومی سیستماتیک و یکپارچه در جهت ارتقای بلندمدت سطح نوآوری تکنولوژیک در صنایع کوچک و متوسط مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Proposing a model of technological innovation enablers in small and medium enterprises using structural-interpretive modeling

نویسندگان [English]

  • Mohammad karimi zarchi 1
  • Mohammad Reza Fathi 2
  • Samaneh Raeesi Nafchi 3

1 Ph.D. in Industrial Management, Iran

2 Assistant Professor, College of Farabi, University of Tehran, Iran

3 Department of Management, Lamerd Higher Education Center, Lamerd, Fars, Iran

چکیده [English]

Small and medium enterprises are the main place of growth, entrepreneurship, employment, innovation, and risk taking. One of the basic ways to upgrade the competitiveness of these industries is to improve the status of technological innovation. Therefore, in view of the specific characteristics of these industries, identifying and upgrading the status of enablers can be very effective and promising in order to succeed in improving technological innovation. Thus, the purpose of this research is to present a structural model of the technological innovation enablers in the small and medium industries. In this research, after studying theoretical foundations of research and experts’ views, 8 dimensions and 32 related components were identified as technological innovation enablers. In the next step, using structural-interpretive modeling, relations between dimensions of the enablers of technological innovation were determined, and by leveling them the research model was drawn. The results showed that the dimensions of "technological factors", "knowledge management", and "external links" respectively have the highest priority in achieving technological innovation in the small and medium enterprises. The presented model in this research, while offering the dimensions and components of the technological innovation enablers and their priorities, can be used as a systematic and integrated native model for long-term promotion of the technological innovation level in the small and medium enterprises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technological innovation
  • small and medium enterprises
  • enablers
  • structural-interpretive modeling
[1]   بست، جان(ترجمه: پاشا شریفی، حسن؛ طالقانی، نرگس)؛ روش­های پژوهش در علوم تربیتی و رفتاری، انتشارات رشد، جلد اول، 1372.
[2]   پرهیزگار، محمدمهدی؛ فروزنده دهکردی، لطف الله؛ جوکار، علی­اکبر؛ درینی، ولی؛ "شناساییعواملموثربرنوآوریسازمانیباتکیهبرپارادایمنوآوری بازمطالعهموردی:صنعتنشرکشور"، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، دوره 11، شماره 3، صص 125-101، 1391.
[3]   سلطانی، شهره؛ حسینی، جمال؛ "بررسیعواملموثربرنوآوریتکنولوژیکدرصنایعغذاییکوچک روستاییاستانتهران"، پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، دوره  3، شماره 4، صص 14-1، 1389.
[4]   معرفی، ابوالفضل؛ آشتیانی، وحید؛ ایلانلو، مهدی؛ مدیریت توسعه خوشه­های صنعتی، نشر مهر سجاد، چاپ اول، 1392.
[5]   میگون­پوری، محمدرضا؛ متوسلی، محمود؛ میگون­پوری، الهه؛ "شناساییعواملمؤثربرسیستمنوآوریتکنولوژیک درحوزهانرژی­هایتجدیدپذیر"، توسعه کارآفرینی، دوره 6، شماره 4، صص 184-169، 1392.
[6]       Adler, P. S.; Shenbar, A.; “Adapting your technological base: the organizational challenge”, Sloan Management Review, Vol. 32, No. 1, pp. 25-37, 1990.
[7]       Asrawi, F.; “Assessing the business environment for small and medium size enterprises in Lebanon”, International Journal of Business Public Administration, Vol. 7, No. 1, pp. 103–116, 2010.
[8]       Chiesa, V.; R&D strategy and organization: Managing technical change in dynamic contexts, London, England: Imperial College Press, 2001.
[9]       Curran, J.; Blackburn, R.A.; Small Firms and Local Economic Networks: The Death of the Local Economy, Paul Chapman Publishing, London, 1994.
[10]   David, P.; Hitt, M. A.; Gimeno, J.; “The influence of activism by institutional investors on R&D”, Academy of Management Journal, Vol. 44, pp. 144-157, 2001.
[11]   Doh, S.; Kim, B.; “Government support for SME innovations in the regional industries: the case of government financial support program in South Korea”, Research Policy, Vol. 43, No. 9, pp. 1557–1569, 2014.
[12]   Gao, P.; “Government in the catching-up of technology innovation: case of administrative intervention in China”, Technological Forecasting and Social Change, No. 96, pp. 4-14, 2015.
[13]   Gupta, H.; Barua, M.; “Identifying enablers of technological innovation for Indian MSMEs using best–worst multi criteria decision making method”, Technological Forecasting & Social Change, No. 107, pp. 69-79, 2016.
[14]   Ince, H.; Imamoglu, S.; Turkcan, H.; “The Effect of Technological Innovation Capabilities and Absorptive Capacity on Firm Innovativeness: A Conceptual Framework”, Social and Behavioral Sciences, No. 235, pp. 764 – 770, 2016.
[15]   Jamak, A.B.; Ali, R.M.; Ghazali, Z.; “A breakout strategy model of Malay (Malaysian indigenous) micro-entrepreneurs”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, No. 109, pp. 572–583, 2014.
[16]   Jørgensen, F.; Ulhøi, J.P.; “Enhancing Innovation Capacity in SMEs through Early Network Relationships”, Creativity and Innovation Management, No. 19, pp. 397–404, 2010.
[17]   Koellinger, P.; “The relationship between technology, innovation, and firm performance—Empirical evidence from e-business in Europe”, Research Policy, No. 37, pp. 1317–1328, 2008.
[18]   Krishnaswamy, K. N.; Subrahmanya, M. H.; Mathirajan, M.; “Technology innovation induced growth of engineering industry SMEs: case studies in Bangalore”, Asian Journal of Innovation Policy, Vol. 4, No. 2, pp. 217–241, 2015.
[19]   Lee, S.; Park, G.; Yoon, B.; Park, J.; “Open innovation in SMEs—an intermediated network model”, Research Policy, Vol. 39, No. 2, pp. 290–300, 2010.
[20]   Madrid-Guijarro, A.; Garcia, D.; Van Auken, H.; “Barriers to innovation among Spanish manufacturing SMEs”, Journal of Small Business Management, Vol. 47, No. 4, pp. 465–488, 2009.
[21]   Nanda, T.; Singh, T. P.; “An assessment of the technology innovation initiatives in the Indian small-scale manufacturing industry”, International Journal of Technology Policy Management, Vol. 9, No. 2, pp. 173–207, 2009.
[22]   Örnek, A.S.; Danyal, Y.; “Increased importance of entrepreneurship from entrepreneurship to techno-entrepreneurship (startup): provided supports and conveniences to techno-entrepreneurs in Turkey”, Procedia- Social and Behavioral Sciences, No. 195, pp. 1146–1155, 2015.
[23]   Subrahmanya, M. B.; “Innovation and growth of engineering SMEs in Bangalore: why only some innovate and only some grow faster?”, Journal of Engineering and Technology Management, No. 36, pp. 24–40, 2015.
[24]   Terziovski, M.; “Energizing Management Through Innovation and Entrepreneurship”, European Research and Practice, Routledge, 2008.
[25]   Walravea, B.; Raven, R.; “Modelling the dynamics of technological innovation systems”, Research Policy, Vol. 45, No. 9, pp. 1833-1844, 2016.
[26]   Wang, W.; Zhang, C.; “Evaluation of relative technological innovation capability: Model and case study for China's coal mine”, Resources Policy, No. 58, pp. 144-149, 2018.
[27]   Yam, R. C.; Guan, J. C.; Pun, K. F.; Tang, E. P.; “An audit of technological innovation capabilities in Chinese firms: some empirical findings in Beijing”, China, Research policy, Vol. 33, No. 8, pp. 1123-1140, 2004.